Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 5

Od zajetí v Babylóně až do obnovení jeruzalémských hradeb

Od zajetí v Babylóně až do obnovení jeruzalémských hradeb

Když byli Izraelité v zajetí v Babylóně, byla jejich víra často zkoušena. Šadrak, Mešak a Abednego byli uvrženi do rozpálené pece, ale Bůh je zachránil. Později, když Médové a Peršané dobyli Babylón, byl Daniel vhozen do lví jámy, ale Bůh zavřel lvům tlamy, takže Danielovi neublížili.

Perský král Kýros nakonec Izraelity osvobodil. Vrátili se do své země přesně 70 let po tom, co byli odvedeni jako zajatci do Babylóna. Když se vrátili do Jeruzaléma, ihned začali stavět Jehovův chrám. Ale nepřátelé jim v této práci brzy zabránili. A tak stavbu chrámu dokončili teprve asi 22 let po návratu do Jeruzaléma.

Dále se dozvíme, jak Ezra cestoval zpět do Jeruzaléma, aby zkrášlil chrám. To bylo asi 47 let potom, co byl chrám dokončen. Pak si budeme vyprávět, jak za 13 let po Ezrovi pomáhal obnovovat zbořené jeruzalémské hradby Nehemjáš. PÁTÝ díl pojednává o událostech, které se staly během dalších 152 let.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 77

Nepoklonili se

Zachrání Bůh tyto tři věrné muže z ohnivé pece?

PŘÍBĚH 78

Písmo na stěně

Prorok Daniel odhaluje význam čtyř tajemných slov.

PŘÍBĚH 79

Daniel ve lví jámě

Daniel byl odsouzen k trestu smrti. Mohl se tomu nějak vyhnout?

PŘÍBĚH 80

Boží lid odchází z Babylóna

Perský král Kýros dobytím Babylóna jedno proroctví splnil. Teď plní další.

PŘÍBĚH 81

Důvěra v Boží pomoc

Izraelité se rozhodnou poslouchat Boha spíš než lidi. Pomůže jim Bůh?

PŘÍBĚH 82

Mordekai a Ester

Královna Vašti byla krásná. Přesto král Ahasverus místo ní udělal královnou Ester. Proč?

PŘÍBĚH 83

Jeruzalémské hradby

Izraelité, kteří opravují hradby, musí být dnem i nocí připravení použít své zbraně.