PŘÍBĚH 101

Ježíšova smrt

Ježíšova smrt

PODÍVEJ, co se stalo! Zlí lidé zabili Ježíše. Pověsili ho na kůl, a ruce i nohy mu přibili hřeby. Proč ale někdo udělal něco tak strašného?

Protože někdo Ježíše nenáviděl. Víš kdo? Byl to například zlý anděl, Satan Ďábel. Kdysi navedl Adama a Evu, aby neposlechli Jehovu. A právě Satan přiměl Ježíšovy nepřátele, aby spáchali tento hrozný zločin.

Než byl Ježíš přibit na kůl, jednali s ním jeho nepřátelé velmi krutě. Vzpomínáš si, jak přišli do zahrady Getsemane a odvedli ho? Kdo byli tito nepřátelé? Byli to náboženští vůdci. Podíváme se, co se dělo potom.

Když náboženští vůdci Ježíše zajali, apoštolové dostali strach a utekli. Nechali Ježíše samotného s jeho nepřáteli. Ale dva z apoštolů, Petr a Jan, neutekli příliš daleko. Nenápadně zástup sledovali, aby viděli, co se s Ježíšem stane.

Kněží přivedli Ježíše nejdříve ke starému muži, který se jmenoval Annáš a který byl dříve veleknězem. Tam ale nezůstali dlouho. Odvedli Ježíše do domu současného velekněze Kaifáše. V jeho domě se shromáždilo mnoho náboženských vůdců.

Tady, v Kaifášově domě, byl Ježíš vyslýchán. Lidé, kteří tam byli přivedeni, mluvili o Ježíšovi lži. Všichni náboženští vůdci prohlásili: ‚Ježíš musí být usmrcen.‘ Potom mu plivali do tváře a bili ho pěstmi.

Petr byl zatím venku na dvoře. Byla chladná noc, a tak si lidé rozdělali oheň, aby se ohřáli. Najednou se jedna služebná podívala na Petra a řekla: ‚Ten muž byl také s Ježíšem!‘

‚Ne, to není pravda!‘ zapíral Petr.

Třikrát mu lidé řekli, že byl s Ježíšem. Ale Petr pokaždé odpověděl, že to není pravda. Když to řekl potřetí, Ježíš se obrátil a podíval se na něj. Petrovi bylo velmi líto, že lhal. Vyšel ven a plakal.

Když v pátek ráno vyšlo slunce, kněží odvedli Ježíše na místo, kde se často scházeli, do sálu Sanhedrinu. Tam se radili o tom, co s ním udělají. Potom ho přivedli k Pontskému Pilátovi, který byl vládcem Judeje.

Kněží Pilátovi řekli: ‚Je to ničemný člověk. Měl by být usmrcen.‘ Pilát položil Ježíšovi několik otázek a pak řekl: ‚Nepřipadá mi, že by udělal něco špatného.‘ Potom Pilát poslal Ježíše k Herodovi Antipovi. Herodes byl vladařem v Galileji, ale v té době byl právě v Jeruzalémě. Ani Herodovi se nezdálo, že by Ježíš udělal něco tak špatného, a proto ho poslal zpátky k Pilátovi.

Pilát chtěl Ježíše propustit. Ale Ježíšovi nepřátelé si přáli, aby byl místo něj propuštěn jiný vězeň. Chtěli osvobodit lupiče Barabáše. To už bylo poledne a Pilát vyvedl Ježíše ven. Řekl lidem: ‚Podívejte se! Váš král!‘ Ale přední kněží začali křičet: ‚Pryč s ním! Zabij ho! Zabij ho!‘ A tak Pilát propustil Barabáše a nepřátelé odvedli Ježíše na místo, kde měl být usmrcen.

V pátek brzy odpoledne byl Ježíš přibit na kůl. Na obrázku to sice není vidět, ale na kůlech nalevo a napravo od Ježíše byli přibiti dva zločinci. Krátce předtím než Ježíš zemřel, jeden z těch dvou zločinců mu řekl: ‚Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.‘ A Ježíš mu odpověděl: ‚Slibuji ti, že se mnou budeš v ráji.‘

To byl opravdu krásný slib. Víš, o jakém ráji Ježíš mluvil? Vzpomínáš si, kde byl ten ráj, který Bůh vytvořil na začátku? Ano, byl na zemi. A až bude Ježíš vládnout jako Král i nad zemí, pak toho muže přivede zpět k životu, aby také on mohl žít v pozemském ráji. Na tento ráj se těšíme i my.

Matouš 26:57–75; 27:1–50; Lukáš 22:54–71; 23:1–49; Jan 18:12–40; 19:1–30