PŘÍBĚH 83

Jeruzalémské hradby

Jeruzalémské hradby

PODÍVEJ se na ten obrázek. Izraelité pilně pracují na stavbě jeruzalémských hradeb. Když před 152 lety král Nebukadnecar zničil Jeruzalém, byly zbořeny také hradby a spáleny městské brány. Trvalo to však mnoho let, než Izraelité po svém návratu z Babylóna hradby opět postavili.

Co myslíš, jak asi lidem bylo, když celá léta žili ve městě, kolem něhož nebyly hradby? Určitě se necítili v bezpečí. Nepřátelé mohli přijít a snadno na Izraelity zaútočit. Potom jim ale jeden muž pomohl, aby hradby konečně znovu postavili. Víš, kdo to byl? Ten muž se jmenoval Nehemjáš.

Nehemjáš byl Izraelita, který přišel z města Šušan, kde žil Mordekai a Ester. Možná byl jejich dobrým přítelem, protože pracoval v královském paláci. Bible však neříká, že Nehemjáš pracoval pro manžela Ester, pro krále Ahasvera. Nehemjáš sloužil na královském dvoře až za vlády následujícího krále, krále Artaxerxa.

Možná si vzpomeneš, že Artaxerxes byl ten dobrý král, který dal Ezrovi mnoho peněz, aby mohl být opraven Jehovův chrám v Jeruzalémě. Rozbořené městské hradby však nepostavil Ezra, ale Nehemjáš. Podívejme se, jak k tomu došlo.

Od chvíle, kdy Artaxerxes dal Ezrovi peníze na opravu chrámu, uplynulo už třináct let. Nyní u krále Artaxerxe sloužil Nehemjáš. Byl hlavním číšníkem. To znamenalo, že králi naléval víno a dával pozor, aby se nikdo nepokusil krále otrávit. Jeho práce byla tedy velmi důležitá.

Jednoho dne přišel k Nehemjášovi na návštěvu jeho bratr Chanani a jiní muži z izraelské země. Vyprávěli mu, že Izraelité tam mají velké těžkosti a že jeruzalémské hradby jsou stále rozbořené. Nehemjáš byl z toho velmi smutný a modlil se proto k Jehovovi.

Jednou si král všiml, že Nehemjáše něco trápí, a zeptal se ho: ‚Proč jsi tak smutný?‘ Nehemjáš mu vysvětlil, že obyvatelům Jeruzaléma se daří špatně a že městské hradby jsou rozbořené. ‚Co by sis tedy přál?‘ zeptal se král.

‚Dovol mi jít do Jeruzaléma,‘ odpověděl Nehemjáš‚ ,abych mohl obnovit hradby.‘ Král Artaxerxes byl velmi laskavý. Řekl Nehemjášovi, že se může vydat na cestu, a pomohl mu opatřit dřevo pro stavební práce. Jakmile Nehemjáš přišel do Jeruzaléma, seznámil Izraelity se svým plánem. Lidem se tento nápad líbil, a tak řekli: ,Pustíme se do práce.‘

Když nepřátelé Izraelitů viděli, jak rychle stavba hradeb pokračuje, řekli si: ‚Musíme jim v tom zabránit. Půjdeme a pobijeme je.‘ Ale Nehemjáš se o tom dozvěděl a dal dělníkům meče a kopí. Řekl jim: ‚Nebojte se našich nepřátel. Bojujte za své bratry, za své děti, za své manželky a za své domovy!‘

Lidé byli velmi stateční. Ve dne i v noci měli připravené zbraně a přitom stavěli hradby. Za 52 dnů byla stavba dokončena a lidé ve městě se mohli cítit v bezpečí. Nehemjáš a Ezra jim vysvětlovali Boží zákon, a lidé žili spokojeně.

Ale ještě to nebylo takové jako před tím, než byli Izraelité odvedeni jako zajatci do Babylóna. Nad Izraelity vládl perský král a oni mu museli sloužit. Ale Jehova slíbil, že pošle nového krále, pod jehož vládou budou lidé žít pokojně. Kdo měl být tím králem? Jak měl přinést lidem na celé zemi pokoj? Muselo uplynout asi 450 let, než se o tom lidé mohli dozvědět víc. Tehdy se narodilo děťátko, které jednou mělo mít velice důležité postavení. Ale to už je jiný příběh.

Nehemjáš, kapitoly 1 až 6