PŘÍBĚH 93

Ježíš nasytil mnoho lidí

Ježíš nasytil mnoho lidí

STALO se něco hrozného. Byl usmrcen Jan Křtitel. Herodias, králova manželka, ho neměla ráda a podařilo se jí zařídit to tak, že král dal Janovi setnout hlavu.

Když se o tom dozvěděl Ježíš, byl velmi smutný. Chtěl být chvíli sám, a proto se vydal na osamělé místo. Ale lidé šli za ním. Když Ježíš ty zástupy lidí viděl, bylo mu jich líto. Vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo byli nemocní.

Ten večer k němu přišli učedníci a řekli mu: ‚Je už pozdě a jsme tady na osamělém místě. Pošli ty lidi pryč, aby mohli jít do vesnic a koupit si tam něco k jídlu.‘

‚Nemusíme je poslat pryč,‘ odpověděl Ježíš. ‚Dejte jim něco k jídlu vy.‘ Pak se obrátil k Filipovi a zeptal se: ‚Kde bychom mohli nakoupit dost jídla a nasytit všechny tyto lidi?‘

‚Kdybychom měli nakoupit tolik jídla, aby měl každý alespoň trochu, stálo by to mnoho peněz,‘ odpověděl Filip. Ondřej řekl: ‚Je tu chlapec, který má pět chlebů a dvě ryby. Ale to nemůže pro všechny tyto lidi stačit.‘

‚Povězte lidem, aby se posadili do trávy,‘ řekl Ježíš. Poděkoval Bohu a začal jídlo rozdělovat. Učedníci potom podávali chleba a ryby všem těm lidem. Bylo tam 5 000 mužů a také tisíce žen a dětí. Ti všichni se najedli dosyta. A když učedníci sebrali, co zbylo, naplnili dvanáct košů!

Potom Ježíš svým učedníkům řekl, aby nasedli do člunu a přeplavili se přes Galilejské moře. V noci ale přišla bouře a vlny zmítaly člunem sem a tam. Učedníci měli velký strach. Najednou uprostřed noci uviděli, jak někdo kráčí po vodě směrem k nim. Křičeli strachem, protože nevěděli, kdo to je.

Ježíš na ně zavolal: ‚Nebojte se. To jsem já!‘ Oni tomu ale stále nevěřili. Proto Petr řekl: ‚Jestliže jsi to opravdu ty, Pane, řekni mi, abych šel po vodě k tobě.‘ Ježíš odpověděl: ‚Pojď!‘ A Petr vystoupil z člunu a šel po vodě! Najednou dostal strach a začal se topit, ale Ježíš ho zachránil.

Později Ježíš znovu nasytil tisíce lidí, i když měl jen sedm chlebů a několik rybek. A znovu se všichni najedli dosyta. Ježíš se o lidi staral opravdu láskyplně. Až bude vládnout jako Boží král, nebudeme si muset dělat žádné starosti!

Matouš 14:1–32; 15:29–38; Jan 6:1–21