„Na viděnou v ráji!“

„Na viděnou v ráji!“

„Budeš se mnou v ráji.“ (LUK. 23:43)

PÍSNĚ: 19, 55

1., 2. Například jaké představy mají lidé o ráji?

BYLA to velmi dojemná scéna. Když bratři a sestry z různých zemí odcházeli po sjezdu v Soulu v Koreji ze stadionu, místní svědkové se s nimi přišli rozloučit. Mávali jim a volali: „Na viděnou v ráji!“ Jaký ráj měli na mysli?

2 Různí lidé mají o ráji různé představy. Někteří si myslí, že ráj je jenom pohádka. Jiní říkají, že ráj je všude, kde jsou šťastní. Když se hladový člověk posadí k bohatě prostřenému stolu, může se cítit jako v ráji. Jistá žena v 19. století při pohledu na jedno rozkvetlé údolí zvolala: „To je ráj!“ Toto místo se ještě dnes nazývá Ráj, i když tam ročně napadne víc než 15 metrů sněhu. Co si pod slovem „ráj“ přestavíš ty? Věříš, že se stane skutečností?

3. Kde se v Bibli poprvé mluví o ráji?

3 Bible se zmiňuje jak o ráji, který existoval kdysi, tak o ráji, který existovat teprve bude. Představa ráje se v Bibli objevuje hned v první knize. Jeden katolický překlad v 1. Mojžíšově 2:8 uvádí, že na počátku Bůh vytvořil „rozkošný ráj a do toho postavil člověka“. (kurziva od nás; Bible česká, Hejčl) V hebrejském textu se na tomto místě mluví o zahradě Eden. Eden znamená „rozkoš“ nebo „potěšení“ a ta zahrada byla skutečně nádherná! Byla tam spousta jídla, krásné scenérie a vládl tam pokoj mezi lidmi a zvířaty. (1. Mojž. 1:29–31)

4. Proč můžeme říct, že zahrada Eden byla rájem?

4 Pro hebrejské slovo překládané jako „zahrada“ používá řečtina výraz paradeisos, který znamená ráj. M’Clintockova a Strongova Cyclopaedia říká, že když Řek slyšel slovo paradeisos, představil si překrásný rozlehlý park chráněný před poškozením. Rostly tam majestátní stromy, které plodily nejrůznější ovoce, a tekly tam čisté řeky, podél kterých byly travnaté břehy, kde se pásla stáda antilop a ovcí. (Srovnej s 1. Mojžíšovou 2:15, 16.) Je z toho vidět, že zahrada Eden byla skutečně rájem.

5., 6. a) Proč lidé ztratili možnost žít v ráji? b) Co nás může napadnout?

5 Do takového ráje Bůh umístil Adama a Evu. Oni tam ale nezůstali. Proč? O možnost žít v něm se připravili sami, a to tím, že Boha neposlechli. Ráj byl ztracený pro ně i pro jejich potomky. (1. Mojž. 3:23, 24) Zdá se ale, že existoval až do potopy v Noemově době, i když už tam žádný člověk nežil.

6 Někoho by mohlo napadnout, jestli na zemi ráj ještě někdy bude. Co naznačují fakta? Jestli věříš, že v ráji budeš žít se svými blízkými, máš svoji víru pevně podloženou? Dokázal bys vysvětlit, proč je jisté, že na zemi ráj bude?

DŮKAZY, ŽE RÁJ NA ZEMI BUDE

7. Co Bůh slíbil Abrahamovi?

7 Nejlepším zdrojem odpovědí na otázky týkající se ráje je Bible. Jsou v ní totiž myšlenky od Jehovy, stvořitele původního ráje. Všimni si, co řekl svému příteli Abrahamovi. Oznámil mu, že jeho potomků bude tolik, že budou „jako zrnka písku, která jsou na mořském břehu“. Pak mu dal tento významný slib: „Prostřednictvím tvého semene si budou určitě žehnat všechny národy země pro tu skutečnost, že jsi naslouchal mému hlasu.“ (1. Mojž. 22:17, 18) A tento slib zopakoval jeho synovi i vnukovi. (Přečti 1. Mojžíšovu 26:4; 28:14.)

8. Jak mohl Abraham tento slib chápat?

8 Bible nijak nenaznačuje, že si Abraham myslel, že konečnou odměnu lidé získají v nebeském ráji. Když tedy Bůh slíbil, že si „všechny národy země“ budou žehnat, Abraham to mohl chápat tak, že tato požehnání lidé zažijí na zemi. Existují ale ještě nějaké další biblické důkazy, že ráj bude na zemi?

9., 10. Na základě kterých dalších slibů můžeme očekávat ráj?

9 David, jeden z Abrahamových potomků, mluvil o době, kdy „ničemný již nebude“. (Žalm 37:1, 2, 10) Řekl, že „mírní ... budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. Také předpověděl, že „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:11, 29; 2. Sam. 23:2) Co myslíš, jak tyto sliby působily na lidi, kteří chtěli dělat to, co si Bůh přeje? Měli důvod očekávat, že pokud jednou na zemi budou žít jenom spravedliví lidé, ráj podobný zahradě Eden bude obnoven.

10 Časem se většina Izraelitů k Jehovovi otočila zády a přestali ho uctívat. Bůh proto dovolil, aby nad nimi zvítězili Babyloňané, zničili jejich zemi a mnohé z nich odvedli do vyhnanství. (2. Par. 36:15–21; Jer. 4:22–27) Proroci ale předpověděli, že se Boží lid po 70 letech do své země vrátí. A to se splnilo. Tato proroctví ale mají význam i pro nás. Nad některými z nich se teď zamyslíme. Všímej si při tom důkazů, které svědčí o tom, že na zemi bude ráj.

11. a) Kdy se Izajáš 11:6–9 splnil poprvé? b) Jaká otázka nás může napadnout?

11 Přečti Izajáše 11:6–9. Prostřednictvím Izajáše Bůh předpověděl, že až se Izraelité vrátí do své země, nebudou se muset bát divokých zvířat ani násilnických lidí. Mladí i staří měli být v bezpečí. Nepřipomíná ti to pokojné podmínky v zahradě Eden? (Iz. 51:3) V tomto proroctví se také říká, že celá země – nejenom izraelský národ – „bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře“. Kdy se to splní? Je jasné, že k tomu dojde v budoucnosti.

12. a) Jaká požehnání zažili Izraelité, kteří se vrátili z Babylonu? b) Z čeho je vidět, že Izajáš 35:5–10 má ještě další splnění?

12 Přečti Izajáše 35:5–10. Všimni si, že Izajáš znovu předpověděl, že na Izraelity, kteří se vrátí z Babylonu, nebudou útočit zvířata ani lidé. Řekl, že jejich země bude úrodná, protože tam bude dostatek vody jako v zahradě Eden. (1. Mojž. 2:10–14; Jer. 31:12) Mělo to být jediné splnění? Nic nenasvědčuje tomu, že ti, kdo se vrátili z vyhnanství, byli zázračně uzdraveni. Například slepí nezískali znovu zrak. Bůh tedy naznačil, že k doslovnému uzdravení teprve dojde.

13., 14. a) Jak se Izajáš 65:21–23 splnil, když se vyhnanci vrátili z Babylonu? b) Která část tohoto proroctví se teprve splní? (Viz úvodní obrázek.)

13 Přečti Izajáše 65:21–23. Židé se nevrátili do pohodlných domů ani na obdělaná pole a vinice. Jejich životní podmínky se ale díky Božímu požehnání měly změnit. Představ si, jak byli šťastní, když stavěli domy a žili v nich a pochutnávali si na výborném jídle z plodin, které vypěstovali!

14 Všimni si v tomto proroctví jedné důležité podrobnosti. Přijde doba, kdy naše dny „budou jako dny stromu“? Některé stromy žijí tisíce let. Aby lidé žili tak dlouho, budou muset být zdraví. A pokud budou moct žít v podmínkách, jaké předpověděl Izajáš, sen se stane skutečností – bude tu ráj. Proroctví bude splněno!

Jak se splní Ježíšův slib o ráji? (15. a 16. odstavec)

15. Například co krásného předpověděl Izajáš?

15 Přemýšlej o tom, jak sliby, o kterých jsme teď mluvili, poukazují na budoucí ráj. Bůh bude žehnat všem lidem. Nikoho nebudou ohrožovat zvířata ani násilničtí lidé. Slepí, hluší a chromí budou uzdraveni. Lidé budou stavět domy a sklízet kvalitní potraviny. Budou žít déle než stromy. Z Bible skutečně vyplývá, že taková budoucnost je před námi. Někdo by ale mohl říct, že v těchto proroctvích vidíme víc, než v nich je. Jak bys na to odpověděl? Máme nějaký pádný důvod těšit se na skutečný ráj na zemi? Ano, dal nám ho nejvýznamnější člověk, jaký kdy žil.

BUDEŠ V RÁJI!

16., 17. V jaké situaci Ježíš mluvil o ráji?

16 Přestože byl Ježíš nevinný, Židé ho odsoudili k smrti a pověsili na kůl. Po jeho pravém a levém boku viseli dva židovští zločinci. Jeden z nich si uvědomil, že Ježíš je král, a požádal ho: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.“ (Luk. 23:39–42) To, co mu Ježíš slíbil, souvisí i s naší budoucností. Tento slib je zaznamenaný v Lukášovi 23:43. Někteří učenci dávají před slovo „dnes“ čárku nebo dvojtečku, takže Ježíšův slib pak zní: „Vpravdě ti říkám: Dnes se mnou budeš v ráji.“ Na to, kde by v této větě měla být čárka nebo dvojtečka, existují různé názory. Co Ježíš myslel, když řekl „dnes“?

17 V mnoha moderních jazycích se interpunkční znaménka používají k vyjádření nebo objasnění významu věty. V nejstarších řeckých rukopisech, které dnes máme k dispozici, ale nejsou interpunkční znaménka použita důsledně. Vzniká proto otázka, jestli Ježíš řekl „Říkám ti: Dnes se mnou budeš v ráji“, nebo „Říkám ti dnes: Budeš se mnou v ráji“. Podle toho, jak překladatelé Ježíšův slib pochopí, můžou dát interpunkční znaménko před slovo „dnes“ nebo za něj. V dnešních překladech Bible nacházíme obě znění.

18., 19. Co nám pomáhá pochopit, co měl Ježíš na mysli?

18 Vzpomeň si ale, co Ježíš řekl svým učedníkům dřív: „Syn člověka [bude] v srdci země tři dny a tři noci.“ Také řekl: „Je určeno, aby byl Syn člověka zrazen do lidských rukou a zabijí ho a třetí den bude vzbuzen.“ (Mat. 12:40; 16:21; 17:22, 23; Mar. 10:34) Apoštol Petr ve své zprávě potvrdil, že se to tak stalo. (Sk. 10:39, 40) V den, kdy Ježíš a zločinec zemřeli, tedy Ježíš nešel do žádného ráje. Dokud ho Bůh nevzkřísil, byl „v hádu“ neboli v hrobě. (Sk. 2:31, 32) Podle profesora Marvina Pateho se hodně odborníků domnívá, že slovem „dnes“ Ježíš myslel to, že zemře a dostane se do ráje v ten samý den, tedy během 24 hodin. Pate poznamenal, že toto vysvětlení je v rozporu s jinými fakty, které jsou v Bibli. Bible například říká, že potom co Ježíš zemřel, byl v hrobě a později vystoupil do nebe. (Mat. 12:40; Sk. 2:31; Řím. 10:7)

19 Vidíme tedy, že Ježíš svůj slib zločinci uvedl slovy: „Vpravdě ti říkám dnes.“ Tento způsob vyjadřování byl běžný i v Mojžíšově době. Mojžíš například řekl: „Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci.“ (5. Mojž. 6:6; 7:11; 8:1, 19; 30:15)

20. Čím můžeme doložit to, jak chápeme Ježíšův slib?

20 Jeden překladatel Bible, který žil ve stejné oblasti jako kdysi Ježíš, o jeho slibu řekl: „V tomto textu je důraz na slovu ‚dnes‘ a měl by znít ‚Vpravdě ti říkám dnes, budeš se mnou v ráji‘. V ten den byl slib dán a splnit se měl později. Takový způsob vyjadřování je pro lidi v Orientu typický. Chtějí tím říct, že slib byl v určitý den dán a jistě bude dodržen.“ Jeden syrský překlad z pátého století překládá Ježíšovu odpověď zločinci takto: „Amen, pravím tobě dnes, že se mnou budeš v zahradě Eden.“ Tento slib nás všechny určitě povzbuzuje.

21. Jakou odměnu zločinec nezískal a proč?

21 Ten umírající zločinec nevěděl, že Ježíš uzavřel se svými věrnými apoštoly smlouvu o tom, že s ním budou vládnout v nebi. (Luk. 22:29) Navíc nebyl ani pokřtěný. (Jan 3:3–6, 12) Můžeme z toho tedy vyvodit, že mu Ježíš slíbil život v pozemském ráji. O několik let později apoštol Pavel vyprávěl, že měl vidění, ve kterém byl nějaký muž „uchvácen do ráje“. (2. Kor. 12:1–4) Pavel mluvil o budoucím ráji, i když on a ostatní apoštolové byli vybráni, aby šli do nebe a vládli tam s Ježíšem v jeho království. Týká se budoucí ráj, o kterém Pavel mluvil, také země? A můžeš tam být i ty?

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT

22., 23. Na co se můžeš těšit?

22 Vzpomeň si, že David mluvil o době, kdy „spravedliví budou vlastnit zemi“. (Žalm 37:29; 2. Petra 3:13) Měl na mysli dobu, kdy všichni lidé budou žít podle Božích měřítek. V proroctví u Izajáše 65:22 se říká: „Dny mého lidu budou jako dny stromu.“ Z toho vyplývá, že Boží služebníci budou v novém světě žít tisíce let. Můžeš si tím být jistý? Ano, protože podle Zjevení 21:1–4 Bůh pro lidi udělá spoustu krásných věcí. Jednou z nich je to, že „smrt již nebude“.

23 To, co Bible říká o ráji, je jasné. Adam a Eva sice ztratili možnost v něm věčně žít, ale země se rájem stane znovu. Bůh slíbil, že lidem bude žehnat. David řekl, že mírní a spravedliví zdědí zemi a budou na ní žít navždy. A díky proroctvím z knihy Izajáš se těšíme na to, jaké nádherné podmínky v ráji budou. Kdy k tomu dojde? Až se splní slib, který dal Ježíš zločinci. Pak se slova „Na viděnou v ráji!“, kterými se bratři a sestry z Koreje loučili s delegáty sjezdu, stanou skutečností. V tomto ráji můžeš žít i ty!