12. LEKCE

Jak si můžete k Bohu vytvořit blízký vztah?

Jak si můžete k Bohu vytvořit blízký vztah?

1. Naslouchá Bůh všem modlitbám?

Bůh vybízí lidi ze všech národů, aby se k němu modlili. (Žalm 65:2) To ale neznamená, že jsou mu přijatelné všechny modlitby. Odmítá například modlitby manžela, který se špatně chová ke své manželce. (1. Petra 3:7) Podobně nenaslouchal modlitbám Izraelitů, kteří neustále dělali špatné věci. Na druhou stranu je ochotný naslouchat modlitbám těch, kdo se sice dopustili závažných hříchů, ale upřímně jich litují. (Přečtěte si Izajáše 1:15; 55:7.)

2. Jak bychom se měli modlit?

Modlitbu bychom neměli považovat za samozřejmost. Je to jeden ze způsobů, jak Boha uctíváme. Měli bychom se tedy modlit pouze k němu. (Matouš 4:10; 6:9) Jelikož jsme nedokonalí, nemůžeme k Bohu přistupovat přímo. Proto bychom se měli modlit ve jménu Ježíše, který zemřel za naše hříchy. (Jan 14:6) Jehova nechce, abychom modlitby jen mechanicky odříkávali nebo je četli. Přeje si, abychom se k němu modlili ze srdce, tedy vlastními slovy. (Přečtěte si Matouše 6:7; Filipanům 4:6, 7.)

Náš Stvořitel slyší i modlitby pronesené v duchu. (1. Samuelova 1:12, 13) Povzbuzuje nás, abychom se modlili při nejrůznějších příležitostech, například na začátku a na konci dne, před jídlem nebo když se potýkáme s problémy. (Přečtěte si Žalm 55:22; Matouše 15:36.)

3. Proč se křesťané scházejí?

Rozvíjet svůj vztah k Bohu není jednoduché, protože žijeme mezi lidmi, kteří v něj nevěří a jeho slibu o pokojných podmínkách na zemi se vysmívají. (2. Timoteovi 3:1, 4; 2. Petra 3:3, 13) Potřebujeme tedy čerpat povzbuzení ze společnosti ostatních křesťanů a oni zase potřebují nás. (Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25.)

Pokud se budete přátelit s lidmi, kteří Boha milují, přiblíží vás to k němu. Shromáždění svědků Jehovových jsou příležitostí, kdy můžete být posíleni vírou druhých. (Přečtěte si Římanům 1:11, 12.)

4. Co dalšího vám pomůže vytvořit si blízký vztah k Bohu?

Přiblížit se k Bohu můžete také tím, že budete rozjímat o myšlenkách, které jste se dozvěděli z jeho Slova. Přemýšlejte například o jeho jednání, radách a slibech. Rozjímání spojené s modlitbou prohloubí vaše ocenění pro Boží lásku a moudrost. (Přečtěte si Jozua 1:8; Žalm 1:1–3.)

Blízký vztah k Bohu můžete mít pouze tehdy, když v něj budete mít víru a budete se na něj spoléhat. Víra je však něco, o co musíte pečovat. Musíte ji neustále posilovat tím, že si připomínáte, na jakých důkazech je vaše víra založena. (Přečtěte si Matouše 4:4; Hebrejcům 11:1, 6.)

5. Co díky přátelství s Bohem můžete získat?

O ty, kdo ho milují, se Jehova stará. Dokáže je ochránit před čímkoli, co by ohrozilo jejich víru a naději na věčný život. (Žalm 91:1, 2, 7–10) Varuje nás před jednáním, které by mohlo škodit našemu zdraví nebo nás připravovat o štěstí. Jehova nás vede po té nejlepší životní cestě. (Přečtěte si Žalm 73:27, 28; Jakuba 4:4, 8.)