PŘÍBĚH 43

Jozue se stává vůdcem

Jozue se stává vůdcem

MOJŽÍŠ by byl rád, kdyby mohl Izraelity dovést do země Kanaán. Proto prosil: ‚Jehovo, dovol mi překročit řeku Jordán, abych viděl tu dobrou zemi.‘ Ale Jehova mu odpověděl: ‚To stačí! Už o tom se mnou nemluv!‘ Víš, proč to Jehova řekl?

Kvůli tomu, co se stalo tehdy, když Mojžíš uhodil do skály. Vzpomeň si, že Mojžíš s Áronem nevzdali čest Jehovovi. Neřekli lidu, že to byl Jehova, kdo vyvedl vodu ze skály. Proto Jehova Mojžíšovi řekl, že nedovolí, aby vešel do Kanaánu.

Několik měsíců po Áronově smrti dal Jehova Mojžíšovi pokyn: ‚Vezmi Jozua a postav ho před kněze Eleazara a před všechen lid. A celému Izraeli řekni, že Jozue je nový vůdce.‘ Na obrázku vidíš, že Mojžíš to udělal přesně tak, jak mu Jehova řekl.

Potom Jehova řekl Jozuovi: ‚Buď silný a neboj se. Povedeš Izraelity do země Kanaán, kterou jsem jim slíbil, a já budu s tebou.‘

Později Jehova Mojžíšovi řekl, aby vystoupil na vrchol hory Nebo v moabské zemi. Odtud se Mojžíš mohl podívat přes řeku Jordán a vidět nádhernou zemi Kanaán. Jehova mu řekl: ‚To je ta země, kterou jsem slíbil dětem Abrahama, Izáka a Jákoba. Dovolil jsem ti, abys ji viděl, ale nedovolím ti, abys do ní vešel.‘

Tam na vrcholu hory Nebo Mojžíš zemřel. Bylo mu 120 let. Měl ještě dost síly a dobrý zrak. Všichni Izraelité byli velmi smutní, že Mojžíš zemřel, a plakali. Ale zároveň byli rádi, že mají nového vůdce, Jozua.

4. Mojžíšova 27:12–23; 5. Mojžíšova 3:23–29; 31:1–8, 14–23; 32:45–52; 34:1–12