20. LEKCE

Jak dnes funguje vedoucí sbor?

Jak dnes funguje vedoucí sbor?

Vedoucí sbor v prvním století

Čtení dopisu od vedoucího sboru

V prvním století sloužila jako vedoucí sbor malá skupina apoštolů a starších mužů v Jeruzalémě. Rozhodovali o důležitých věcech, které se týkaly všech pomazaných křesťanů. (Skutky 15:2) Než se na něčem jednomyslně shodli, společně diskutovali o tom, co k dané věci říká Písmo, a nechali se vést Božím duchem. (Skutky 15:25) Stejné je to v dnešní době.

Bůh ho používá k vykonávání své vůle. Pomazaní bratři, kteří slouží ve vedoucím sboru, do hloubky studují Boží Slovo a mají mnoho zkušeností s řešením praktických a duchovních záležitostí. Schází se každý týden, aby projednali potřeby bratrů po celém světě. Tak jako v prvním století, i dnes předávají pokyny založené na Bibli, například prostřednictvím dopisů nebo cestujících dozorců. Díky tomu Boží lid smýšlí a jedná jednotně. (Skutky 16:4, 5) Vedoucí sbor dohlíží na přípravu duchovního pokrmu a na jmenování bratrů do odpovědného postavení a také nás povzbuzuje ke kazatelské službě.

Pohotově reaguje na vedení Božího ducha. Vedoucí sbor se spoléhá na vedení Nejvyššího panovníka, Jehovy, a Hlavy sboru, Ježíše. (1. Korinťanům 11:3; Efezanům 5:23) Jeho členové se nepovažují za vůdce Božího lidu. Společně s ostatními pomazanými křesťany „neustále následují Beránka [Ježíše], ať jde kamkoli“. (Zjevení 14:4) Vedoucí sbor si velmi váží toho, že se za něj modlíme.

  • Kdo tvořil vedoucí sbor v prvním století?

  • Z čeho je vidět, že se dnes vedoucí sbor spoléhá na Boží vedení?