Jehova vede svůj lid

Jehova vede svůj lid

„Jehova tě zcela jistě neustále povede.“ (IZ. 58:11)

PÍSNĚ: 23, 22

1. V čem se svědkové Jehovovi liší od ostatních církví?

LIDÉ se nás, svědků Jehovových, často ptají: „Kdo je vaším vůdcem?“ Zajímá je to proto, že v čele mnoha církví je nějaký muž nebo žena. Naším vůdcem ale není nějaký nedokonalý člověk a jsme na to hrdí. Následujeme vzkříšeného Ježíše Krista, kterého zase vede jeho Otec, Jehova. (Mat. 23:10)

2. Co si rozebereme v tomto a příštím článku?

2 Nicméně Boží lid v dnešní době vede skupina mužů, která je v Bibli označena jako „věrný a rozvážný otrok“. (Mat. 24:45) Jak si tedy můžeme být jistí, že je to opravdu Jehova, kdo nás vede prostřednictvím svého Syna? V tomto a příštím článku si rozebereme, jak Jehova v průběhu tisíciletí používal určité muže, aby vedli jeho služebníky. Na základě třech důkazů si ukážeme, že skutečným vůdcem Božího lidu byl a stále je Jehova. (Iz. 58:11)

BYLI VEDENI SVATÝM DUCHEM

3. Co pomáhalo Mojžíšovi vést Izraelity?

3 Boží zástupce vedl svatý duch. Uvažujme o Mojžíšovi, který byl pověřen vedením izraelského národa. Co mu pomáhalo tuto závažnou odpovědnost nést? Bůh „do něho vložil svého vlastního svatého ducha“. (Přečti Izajáše 63:11–14.) Tím, že mu Jehova dal svatého ducha, vedl vlastně Izraelity on.

4. Jak mohli Izraelité poznat, že na Mojžíše působí svatý duch? (Viz úvodní obrázek.)

4 Jelikož svatý duch je neviditelná síla, jak mohli Izraelité poznat, že na Mojžíše působí? Mojžíš díky němu vykonával zázraky a oznámil Boží jméno faraonovi. (2. Mojž. 7:1–3) Díky svatému duchu také získal krásné vlastnosti, jako je láska, mírnost a trpělivost, a tak dokázal být dobrým vůdcem Izraelitů. Naprosto se lišil od drsných a sobeckých vůdců v jiných zemích. (2. Mojž. 5:2, 6–9) Bylo tedy jasné, že do čela svého lidu vybral Mojžíše Jehova.

5. Například komu dalšímu dal Jehova svatého ducha, aby vedl jeho lid?

5 Později Jehova svým duchem působil na další muže, které pověřil vedením svého lidu. „Jozue, syn Nunův, byl plný ducha moudrosti.“ (5. Mojž. 34:9) „Jehovův duch zahalil Gideona.“ (Soud. 6:34) A o Davidovi čteme, že na něj „začal . . . působit Jehovův duch“. (1. Sam. 16:13) Všichni tito muži se spoléhali na to, že jim svatý duch bude pomáhat konat to, co by z vlastní síly nedokázali. (Jozue 11:16, 17; Soud. 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50) Chvála za tyto mocné skutky právem patřila Jehovovi.

6. Proč Jehova chtěl, aby Izraelité respektovali muže, kteří je vedli?

6 Jak měli Izraelité reagovat na jasné důkazy toho, že na tyto muže působí svatý duch? Když si lid stěžoval na to, jak je Mojžíš vede, Jehova se zeptal: „Jak dlouho se mnou bude tento lid zacházet bez úcty?“ (4. Mojž. 14:2, 11) Mojžíše, Jozua, Gideona a Davida skutečně vybral jako svoje zástupce Jehova. Tím, že Izraelité tyto muže poslouchali, vlastně následovali svého vůdce Jehovu.

POMÁHALI JIM ANDĚLÉ

7. Jak andělé pomáhali Mojžíšovi?

7 Božím zástupcům pomáhali andělé. (Přečti Hebrejcům 1:7, 14.) Jehova je použil, aby pověřili, podporovali a vedli Mojžíše. Vyslal ho „jako panovníka i osvoboditele rukou anděla, který se mu objevil v trnitém keři“. (Sk. 7:35) Zákon, který Mojžíš používal, aby Izraelity poučoval, „byl předán skrze anděly“. (Gal. 3:19) Jehova mu také řekl: „Veď lid, kam jsem ti pověděl. Pohleď, můj anděl půjde před tebou.“ (2. Mojž. 32:34) Bible neříká, že by Izraelité viděli nějakého zhmotnělého anděla, který by tyto věci vykonával. Nicméně ze způsobu, jak Mojžíš národ poučoval a vedl, bylo jasně vidět, že má sílu z nadlidského zdroje.

8. Jak pomohli andělé Jozuovi a Ezekjášovi?

8 Komu dalšímu andělé pomohli? Bible říká, že „kníže Jehovova vojska“ pomohl Jozuovi vést Izraelity ve vítězné bitvě proti Kananejcům. (Jozue 5:13–15; 6:2, 21) A když král Ezekjáš čelil hrozbě, že obrovská asyrská armáda zničí Jeruzalém, během jediné noci „Jehovův anděl . . . vyšel a srazil v táboře Asyřanů sto osmdesát pět tisíc“. (2. Král. 19:35)

9. Co Jehova od Izraelitů očekával, přestože jeho zástupci byli nedokonalí?

9 Andělé jsou dokonalí, ale lidé, kterým pomáhali, dokonalí nebyli. Například Mojžíš jednou nevzdal slávu Jehovovi. (4. Mojž. 20:12) Jozue se zase s Bohem neporadil před tím, než uzavřel smlouvu s Gibeoňany. (Jozue 9:14, 15) A na krátkou dobu se i Ezekjášovo „srdce stalo domýšlivým“. (2. Par. 32:25, 26) Přestože tito muži byli nedokonalí, Jehova od Izraelitů očekával, že je budou poslouchat. Používal anděly, aby tyto muže podporoval. Izraelity opravdu vedl Jehova.

NECHÁVALI SE VÉST BOŽÍM SLOVEM

10. Jak se Mojžíš nechával vést Božím zákonem?

10 Boží zástupci byli vedeni jeho Slovem. O zákoně daném Izraelitům se Bible zmiňuje jako o „Mojžíšově zákoně“. (1. Král. 2:3) Jeho autorem byl ale podle ní sám Jehova. I Mojžíš musel Zákon poslouchat. (2. Par. 34:14) Potom co mu Jehova dal pokyny ke stavbě svatostánku, „Mojžíš . . . učinil všechno podle toho, co mu Jehova přikázal. Učinil to právě tak.“ (2. Mojž. 40:1–16)

11. Co Jehova vyžadoval od Jozua a izraelských králů?

11 Jozue měl od chvíle, kdy začal působit jako vůdce, psané Boží Slovo. Jehova mu řekl: „Budeš v [něm] číst polohlasem dnem a nocí, abys dbal na to, abys jednal podle všeho, co je v [něm] napsáno.“ (Jozue 1:8) Králové, kteří Božímu lidu vládli později, si měli osvojit stejný zvyk. Každý král měl Zákon denně číst, měl ho opsat a měl dodržovat všechna jeho slova a předpisy „tím, že je bude činit“. (Přečti 5. Mojžíšovu 17:18–20.)

12. Jaký vliv na tyto vůdce mělo Boží Slovo?

12 Jaký vliv mělo na tyto vůdce čtení Božího Slova? Vezměme si třeba krále Josijáše. Potom co se našel dokument obsahující Mojžíšův zákon, mu ho tajemník začal číst. Mohl to být původní dokument, napsaný přímo Mojžíšem. Jak na to Josijáš zareagoval? „Jakmile král slyšel slova knihy zákona, stalo se, že okamžitě roztrhl své oděvy.“ To ale nebylo všechno. Nechal se vést Božím Slovem v tom, že zahájil ráznou kampaň proti modlářství a uspořádal oslavu Pasachu, jaká neměla obdoby. (2. Král. 22:11; 23:1–23) Díky tomu, že se Josijáš a další věrní izraelští vůdci nechávali vést Božím Slovem, byli ochotní měnit a upřesňovat pokyny, které lidem dávali. Tyto změny Izraelitům pomáhaly stále jednat v souladu s Jehovovou vůlí.

13. V čem byl rozdíl mezi vůdci Božího lidu a vůdci ostatních národů?

13 Tito věrní králové byli naprosto odlišní od vůdců jiných národů – mužů, kteří se řídili lidskou moudrostí a uvažovali krátkozrace. Například Kananejci a jejich přední představitelé dělali odporné věci, ke kterým patřily incest, homosexualita, sodomie, obětování dětí a modlářství. (3. Mojž. 18:6, 21–25) Navíc babylonští a egyptští vůdci neměli takové hygienické návyky, k jakým Bůh vedl Izraelity. (4. Mojž. 19:13) Naproti tomu Boží starověký lid viděl, že jeho věrní vůdci prosazují duchovní, morální a tělesnou čistotu. Bylo jasné, že je vede Jehova.

14. Proč Jehova některé vůdce svého lidu pokáral?

14 Ne všichni králové Božího starověkého národa jednali v souladu s Božími pokyny. Ti, kteří Jehovu neposlouchali, se odmítali nechat vést jeho duchem, neřídili se vedením andělů a ignorovali jeho Slovo. Některé proto Jehova pokáral nebo nahradil. (1. Sam. 13:13, 14) Ve svůj čas ale ustanovil někoho, kdo měl naprosto převýšit jakéhokoli člověka, kterého do té doby používal.

JEHOVA DOSAZUJE DOKONALÉHO VŮDCE

15. a) Jak proroci ukázali, že přijde výjimečný vůdce? b) Kdo byl předpověděným vůdcem?

15 Během staletí Jehova prorokoval, že nad svým lidem dosadí výjimečně schopného vůdce. Například Mojžíš řekl Izraelitům: „Proroka z tvého vlastního středu, z tvých bratrů, jako jsem já, pro tebe vzbudí Jehova, tvůj Bůh – jemu byste měli naslouchat.“ (5. Mojž. 18:15) Izajáš předpověděl, že tento muž se stane vůdcem a velitelem. (Iz. 55:4) A Bůh vedl Daniela, aby zaznamenal informace o příchodu „Vůdce Mesiáše“. (Dan. 9:25) Nakonec se jako „Vůdce“ Božího lidu označil sám Ježíš Kristus. (Přečti Matouše 23:10.) Jeho učedníci ho ochotně následovali a věřili, že ho vybral Jehova. (Jan 6:68, 69) Co je přesvědčilo o tom, že Jehova vede svůj lid právě prostřednictvím Ježíše Krista?

16. Jak víme, že Ježíše vedl svatý duch?

16 Ježíše vedl svatý duch. Při jeho křtu Jan Křtitel „viděl, jak se nebesa rozdělují a duch na něho sestupuje jako holubice“. Potom Ježíše „duch . . . pobídl, aby šel do pustiny“. (Mar. 1:10–12) Po zbytek jeho služby na zemi mu dával sílu vykonávat zázraky a mluvit s autoritou od Boha. (Sk. 10:38) Kromě toho mu pomáhal projevovat krásné vlastnosti, jako jsou láska, radost a pevná víra. (Jan 15:9; Hebr. 12:2) Žádný jiný vůdce neposkytl tak přesvědčivý důkaz o tom, že ho vede svatý duch. Ježíše jako vůdce skutečně vybral Jehova.

Jak andělé pomohli Ježíšovi krátce po křtu? (17. odstavec)

17. Jak Ježíšovi pomáhali andělé?

17 Ježíšovi pomáhali andělé. Krátce po jeho křtu „přišli andělé a začali mu sloužit“. (Mat. 4:11) A několik hodin před smrtí „se mu objevil anděl z nebe a posílil ho“. (Luk. 22:43) Ježíš měl jistotu, že Jehova mu pošle anděly na pomoc, kdykoli ji bude potřebovat, aby vykonal Boží vůli. (Mat. 26:53)

18. Jaký vliv mělo Boží Slovo na Ježíšův život?

18 Ježíš se nechával vést Božím Slovem. Řídil se jím od začátku své služby. (Mat. 4:4) Boží Slovo poslechl také v tom, že zemřel obětní smrtí na mučednickém kůlu. Dokonce i ve svém posledním výroku citoval proroctví o Mesiášovi. (Mat. 27:46; Luk. 23:46) Na rozdíl od něj tehdejší náboženští vůdci Boží Slovo ignorovali, kdykoli bylo v rozporu s jejich tradicemi. Ježíš na ně vztáhl Jehovova slova, která zaznamenal prorok Izajáš, a řekl: „Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno. Je marné, že mě stále uctívají, protože vyučují lidské příkazy jako nauky.“ (Mat. 15:7–9) Mohl snad Jehova vybrat za vůdce svého lidu někoho z takových mužů?

19. Jaký vliv mělo Boží Slovo na Ježíšovo vyučování?

19 Ježíš používal Boží Slovo také při svém vyučování. Když s ním polemizovali náboženští vůdci, nečerpal ani ze své hluboké moudrosti, ani ze svých ohromných zkušeností. Za autoritu považoval Písmo. (Mat. 22:33–40) Posluchače nebavil příběhy ze života v nebi nebo z tvoření vesmíru, ale pomáhal jim, „aby pochopili význam Písem“. (Luk. 24:32, 45) Ježíš Boží Slovo miloval a rád o něm mluvil s druhými.

20. a) Jak dával Ježíš najevo, že je podřízený Bohu? b) Co se z rozdílu mezi Ježíšem a Herodem Agrippou I. dozvídáme o tom, jaké Jehova vybírá vůdce?

20 I když Ježíšovi posluchači byli ohromeni tím, jak poutavě vyučoval, on za to připisoval zásluhu svému učiteli, Jehovovi. (Luk. 4:22) Když ho jeden boháč chtěl poctít a oslovil ho „Dobrý Učiteli“, Ježíš mu pokorně odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, kromě jednoho, Boha.“ (Mar. 10:17, 18) Úplným protikladem byl Herodes Agrippa I., který se stal králem Judeje asi o osm let později. Při jedné mimořádné příležitosti si oblékl královský oděv a lidé, kteří ho zbožňovali, křičeli: „Boží hlas, a ne lidský!“ Herodes si to užíval. K čemu došlo potom? „Okamžitě ho udeřil Jehovův anděl, protože nevzdal Bohu slávu; a byl sežrán červy a vydechl naposled.“ (Sk. 12:21–23) Nikdo by objektivně nemohl říct, že ho za vůdce vybral Jehova. Naproti tomu Ježíš poskytl přesvědčivý důkaz, že ho jmenoval Bůh, a stále Bohu připisoval čest jako nejvyššímu vůdci lidu.

21. Co bude rozebírat příští článek?

21 Ježíš neměl být vůdcem jen několik let. Po svém vzkříšení řekl: „Byla mi dána všechna autorita v nebi a na zemi. . . . A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Mat. 28:18–20) Jak měl ale Ježíš jako neviditelná bytost v nebi vést Boží lid na zemi? Koho Jehova použije, aby pod Kristovým dohledem vedl jeho lid? A jak křesťané tyto Boží zástupce poznají? Na tyto otázky odpoví příští článek.