PŘÍBĚH 108

Na cestě do Damašku

Na cestě do Damašku

VÍŠ, kdo je ten muž, který leží na zemi? Je to Saul. Vzpomeň si, to on hlídal pláště mužů, kteří kamenovali Štěpána. A podívej se na to jasné světlo! Co se to vlastně stalo?

Když byl Štěpán usmrcen, Saul začal pronásledovat Ježíšovy následovníky. Vyvlékal je z jejich domovů a posílal je do vězení. Mnozí učedníci utekli do jiných měst a začali oznamovat „dobrou zprávu“ tam. Ale i v těch městech je Saul pronásledoval. Právě byl na cestě do Damašku, když se stalo něco velmi zvláštního.

Z nebe vyšlehlo světlo a ozářilo Saula. Ten, jak vidíš, upadl na zem. Potom nějaký hlas řekl: ‚Saule, Saule! Proč mě pronásleduješ?‘ Muži, kteří šli se Saulem, uviděli světlo a slyšeli hlas, ale nerozuměli, co ten hlas říká.

‚Kdo jsi, Pane?‘ zeptal se Saul.

‚Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ,‘ řekl ten hlas. Ježíš to řekl proto, že když Saul ubližoval jeho následovníkům, bylo to, jako kdyby ubližoval přímo jemu.

Potom se Saul zeptal: ‚Co mám dělat, Pane?‘

‚Vstaň a jdi do Damašku,‘ řekl Ježíš. ‚Tam se dozvíš, co máš dělat.‘ Saul vstal, otevřel oči, ale nic neviděl. Byl slepý. Muži, kteří šli s ním, ho vzali za ruku a dovedli ho do Damašku.

Ježíš pak mluvil s jedním ze svých učedníků v Damašku. Řekl mu: ‚Vstaň, Ananiáši, jdi do ulice, které se říká Přímá. V Jidášově domě najdeš muže jménem Saul. Toho jsem vybral, aby byl mým zvláštním služebníkem.‘

Ananiáš udělal, co mu Ježíš přikázal. Když se setkal se Saulem, vložil na něj ruce a řekl: ‚Pán mě poslal, abys zase viděl a abys byl naplněn svatým duchem.‘ Najednou ze Saulových očí spadlo něco jako šupiny, a on zase viděl.

Jehova dal Saulovi velmi důležitý úkol — měl kázat lidem z mnoha národů. Stal se známým jako apoštol Pavel. Později se toho o něm dozvíme více. Nejdříve se však podíváme, jaký úkol dal Bůh apoštolu Petrovi.

Skutky 8:1–4; 9:1–20; 22:6–16; 26:8–20