PŘÍBĚH 64

Šalomoun staví chrám

Šalomoun staví chrám

NEŽ David zemřel, dal Šalomounovi plány pro stavbu Jehovova chrámu. Tyto plány dostal David od Boha. Ve čtvrtém roce své vlády začal Šalomoun tento chrám stavět. Stavba trvala sedm a půl roku. Pracovaly tam desetitisíce mužů a stavba stála spoustu peněz. Mnoho věcí tam totiž bylo ze zlata nebo ze stříbra.

Chrám měl dvě hlavní místnosti, podobně jako svatostánek. Do vnitřní místnosti chrámu dal Šalomoun uložit truhlu smlouvy. Ostatní věci, které byly dříve ve svatostánku, byly uloženy v druhé místnosti.

Když byl chrám postaven, konala se velká oslava. Šalomoun před chrámem poklekl a modlil se, jak to vidíš na obrázku. Řekl Jehovovi: ‚Ani celá nebesa nejsou dost velká, abys tam mohl přebývat. Jak bys tedy mohl bydlet v tomto chrámu? Ale prosím, můj Bože, naslouchej svým služebníkům, když se budou modlit směrem k tomuto místu.‘

Když Šalomoun ukončil modlitbu, sestoupil z nebe oheň. Zapálil zvířecí oběti, které byly předloženy na oltáři. A chrám se naplnil světlem od Jehovy. Tak dal Jehova najevo, že naslouchá a že je spokojen s tímto chrámem i se Šalomounovou modlitbou. Od této chvíle už lidé, kteří chtěli uctívat Boha, nechodili ke svatostánku, ale přicházeli k chrámu.

Šalomoun dlouhou dobu vládl moudře a lidé byli šťastní. Ale pak se Šalomoun oženil s mnoha ženami z jiných zemí, které neuctívaly Jehovu. Vidíš jednu z nich, jak uctívá modlu? Manželky nakonec Šalomouna zlákaly, aby také uctíval jiné bohy. Víš, co se pak stalo? Šalomoun přestal jednat s lidmi laskavě. Začal být krutý a lidé nebyli šťastní.

Proto se Jehova na Šalomouna velmi rozhněval. Řekl mu: ‚Vezmu ti království a dám je jinému muži. Neudělám to za tvého života, ale za vlády tvého syna. Ale nevezmu tvému synovi všechen lid.‘ V dalším příběhu uvidíme, jak k tomu došlo.

1. Paralipomenon 28:9–21; 29:1–9; 1. Královská 5:1–18; 2. Paralipomenon 6:12–42; 7:1–5; 1. Královská 11:9–13