19. LEKCE

Kdo je věrný a rozvážný otrok?

Kdo je věrný a rozvážný otrok?

Z duchovního pokrmu máme všichni užitek

Krátce před svou smrtí Ježíš soukromě mluvil se svými čtyřmi učedníky — Petrem, Jakubem, Janem a Ondřejem. Když předpovídal znamení své přítomnosti v posledních dnech, vznesl důležitou otázku: „Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával jejich pokrm v pravý čas?“ (Matouš 24:3, 45; Marek 13:3, 4) Ježíš své učedníky ujistil, že on jako jejich „pán“ ustanoví ty, kdo v čase konce budou jeho následovníkům stále poskytovat duchovní pokrm. Kdo bude tímto otrokem?

Je to malá skupina duchem pomazaných Ježíšových následovníků. Tímto otrokem je vedoucí sbor svědků Jehovových. Předává duchovní pokrm ostatním Jehovovým služebníkům. Jsme na něm závislí, protože od něho nepřetržitě dostáváme „v pravý čas . . . vyměřené zásoby jídla“. (Lukáš 12:42)

Spravuje Boží domácnost. (1. Timoteovi 3:15) Ježíš svěřil otroku závažnou odpovědnost spravovat pozemskou část Jehovovy organizace — starat se o její hmotné prostředky, vést kazatelskou činnost a vyučovat nás prostřednictvím sborů. „Věrný a rozvážný otrok“ předává duchovní pokrm formou publikací, které používáme ve službě, a také programů na našich shromážděních a sjezdech. V pravý čas nám tak poskytuje to, co potřebujeme.

Otrok je věrný biblickým pravdám a svému úkolu kázat dobrou zprávu a je rozvážný, když se moudře stará o Kristovy zájmy na zemi. (Skutky 10:42) Jehova jeho práci žehná. Je to patrné z toho, že svědků Jehovových stále přibývá a že máme hojnost duchovního pokrmu. (Izajáš 60:22; 65:13)

  • Koho Ježíš ustanovil, aby jeho učedníkům dával duchovní pokrm?

  • Co znamená, že otrok je věrný a rozvážný?