PŘÍBĚH 33

Přechod přes Rudé moře

Přechod přes Rudé moře

PODÍVEJ se, co se to děje! Mojžíš vztahuje svou hůl proti Rudému moři. Izraelité se spolu s Mojžíšem bezpečně dostali na druhý břeh. Ale faraón s celým svým vojskem se topí v moři. Podívejme se, jak se to stalo.

Už jsme si četli, jak faraón poslal Izraelity pryč z Egypta, když Bůh na Egypťany seslal desátou ránu. Odešlo asi 600 000 izraelských mužů a mnoho žen a dětí. K Izraelitům se připojilo také velké množství dalších lidí, kteří uvěřili v Jehovu. Všichni s sebou vzali své ovce, kozy a dobytek.

Dříve než Izraelité odešli, požádali Egypťany o nějaké oblečení a o věci ze zlata a stříbra. Egypťané byli z poslední rány, která na ně přišla, tak vystrašení, že dali Izraelitům všechno, oč prosili.

Po několika dnech přišli Izraelité k Rudému moři, kde se utábořili. Mezitím ale faraón a jeho muži začali litovat toho, že poslali Izraelity pryč. Řekli si: ‚Nechali jsme odejít své otroky!‘

Faraón si tedy všechno rozmyslel. Okamžitě připravil svůj válečný vůz a svou armádu. Měl s sebou 600 válečných vozů a mnoho jiných egyptských vozů a začal Izraelity pronásledovat.

Když Izraelité viděli, že se blíží faraón se svou armádou, dostali velký strach. Neměli kam utéct. Na jedné straně bylo Rudé moře a z druhé strany se řítili Egypťané. Jehova však způsobil, že mezi jeho lidem a Egypťany se objevil hustý oblak, takže Egypťané nemohli Izraelity vidět a nemohli na ně zaútočit.

Potom Jehova řekl Mojžíšovi, aby vztáhl svou hůl proti Rudému moři. Když to Mojžíš udělal, Jehova způsobil, že začal vanout silný východní vítr. Vody se rozestoupily a byly na obou stranách zadržovány.

Tak vznikla cesta, která po mořském dně vedla od jednoho břehu ke druhému a po které mohli Izraelité přejít. Trvalo to mnoho hodin, než se miliony lidí se všemi svými zvířaty bezpečně dostaly na druhý břeh. Potom Egypťané Izraelity opět uviděli. Jejich otroci už byli na útěku! A tak Egypťané vyrazili po mořském dně za nimi.

Jakmile to udělali, Jehova způsobil, že kola jejich vozů začala odpadávat. Egypťané dostali velký strach a volali: ‚Jehova bojuje za Izraelity proti nám. Pryč odtud!‘ Ale už bylo příliš pozdě.

Tehdy Jehova řekl Mojžíšovi, aby vztáhl svou hůl proti Rudému moři, jak je to vidět na obrázku. A jakmile to Mojžíš udělal, vody se začaly vracet na své místo a zavalily Egypťany i s jejich vozy. Za Izraelity se hnala celá armáda, a ani jediný z těchto Egypťanů nezůstal naživu.

Určitě si umíš představit, jak byl Boží lid šťastný, že byl zachráněn! Muži děkovali Jehovovi písní. Zpívali: ‚Jehova slavně zvítězil. Koně i jejich jezdce uvrhl do moře.‘ Mojžíšova sestra Miriam začala hrát na tamburínu a všechny ženy se k ní připojily. Za doprovodu tamburín radostně tančily a spolu s muži zpívaly: ‚Jehova slavně zvítězil. Koně i jejich jezdce uvrhl do moře.‘

2. Mojžíšova, kapitoly 12 až 15