Jehova odměňuje ty, kdo ho s opravdovostí hledají

Jehova odměňuje ty, kdo ho s opravdovostí hledají

„Ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je a že se stává dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají.“ (HEBR. 11:6)

PÍSNĚ: 26, 55

1., 2. a) Jak spolu souvisí láska a víra? b) Na které otázky si odpovíme?

NÁŠ nebeský Otec Jehova slíbil, že svým věrným služebníkům bude žehnat. Je to jeden ze způsobů, jak nám dává najevo lásku. My na ni reagujeme tak, že milujeme jeho. (1. Jana 4:19) Čím víc ho milujeme, tím je silnější naše víra v něj a tím víc jsme přesvědčeni, že ty, které miluje, odmění. (Přečti Hebrejcům 11:6.)

2 To, že je Jehova dárcem odměny, charakterizuje jeho osobnost a činnost. Pokud bychom nebyli pevně přesvědčeni o tom, že ty, kdo ho s opravdovostí hledají, odmění, nebyla by naše víra úplná. Proč to můžeme říct? Protože „víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje“. (Hebr. 11:1) Věřit v Boha tedy mimo jiné znamená očekávat, že svým služebníkům bude žehnat, tak jak to slíbil. Jak nám ale naděje na odměnu pomáhá? Jak Jehova odměnil svoje služebníky v minulosti a jak to dělá dnes?

JEHOVA SLIBUJE, ŽE SVÝM SLUŽEBNÍKŮM BUDE ŽEHNAT

3. Jaký slib čteme v Malachiášovi 3:10?

3 Bůh Jehova slíbil, že svoje věrné služebníky odmění. Povzbuzuje nás, abychom mu dávali to nejlepší a důvěřovali, že nám požehná. V Bibli čteme: „‚Vyzkoušejte mě, prosím, v tomto ohledu,‘ řekl Jehova vojsk, ‚zda vám neotevřu nebeské propusti a opravdu na vás nevyleji požehnání, až již nebude nedostatek.‘“ (Mal. 3:10) Tím, že tuto velkorysou nabídku přijmeme, dáme najevo, že si jí velmi vážíme.

4. Proč můžeme věřit tomu, co se píše v Matoušovi 6:33?

4 Ježíš svoje učedníky ujistil, že pokud dají Království na první místo ve svém životě, Bůh je bude podporovat. (Přečti Matouše 6:33.) Proč to mohl říct? Protože věděl, že Jehovovy sliby se vždycky splní. (Iz. 55:11) I my tedy můžeme mít jistotu, že když budeme Jehovovi stoprocentně věřit, splní svůj slib: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ (Hebr. 13:5) Tento Jehovův slib nám pomáhá důvěřovat Ježíšovým slovům zapsaným v Matoušovi 6:33.

Ježíš slíbil, že jeho učedníci budou za svoji obětavost odměněni (5. odstavec)

5. Jak nás povzbuzuje to, co Ježíš řekl Petrovi?

5 Apoštol Petr jednou Ježíšovi řekl: „Všechno jsme opustili a následovali tě; co nás skutečně čeká?“ (Mat. 19:27) Ježíš ho za tu otázku nepokáral, ale učedníky ujistil, že za svoji obětavost budou odměněni. Věrní apoštolové a další s ním budou vládnout v nebi. Ježíš se ale zmínil i o současné odměně. Řekl: „Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pozemky kvůli mému jménu, dostane mnohonásobně víc a zdědí věčný život.“ (Mat. 19:29) Jeho učedníci měli dostat požehnání, které zdaleka převýší jakékoli oběti, které možná přinesli. Nejsou snad duchovní otcové, matky, bratři, sestry a děti mnohem cennější než cokoli, čeho jsme se vzdali pro Království?

„KOTVA PRO DUŠI“

6. Proč Jehova svým služebníkům slibuje odměnu?

6 Tím, že Jehova svým služebníkům slibuje odměnu, jim pomáhá vytrvávat ve zkouškách. Kromě toho, že nám úžasným způsobem žehná v duchovním ohledu už teď, nám před oči staví ještě větší odměnu, která nás čeká v budoucnosti. (1. Tim. 4:8) Když tedy budeme pevně přesvědčeni o tom, že „se stává dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají“, pomůže nám to zůstat mu věrní. (Hebr. 11:6)

7. Proč můžeme říct, že naděje je jako kotva?

7 Při svém Kázání na hoře Ježíš řekl: „Radujte se a poskakujte radostí, protože vaše odměna v nebesích je veliká; tak totiž pronásledovali proroky před vámi.“ (Mat. 5:12) Někteří Boží služebníci dostanou odměnu v nebi. Jiní mají vyhlídku na věčný život v pozemském ráji. To je určitě také důvod k velké radosti. (Žalm 37:11; Luk. 18:30) Pro každého z nás může být naděje „[kotvou] pro duši, jistou i pevnou“. (Hebr. 6:17–20) Tak jako kotva udržuje loď během bouře stabilní, naše jistá naděje na odměnu nám může pomáhat zůstat stabilní po citové, duševní a duchovní stránce. Může nám dát sílu zvládat těžkosti.

8. Jak naděje zmírňuje úzkost?

8 Naše naděje nám může pomoct zmírnit úzkost. Tak jako mast zklidňuje podrážděnou pokožku, můžou Boží sliby uklidnit naše znepokojené srdce. Je utěšující vědět, že když svoje starosti uvrhneme na Jehovu, podpoří nás. (Žalm 55:22) Můžeme se plně spolehnout na to, že pro nás udělá „více než přehojně vše, oč prosíme nebo nač pomyslíme“. (Ef. 3:20) Jehova nám nepomůže jen hojně, ani jen přehojně, ale „více než přehojně“!

9. Jakou máme jistotu, že nám Jehova požehná?

9 Abychom obdrželi odměnu, musíme naprosto věřit Jehovovi a poslouchat jeho pokyny. Mojžíš řekl izraelskému národu: „Jehova ti bude zcela jistě žehnat v zemi, kterou ti . . . dává jako dědictví, abys ji vzal do vlastnictví, pokud jen budeš zcela jistě naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, abys bedlivě činil celé toto přikázání, které ti dnes přikazuji. Jehova, tvůj Bůh, ti totiž vskutku požehná, jak ti slíbil.“ (5. Mojž. 15:4–6) Máš naprostou jistotu, že když budeš Jehovovi dál věrně sloužit, on tě odmění? Pro takovou důvěru jsou pádné důvody.

JEHOVA BYL JEJICH DÁRCEM ODMĚNY

10., 11. Jak Jehova odměnil Josefa?

10 Bible byla napsána k našemu užitku. Obsahuje spoustu příběhů o tom, jak Bůh odměnil svoje věrné služebníky. (Řím. 15:4) Krásným příkladem je příběh Josefa. Kvůli tomu, že proti němu bratři zosnovali spiknutí a později s ním proradně jednala manželka jeho pána, se ocitl v egyptském vězení. Znamenalo to, že ho Bůh opustil? To v žádném případě. „Jehova byl . . . dále s Josefem a poskytoval mu milující laskavost . . . Jehova byl s Josefem, a co dělal, to Jehova obracel v úspěch.“ (1. Mojž. 39:21–23) Josef během toho náročného období trpělivě čekal na Boha.

11 Po letech ho faraon z vězení propustil a jmenoval druhým nejmocnějším mužem v Egyptě. (1. Mojž. 41:1, 37–43) Když mu manželka porodila dva syny, prvorozenému dal jméno Manasse, protože jak řekl, „Bůh mi dal zapomenout na všechny mé těžkosti a na celý dům mého otce“. Druhého pojmenoval Efrajim, protože jak uvedl, „Bůh mě učinil plodným v zemi mé ubohosti“. (1. Mojž. 41:51, 52) Za to, že Josef zůstal věrný Bohu, byl odměněn. Jákobovu domácnost i Egypťany mohl zachránit před hladomorem. Hlavně si ale uvědomoval, že odměnu a požehnání dostal od Jehovy. (1. Mojž. 45:5–9)

12. Co Ježíšovi pomáhalo zůstat věrný ve zkouškách?

12 I Ježíš zůstal poslušný, přestože zažíval nejrůznější zkoušky. A byl za to odměněn. Co mu pomáhalo zůstat věrný? V Bibli se píše: „Pro radost, jež mu byla předložena, snesl mučednický kůl, pohrdl hanbou.“ (Hebr. 12:2) Ježíš měl určitě radost, že mohl posvětit Boží jméno. Navíc byl odměněn tím, že ho Otec schválil a dal mu mnoho úžasných výsad. Bible o Ježíšovi říká: „Posadil se po pravici Božího trůnu.“ A na jiném místě čteme: „Bůh [ho] vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem.“ (Fil. 2:9)

JEHOVA NEZAPOMÍNÁ NA TO, CO PRO NĚJ DĚLÁME

13., 14. Jak se Jehova dívá na to, co pro něj děláme?

13 Můžeme si být jistí, že Jehova si váží všeho, co pro něj děláme. Rozumí nám, když o sobě pochybujeme. Soucítí s námi, když máme obavy, abychom nepřišli o práci a dokázali uživit rodinu. A chápe, že kvůli fyzické nebo psychické nemoci pro něj možná nemůžeme dělat tolik, co dřív. Můžeme mít naprostou jistotu, že si váží toho, když mu i přes problémy zůstáváme věrní. (Přečti Hebrejcům 6:10, 11.)

14 Nezapomeň také, že se k Jehovovi můžeme kdykoli modlit a že našim obavám věnuje pozornost. (Žalm 65:2) „Otec projevů něžného milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“ nám dá dostatek duševní a duchovní síly, kterou potřebujeme, a možná k tomu použije naše bratry a sestry. (2. Kor. 1:3) A když my projevujeme soucit druhým, těší ho to. V Bibli se píše: „Kdo projevuje přízeň poníženému, půjčuje Jehovovi, a On mu oplatí jeho zacházení.“ (Přísl. 19:17; Mat. 6:3, 4) Když tedy nesobecky pomáháme někomu, kdo je v těžké situaci, Jehova se na to dívá, jako bychom mu poskytli půjčku. A slibuje, že nás za naše laskavé jednání odmění.

ODMĚNA DNES A V BUDOUCNOSTI

15. Na jakou odměnu se těšíš? (Viz úvodní obrázek.)

15 Pomazané křesťany posiluje vyhlídka na to, že na ně čeká „koruna spravedlnosti, kterou [jim] dá Pán, ten spravedlivý soudce, jako odměnu v onen den“. (2. Tim. 4:7, 8) Pokud ale máš jinou naději, neznamená to, že přijdeš zkrátka. Miliony Ježíšových „jiných ovcí“ se moc těší na odměnu v podobě věčného života v pozemském ráji. Tam „naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Jan 10:16; Žalm 37:11)

16. Jakou útěchu nacházíme v 1. Jana 3:19, 20?

16 Někdy můžeme mít pocit, že toho pro Jehovu děláme málo, nebo si říkat, že z nás těžko může mít radost. Dokonce možná pochybujeme o tom, jestli si nějakou odměnu vůbec zasloužíme. Nikdy ale nezapomeňme, že „Bůh je větší než naše srdce a zná všechno“. (Přečti 1. Jana 3:19, 20) Když mu sloužíme, protože v něj věříme a milujeme ho, můžeme si být jistí, že nás odmění, i když se nám zdá, že toho pro něj děláme málo. (Mar. 12:41–44)

17. Například jak nás Jehova odměňuje dnes?

17 I v těchto posledních dnech Satanova zlého světa Jehova svému lidu žehná. Stará se o to, aby se mu v duchovním ohledu dobře dařilo, a dává nám hojnost duchovního pokrmu. (Iz. 54:13) Plní se to, co slíbil Ježíš – Jehova nás už dnes odměňuje tím, že jsme součástí milující celosvětové rodiny bratrů a sester. (Mar. 10:29, 30) Navíc ty, kdo ho s opravdovostí hledají, odměňuje mimořádným vnitřním klidem, spokojeností a štěstím. (Fil. 4:4–7)

18., 19. Jak Jehovovi služebníci vnímají odměnu, kterou dostávají?

18 Jehovovi služebníci po celém světě můžou dosvědčit, že Jehova je úžasně odměňuje. Například Bianca z Německa říká: „Slovy ani nedokážu vyjádřit, jak jsem Jehovovi vděčná za to, že mi pomáhá s mými starostmi a že je každý den se mnou. Dnešní svět je studený a zmatený. Ale když s Jehovou úzce spolupracuju, cítím klid, jako by mě držel v náručí. Kdykoli se pro něj něčeho vzdám, vrátí mi to stonásobně.“

19 Jiným příkladem je 70letá Paula z Kanady, která má rozštěp páteře. Vypráví: „Snížená schopnost pohybu nutně neznamená sníženou službu. Využívám různých forem služby, například telefonuju nebo mluvím s lidmi neformálně. Vedu si sešit, do kterého si píšu biblické verše a myšlenky z našich publikací, abych se k nim mohla čas od času vracet a povzbudit se. Říkám mu ‚sešit první pomoci‘. Když se zaměřujeme na Jehovovy sliby, je každé trápení jen dočasné. Jehova je vždycky připravený nám pomoct, bez ohledu na okolnosti.“ Možná je tvoje situace úplně jiná, než v jaké jsou sestry Bianca a Paula. Přesto si nejspíš vybavíš, jak Jehova odměnil tebe nebo tvoje blízké. Je velmi dobré přemýšlet o tom, jak ti žehná teď, i o tom, jak ti požehná v budoucnosti.

20. Na co se můžeš těšit, pokud Jehovovi dál budeš sloužit ze všech sil?

20 Nikdy nezapomeň na to, že za tvoje upřímné modlitby ti bude „vyplacena velká odměna“. Můžeš si být jistý, že když budeš konat Boží vůli, Bůh svůj slib splní. (Hebr. 10:35, 36) Dál tedy posiluj svoji víru a dělej ve službě pro Jehovu, co můžeš. Určitě tě odmění! (Přečti Kolosanům 3:23, 24.)