PŘÍBĚH 25

Rodina se stěhuje do Egypta

Rodina se stěhuje do Egypta

JOSEF se již nedokázal tvářit tak, jako by své bratry neznal. Řekl svým sluhům, aby odešli z místnosti. Když zůstal se svými bratry sám, rozplakal se. Jeho bratry to velmi překvapilo, protože nevěděli, proč pláče. Nakonec jim řekl: ‚Já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu?‘

Jeho bratři nemohli překvapením ani promluvit. Dostali strach. Ale Josef řekl: ‚Pojďte, prosím, ke mně.‘ Potom dodal: ‚Jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta.‘

Nakonec jim laskavě řekl: ‚Nevyčítejte si to, že jste mě sem prodali. Ve skutečnosti mě do Egypta poslal Bůh, aby tím mnoha lidem zachránil život. Faraón mě učinil vládcem nad celou touto zemí. Vraťte se teď rychle k mému otci a povězte mu to. Řekněte mu, aby přišel a bydlel zde.‘

Potom Josef své bratry objal a políbil. Když faraón slyšel, co se stalo, řekl Josefovi: ‚Ať tvoji bratři vezmou vozy a přijedou sem i se svým otcem a svými rodinami. Dám jim tu nejlepší část země v celém Egyptě.‘

A tak to také udělali. Na obrázku vidíš, jak Josef vítá svého otce, když přišel s celou rodinou do Egypta.

Jákobova rodina se velmi rozrostla. Do Egypta se přistěhovalo celkem 70 lidí, jestliže počítáme Jákoba a jeho děti a vnoučata. Přišly tam s nimi také manželky a pravděpodobně i sloužící. Ti všichni se usadili v Egyptě. Říkalo se jim Izraelité, protože Bůh dal Jákobovi nové jméno, Izrael. Izraelité se stali zvláštním Božím národem, jak to ještě později uvidíme.

1. Mojžíšova 45:1–28; 46:1–27