PŘÍBĚH 59

Proč musel David uprchnout

Proč musel David uprchnout

KDYŽ David zabil Goliata, přivedl ho izraelský vrchní velitel Abner k Saulovi. Saul měl z Davida velkou radost. Jmenoval ho velitelem svého vojska a řekl mu, aby bydlel v královském domě.

Později, když se vojsko vrátilo z boje proti Filištínům, ženy zpívaly píseň: ‚Saul zabil tisíce, ale David desetitisíce.‘ Když Saul viděl, že David je oslavován více než on, začal na něj žárlit. Ale Saulův syn Jonatan na Davida nežárlil. Měl ho rád a David měl Jonatana také velmi rád. A tak si ti dva slíbili, že budou nerozlučnými přáteli.

David uměl hezky hrát na harfu, a Saul tu hudbu velmi rád poslouchal. Ale jednoho dne Saul ze žárlivosti udělal něco hrozného. Když hrál David na harfu, Saul vzal kopí a řekl si: ‚Přibodnu Davida ke stěně!‘ David ale stačil uhnout, a tak ho kopí nezasáhlo. Později to Saul udělal ještě jednou, ale opět Davida nezasáhl. David pochopil, že musí být velmi opatrný.

Vzpomínáš si, co Saul slíbil tomu, kdo zabije Goliata? Prohlásil, že mu dá svou dceru za manželku. Saul nakonec Davidovi řekl, že mu svou dceru Mikal dá, ale že David musí nejdříve zabít 100 filištínských nepřátel. Jen si to představ! Saul si ve skutečnosti přál, aby v té bitvě s Filištíny David přišel o život. To se však nestalo, a tak Saul dal Davidovi svou dceru za manželku.

Jednoho dne řekl Saul Jonatanovi a všem svým služebníkům, že chce Davida zabít. Ale Jonatan svého otce prosil: ‚Neubližuj Davidovi. Nikdy ti neudělal nic špatného. Naopak, stále ti věrně sloužil. Dokonce riskoval život, když zabil Goliata. A vzpomeň si, jakou jsi měl radost, když ses to dozvěděl.‘

Saul mu tedy slíbil, že jeho prosbě vyhoví a že Davidovi neublíží. David se vrátil do královského domu a začal Saulovi opět sloužit. Ale jednoho dne hrál David na harfu a Saul po něm znovu hodil kopím. David uhnul a kopí se zabodlo do stěny. To bylo už potřetí. Teď David poznal, že musí utéct.

Tu noc šel David do svého domu. Ale Saul za ním poslal několik mužů, aby ho zabili. Mikal věděla, co chce její otec udělat. A tak svému manželovi řekla: ‚Když dnes v noci neodejdeš, budeš zítra mrtev.‘ Mikal tedy pomohla Davidovi uniknout oknem. Sedm let musel David utíkat z místa na místo a schovávat se, aby ho Saul nenašel.

1. Samuelova 18:1–30; 19:1–18