PŘÍBĚH 102

Ježíš žije

Ježíš žije

VÍŠ, kdo je ta žena a ti dva muži? Ta žena se jmenuje Marie Magdaléna a je to Ježíšova učednice. Muži v bílém oblečení jsou andělé. Tomu místu, kam se Marie dívá, se říká hrobka. Když Ježíš zemřel, bylo do této hrobky uloženo jeho tělo. Ale potom to tělo zmizelo! Co se s ním stalo?

Když Ježíš zemřel, řekli kněží Pilátovi: ‚Když byl ten člověk ještě naživu, tvrdil, že po třech dnech bude vzkříšen. Přikaž, aby tu hrobku někdo hlídal. Potom jeho učedníci nebudou moci ukrást jeho tělo a říkat, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých!‘ Pilát tedy kněžím řekl, aby k hrobce poslali vojáky, kteří ji budou střežit.

Ale třetí den ráno po Ježíšově smrti přišel Jehovův anděl a od hrobky odvalil kámen. Vojáci se tak vyděsili, že se nemohli ani pohnout. Když se nakonec do hrobky podívali, tělo bylo pryč! Někteří z vojáků se vydali do města, aby o tom řekli kněžím. A víš, co ti ničemní kněží udělali? Dali vojákům úplatek, aby lhali a aby lidem řekli: ‚V noci, když jsme usnuli, přišli jeho učedníci a to tělo ukradli.‘

Mezitím se k hrobce vydalo několik žen, které patřily k Ježíšovým následovníkům. Asi si umíš představit, jak byly překvapené, když viděly, že hrobka je prázdná! Najednou se objevili dva andělé v zářivém oděvu. Zeptali se: ‚Proč hledáte Ježíše tady? Byl vzkříšen. Rychle jděte a řekněte to jeho učedníkům.‘ Ženy se okamžitě rozběhly vyhledat učedníky. Ale cestou je zastavil nějaký muž. Víš, kdo to byl? Byl to Ježíš! Řekl jim: ‚Jděte a vyprávějte mým učedníkům, co jste viděly.‘

Když ženy řekly učedníkům, že Ježíš žije a že ho viděly, učedníci tomu nemohli uvěřit. Petr a Jan běželi, aby se přesvědčili na vlastní oči. Hrobka ale byla prázdná! Petr a Jan odešli, ale Marie Magdaléna zůstala u hrobky. Po chvíli se podívala dovnitř a uviděla ty dva anděly.

Víš, co se stalo s Ježíšovým tělem? Bůh způsobil, že zmizelo. Když Ježíše vzkřísil, nedal mu lidské tělo. Dal mu nové, duchovní tělo, jaké mají andělé. Aby však Ježíš mohl svým učedníkům dokázat, že žije, mohl na sebe vzít takové tělo, které lidé viděli. O tom si ještě povíme později.

Matouš 27:62–66; 28:1–15; Lukáš 24:1–12; Jan 20:1–12