Mluvíme pravdu

Mluvíme pravdu

„Mluvte pravdivě jeden s druhým.“ (ZECH. 8:16)

PÍSNĚ: 34, 18

1., 2. Který vynález lidstvu uškodil nejvíc a kdo ho vymyslel?

TELEFON, žárovka, automobil nebo lednička – to jsou jenom některé vynálezy, které lidem zjednodušují život. Jiné ho ale spíš ohrožují, například střelný prach, pozemní miny, cigarety nebo atomová bomba. Existuje ale jeden vynález, který je mnohem starší a lidstvu uškodil ze všech nejvíc. Co to je? Lež. Lhát znamená říkat něco, o čem víme, že není pravda, a to s cílem někoho podvést. Kdo lež vymyslel? Jasně to řekl Ježíš Kristus: „Otec lži“ je Ďábel. (Přečti Jana 8:44.) Kdy první lež vyslovil?

2 Stalo se to před několika tisíci lety v zahradě Eden. První lidé Adam a Eva žili v nádherném ráji, který pro ně vytvořil Jehova. Na scéně se pak objevil Ďábel. Věděl, že Bůh Adamovi a Evě zakázal jíst ze stromu „poznání dobrého a špatného“ a že kdyby to udělali, tak by zemřeli. Přesto prostřednictvím hada vyslovil první lež. Evě řekl: „Určitě nezemřete.“ A dodal: „Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (1. Mojž. 2:15–17; 3:1–5)

3. Proč můžeme říct, že Satanova lež byla zlomyslná, a k čemu vedla?

3 Satanova lež byla zlomyslná, protože moc dobře věděl, že když mu Eva uvěří a ovoce sní, tak zemře. A to se taky stalo. Eva a později i Adam Jehovův příkaz neposlechli a nakonec zemřeli. (1. Mojž. 3:6; 5:5) Navíc se kvůli tomuto hříchu „smrt rozšířila na všechny lidi“. Ve skutečnosti „smrt ... kralovala ... i nad těmi, kdo nehřešili podobným přestupkem jako Adam“. (Řím. 5:12, 14) Místo abychom si užívali dokonalého a nekonečného života, který si pro nás Bůh přál, tak jsme rádi, že náš „život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle“. A ještě k tomu je často plný problémů a bolesti. (Žalm 90:10, Bible21) Za to všechno může Satanova lež!

4. a) Na jaké otázky potřebujeme znát odpověď? b) Jedině kdo může být podle Žalmu 15:1, 2 Jehovovým přítelem?

4 Ježíš řekl, že Satan „nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není“. Satan se nezměnil. Svými lžemi stále „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjev. 12:9) My ale nechceme, aby nás oklamal, a přišli jsme tak o přátelství s Jehovou, jako se to stalo Adamovi a Evě. Prozkoumejme proto tři otázky: Jak Satan lidi klame? Proč lidé běžně lžou? A jak můžeme ukázat, že vždycky mluvíme pravdu? (Přečti Žalm 15:1, 2.)

JAK SATAN LIDI KLAME

5. Jak Satan klame lidi v dnešní době?

5 Satanem se nemusíme nechat oklamat, protože podle slov apoštola Pavla „nejsme v nevědomosti o jeho záměrech“. (2. Kor. 2:11) Víme, že celý svět, který zahrnuje falešné náboženství, zkorumpovanou politiku a bezohledný obchodní systém, ovládá Satan. (1. Jana 5:19) Není proto divu, že on a jeho démoni podněcují lidi ve vysokém postavení, aby lhali. (1. Tim. 4:1, 2) To bezesporu platí o lidech z velkého byznysu, kteří pomocí lživé reklamy propagují škodlivé produkty nebo podvádějí lidi jinak.

6. Proč je zvlášť špatné to, že lžou náboženští představitelé?

6 V případě, že lžou představitelé nějakého náboženství, mají mnohem větší vinu. Proč to můžeme říct? Protože pokud někdo uvěří falešným naukám a žije podle něčeho, co Bůh ve skutečnosti odsuzuje, může ho to stát věčný život. (Oz. 4:9) Ježíš věděl, že náboženští vůdci v jeho době takovým způsobem lidi podvádí. Otevřeně jim řekl: „Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože cestujete přes moře a po suché zemi, abyste učinili jednoho konvertitu, a když se jím stane, uděláte z něho poddaného gehenny [věčného zničení] dvakrát víc než sami ze sebe.“ (Mat. 23:15, ppč.) Ježíš tyto náboženské vůdce odsoudil těmi nejsilnějšími slovy. Byli opravdu „ze svého otce, z Ďábla“, který je „zabijákem“. (Jan 8:44)

7. Které lži říkají náboženští představitelé?

7 V dnešním světě je mnoho náboženských představitelů, ať už se jim říká kněží, pastoři, rabíni, nebo jakkoli jinak. Stejně jako farizeové neučí pravdu z Božího Slova, ale naopak „vyměnili Boží pravdu za lež“. (Řím. 1:18, 25) Kážou takové lživé nauky jako „jednou spasen navždy spasen“, nesmrtelnost lidské duše, převtělování a názor, že Bohu nevadí homosexuální jednání nebo sňatky osob stejného pohlaví.

8. Jakou lež od politiků zanedlouho uslyšíme a jak bychom na ni měli reagovat?

8 Dalšími, kdo lidem lžou a klamou je, jsou politici. Už brzo zazní jedna z největších lží – političtí vůdci prohlásí, že světu zajistili „mír a bezpečnost“. Ale „pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení“. Takže jim nevěřme, protože to bude jen snaha bagatelizovat to, jak nestabilní svět ve skutečnosti je. Vždyť „dobře [víme], že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci“. (1. Tes. 5:1–4)

PROČ LIDÉ BĚŽNĚ LŽOU

9., 10. a) Proč lidé lžou a k čemu to vede? b) Na jakou myšlenku z Hebrejcům 4:13 bychom měli pamatovat?

9 Když si nějaký vynález lidé oblíbí, začne se vyrábět ve velkém. A to se stalo i se lží. V dnešní společnosti je lhaní běžná praxe. Vlivní lidé nejsou jediní, kdo druhé klamou. V článku „Proč lžeme“, který vyšel v časopise National Geographic, bylo uvedeno: „Lhaní je hluboce zakořeněnou lidskou vlastností.“ Lidé lžou často proto, aby sami sebe ochránili nebo se představili v lepším světle. Lžou, když chtějí ututlat vlastní chyby nebo přestupky anebo získat ekonomické či osobní výhody. Článek dále uváděl: „Bez námahy lžeme – v malém i ve velkém – cizím lidem, spolupracovníkům, přátelům i těm, které máme rádi.“

10 K čemu všechny ty lži vedou? Ke ztrátě důvěry a zničeným vztahům. Vezměme si například, jak zdrcující musí být, když manžela jeho žena podvedla a lhala, aby se na to nepřišlo. Nebo když žena a děti doma zažívají teror, ale muž se před druhými chová jako vzorný manžel a milující tatínek. Takoví lidé sice můžou oklamat druhé, ale měli bychom pamatovat na to, že v žádném případě neoklamou Jehovu, protože před ním je „všechno ... obnažené a otevřeně vystavené“. (Hebr. 4:13)

11. Jaké poučení si můžeme vzít z toho, co udělali Ananiáš a Safira? (Viz úvodní obrázek.)

11 V Bibli najdeme příklad toho, jak „Satan dodal smělost“ jedněm křesťanským manželům, aby lhali Bohu. Ananiáš a Safira se snažili podvést apoštoly. Prodali nějaký majetek a část peněz jim přinesli. Chtěli na sbor udělat dojem, a tak apoštolům řekli, že jim přinesli všechny peníze. Jehova ale věděl, co udělali, a potrestal je. (Sk. 5:1–10)

12. Co se stane se zlomyslnými lháři, kteří svého jednání nelitují, a proč?

12 Jak se na lhaní dívá Jehova? Zlomyslní lháři, kteří svého jednání nelitují, skončí stejně jako Satan „v jezeře, které hoří ohněm“. (Zjev. 20:10; 21:8; Žalm 5:6) Proč? Protože Jehova řadí lháře do stejné skupiny s těmi, které označuje jako „psy“, což jsou ti, jejichž jednání je v jeho očích odporné. (Zjev. 22:15)

13. Co víme o Jehovovi a k čemu nás to motivuje?

13 Víme, že Jehova „není člověk, aby povídal lži“, a že „je nemožné, aby Bůh lhal“. (4. Mojž. 23:19; Hebr. 6:18) Jehova „nenávidí ... falešný jazyk“. (Přísl. 6:16, 17) Abychom měli jeho schválení, musíme ho v tom napodobovat. Proto jeden druhému nelžeme. (Kol. 3:9)

„MLUVTE PRAVDIVĚ“

14. a) Čím se praví křesťané odlišují od členů falešného náboženství? b) Vysvětli zásadu z Lukáše 6:45.

14 Co je jednou z věcí, která pravé křesťany odlišuje od členů falešného náboženství? Řídí se vybídkou „mluvte pravdivě“. (Přečti Zecharjáše 8:16, 17.) Pavel vysvětlil: „Doporučujeme [se] jako Boží služebníci ... pravdivou řečí.“ (2. Kor. 6:4, 7) A Ježíš řekl, že „z hojnosti srdce mluví ... ústa“. (Luk. 6:45) Takže člověk, který je poctivý sám k sobě, bude mluvit pravdu i nahlas. Bude říkat pravdu v malém i ve velkém – cizím lidem, spolupracovníkům, přátelům i těm nejbližším. Podívejme se na několik situací, ve kterých můžeme ukázat, že se snažíme být poctiví ve všem.

Vidíš, v čem je problém? (15. a 16. odstavec)

15. a) Proč je nerozumné vést dvojí život? b) Co může mladým pomoct odolat špatnému vlivu vrstevníků? (Viz poznámku pod čarou.)

15 Jsi mladý a chceš mezi ostatní zapadnout? Nikdy kvůli tomu nezačni vést dvojí život. Někteří to tak totiž dělají – když jsou s rodinou nebo se sborem, chovají se vzorně, ale na sociálních sítích nebo s vrstevníky jsou jako vyměnění. Možná mluví sprostě, oblékají se neslušně, poslouchají hudbu s nevhodnými texty, opíjejí se, berou drogy, tajně s někým chodí nebo dělají ještě horší věci. Jejich život je jedna velká lež. Nehrají fér hru s rodiči, se spoluvěřícími ani s Jehovou. (Žalm 26:4, 5) Bůh dobře ví, jestli ho ctíme svými rty, ale naše srdce je od něj daleko vzdáleno. (Mar. 7:6) Je mnohem lepší řídit se tím, co čteme v Příslovích 23:17: „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale celý den buď v bázni před Jehovou.“

16. Jak bychom měli odpovědět na otázky, když chceme Jehovovi sloužit víc a vyplňujeme nějakou přihlášku?

16 Možná by sis přál být pravidelným průkopníkem nebo zkusit nějaký druh zvláštní celodobé služby, třeba betel. Když vyplňuješ přihlášku, je důležité, abys upřímně a zcela pravdivě odpověděl na všechny otázky, které se týkají tvého zdraví, výběru zábavy a chování. (Hebr. 13:18) Ale co když ses zapletl do nějakého nečistého nebo pochybného jednání a neřešil jsi to se staršími? Požádej je o pomoc, abys mohl Jehovovi sloužit s čistým svědomím. (Řím. 9:1; Gal. 6:1)

17. Co bychom měli udělat, kdyby se nás nepřátelé ptali na naše spoluvěřící?

17 Co bys měl udělat, kdyby byla naše činnost zakázaná a ty bys během výslechu měl odpovídat na otázky týkající se tvých spoluvěřících? Musíš říct všechno, co víš? Co udělal Ježíš, když ho vyslýchal římský místodržitel? Jednal v souladu se zásadou, že je „čas být zticha a čas mluvit“, a na některé otázky neodpovídal. (Kaz. 3:1, 7; Mat. 27:11–14) V takové situaci bychom měli být diskrétní, abychom neohrozili bratry a sestry. (Přísl. 10:19; 11:12)

Kdy neříkat nic a kdy celou pravdu? (17. a 18. odstavec)

18. Co bys měl udělat, kdyby se tě starší ptali na tvoje spoluvěřící?

18 Co když někdo ze sboru vážně zhřešil a ty o tom víš? Starší mají odpovědnost za čistotu sboru, a tak se tě možná budou muset na něco zeptat. Co jim odpovíš, zvlášť když půjde o tvého příbuzného nebo dobrého kamaráda? „Pravdomluvný svědek se vždy postaví za to, co je správné.“ (Přísl. 12:17, Slovo na cestu; 21:28) Takže tvojí odpovědností je říct starším celou pravdu, nejenom část, a nezkreslovat ji. Starší mají právo znát fakta. Díky tomu můžou najít nejlepší způsob, jak dotyčnému pomoct, aby měl s Jehovou znovu dobrý vztah. (Jak. 5:14, 15)

19. Na co se můžeme těšit v následujícím článku?

19 David v modlitbě řekl Jehovovi: „Pohleď, našel jsi potěšení v pravdivosti v nitru.“ (Žalm 51:6) David věděl, že důležité je to, jací jsme uvnitř. Praví křesťané vždy mluví „pravdivě jeden s druhým“. Další způsob, jak ukazujeme, že se jako Boží služebníci lišíme, je to, že učíme druhé pravdu z Bible. V následujícím článku si rozebereme, jak to dělat.