PŘÍBĚH 46

Zdi Jericha

Zdi Jericha

PROČ se zdi Jericha zřítily? Vypadá to, jako by tam vybuchla bomba. Ale v tehdejší době ještě bomby nebyly, nebyly dokonce ani pušky. Jehova opět udělal zázrak. Podívejme se, jak se to stalo.

Jehova řekl Jozuovi: ‚Budeš se svými válečníky pochodovat kolem města. Šest dní budete každý den jednou pochodovat kolem. Vezměte s sebou truhlu smlouvy. Před ní ať jde sedm kněží a ať troubí na rohy.

Sedmý den budete pochodovat kolem města sedmkrát. Potom budete hlasitě troubit na rohy, a každý ať vydává silný válečný pokřik. Potom se zdi města zřítí.‘

Jozue a lid udělali všechno, co Jehova řekl. Když pochodovali, všichni mlčeli. Nikdo neřekl ani slovo. Jediné, co bylo slyšet, byl zvuk rohů a kroky těch, kteří pochodovali. Nepřátelé Božího lidu žijící v Jerichu měli určitě strach. Vidíš, jak tady z okna visí červená šňůra? Čí je to okno? Ano, Raab udělala to, co jí řekli dva zvědové. Celá její rodina byla uvnitř a všichni dávali pozor, co se stane.

Nakonec, sedmého dne, válečníci pochodovali kolem města sedmkrát. Potom začali troubit na rohy a křičet, a zdi se postupně bortily. Jozue řekl: ‚Zabijte každého ve městě a město spalte. Spalte všechno. Vezměte odtamtud pouze stříbro, zlato, měď a železo a dejte je do pokladu Jehovova svatostánku.‘

Dvěma zvědům Jozue řekl: ‚Jděte do domu Raab a vyveďte ji ven i s celou její rodinou.‘ Raab a členové její rodiny byli zachráněni, jak jí to zvědové slíbili.

Jozue 6:1–25