PŘÍBĚH 82

Mordekai a Ester

Mordekai a Ester

BUDEME si teď vyprávět jeden příběh, který se odehrál o několik let dříve, než šel Ezra do Jeruzaléma. Mordekai a Ester byli nejvýznamnější Izraelité v perském království. Ester byla královnou a její bratranec Mordekai byl druhým nejmocnějším mužem hned po králi. Podívejme se, jak se to stalo.

Esteřini rodiče zemřeli, když byla Ester ještě malá, a tak ji vychovával Mordekai. Ve městě Šušan měl palác perský král Ahasverus a jedním z jeho služebníků byl Mordekai. Jednoho dne králova manželka Vašti neposlechla svého manžela. Proto se král rozhodl, že si najde novou manželku, která se stane královnou místo Vašti. Co myslíš, koho si vybral? Ano, krásnou mladou Ester.

Podívej se na ten obrázek. Vidíš toho pyšného muže, kterému se lidé klanějí? Jmenoval se Haman a v Persii měl velmi významné postavení. Haman chtěl, aby se mu klaněl také Mordekai. Ale na obrázku vidíš, že Mordekai sedí. Nikdy se Hamanovi nepoklonil, protože nepovažoval za správné klanět se takovému špatnému člověku. A tak se Haman velice zlobil. Víš, co udělal?

Šel ke králi a vyprávěl mu o Izraelitech různé lži. Řekl: ‚Jsou to špatní lidé, kteří nedodržují tvé zákony. Měli by být usmrceni.‘ Ahasverus nevěděl, že jeho manželka Ester je Izraelitka. Proto Hamana poslechl a vydal zákon, že určitý den mají být všichni Izraelité pobiti.

Když se Mordekai o tomto zákoně dozvěděl, byl velmi rozrušený. Poslal Ester zprávu: ‚Musíš za králem jít a požádat ho, aby nás zachránil.‘ Perský zákon ale přikazoval, že nikdo nesmí jít ke králi, jestliže není pozván. Ester pozvání neměla, a přesto se ke králi vydala. Král k ní vztáhl zlatou hůl, což znamenalo, že nemá být usmrcena. Ester potom pozvala krále a Hamana na velkou hostinu. Tam se král zeptal Ester, co by pro ni mohl udělat. Ester odpověděla, že mu to řekne druhý den, jestliže on a Haman k ní znovu přijdou na hostinu.

Při této hostině Ester králi řekla: ‚Můj lid i já máme být usmrceni.‘ Král se rozhněval a zeptal se: ‚Kdo by se odvážil udělat něco takového?‘

Ester řekla: ‚Tím mužem, tím nepřítelem, je tento špatný Haman!‘

Nyní se král skutečně rozzlobil. Přikázal, aby byl Haman usmrcen. Potom z Mordekaie udělal druhého nejmocnějšího muže hned po sobě. Mordekai se postaral o to, aby byl vydán nový zákon, který Izraelitům dovoloval, aby v den, kdy měli být usmrceni, bojovali o svůj život. A protože Mordekai byl tak významným mužem, mnozí lidé Izraelitům pomohli, a ti tak byli zachráněni z rukou svých nepřátel.

Biblická kniha Ester