39. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Kdo tvoří „velký zástup“?

Kdo tvoří „velký zástup“?

„Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst..., jak stojí před trůnem a před Beránkem.“ (ZJEV. 7:9)

PÍSEŇ Č. 10 „Zde jsem! Pošli mne.“

CO SE DOZVÍŠ *

1. V jaké situaci se na konci prvního století ocitl apoštol Jan?

NA KONCI prvního století se apoštol Jan ocitl v nelehké situaci. Měl už svůj věk, byl ve vyhnanství na ostrově Patmos a pravděpodobně byl posledním žijícím apoštolem. (Zjev. 1:9) Věděl, že odpadlíci vyučují ve sborech nepravdivé nauky a působí rozkoly. Mohlo se zdát, že křesťanství je odsouzené k zániku. (Juda 4; Zjev. 2:15, 20; 3:1, 17)

Apoštol Jan viděl „velký zástup“ lidí, kteří měli na sobě bílá roucha a v rukou palmové listy (2. odstavec)

2. Jaké strhující vidění dostal Jan podle Zjevení 7:9–14? (Viz obrázek na titulní straně.)

2 Za těchto náročných okolností dostal Jan strhující prorocké vidění. Andělům v něm bylo řečeno, aby zadrželi ničivé větry velkého soužení, dokud nebude s konečnou platností zapečetěna skupina Božích otroků. (Zjev. 7:1–3) Tvoří ji 144 000 těch, kdo budou s Ježíšem vládnout v nebi. (Luk. 12:32; Zjev. 7:4) Pak se Jan zmínil o jiné skupině. Byla velmi početná. Uviděl „velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojípřed trůnem a před Beránkem“. (Přečti Zjevení 7:9–14.) Představ si, jakou musel mít Jan radost, když se dozvěděl, že jednou bude Boha správně uctívat takové množství lidí!

3. a) Proč může Janovo vidění posílit naši víru? b) Co si ukážeme v tomto článku?

3 Toto vidění nepochybně posílilo Janovu víru. A tím spíš může posílit naši víru. Vždyť žijeme v době, kdy se toto vidění splňuje! Sledujeme, jak se shromažďují miliony těch, kdo mají naději, že přežijí velké soužení a budou žít věčně na zemi. V tomto článku si ukážeme, jak Jehova před víc než 80 lety pomohl svému lidu pochopit, kdo velký zástup tvoří. Pak se zamyslíme nad jeho dvěma rysy: 1. nad jeho velikostí a 2. nad jeho rozmanitostí. Tyto myšlenky určitě posílí víru všech, kdo k této skupině chtějí patřit.

KDE BUDOU ŽÍT?

4. Co většina takzvaných křesťanských církví nechápe a jak to bylo s badateli Bible?

4 Většina takzvaných křesťanských církví nevyučuje to, co říká Bible, tedy že lidé, kteří poslouchají Boha, budou jednou žít věčně na zemi. (2. Kor. 4:3, 4) Učí, že po smrti jdou všichni dobří lidé do nebe. O malé skupině badatelů Bible, která koncem 19. století vydávala Strážnou věž, to ale neplatilo. Chápali, že Bůh znovu udělá na zemi ráj a že miliony poslušných lidí budou žít tady na zemi, ne v nebi. Nějakou dobu ale trvalo, než jasně pochopili, kdo to vlastně bude. (Mat. 6:10)

5. Co badatelé Bible pochopili?

5 Badatelé Bible při svém studiu také pochopili, že někteří lidé budou „koupeni ze země“, aby vládli v nebi s Ježíšem. (Zjev. 14:3) Zjistili, že tuto skupinu má tvořit 144 000 horlivých a oddaných křesťanů, kteří za svého života na zemi věrně sloužili Bohu. A jakou představu měli o velkém zástupu?

6. Co si badatelé Bible mysleli o velkém zástupu?

6 Jan ve svém vidění spatřil, jak tato skupina „stojí před trůnem a před Beránkem“. (Zjev. 7:9) Tato slova vedla badatele Bible k závěru, že velký zástup bude podobně jako 144 000 žít v nebi. Pokud ale mají být obě skupiny v nebi, v čem se budou lišit? Badatelé Bible si mysleli, že k velkému zástupu budou patřit křesťané, kteří za svého života na zemi neposlouchali Boha v plné míře. Podle nich mělo jít o lidi, kteří se v zásadě řídili biblickými mravními měřítky, ale někteří patřili k církvím křesťanstva. Badatelé Bible usoudili, že členové velkého zástupu sice byli do určité míry horliví, ale ne natolik, aby mohli vládnout s Ježíšem. Jejich láska k Bohu nebyla dostatečně silná, a proto měli v nebi pouze stát před trůnem, ne sedět na trůnech.

7. Kdo měl podle badatelů Bible žít na zemi během Milénia a co si mysleli o věrných Božích služebnících ze starověku?

7 A kdo měl žít na zemi? Badatelé Bible věřili, že až bude 144 000 a velký zástup v nebi, miliony dalších lidí dostanou možnost žít na zemi a radovat se z toho, co přinese Kristova tisíciletá vláda. Nepředpokládali, že by tito lidé sloužili Jehovovi už před začátkem Kristovy vlády. Mysleli si, že se budou o Jehovovi učit až během Milénia. Ti, kdo by se přizpůsobili Božím měřítkům, by pak získali věčný život na zemi a ti, kdo by se jimi odmítli řídit, by byli zničeni. Badatelé Bible se také domnívali, že někteří z těch, kdo budou v té době na zemi sloužit jako „knížata“ – včetně vzkříšených „slavných mužů starověku“, tedy věrných Božích služebníků, kteří zemřeli před Kristem – možná dostanou na konci Milénia odměnu v podobě života v nebi. (Žalm 45:16)

8. Které tři skupiny měly podle badatelů Bible hrát roli v Božím záměru?

8 Badatelé Bible si tedy mysleli, že jsou tři skupiny lidí: 1. 144 000 těch, kdo měli vládnout s Ježíšem v nebi, 2. velký zástup méně horlivých křesťanů, kteří měli v nebi stát před trůnem a před Beránkem, a 3. miliony těch, kdo budou během Kristovy tisícileté vlády žít na zemi a budou se učit o Jehovovi. * V pravý čas se ale Jehova postaral o to, aby světlo pravdy zazářilo jasněji. (Přísl. 4:18)

SVĚTLO PRAVDY ZÁŘÍ JASNĚJI

Na sjezdu v roce 1935 se dalo pokřtít mnoho lidí, kteří měli naději na život na zemi (9. odstavec)

9. a) V jakém smyslu můžou členové velkého zástupu stát „před trůnem a před Beránkem“, přestože jsou na zemi? b) Proč je to, jak dnes rozumíme slovům ze Zjevení 7:9, logické?

9 Přesnější představu o tom, kdo tvoří velký zástup z Janova vidění, získali svědkové Jehovovi v roce 1935. Uvědomili si, že členové velkého zástupu nemusí být doslova v nebi, aby mohli stát „před trůnem a před Beránkem“. I když jsou na zemi, můžou stát „před trůnem“ v tom smyslu, že uznávají Jehovovo právo vládnout a jeho vládě se podřizují. (Iz. 66:1) A „před Beránkem“ můžou stát v tom smyslu, že věří v Ježíšovu výkupní oběť. Podobný obraz nacházíme v Matoušovi 25:31 a 32. Mluví se tam o tom, jak jsou před Ježíšův slavný trůn shromážděny „všechny národy“, včetně zlých lidí. Je jasné, že tyto národy nejsou v nebi, ale na zemi. To, jak slovům ze Zjevení 7:9 rozumíme od roku 1935, je logické. Bible se totiž nikde nezmiňuje o tom, že by měl být velký zástup vzat do nebe. Věčný život v nebi byl slíben jen jedné skupině – 144 000 těch, kdo budou s Ježíšem „kralovat nad zemí“. (Zjev. 5:10)

10. Proč je nutné, aby se členové velkého zástupu učili o Jehovovi a jeho požadavcích ještě před začátkem Milénia?

10 Od roku 1935 tedy svědkové Jehovovi chápou, že velký zástup z Janova vidění je tvořený skupinou věrných křesťanů, kteří mají naději na věčný život na zemi. Aby přežili velké soužení, musí se o Jehovovi a jeho požadavcích učit ještě před začátkem Milénia. Budou totiž potřebovat pevnou víru, aby se jim „podařilo uniknout všem těmto věcem“, které mají nastat před začátkem Kristovy tisícileté vlády. (Luk. 21:34–36)

11. Proč si badatelé Bible mysleli, že někteří lidé možná půjdou na konci Milénia do nebe?

11 A co názor, že někteří věrní Boží služebníci půjdou na konci Milénia do nebe? Tato domněnka se objevila ve Strážné věži z 15. února 1913. Nabízela se totiž otázka: Proč by věrní služebníci ze starověku měli získat pouze život na zemi, když vlažní křesťané mají dostat odměnu v podobě života v nebi? Tento názor ale vycházel ze dvou mylných předpokladů: 1. že velký zástup bude v nebi a 2. že bude tvořený méně horlivými křesťany.

12., 13. Co si pomazaní křesťané i členové velkého zástupu uvědomují?

12 Jak jsme si ukázali, od roku 1935 svědkové Jehovovi jasně chápou, že velký zástup z Janova vidění je tvořený těmi, kdo přežijí Armagedon. Víme o nich, že „vycházejí z velkého soužení“ tady na zemi a „volají silným hlasem a říkají: ‚Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.‘“ (Zjev. 7:10, 14) Bible navíc učí, že ti, kdo jsou vzkříšeni k životu v nebi, dostávají „něco lepšího“ než věrní Boží služebníci ze starověku. Svědkové Jehovovi si tedy v té době uvědomili, že tyto dvě skupiny mají rozdílnou naději. (Hebr. 11:40) To, co bratři v roce 1935 pochopili, je vedlo k tomu, že začali druhé s nadšením povzbuzovat, aby sloužili Jehovovi a získali tak naději na věčný život na zemi.

13 Členové velkého zástupu jsou šťastní, že mají takovou naději. Uvědomují si, že je to Jehova, kdo rozhoduje, kde mu budou jeho věrní služebníci sloužit – jestli v nebi, nebo na zemi. Pomazaní křesťané i členové velkého zástupu vědí, že svou odměnu můžou získat jen díky tomu, že za ně Jehova ve své nezasloužené laskavosti obětoval svého Syna. (Řím. 3:24)

JE OPRAVDU VELKÝ

14. Proč si mnozí po roce 1935 říkali, jak se asi splní proroctví o velkém zástupu?

14 Potom co Jehovovi služebníci v roce 1935 jasně pochopili, kdo tvoří velký zástup, si někteří říkali, jak se asi z lidí, kteří mají naději na věčný život na zemi, stane tak početná skupina. Ronaldu Parkinovi bylo v té době 12 let. Vzpomíná: „Tehdy bylo na celém světě kolem 56 000 zvěstovatelů a mnozí, ne-li většina, byli pomazaní. Takže se zdálo, že velký zástup zas tak velký není.“

15. Jak pokračovalo shromažďování velkého zástupu?

15 V následujících desetiletích ale byli do mnoha zemí vysláni misionáři a počet svědků Jehovových rostl. Pak byl v roce 1968 zahájen nový program studia Bible, při kterém se používala kniha Pravda, která vede k věčnému životu. Jednoduché vysvětlení biblických nauk přitáhlo víc lidí než kdy dřív. Během čtyř let se dalo pokřtít přes půl milionu nových Božích služebníků. A jak katolická církev v Latinské Americe a jiných zemích ztrácela svůj vliv a ve východní Evropě a v některých částech Afriky se rušila omezení týkající se naší činnosti, dávaly se pokřtít miliony dalších. (Iz. 60:22) Od té doby Jehovova organizace vydala mnoho užitečných nástrojů, díky kterým se lidé můžou seznámit s tím, co Bible učí. Není pochyb, že Jehova shromažďuje opravdu velký zástup – tvoří ho teď přes osm milionů křesťanů!

JE VELMI ROZMANITÝ

16. Odkud pochází členové velkého zástupu?

16 Když Jan popisoval své vidění, napsal, že velký zástup bude pocházet „ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. Něco podobného už předtím předpověděl prorok Zecharjáš. Napsal: „V těch dnech se deset mužů ze všech řečí národů chopí, ano, opravdu se chopí suknice muže, který je Žid, a řeknou: ‚Půjdeme s vámi, neboť jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.‘“ (Zech. 8:23)

17. Co se dělá pro lidi mluvící různými jazyky?

17 Svědkové Jehovovi si uvědomují, že pokud mají být shromážděni lidé mluvící všemi jazyky, není možné dobrou zprávu kázat jen v několika z nich. Materiály ke studiu Bible už překládáme víc než 130 let, ale teď je naše překladatelská činnost rozsáhlejší než kdy dřív. Překládáme do stovek jazyků! Jehova dělá novodobý zázrak – shromažďuje velký zástup ze všech národů. Díky tomu, že jsou Bible a biblické publikace k dispozici v čím dál větším počtu jazyků, může tato rozmanitá skupina uctívat Jehovu jednotně. A ti, kdo ji tvoří, jsou dobře známí tím, že horlivě kážou a mají se upřímně rádi. Když to všechno vidíme, naši víru to velmi posiluje. (Mat. 24:14; Jan 13:35)

CO JANOVO VIDĚNÍ ZNAMENÁ PRO NÁS?

18. a) Proč nás v souladu s Izajášem 46:10 a 11 nemusí překvapovat, že Jehova plní proroctví o velkém zástupu? b) Proč členové velkého zástupu nemají pocit, že o něco přicházejí?

18 Když uvažujeme nad proroctvím o velkém zástupu, jsme nadšení. Nepřekvapuje nás, že Jehova toto proroctví plní tak úžasným způsobem. (Přečti Izajáše 46:10, 11.) Členové velkého zástupu jsou vděční za to, jakou naději jim Jehova dal. I když je nepomazal svým duchem, aby sloužili s Ježíšem v nebi, nemají pocit, že o něco přicházejí. V Bibli čteme o mnoha mužích a ženách, kteří sice měli pevnou víru a působil na ně Boží duch, ale přesto nepatří ke 144 000. Jedním z nich je Jan Křtitel. (Mat. 11:11) Dalším je David. (Sk. 2:34) Oni i bezpočet dalších budou vzkříšeni a budou žít v ráji na zemi. Spolu se členy velkého zástupu budou mít příležitost oddaně sloužit Jehovovi a podporovat jeho vládu.

19. K čemu nás vede to, že sledujeme, jak se splňuje Janovo vidění?

19 Poprvé v dějinách Bůh shromažďuje miliony lidí ze všech národů, aby ho jednotně uctívali. Ať už máme naději na život v nebi, nebo na zemi, musíme pomáhat co největšímu počtu lidí, aby se stali součástí velkého zástupu „jiných ovcí“. (Jan 10:16) Jehova brzy zahájí velké soužení. Vlády a náboženství, které už lidem způsobily tolik trápení, budou zničeny. Velký zástup má před sebou krásnou vyhlídku – sloužit Jehovovi věčně na zemi! (Zjev. 7:14)

PÍSEŇ Č. 55 Můžeme věčně žít!

^ 5. odst. Ve vidění, které dostal Jan, Jehova ukázal, že bude shromážděn „velký zástup“. Rozbor tohoto vidění určitě posílí víru všech, kdo k této skupině patří.

^ 8. odst. Viz kniha Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího Království, str. 159–163.