PŘÍBĚH 65

Království je rozděleno

Království je rozděleno

CO MYSLÍŠ, proč ten muž trhá na kusy svůj oděv? Jehova mu řekl, aby to udělal. Ten muž je Boží prorok Achijáš. Víš, kdo to je prorok? Je to člověk, kterému Bůh předem říká, co se stane.

Na obrázku vidíš, jak Achijáš mluví s Jeroboamem. Jeroboam byl muž, kterému dal Šalomoun za úkol, aby dohlížel na určité stavební práce. Když se Achijáš s Jeroboamem setkal, udělal něco zvláštního. Svlékl si nový oděv, který měl na sobě, a roztrhal ho na dvanáct kusů. Potom Jeroboamovi řekl: ‚Vezmi si deset kusů.‘ Víš, proč to Achijáš udělal?

Achijáš Jeroboamovi vysvětlil, že Jehova odejme Šalomounovi království. Řekl, že Jehova dá Jeroboamovi deset kmenů. To znamenalo, že Šalomounův syn Rechoboam bude vládnout jen nad dvěma kmeny.

Když Šalomoun uslyšel, co řekl Achijáš Jeroboamovi, velmi se rozzlobil. Pokusil se Jeroboama zabít, ale Jeroboam utekl do Egypta. Brzy nato Šalomoun zemřel. Byl králem 40 let. Nyní se stal králem jeho syn Rechoboam. Jeroboam, který byl v té době v Egyptě, se doslechl, že Šalomoun zemřel, a proto se vrátil do Izraele.

Rechoboam nebyl dobrý král. Jednal s lidmi ještě hůř než jeho otec Šalomoun. Jeroboam a někteří jiní významní muži se proto ke králi vypravili a prosili ho, aby s lidmi jednal laskavěji. Ale Rechoboam je neposlechl. Začal jednat dokonce ještě hůř. A tak si lid vybral Jeroboama, aby byl králem nad deseti kmeny. Rechoboam zůstal králem pouze dvou kmenů, kmene Benjamín a kmene Juda.

Jeroboam nechtěl, aby jeho lid chodil Jehovu uctívat do chrámu v Jeruzalémě. Proto udělal dvě zlatá telata a řekl obyvatelům desetikmenného království, aby uctívali tyto sochy. V zemi brzy vzrostla zločinnost a násilí.

Také ve dvoukmenném království byly těžkosti. Za necelých pět let od doby, kdy se Rechoboam stal králem, přitáhl egyptský král, aby bojoval proti Jeruzalému. Odnesl mnoho pokladů z Jehovova chrámu. Jen krátkou dobu tedy zůstal chrám tak nádherný, jako když byl vystavěn.

1. Královská 11:26–43; 12:1–33; 14:21–31