11. LEKCE

Zavrhněte falešné náboženství!

Zavrhněte falešné náboženství!

Satan a jeho démoni nechtějí, abyste sloužil Bohu. Kdyby mohli, chtěli by každého člověka odvrátit od Boha. Jak se to snaží dělat? Například prostřednictvím falešného náboženství. (2. Korinťanům 11:13–15) Náboženství je falešné tehdy, když neučí pravdu z Bible. Falešné náboženství je jako falešné peníze — vypadá jako pravé, ale nemá žádnou hodnotu. Může vám způsobit mnoho těžkostí.

Jehovovi, Bohu pravdy, se rozhodně nemohou líbit náboženské lži. Když byl Ježíš na zemi, existovala jistá náboženská skupina, která ho chtěla zabít. Tito lidé se domnívali, že jejich způsob uctívání je správný. Říkali: „Máme jednoho Otce, Boha.“ Souhlasil s tím Ježíš? Ne. Řekl jim: „Jste ze svého otce, z Ďábla.“ (Jan 8:41, 44) Mnoho lidí si dnes myslí, že uctívají Boha, ale ve skutečnosti slouží Satanovi a jeho démonům! (1. Korinťanům 10:20)

 Prohnilý strom plodí špatné ovoce a stejně tak i falešné náboženství ‚plodí‘ lidi, kteří dělají špatné věci. Kvůli špatným věcem, které lidé dělají, je ve světě plno problémů. Jsou to boje, nemravnost, krádeže, útisk, vraždy a znásilňování. Mnozí lidé, kteří tyto špatné věci dělají, mají nějaké náboženství, ale to je nevede k tomu, aby dělali, co je dobré. Pokud nepřestanou konat tyto špatné věci, nemohou být Božími přáteli. (Matouš 7:17, 18)

Falešné náboženství lidi učí, aby se modlili k modlám. Bůh nám říká, že se nemáme modlit k modlám. To je rozumné. Líbilo by se vám, kdyby nějaký člověk nikdy nemluvil s vámi, ale jen s vaším obrazem? Mohl by být takový člověk vaším blízkým přítelem? Ne, nemohl. Jehova chce, aby lidé mluvili s ním, a ne s neživou sochou nebo obrazem. (2. Mojžíšova 20:4, 5)

Falešné náboženství učí, že v době války je správné zabíjet jiné lidi. Ježíš řekl, že Boží přátelé budou mít mezi sebou lásku. A lidi, které máme rádi, proto nebudeme zabíjet. (Jan 13:35) Dokonce je nesprávné zabít i špatné lidi. Když se Ježíše snažili jeho nepřátelé zatknout, nedovolil svým učedníkům, aby ho ochránili tak, že by bojovali. (Matouš 26:51, 52)

Falešné náboženství učí, že ničemní lidé budou trpět v pekelném ohni. Bible však učí, že hřích má za následek smrt. (Římanům 6:23) Jehova je Bůh lásky. Mučil by tedy láskyplný Bůh lidi věčně? Samozřejmě, že ne. V ráji bude jen jedno náboženství — to, které Bůh schvaluje. (Zjevení 15:4) Všechna náboženství, která jsou založena na Satanových lžích, zaniknou.