PŘÍBĚH 47

Zloděj v Izraeli

Zloděj v Izraeli

PODÍVEJ, co ten muž zakopává ve svém stanu! Krásný plášť, kus zlata a několik kousků stříbra. Vzal to z města Jericha. Co se však mělo stát s věcmi z Jericha? Pamatuješ si to?

Měly být zničeny, a zlato a stříbro mělo být dáno do pokladu Jehovova svatostánku. Ti lidé tedy neposlechli Boha. Ukradli něco, co patřilo Bohu. Ten muž se jmenoval Achan a ti ostatní lidé na obrázku byli z jeho rodiny. Uvidíme, co se dělo dál.

Když Achan ukradl tyto věci, vyslal Jozue některé muže do boje proti městu Ai. Izraelité však bitvu prohráli. Někteří byli zabiti a ostatní uprchli. Jozue byl velmi smutný. Lehl si tváří k zemi a modlil se k Jehovovi: ‚Proč jsi připustil, aby se nám to stalo?‘

Jehova odpověděl: ‚Vstaň! Izrael zhřešil. Vzali si něco z věcí, které měli zničit nebo které měli dát do Jehovova svatostánku. Ukradli krásný plášť a schovali si ho. Nebudu vám už žehnat, dokud nebude zničen tento plášť a také ti, kdo vzali ty věci.‘ Jehova řekl, že Jozuovi ukáže, kdo tu špatnost udělal.

A tak Jozue shromáždil celý národ a Jehova se postaral o to, aby vyšlo najevo, že tak špatně jednal Achan. Achan se přiznal: ‚Zhřešil jsem. Když jsem uviděl ten krásný plášť, to zlato a kousky stříbra, moc se mi líbily, a tak jsem je vzal. Pak jsem je zakopal ve svém stanu.‘

Když byly ty věci nalezeny a přineseny Jozuovi, řekl Jozue Achanovi: ‚Proč jsi nám způsobil neštěstí? Teď Jehova způsobí neštěstí tobě!‘ Nato všechen lid Achana a jeho rodinu ukamenoval. Je z toho vidět, že si nikdy nesmíme brát věci, které nám nepatří.

Potom šel Izrael znovu bojovat proti městu Ai. Tentokrát Jehova svému lidu pomohl a Izraelité bitvu vyhráli.

Jozue 7:1–26; 8:1–29