PŘÍBĚH 38

Dvanáct zvědů

Dvanáct zvědů

PODÍVEJ se na to ovoce, které přinesli ti muži. Vidíš ten hrozen? Je tak velký, že ho musejí dva muži nést na tyči. A podívej se na ty fíky a granátová jablka. Odkud je to nádherné ovoce? Z kananejské země. Vzpomeň si, že v Kanaánu kdysi žil Abraham, Izák a Jákob. Kvůli hladomoru se potom Jákob s celou svou rodinou přestěhoval do Egypta. Asi o 216 let později Mojžíš přivedl Izraelity zpátky do Kanaánu. Přišli do pustiny, na místo, které se jmenuje Kadeš.

V kananejské zemi bydleli zlí lidé. Mojžíš tedy vyslal 12 zvědů a řekl jim: ‚Vypátrejte, kolik tam žije lidí a jak jsou silní. Zjistěte, zda je tam úrodná půda, a přineste odtamtud nějaké ovoce.‘

Když se zvědové vrátili do Kadeše, řekli Mojžíšovi: ‚Je to skutečně dobrá země.‘ A na důkaz toho ukázali ovoce, které donesli. Ale 10 zvědů řeklo: ‚Lidé, kteří tam žijí, jsou velcí a silní. Jestliže se pokusíme zabrat tu zemi, pobíjí nás.‘

Když to Izraelité slyšeli, byli zděšeni. ‚Kdybychom raději zemřeli v Egyptě nebo na poušti,‘ říkali. ‚V bitvě nás Kananejci pobijí a naše manželky a děti padnou do zajetí. Vyberme si nového vůdce a vraťme se do Egypta!‘

Ale dva z těch zvědů důvěřovali Jehovovi a snažili se lid uklidnit. Jmenovali se Jozue a Kaleb. Říkali: ‚Nebojte se. Jehova je s námi. Určitě nám pomůže, abychom tu zemi dobyli.‘ Ale lidé jim nenaslouchali. Dokonce chtěli Jozua a Kaleba zabít.

Jehova se proto velmi rozzlobil a řekl Mojžíšovi: ‚Nikdo z tohoto lidu, komu je více než dvacet let, nevejde do kananejské země. Viděli zázraky, které jsem učinil v Egyptě a v pustině, a přesto mi neuvěřili. Budou tedy putovat pustinou 40 let, dokud nezemře poslední z nich. Do kananejské země vstoupí pouze Jozue a Kaleb.‘

4. Mojžíšova 13:1–33; 14:1–38