Kdo vede Boží lid dnes?

Kdo vede Boží lid dnes?

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení.“ (HEBR. 13:7)

PÍSNĚ: 53, 43

1., 2. O čem mohli přemýšlet apoštolové po tom, co Ježíš vystoupil do nebe?

APOŠTOLOVÉ stojí na Olivové hoře a dívají se vzhůru. Před chvílí jejich pán a přítel Ježíš vystoupil do nebe a skryl ho oblak. (Sk. 1:9, 10) Asi dva roky je učil, povzbuzoval a vedl. Ale teď je pryč. Co si počnou?

2 Než Ježíš odešel do nebe, řekl svým následovníkům: „Budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samaří a do nejvzdálenější části země.“ (Sk. 1:8) Jak takový úkol zvládnou? Ježíš je ujistil, že brzy dostanou svatého ducha. (Sk. 1:5) Ale i tak bude celosvětová kazatelská kampaň vyžadovat, aby někdo Boží lid vedl a organizoval. Ve starověku za tím účelem Jehova používal viditelné zástupce. Apoštolové proto mohli přemýšlet o tom, jestli teď Jehova nedosadí do čela svého lidu nějakého nového vůdce.

3. a) Jaké důležité rozhodnutí udělali věrní apoštolové po tom, co Ježíš odešel do nebe? b) Co si rozebereme v tomto článku?

3 O necelé dva týdny později Ježíšovi učedníci hledali vedení v Písmu, modlili se o pomoc k Jehovovi a pak vybrali jako dvanáctého apoštola Matyáše, který nahradil Jidáše Iškariotského. (Sk. 1:15–26) Proč byl pro ně a pro Jehovu tento výběr tak důležitý? Apoštolové si uvědomovali, že je jich potřeba dvanáct. Podle všeho Jehova chtěl z dvanácti apoštolů vytvořit budoucích „dvanáct základních kamenů“ Nového Jeruzaléma. (Zjev. 21:14) Nebylo proto zapotřebí nahradit každého z věrných apoštolů, který později dokončil svůj pozemský život. Ježíš je vybral a vyškolil, aby v Božím lidu plnili velmi důležitou úlohu. Jaká úloha to byla a jak je na ni Jehova a Ježíš připravili? Kdo tento úkol plní dnes? A jak můžeme pamatovat na ty, kdo mezi námi „poskytují vedení“, především na „věrného a rozvážného otroka“? (Hebr. 13:7; Mat. 24:45)

JEŽÍŠ DOHLÍŽÍ NA VEDOUCÍ SBOR

4. Jaké úkoly vykonávali v prvním století apoštolové a další starší v Jeruzalémě?

4 Apoštolové začali vést křesťanský sbor o Letnicích roku 33 n. l. Tehdy „Petr povstal s jedenácti“, aby velkému zástupu židů a proselytů předal životně důležité pravdy. (Sk. 2:14, 15) Mnozí z posluchačů se stali věřícími. Tito noví křesťané se potom dále „věnovali učení od apoštolů“. (Sk. 2:42) Apoštolové byli zodpovědní za hospodaření s penězi křesťanského sboru. (Sk. 4:34, 35) Také uspokojovali duchovní potřeby Božího lidu. Řekli: „My se . . . budeme věnovat modlitbě a službě slova.“ (Sk. 6:4) Kromě toho jmenovali zkušené křesťany, aby se kazatelské činnosti věnovali na nových územích. (Sk. 8:14, 15) Později pomáhali apoštolům spravovat sborové záležitosti další pomazaní starší. Společně tvořili vedoucí sbor, který dával pokyny všem sborům. (Sk. 15:2)

5. Jak na vedoucí sbor působil svatý duch? (Viz úvodní obrázek.)

5 Křesťané v prvním století si uvědomovali, že na vedoucí sbor dohlíží Jehova prostřednictvím Ježíše. Jak si tím mohli být jistí? Zaprvé, na vedoucí sbor působil svatý duch. (Jan 16:13) Ten byl vylit na všechny pomazané křesťany, ale zvlášť apoštolům a dalším starším v Jeruzalémě pomáhal plnit úlohu dozorců. Například v roce 49 n. l. vedoucí sbor dospěl pod působením svatého ducha k rozhodnutí ohledně obřízky. Sbory se jím řídily a je o nich řečeno, že „se . . . dále upevňovaly ve víře a den ze dne početně vzrůstaly“. (Sk. 16:4, 5) Z dopisu, který o tomto rozhodnutí informoval, bylo vidět, že vedoucí sbor projevuje ovoce Božího ducha, jako je láska a víra. (Sk. 15:11, 25–29; Gal. 5:22, 23)

6. a) Jak vedoucí sbor podporovali andělé? b) Jak se vedoucí sbor řídil Božím Slovem?

6 Zadruhé, vedoucí sbor podporovali andělé. Například jeden anděl řekl Kornéliovi, aby vyhledal apoštola Petra. Potom co Petr Kornéliovi a jeho příbuzným oznámil dobrou zprávu, byl na ně vylit svatý duch, i když muži nebyli obřezaní. Na základě toho se apoštolové a další bratři podřídili Boží vůli a do křesťanského sboru začali přijímat i neobřezané muže z jiných národů. (Sk. 11:13–18) Andělé také podporovali a urychlovali kazatelské dílo, na které dohlížel vedoucí sbor. (Sk. 5:19, 20) Zatřetí, vedoucí sbor se nechával vést Božím Slovem. Ať už tito duchem pomazaní starší rozhodovali o naukových, nebo organizačních věcech, řídili se tím, co je v Písmu. (Sk. 1:20–22; 15:15–20)

7. Na základě čeho můžeme říct, že první křesťany vedl Ježíš?

7 I když v počátcích křesťanství měl vedoucí sbor určitou autoritu, jeho členové uznávali, že jejich vůdcem je Ježíš. Apoštol Pavel napsal, že to byl Kristus, kdo „dal některé jako apoštoly“. Křesťany také vybídl: „Vyrůstejme láskou ve všem v toho, kdo je hlavou, v Krista.“ (Ef. 4:11, 15) Učedníci se nepojmenovali po nějakém významném apoštolovi, ale „byli božskou prozřetelností nazváni křesťané“. (Sk. 11:26) Je pravda, že Pavel považoval za důležité „pevně se [držet] tradic“ neboli zvyků založených na Písmu, které pocházely od apoštolů a jiných mužů poskytujících vedení. Nicméně dodal: „Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže [včetně každého člena vedoucího sboru] je Kristus; . . . hlavou Krista je zase Bůh.“ (1. Kor. 11:2, 3) Ano, pod vedením své hlavy, Boha Jehovy, vedl křesťanský sbor oslavený Ježíš Kristus.

„TOTO NENÍ LIDSKÉ DÍLO“

8., 9. Jakou důležitou roli měl od konce 19. století bratr Russell?

8 Koncem 19. století se Charles Taze Russell a několik jeho přátel snažili obnovit pravé křesťanství. Aby se biblická pravda mohla šířit v různých jazycích, byla v roce 1884 založena Zion’s Watch Tower Tract Society a bratr Russell se stal jejím prezidentem. Od roku 1955 je tato společnost známá jako Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Byl mimořádně pečlivým badatelem Bible a nebál se otevřeně poukazovat na to, že církevní nauky, jako je Trojice a nesmrtelnost duše, nemají oporu v Bibli. Učil, že Kristův příchod bude neviditelný a že „ustanovené časy národů“ skončí v roce 1914. (Luk. 21:24) O těchto věcech mluvil s druhými a věnoval tomu hodně času, energie a peněz. Je jasné, že Jehova a Ježíš používali bratra Russella, aby vedl dílo v této důležité etapě dějin.

9 Bratr Russell netoužil po uznání od lidí. V roce 1896 napsal: „Netoužíme po žádných poctách, žádné hluboké úctě pro sebe ani pro naše spisy; také si nepřejeme být nazýváni Ctihodný nebo Rabbi.“ A později dodal: „Toto není lidské dílo.“

10. a) Kdy Ježíš ustanovil „věrného a rozvážného otroka“? b) Jak se vedoucí sbor postupně oddělil od Watch Tower Society?

10 V roce 1919, tři roky po smrti bratra Russella, Ježíš ustanovil „věrného a rozvážného otroka“. Za jakým účelem? Aby jeho prostřednictvím dával svým následovníkům „pokrm v pravý čas“. (Mat. 24:45) Dokonce i v těch počátečních letech malá skupina pomazaných bratrů, kteří sloužili ve světovém ústředí v Brooklynu v New Yorku, připravovala a distribuovala duchovní pokrm Ježíšovým následovníkům. Výraz „vedoucí sbor“ se v našich publikacích začal používat po roce 1940, kdy si bratři mysleli, že vedoucí sbor je úzce spojený s Watch Tower Bible and Tract Society. Ale v roce 1971 byl vedoucí sbor oddělen od Watch Tower Society, která byla pouze právním subjektem. Od té doby se členy vedoucího sboru mohli stát i pomazaní bratři, kteří nebyli řediteli Watch Tower Society. V posledních letech slouží jako ředitelé tohoto právního subjektu a dalších společností, které Boží lid používá, odpovědní bratři z „jiných ovcí“. Díky tomu se může vedoucí sbor plně zaměřovat na poskytování duchovního vedení. (Jan 10:16; Sk. 6:4) Strážná věž z 15. července 2013 vysvětlila, že „věrný a rozvážný otrok“ je malá skupina pomazaných bratrů, kteří tvoří vedoucí sbor.

Vedoucí sbor, 50. léta minulého století

11. Jak funguje vedoucí sbor?

11 Vedoucí sbor dělá důležitá rozhodnutí společně, když se jeho členové každý týden scházejí. Díky těmto schůzkám spolu úzce komunikují a jsou jednotní. (Přísl. 20:18) Žádný člen vedoucího sboru není důležitější než ostatní, a tak každý rok předsedá schůzkám někdo jiný. (1. Petra 5:1) Podobně se jednotliví členové vedoucího sboru střídají v čele všech jeho šesti výborů. Nikdo z nich se nepovažuje za vůdce svých bratrů, ale za součást „čeledi“, která je sycena „věrným otrokem“ a podřizuje se jeho vedení.

Od roku 1919 připravuje „věrný otrok“ pro Boží lid duchovní pokrm (10. a 11. odstavec)

„KDO JE SKUTEČNĚ TEN VĚRNÝ A ROZVÁŽNÝ OTROK?“

12. Na které otázky si odpovíme?

12 Vedoucí sbor není při své činnosti ani inspirovaný Bohem, ani neomylný. Může se proto zmýlit v naukových nebo organizačních otázkách. Například Průvodce publikacemi svědků Jehovových obsahuje heslo „Upřesnění našich nauk“ (pod námětem SVĚDKOVÉ JEHOVOVI > NÁZORY A PŘESVĚDČENÍ), pod kterým je uvedený seznam úprav našeho porozumění od roku 1870. Ježíš neřekl, že „věrný otrok“ bude poskytovat dokonalý duchovní pokrm. Jak tedy můžeme odpovědět na otázku: „Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok?“ (Mat. 24:45) Jaké doklady máme o tom, že tuto úlohu plní vedoucí sbor? Rozebereme si teď stejné tři důkazy, o jakých jsme mluvili v souvislosti s vedoucím sborem v prvním století.

13. Jak vedoucímu sboru pomáhá svatý duch?

13 Je veden svatým duchem. Svatý duch pomáhá vedoucímu sboru pochopit pravdy z Bible, kterým dřív nerozuměl. Vezměme si například seznam nauk, které byly postupně objasněny a o kterých byla zmínka v předchozím odstavci. Zásluha za objevení a vysvětlení těchto hlubokých Božích věcí nepatří žádnému člověku. (Přečti 1. Korinťanům 2:10.) Vedoucí sbor cítí to, co apoštol Pavel, který napsal: „O těchto věcech také mluvíme, ne slovy, jež vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jež vyučuje duch.“ (1. Kor. 2:13) Mohlo by být něco jiného než svatý duch za tím rychlým pokrokem v duchovním porozumění, ke kterému začalo docházet po roce 1919, po staletích odpadlictví a duchovní temnoty?

14. Jak podle Zjevení 14:6, 7 pomáhají Božímu lidu andělé?

14 Má podporu andělů. Vedoucí sbor má dnes ohromný úkol dohlížet na celosvětovou kazatelskou činnost, na které se podílí přes osm milionů zvěstovatelů. Díky čemu je tato činnost tak úspěšná? Jedním důvodem je, že jsou do ní zapojeni andělé. (Přečti Zjevení 14:6, 7.) Mnohokrát se stalo, že zvěstovatelé zazvonili na někoho, kdo se zrovna modlil o pomoc. Obrovský vzrůst při kázání a vyučování lidí navzdory krutému odporu v některých zemích je také možný jedině díky nadlidské pomoci.

15. Jaký je rozdíl mezi vedoucím sborem a duchovními křesťanstva? Uveď příklad.

15 Řídí se Božím Slovem. (Přečti Jana 17:17.) Vezměme si například, co se stalo v roce 1973. Strážná věž z 1. června (v češtině z 15. dubna 1974) obsahovala otázku: „Hodí se . . . ke křtu lidé, kteří nepřemohli svou náruživost pro tabák?“ Odpověď zněla: „Podle biblického svědectví docházíme k závěru, že se nehodí.“ V článku bylo uvedeno několik příslušných biblických veršů a bylo v něm vysvětleno, proč by kuřák, který se svého zvyku nechce vzdát, měl být vyloučen. (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1) Psalo se tam: „To v žádném případě nelze chápat jako snahu jednat svémocným, diktátorským způsobem. Přísnost ve skutečnosti přichází od Boha, který se vyjadřuje prostřednictvím svého psaného Slova.“ Je nějaká jiná náboženská organizace ochotná pevně se držet Božího Slova, i když to pro některé její členy může představovat velký problém? V jedné nedávno vydané knize o náboženství ve Spojených státech bylo uvedeno: „Představitelé křesťanských církví opakovaně upravují svoje nauky podle toho, jak to vyhovuje názorům a přesvědčení jejich členů a širší veřejnosti.“ Vedoucí sbor se ale neřídí tím, co si myslí většina lidí. Řídí se Božím Slovem, což je dalším důkazem, že svůj lid dnes skutečně vede Jehova.

„PAMATUJTE NA TY, KTEŘÍ MEZI VÁMI POSKYTUJÍ VEDENÍ“

16. Například jak můžeme pamatovat na vedoucí sbor?

16 Přečti Hebrejcům 13:7. Slovo přeložené jako „pamatujte“ může také znamenat „zmiňujte se“. Jeden způsob, jak můžeme poslechnout vybídku „pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení“, je tedy zmiňovat se o vedoucím sboru ve svých modlitbách. (Ef. 6:18) Přemýšlej o tom, že jsou zodpovědní za poskytování duchovního pokrmu, za dohled na celosvětové kazatelské dílo a za hospodaření s darovanými finančními prostředky. Určitě potřebují, abychom se za ně pravidelně modlili.

17. Jak s vedoucím sborem spolupracujeme?

17 Pamatovat na vedoucí sbor můžeme také tím, že se řídíme jeho pokyny a vedením. Poskytuje nám je prostřednictvím našich publikací, shromáždění a sjezdů. Také jmenuje krajské dozorce, kteří zase jmenují sborové starší. Krajští dozorci a starší pamatují na vedoucí sbor tím, že se pečlivě řídí jeho pokyny. Když tyto muže posloucháme, projevujeme úctu našemu vůdci Ježíšovi, který je používá. (Hebr. 13:17)

18. Proč bychom měli být aktivní v kazatelské službě?

18 Další způsob, jak můžeme pamatovat na vedoucí sbor, je být aktivní v kazatelské službě. Slova v Hebrejcům 13:7 vybízí křesťany, aby napodobovali víru bratrů, kteří poskytují vedení. „Věrný otrok“ projevuje mimořádnou víru tím, že plně podporuje šíření dobré zprávy o Království. Patříš k „jiným ovcím“, které pomazaným křesťanům v této důležité činnosti pomáhají? Určitě budeš šťastný, až uslyšíš slova svého vůdce Ježíše: „Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně.“ (Mat. 25:34–40)

19. Proč jsi rozhodnutý řídit se vedením našeho vůdce Ježíše?

19 Když se Ježíš vrátil do nebe, svoje následovníky neopustil. (Mat. 28:20) Z vlastní zkušenosti věděl, jak moc mu svatý duch, andělé a Boží Slovo pomáhali poskytovat vedení, když byl na zemi. Proto dohlíží na to, aby dnes měl „věrný otrok“ stejnou pomoc. Bratři z vedoucího sboru „neustále následují Beránka, ať jde kamkoli“. (Zjev. 14:4) Tím, že se řídíme jejich pokyny, vlastně následujeme našeho vůdce Ježíše. Pod jeho vedením se brzy dostaneme do nového světa, kde budeme žít věčně. (Zjev. 7:14–17) To nemůže slíbit žádný lidský vůdce!