Neposuzuj druhé podle vnějšího zdání

Neposuzuj druhé podle vnějšího zdání

„Přestaňte soudit podle vnějšího vzhledu, ale suďte spravedlivým soudem.“ (JAN 7:24)

PÍSNĚ: 54, 43

1. Co Izajáš předpověděl o Ježíšovi a proč je to povzbuzující?

PROROCTVÍ, které Izajáš zapsal o Ježíši Kristu, je pro nás krásným ujištěním. Předpověděl, že Ježíš „nebude soudit podle pouhého zdání svých očí ani kárat prostě podle toho, co slyší jeho uši. ... Bude soudit se spravedlností a s přímostí.“ (Iz. 11:3, 4) Proč jsou tato slova povzbuzující? Protože žijeme ve světě plném předsudků a lidé posuzují jeden druhého podle toho, co vidí. Dokonalého soudce, který nás nikdy nebude posuzovat podle vnějšího zdání, opravdu potřebujeme.

2. Co nám Ježíš přikázal a o čem bude tento článek?

2 Každý den si o lidech kolem nás děláme nějaké závěry. Jsme ale nedokonalí, a proto se nám nedaří posuzovat věci dokonale. Na rozdíl od Ježíše často dáme na to, co vidíme. Ale když byl Ježíš na zemi, přikázal: „Přestaňte soudit podle vnějšího vzhledu, ale suďte spravedlivým soudem.“ (Jan 7:24) Ježíš tedy chce, abychom byli jako on a druhé nesoudili podle toho, jak se jeví navenek. Tento článek rozebírá tři věci, které by náš úsudek mohly ovlivnit: to, jaké je daný člověk rasy nebo národnosti, kolik má peněz a kolik mu je let. U každé z nich budeme přemýšlet o tom, jak konkrétně Ježíšův příkaz poslouchat.

RASA NEBO NÁRODNOST

3. Které události vedly apoštola Petra k tomu, že přehodnotil svůj názor na lidi z jiných národů? (Viz úvodní obrázek.)

3 Představ si, co se asi honilo hlavou apoštolu Petrovi, když byl požádán, aby šel do Cesareje do domu Kornélia, který nebyl Žid. (Sk. 10:17–29) Tak jako ostatní Židé v té době i Petr byl vychovaný v tom, že lidé z jiných národů jsou nečistí. Zažil ale události, které mu pomohly tento pohled přehodnotit. Například krátce předtím měl vidění od Boha. (Sk. 10:9–16) Spatřil něco jako prostěradlo, které k němu bylo spouštěno z nebe a na kterém byla spousta nečistých zvířat. Hlas z nebe Petrovi přikázal: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr to jasně odmítl. Potom mu hlas z nebe řekl: „Přestaň nazývat poskvrněným to, co Bůh očistil.“ Když se Petr z vidění probral, byl zmatený, protože nevěděl, co mu tím ten hlas chtěl říct. Vtom k němu přišli poslové od Kornélia. Svatý duch Petrovi řekl, aby s těmi muži šel do Kornéliova domu.

4. Co nového Jehova pomohl Petrovi pochopit?

4 Kdyby Petr tu situaci posoudil čistě „podle vnějšího vzhledu“, nikdy by do Kornéliova domu nevstoupil. Židé prostě nechodili do domů lidí z jiných národů. Proč to tedy Petr navzdory hluboce zakořeněným předsudkům udělal? Velmi na něj zapůsobilo to vidění a také ujištění od svatého ducha. Potom co slyšel vyprávění Kornélia, prohlásil: „S určitostí si uvědomuji, že Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Sk. 10:34, 35) Tato myšlenka byla pro Petra nová a naprosto úžasná. Navíc měla mít dalekosáhlé důsledky. Jak ovlivní všechny křesťany?

5. a) Co Jehova chce, aby všichni křesťané chápali? b) Jaké pocity možná někde hluboko uvnitř můžeme mít?

5 Jehova prostřednictvím Petra pomáhal všem křesťanům, aby pochopili, že je nestranný. Pro Jehovu není důležité, jaké je člověk rasy, národnosti, z jakého je kmene nebo jakým mluví jazykem. Jeho přízeň má každý, kdo se ho bojí a jedná správně. (Gal. 3:26–28; Zjev. 7:9, 10) To už určitě víš. Ale co když jsi vyrůstal v zemi nebo v rodině, kde jsou předsudky něčím běžným? I když si možná myslíš, že to není tvůj problém, může to být tak, že někde hluboko uvnitř předsudky máš. Dokonce i Petr, který měl tu čest o Jehovovi odhalit, že je nestranný, si později vlivem předsudků držel od některých lidí odstup. (Gal. 2:11–14) Jak tedy můžeme Ježíše poslechnout a přestat druhé soudit podle vnějšího zdání?

6. a) Co nám může pomoct zbavit se předsudků? b) Co o jednom bratrovi odhalila zpráva, kterou napsal?

6 Jak můžeme zjistit, jestli jsme předpojatí? Pomůže nám, když svůj postoj porovnáme s tím, co se učíme z Božího Slova. (Žalm 119:105) Možná bude také dobré zeptat se blízkého kamaráda, jestli si u nás nějakého sklonu k předpojatosti všiml. (Gal. 2:11, 14) Předsudky v nás totiž můžou být tak hluboce zakořeněné, že o nich ani nevíme. Uveďme si jeden příklad. Bratr v odpovědném postavení poslal do pobočky zprávu o jednom manželském páru v celodobé službě. Manžel je z etnické skupiny, na kterou se lidé často dívají svrchu. Bratr, který zprávu napsal, si neuvědomoval, že sám má vůči této menšině předsudky. O manželovi napsal hodně pěkného, ale uzavřel to slovy: „Ačkoli bratr je [etnická příslušnost], svým chováním a způsobem života pomáhá druhým pochopit, že být [etnická příslušnost] nutně neznamená žít ve špíně a v primitivních podmínkách, což je pro mnoho lidí jeho etnika typické.“ Co z toho vyplývá? Ať už máme jakoukoli odpovědnost, musíme o sobě do hloubky přemýšlet a být ochotní přijmout pomoc, abychom dokázali rozpoznat sebemenší náznaky předpojatosti, které v našem srdci možná zůstaly. Co dalšího můžeme udělat?

7. Jak můžeme dát najevo, že naše srdce je doširoka otevřené?

7 Pokud doširoka otevřeme své srdce, případné předsudky nahradí láska. (2. Kor. 6:11–13) Trávíš čas jenom s lidmi, kteří jsou stejné rasy, národnosti, etnika nebo mluví stejným jazykem? Jestliže ano, zkus se spřátelit také s jinými. Co kdybys bratry a sestry, kteří pocházejí z jiného prostředí, pozval do služby nebo k sobě domů na jídlo nebo na party? (Sk. 16:14, 15) Když to uděláš, tak ve tvém srdci bude tolik lásky, že v něm už nezůstane místo pro předsudky. Náš pohled na druhé by ale mohlo ovlivnit ještě něco dalšího. Uvažujme teď o penězích.

PENÍZE

8. Co podle 3. Mojžíšovy 19:15 může ovlivnit náš pohled na druhé?

8 Náš pohled na druhé může ovlivnit také to, jestli jsou nebo nejsou bohatí. Ve 3. Mojžíšově 19:15 čteme: „Nebudeš zacházet s poníženým stranicky a nebudeš dávat přednost osobě někoho velkého. Měl bys soudit svého společníka podle práva.“ Jak by náš názor na někoho mohla ovlivnit jeho finanční situace?

9. Jakou smutnou pravdu zapsal Šalomoun a co se z toho učíme?

9 Jehova vedl svým duchem Šalomouna, aby o nedokonalých lidech napsal jednu smutnou pravdu. V Příslovích 14:20 je uvedeno: „Ten, kdo má málo prostředků, je předmětem nenávisti i svému bližnímu, ale bohatá osoba má mnoho přátel.“ Co se z toho učíme? Pokud bychom si nedali pozor, mohlo by se nám stát, že se budeme chtít přátelit s bohatými bratry a sestrami, ale chudé si budeme držet dál od těla. Proč je nebezpečné posuzovat hodnotu člověka podle toho, kolik má peněz?

10. Na jaký problém důrazně upozornil Jakub?

10 Pokud bychom druhé posuzovali podle toho, jak jsou na tom finančně, mohli bychom sbor rozdělovat. Tento problém byl v některých sborech v prvním století a důrazně na to upozornil učedník Jakub. (Přečti Jakuba 2:1–4.) Musíme si dávat pozor, aby takové uvažování nemělo vliv na sbory v dnešní době. Jak proti tomu můžeme bojovat?

11. Jak majetek člověka ovlivňuje jeho vztah s Jehovou? Vysvětli to.

11 Je důležité, abychom se na naše bratry a sestry dívali stejně jako Jehova. Ten lidi nehodnotí podle toho, jestli jsou bohatí nebo chudí. Náš vztah s Jehovou nikdy nebude záviset na tom, jestli máme v hmotném ohledu hodně nebo málo. Ježíš sice řekl, že „bude obtížné, aby se boháč dostal do nebeského království“, ale neřekl, že to bude nemožné. (Mat. 19:23) Také řekl: „Šťastní jste vy, chudí, protože Boží království je vaše.“ (Luk. 6:20) Tím ale nemyslel, že všichni chudí mu budou naslouchat a že Bůh jim nějak zvlášť žehná. Mnozí chudí lidé se Ježíšovými následovníky nestali. To, jaký má někdo vztah s Jehovou, tedy nemůžeme odvozovat od toho, kolik má peněz.

12. Co Bible učí bohaté i chudé?

12 Do Jehovova lidu patří ti, kdo jsou bohatí, i ti, kdo jsou chudí. Všichni ale milují Jehovu a slouží mu z celého srdce. Bible vybízí bohaté, aby „nezakládali svou naději na nejistém bohatství, ale na Bohu“. (Přečti 1. Timoteovi 6:17–19.) Zároveň všechny Boží služebníky, bohaté i chudé, varuje před láskou k penězům. (1. Tim. 6:9, 10) Když se na bratry a sestry díváme tak jako Jehova, nebudeme je posuzovat podle toho, co mají nebo nemají. Jak je to ale s věkem? Mělo by náš názor na druhé ovlivňovat to, kolik jim je let?

VĚK

13. Co se z Bible učíme o úctě ke starším lidem?

13 Bible se často zmiňuje o tom, že máme mít úctu ke starším lidem. Ve 3. Mojžíšově 19:32 čteme: „Před šedinami bys měl povstat a osobě starce projevíš ohled a před svým Bohem budeš mít bázeň.“ A Přísloví 16:31 říkají: „Šediny jsou korunou krásy, když se nalézají na cestě spravedlnosti.“ Pavel řekl Timoteovi, aby starší muže nekritizoval, ale aby s nimi jednal jako s otci. (1. Tim. 5:1, 2) I když Timoteus měl určitou pravomoc rozhodovat o věcech, které se těch starších bratrů týkaly, vždycky jim měl projevovat pochopení a úctu.

14. V jakém případě může být na místě dát někomu potřebnou radu, i když je starší než my?

14 Platí ale tato zásada vždycky? Co když někdo věkem starší úmyslně hřeší nebo podporuje věci, které se Jehovovi nelíbí? Měli bychom to mlčky přejít? Jehova nebude soudit podle vnějšího zdání a omlouvat úmyslné hříchy jenom proto, že se jedná o staršího člověka. Všimni si zásady v Izajášovi 65:20: „Pokud jde o hříšníka, ačkoli bude stoletý, bude na něj svoláno zlo.“ Podobnou zásadu nacházíme v Ezekielově vidění. (Ezek. 9:5–7) Nejvíc nám tedy musí záležet na tom, abychom měli úctu k Prastarému na dny, Bohu Jehovovi. (Dan. 7:9, 10, 13, 14) Když ji budeme mít, nebudeme se bát usměrnit někoho, kdo potřebuje pomoc, bez ohledu na to, kolik je mu let. (Gal. 6:1)

Dáváš mladým bratrům najevo úctu? (15. odstavec)

15. Co se o tom, jak dávat najevo úctu mladým bratrům, učíme od apoštola Pavla?

15 A jak se díváš na mladé bratry ve sboru? Mladému Timoteovi apoštol Pavel napsal: „Ať nikdo nikdy nepohlíží svrchu na tvé mládí. Staň se naopak pro věrné příkladem v mluvení, v chování, v lásce, ve víře, v cudnosti.“ (1. Tim. 4:12) Když ta slova Pavel psal, Timoteovi mohlo být něco málo přes 30. Přesto mu Pavel svěřil důležité úkoly. Co se z toho učíme? Mladé bratry nesmíme posuzovat jenom podle věku. Mysli na to, že všechno, co Ježíš tady na zemi udělal, zvládl do svých 33 let.

16. Na základě čeho starší posuzují, jestli je bratr způsobilý, aby byl doporučen jako služební pomocník nebo starší?

16 V některých kulturách lidé mají sklon dívat se na mladé muže svrchu. Výsledkem může být, že starší se zdráhají doporučit způsobilé mladé bratry k tomu, aby sloužili jako služební pomocníci nebo starší. Všichni starší by měli pamatovat na to, že Bible neuvádí minimální věkovou hranici, kdy bratr může být jmenován služebním pomocníkem nebo starším. (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; Tit. 1:5–9) Pokud nějaký starší udělá pravidlo na základě toho, co je běžné v jeho kultuře, nejedná v souladu s tím, co je v Bibli. Mladé bratry nesmíme hodnotit podle svých osobních názorů nebo místních zvyklostí, ale podle měřítek v Božím Slově. (2. Tim. 3:16, 17)

17. Jak se může stát, že osobní názory nebo místní zvyky budou v rozporu s tím, co je v Bibli?

17 Uveďme si příklad, jak takové nebiblické místní názory můžou bránit tomu, aby bratr mohl pro Jehovu dělat víc. V jedné zemi jistý služební pomocník svědomitě vykonával důležité úkoly, které mu byly svěřeny. I když starší z jeho sboru souhlasili, že tento mladý bratr v rozumné míře splňuje biblické požadavky na staršího, nebyl ke jmenování doporučen. Několik starších ve vyšším věku totiž trvalo na tom, že bratr vypadá příliš mladě. Je smutné, že nebyl jmenován jenom proto, jak vypadal. A není to ojedinělý případ. Ze zpráv vyplývá, že takové uvažování je běžné v různých částech světa. Je opravdu důležité, abychom se řídili tím, co je v Bibli, a ne osobními názory nebo místními zvyky. Jedině tak budeme poslouchat Ježíše a přestaneme druhé soudit podle toho, jak se jeví navenek.

POSUZUJTE DRUHÉ SPRAVEDLIVĚ

18., 19. Co nám pomůže vidět druhé tak, jak je vidí Jehova?

18 I když jsme nedokonalí, můžeme se naučit vidět druhé Jehovovýma nestrannýma očima. (Sk. 10:34, 35) Musíme se o to ale stále snažit a pamatovat na připomínky z Božího Slova. Když se jimi budeme řídit, budeme tak poslouchat Ježíšův příkaz, abychom přestali soudit podle vnějšího zdání. (Jan 7:24)

19 Brzy náš král Ježíš Kristus bude soudit všechny lidi, ne podle toho, co se jeví jeho očím nebo co slyší jeho uši, ale spravedlivě. (Iz. 11:3, 4) To bude něco úžasného!