PŘÍBĚH 109

Petr přichází za Kornéliem

Petr přichází za Kornéliem

NA OBRÁZKU vidíš apoštola Petra a za ním některé z jeho přátel. Ale proč se ten muž před Petrem klaní? Měl by to dělat? Víš, kdo to je?

Ten muž se jmenoval Kornélius. Byl to římský důstojník. Petra sice neznal, ale bylo mu řečeno, aby ho pozval do svého domu. Jak k tomu došlo?

První Ježíšovi následovníci byli Židé. Kornélius nebyl Žid. Přesto věřil v Boha, měl ho rád a modlil se k němu. Také pomáhal druhým lidem. Jednou odpoledne se mu objevil anděl a řekl mu: ‚Bůh vyslyšel tvé modlitby. Pošli nějaké lidi, aby přivedli muže, který se jmenuje Petr. Ten bydlí v Joppe, u moře, v domě Šimona.‘

Kornélius tedy ihned poslal několik mužů, aby Petra našli. Druhý den, když ti muži přicházeli k Joppe, byl Petr na ploché střeše Šimonova domu. Bůh způsobil, že tam Petr viděl, jak se z nebe spouští velký kus látky. Byla v něm různá zvířata. Podle Božího zákona byla tato zvířata nečistá, a lidé je nesměli jíst. Ale jakýsi hlas přikázal: ‚Petře, vstaň. Zabíjej a jez.‘

‚Ne, to neudělám!‘ bránil se Petr. ‚Nikdy jsem nejedl nic nečistého.‘ Ale hlas Petrovi řekl: ‚Přestaň považovat za nečisté to, co Bůh nyní nazývá čistým.‘ To se stalo třikrát. Zatímco Petr přemýšlel, co to všechno znamená, přišli k domu muži, které poslal Kornélius, a ptali se po Petrovi.

Petr sešel dolů a řekl: ‚Já jsem ten, koho hledáte. Proč jste přišli?‘ Když mu ti muži vysvětlili, že anděl Kornéliovi řekl, aby Petra pozval do svého domu, Petr souhlasil, že s nimi půjde. Příští den se spolu s několika přáteli vydal na cestu do Cesareje, kde bydlel Kornélius.

Kornélius mezitím k sobě pozval své příbuzné a blízké přátele. Když se Petr objevil, vyšel mu Kornélius naproti. Padl před Petrem na kolena a klaněl se mu, jak to vidíš na obrázku. Ale Petr mu řekl: ‚Vstaň, já jsem také člověk.‘ Ano, Bible ukazuje, že není správné klanět se před nějakým člověkem a uctívat ho. Měli bychom uctívat jedině Jehovu.

Těm, kdo byli v Kornéliově domě, Petr začal kázat. Mimo jiné řekl: ‚Vidím, že Bůh přijímá všechny lidi, kteří mu chtějí sloužit.‘ A zatímco ještě mluvil, Bůh poslal svého svatého ducha, a ti lidé začali mluvit různými jazyky. Židovští učedníci, kteří přišli s Petrem, tím byli velice překvapeni. Mysleli si totiž, že Bohu mohou sloužit pouze Židé. Teď ale poznali, že Bůh nepovažuje lidi z určitého národa za lepší nebo důležitější než lidi z ostatních národů. A to bychom si měli pamatovat.

Skutky 10:1–48; 11:1–18; Zjevení 19:10