PŘÍBĚH 60

Abigail a David

Abigail a David

VÍŠ, kdo je ta krásná žena, která přichází naproti Davidovi? Jmenuje se Abigail. Tato moudrá žena Davidovi zabránila, aby se nedopustil špatného jednání. Ale než si o tom povíme víc, podívejme se, co se dělo s Davidem.

Když David utekl před Saulem, schoval se v jedné jeskyni. Přišli tam k němu jeho bratři a ostatní členové jeho rodiny. Celkem se tam sešlo asi 400 mužů, a David se stal jejich vůdcem. Potom David šel k moabskému králi a požádal ho: ‚Dovol, prosím, aby tady u tebe zůstal můj otec a moje matka, než se dozvím, jak to se mnou dopadne.‘ David se pak spolu se svými muži ukryl v horách.

A právě v té době se David setkal s Abigail. Její manžel Nabal byl bohatý majitel půdy. Měl 3 000 ovcí a 1 000 koz. Nabal byl ničemný člověk. Jeho manželka Abigail však jednala správně a navíc byla velmi krásná. Jednou dokonce zachránila svou rodinu. Podívejme se, jak to dokázala.

David a jeho muži byli k Nabalovi laskaví. Pomáhali mu chránit jeho ovce. Jednoho dne David poslal k Nabalovi několik mužů. Davidovi muži přišli ve chvíli, kdy Nabal se svými pomocníky stříhal ovce. Byl to slavnostní den a Nabal nechal přichystat spoustu dobrého jídla. A tak ho Davidovi muži poprosili: ‚Byli jsme k tobě laskaví. Pomáhali jsme chránit tvé ovce, neukradli jsme ti ani jedinou. Dej nám teď, prosím, něco k jídlu.‘

‚Takovým mužům, jako jste vy, nedám k jídlu nic,‘ odbyl je Nabal. Mluvil s nimi velmi hrubě a říkal o Davidovi ošklivé věci. Když se ti muži vrátili k Davidovi a vyprávěli mu o tom, David se velmi rozzlobil. Řekl svým mužům: ‚Vezměte si meče!‘ Potom se vydali na cestu, aby Nabala a jeho muže zabili.

Jeden z Nabalových mužů, který slyšel, jak ošklivě Nabal mluvil, o tom řekl Abigail. Abigail hned připravila nějaké jídlo, naložila ho na osly a vydala se na cestu. Když potkala Davida, sestoupila z osla, poklonila se a řekla: ‚Prosím, pane, nevšímej si mého manžela Nabala. Je to pošetilý člověk a jedná nerozumně. Přivezla jsem ti dar. Vezmi si ho, prosím, a odpusť nám, co se stalo.‘

‚Jsi velmi moudrá žena,‘ řekl jí David. ‚Zadržela jsi mě, abych se nepomstil Nabalovi za jeho ničemnost a nezabil ho. Jdi teď domů v pokoji.‘ Později Nabal zemřel a Abigail se stala jednou z Davidových manželek.

1. Samuelova 22:1–4; 25:1–43