16. LEKCE

Projevujte lásku k Bohu

Projevujte lásku k Bohu

Chcete-li si udržet přítele, musíte s ním mluvit. Vy nasloucháte jemu a on naslouchá vám. O svém příteli také ostatním lidem říkáte dobré věci. Totéž platí, když jste přítelem Boha. Podívejme se, co je o tom napsáno v Bibli:

Pravidelně mluvte s Jehovou v modlitbě. „Vytrvávejte v modlitbě.“ (Římanům 12:12)

Čtěte Boží slovo, Bibli. „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí.“ (2. Timoteovi 3:16)

Poučujte jiné lidi o Bohu. „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, ... a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28:19, 20)

 Přimkněte se k Božím přátelům. „Kdo chodí s moudrými, zmoudří.“ (Přísloví 13:20)

Navštěvujte shromáždění v sále Království. „Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, ... [a] povzbuzujme jeden druhého.“ (Hebrejcům 10:24, 25)

Podporujte dílo Království. „Ať každý [dává], právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ (2. Korinťanům 9:7)