PŘÍBĚH 36

Zlaté tele

Zlaté tele

PODÍVEJ se na ten obrázek. Co tam ti lidé dělají? Představ si, že uctívají zlaté tele! Chceš vědět, jak je to napadlo?

Mojžíš byl nějaký čas na hoře, a tak si lidé řekli: ‚Nevíme, co se s Mojžíšem stalo. Udělejme si tedy boha, aby nás vyvedl z této země.‘

Mojžíšův bratr Áron souhlasil: ‚Tak dobře. Sundejte si zlaté náušnice a přineste mi je.‘ Lidé to udělali a Áron všechny ty šperky roztavil a vytvořil z nich zlaté tele. A lidé začali říkat: ‚To je náš Bůh, který nás vyvedl z Egypta!‘ Potom Izraelité uspořádali velkou slavnost, na které uctívali zlaté tele.

Když to Jehova viděl, rozhněval se. Řekl Mojžíšovi: ‚Rychle se vrať dolů. Lid dělá něco velmi špatného. Zapomněli na mé zákony a klanějí se zlatému teleti.‘

Mojžíš rychle sestoupil z hory. Když přišel dolů, viděl, že lid zpívá a tančí kolem zlatého telete. Mojžíš se rozzlobil a hodil na zem oba ploché kameny, na kterých byly napsány zákony. Kameny se rozbily na mnoho, mnoho kusů. Potom vzal zlaté tele, roztavil je a rozdrtil na prach.

To, co lidé udělali, bylo velmi špatné. Mojžíš proto některým mužům řekl, aby si vzali svůj meč, a přikázal jim: ‚Ti, kdo uctívali zlaté tele, musí zemřít.‘ A tak bylo usmrceno 3 000 lidí! Z toho, co se stalo, je vidět, že je velmi důležité, abychom uctívali jedině Jehovu, a ne nějaké falešné bohy.

2. Mojžíšova 32:1–35