Všemohoucí, a přesto ohleduplný

Všemohoucí, a přesto ohleduplný

„[Jehova] dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (ŽALM 103:14)

PÍSNĚ: 51, 9

1. V čem se Jehova naprosto liší od lidí, kteří mají velkou moc?

MOCNÍ a vlivní lidé se nad druhými často „vypínají jako páni“, nebo je dokonce tyranizují. (Mat. 20:25; Kaz. 8:9) Jehova je ale úplně jiný! Přestože je všemohoucí, je k nám, nedokonalým lidem, velmi ohleduplný. Je laskavý a pozorný. Bere ohled na naše pocity a je vnímavý k tomu, co potřebujeme. „Pamatuje, že jsme prach“, a tak po nás nikdy nechce víc, než co je v našich silách. (Žalm 103:13, 14)

2. O čem pojednává tento článek?

2 V Bibli je mnoho příkladů toho, jak ohleduplně Jehova jedná se svými služebníky. Blíž se podíváme na tři. Zaprvé, jak Jehova laskavě pomohl mladému Samuelovi, aby veleknězi Elimu sdělil odsuzující poselství. Zadruhé, jakou trpělivost měl s Mojžíšem, který si myslel, že nedokáže vyvést izraelský národ z Egypta. A zatřetí, jak ohleduplně jednal s Izraelity, když z Egypta vycházeli. Co se z těchto situací dozvídáme o Jehovovi a co si z toho můžeme vzít pro sebe?

OHLEDUPLNÝ K MLADÉMU SAMUELOVI

3. Co neobvyklého se jednou stalo mladému Samuelovi a jaká otázka vzniká? (Viz úvodní obrázek.)

3 Samuel začal sloužit Jehovovi ve svatostánku už jako malý chlapec. (1. Sam. 3:1) Jednou, když mu bylo asi 12 let a šel si večer lehnout, se stalo něco velmi neobvyklého. (Přečti 1. Samuelovu 3:2–10.) Uslyšel, že někdo ho volá jménem. Myslel si, že to je letitý velekněz Eli, a tak k němu přiběhl a řekl: „Tady jsem, vždyť jsi mě volal.“ Eli mu ale řekl, že ho nevolal. Když se to stejné stalo ještě dvakrát, Eli si uvědomil, že Samuela volá Bůh. Chlapci řekl, jak má odpovědět, a Samuel poslechl. Proč mu Jehova sám neřekl, že je to on, kdo ho volá? To se z Bible nedozvídáme. Je ale možné, že Jehova tak jednal proto, že bral ohled na mladého Samuela.

4., 5. a) Jak se Samuel cítil, když dostal úkol od Boha, a jak to pak ráno dopadlo? b) Co se z této biblické zprávy dozvídáme o Jehovovi?

4 Přečti 1. Samuelovu 3:11–18. Jehovův Zákon nařizoval dětem, aby měly úctu ke starším lidem, zvlášť k těm, kdo Boží lid vedli. (2. Mojž. 22:28; 3. Mojž. 19:32) Asi sotva si tedy dokážeme představit mladého Samuela, jak jde ráno za Elim a odvážně mu říká Boží odsuzující poselství. V Bibli se píše, že „se bál povědět Elimu“ o vidění, které dostal. Bůh ale Elimu ukázal, že to je on, kdo Samuela volal. Eli na základě toho Samuela vybídl, aby před ním neutajil ani jedno slovo ze všeho, co mu Bůh řekl. Samuel mu tedy poslušně „pověděl všechna slova“.

5 Eliho toto poselství úplně nepřekvapilo, protože něco podobného mu už předtím řekl jeden nejmenovaný „Boží muž“. (1. Sam. 2:27–36) Z biblické zprávy o Samuelovi a Elim je vidět, jak je Jehova ohleduplný a moudrý.

6. Co se učíme z toho, jak Bůh pomohl mladému Samuelovi?

6 Jsi mladý? Pokud ano, tak ze zprávy o Samuelovi můžeš vidět, že Jehova chápe tvoje problémy a rozumí tomu, jak se cítíš. Možná jsi nesmělý a je pro tebe těžké mluvit o dobré zprávě s dospělými nebo se lišit od svých vrstevníků. Můžeš si být jistý, že Jehova ti chce pomáhat. Modli se k němu a říkej mu, jak se cítíš. (Žalm 62:8) Přemýšlej o mladých lidech, o kterých se píše v Bibli a kteří byli jako Samuel. Povídej si s bratry a sestrami, mladými i staršími, kteří možná překonali podobné problémy, jako máš ty. Třeba ti budou vyprávět, jak jim Jehova pomohl, někdy i způsobem, který nečekali.

OHLEDUPLNÝ K MOJŽÍŠOVI

7., 8. Jak dal Jehova najevo, že bere velký ohled na Mojžíšovy pocity?

7 Když bylo Mojžíšovi 80 let, Jehova mu dal těžký úkol. Mojžíš měl vysvobodit Izraelity z egyptského otroctví. (2. Mojž. 3:10) Potom co 40 let v Midianu pásl ovce, musel ho tento úkol šokovat. „Kdo jsem já, že bych měl jít k faraónovi a že musím vyvést izraelské syny z Egypta?“ řekl Bohu. Ten ho ujistil: „Prokáži [se] být s tebou.“ (2. Mojž. 3:11, 12) Také mu slíbil, že izraelští starší „jistě budou naslouchat [jeho] hlasu“. Přesto Mojžíš odpověděl: „Ale dejme tomu, že mi ... nebudou naslouchat.“ (2. Mojž. 3:18; 4:1) Vlastně řekl, že se Bůh může mýlit. Jehova ale zůstal trpělivý. Dokonce mu dal moc vykonávat zázraky, a Mojžíš se tak stal prvním člověkem, o kterém se v Bibli píše, že takovou moc měl. (2. Mojž. 4:2–9, 21)

8 Mojžíš se přesto snažil vymluvit, když tvrdil, že je špatným řečníkem. Bůh mu na to řekl: „Sám se prokáži být s tvými ústy a budu tě vyučovat, co máš říci.“ Přesvědčilo to Mojžíše? Evidentně ne. Poprosil Boha, aby poslal někoho jiného. To už se Jehova oprávněně rozzlobil. Přesto dal najevo, že bere ohled na Mojžíšovy pocity, a jeho mluvčím jmenoval Árona. (2. Mojž. 4:10–16)

9. Jak Mojžíšovi pomohlo, že Jehova s ním jednal trpělivě a ohleduplně?

9 Co se z této zprávy učíme o Jehovovi? Jehova je všemohoucí a svoji moc mohl použít k tomu, aby Mojžíše zastrašil a přinutil k poslušnosti. Byl ale trpělivý a laskavý a svého pokorného a nesmělého služebníka ujistil, že ho neopustí. Byl tento ohleduplný přístup účinný? Rozhodně ano. Z Mojžíše se stal výjimečný vůdce, který se snažil s druhými jednat stejně mírně a ohleduplně, jako Jehova jednal s ním. (4. Mojž. 12:3)

Napodobuješ při jednání s druhými Jehovu? (10. odstavec)

10. Co dobrého přináší, když se snažíme být ohleduplní jako Jehova?

10 Poučení pro nás: Jsi manžel, rodič nebo sborový starší? Pokud ano, pak je velmi důležité, abys při jednání s těmi, o které pečuješ a máš za ně zodpovědnost, napodoboval Jehovovu ohleduplnost, laskavost a trpělivost. (Kol. 3:19–21; 1. Petra 5:1–3) Když se budeš snažit Jehovu a Ježíše Krista, velkého Mojžíše, napodobovat, pak budeš přístupný a druzí s tebou budou rádi. (Mat. 11:28, 29) A budeš pro ně dobrým příkladem. (Hebr. 13:7)

MOCNÝ, ALE OHLEDUPLNÝ ZACHRÁNCE

11., 12. Co Jehova udělal pro Izraelity, když vycházeli z Egypta, aby neměli strach a nebyli zranitelní?

11 Když Izraelité v roce 1513 př. n. l. odešli z Egypta, mohlo jich být přes tři miliony. V této velké skupině byli tři, nebo dokonce čtyři generace. Byli tam děti, starší lidé a pravděpodobně někteří nemocní nebo nemohoucí. Taková ohromná skupina lidí potřebovala laskavého, chápavého a starostlivého vůdce. A právě takovým Jehova prostřednictvím Mojžíše byl. Díky tomu se Izraelité nebáli opustit místo, které pro ně bylo domovem a které jako jediné znali. (Žalm 78:52, 53)

12 Co pro ně Jehova udělal, aby neměli strach a nebyli zranitelní? Když odcházeli z Egypta, vedl je „v bitevním šiku“. (2. Mojž. 13:18) Díky tomu, že byli tak dobře zorganizovaní, mohli jasně vidět, že Bůh má situaci pod kontrolou. Kromě toho dal Jehova svoji přítomnost najevo viditelným způsobem – „oblakem ve dne a ... světlem ohně“ v noci. (Žalm 78:14) Vlastně jim říkal: Nemějte strach. Povedu vás a budu vás chránit. Brzy se ukázalo, že takové ujištění národ potřeboval.

Jak se Jehova ohleduplně postaral o Izraelity u Rudého moře? (13. odstavec)

13., 14. Z čeho je vidět, že s Izraelity u Rudého moře Jehova jednal ohleduplně a jak Jehova ukázal, že je mocnější než Egypťané?

13 Přečti 2. Mojžíšovu 14:19–22. Představ si, že jsi tam s Izraelity. Jste v pasti. Egyptská armáda je za vámi a Rudé moře před vámi. Vtom se do věci vkládá Bůh. Oblačný sloup, který býval vpředu tábora, se přesouvá dozadu mezi vás a Egypťany. Ti se teď ocitají ve tmě, ale váš tábor je zalitý světlem. Pak vidíš Mojžíše, jak napřahuje ruku nad moře. Přichází silný východní vítr a uprostřed moře vytváří cestu. Se svojí rodinou a zvířaty i s ostatními Izraelity procházíš po mořském dně. Všechno se děje organizovaně. Žasneš nad tím, že půda není rozbahněná ani kluzká, ale suchá a dost pevná na to, aby se po ní dalo snadno jít. Díky tomu i ti nejpomalejší bezpečně přecházejí na druhou stranu.

14 Přečti 2. Mojžíšovu 14:23, 26–30. Mezitím se za tebou a ostatními Izraelity řítí pyšný a bláznivý faraon. Potom Mojžíš znovu napřahuje ruku nad moře. Dvě nehybné vodní zdi se začínají hroutit. Je to jako když do sebe narazí dvě vlny tsunami. Faraon a jeho vojsko nemají šanci. (2. Mojž. 15:8–10)

15. Co se z této zprávy dozvídáme o Jehovovi?

15 Z této biblické zprávy se o Jehovovi učíme, že je Bohem pořádku. Díky tomu se nemusíme bát a cítíme se v bezpečí. (1. Kor. 14:33) Jehova je jako pastýř, který své ovce miluje a v praktickém ohledu se o ně stará. Dbá na to, aby se jeho služebníci cítili v bezpečí, a chrání je před nepřáteli. V dnešní době, kdy se blíží konec současného světa, je to pro nás úžasným ujištěním a útěchou. (Přísl. 1:33)

16. V čem nám může pomoct to, když přemýšlíme o způsobu, jak Jehova zachránil Izraelity?

16 I dnes Jehova o svůj lid pečuje jako o celek – duchovně i fyzicky. A bude o něj pečovat i během rychle se blížícího velkého soužení. (Zjev. 7:9, 10) A tak bez ohledu na to, jestli jsme mladí nebo staří, zdraví nebo nemohoucí, nebudeme panikařit ani se nebudeme krčit strachem. Právě naopak! Budeme pamatovat na Ježíšova slova: „Napřimte se a pozvedněte hlavu, protože se přibližuje vaše osvobození.“ (Luk. 21:28) I když na nás zaútočí Gog, tedy skupina národů, které budou mnohem mocnější než faraon, budeme mít jistotu, že Jehova nás ochrání. (Ezek. 38:2, 14–16) Jak to? Protože víme, že Jehova se nemění. Opět prokáže, že je milujícím a ohleduplným zachráncem. (Iz. 26:3, 20)

17. a) Co ti přinese, když budeš přemýšlet o biblických zprávách, které ukazují, jak Bůh pečuje o svůj lid? b) O čem budeme mluvit příště?

17 Mluvili jsme jen o několika příkladech z mnoha, které ukazují, jak laskavě a ohleduplně Jehova pečuje o svůj lid, vede ho a zachraňuje. Když o těchto zprávách přemýšlíš, všímej si podrobností, které odhalují dokonce i jemné odstíny Jehovovy osobnosti. Krásné Jehovovy vlastnosti díky tomu ještě víc zapůsobí na tvoji mysl a srdce, a ty pak Jehovu budeš ještě víc milovat a důvěřovat mu. Při studiu dalšího článku se dozvíme, jak můžeme v ohleduplnosti Jehovu napodobovat. Zaměříme se na rodinu, sbor a kazatelskou službu.