3. LEKCE

Jak byla biblická pravda znovu nalezena?

Jak byla biblická pravda znovu nalezena?

Badatelé Bible, 70. léta 19. století

První číslo Strážné věže, 1879

Strážná věž dnes

Bible předpověděla, že po Kristově smrti se někteří křesťané stanou falešnými učiteli a biblickou pravdu zkazí. (Skutky 20:29, 30) A to se časem skutečně stalo. Tito učitelé smísili Ježíšovo učení s pohanskými náboženskými názory, a tak vzniklo falešné křesťanství. (2. Timoteovi 4:3, 4) Jak si dnes můžeme být jisti, že správně rozumíme tomu, co Bible říká?

Přišel čas, aby Jehova pravdu zjevil. Jehova předpověděl, že během „času konce“ se „pravé poznání . . . rozhojní“. (Daniel 12:4) V roce 1870 si malá skupina lidí, kteří hledali pravdu, uvědomila, že mnohé církevní nauky nejsou v souladu s Biblí. Snažili se proto biblickým naukám porozumět a Jehova jim v tom pomohl.

Upřímní muži pečlivě studovali Bibli. Tito badatelé Bible používali při studiu metodu, které se držíme i my dnes. Společně zkoumali Bibli podle námětů, a když narazili na nějakou těžko srozumitelnou pasáž, hledali jiné verše, které by ji vysvětlily. Jakmile došli k závěru, který byl v souladu s celou Biblí, zaznamenali ho. Tím, že nechali Bibli, aby se vysvětlovala sama, našli pravdu o Božím jménu, o Království, o Božím záměru se zemí a s lidstvem, o stavu mrtvých a o naději na vzkříšení. Díky takovému zkoumání se oprostili od mnoha falešných nauk a zvyků. (Jan 8:31, 32)

V roce 1879 badatelé Bible usoudili, že přišel čas, aby s nově nalezenou pravdou seznámili širokou veřejnost. Začali proto vydávat časopis Strážná věž hlásající Jehovovo Království, který vychází až dodnes. Biblickou pravdu nyní oznamujeme ve 240 zemích a ve více než 850 jazycích. Ještě nikdy nemělo k pravému poznání přístup tolik lidí.

  • Co se s biblickou pravdou stalo po Kristově smrti?

  • Díky čemu jsme znovu našli pravdu obsaženou v Božím Slově?