PŘÍBĚH 50

Dvě statečné ženy

Dvě statečné ženy

KDYŽ se Izraelité dostali do těžkostí, volali k Jehovovi. Jehova jim naslouchal a dával jim statečné vůdce, kteří jim pomáhali. V Bibli se těmto vůdcům říká soudci. Prvním soudcem byl Jozue, a k dalším patřili například Otniel, Ehud a Šamgar. Ale Izraelitům pomáhaly také dvě ženy — Debora a Jael.

Debora byla prorokyně. Jehova jí sděloval, co se stane v budoucnosti, a ona to potom oznamovala lidu. Debora byla také soudkyně. Sedávala pod jednou palmou v hornaté krajině a lidé k ní přicházeli, aby jim poradila, jak vyřešit různé problémy.

V té době byl kananejským králem Jabin. Měl 900 válečných vozů a tak silnou armádu, že mnoho Izraelitů bylo přinuceno stát se Jabinovými služebníky. Vojevůdce krále Jabina se jmenoval Sisera.

Jednoho dne Debora zavolala soudce Baraka a oznámila mu: ‚Jehova řekl: „Vezmi 10 000 mužů a vyveď je na horu Tabor. Tam k tobě přivedu Siseru a dám ti vítězství nad ním a nad jeho vojskem.“‘

Barak Deboře odpověděl: ‚Půjdu, jestliže půjdeš se mnou.‘ Debora se tedy s Barakem vydala na cestu, ale řekla mu: ‚Čest za vítězství nepřipadne tobě, protože Jehova dá Siseru do rukou jedné ženy.‘ A to se skutečně stalo.

Barak se svým vojskem sestoupil z hory Tabor a šel vstříc Siserově armádě. Náhle Jehova způsobil záplavu, ve které zahynulo mnoho nepřátelských vojáků. Sisera ale seskočil ze svého vozu a dal se na útěk.

Po nějaké chvíli přiběhl ke stanu, který patřil Jael. Ona ho pozvala dovnitř a dala mu napít mléka. Sisera začal být ospalý a brzy tvrdě usnul. Jael vzala do ruky stanový kolík a vrazila jej do hlavy toho zlého muže. Když potom k jejímu stanu přišel Barak, Jael mu ukázala mrtvého Siseru. Tak se splnila slova prorokyně Debory.

Nakonec byl zabit také král Jabin, a Izraelité se nějaký čas nemuseli obávat útoku nepřátel.

Soudci 2:14–22; 4:1–24; 5:1–31