Kdo tvaruje tvoje myšlení?

Kdo tvaruje tvoje myšlení?

„Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí.“ (ŘÍM. 12:2)

PÍSNĚ: 11, 43

1. Jak Ježíš odpověděl, když mu Petr řekl, aby byl k sobě laskavý? (Viz úvodní obrázek.)

JEŽÍŠOVI učedníci nevěří svým vlastním uším. Mysleli si, že Ježíš obnoví v Izraeli království, ale on teď říká, že brzy bude trpět a zemře. „Buď k sobě laskavý, Pane,“ ozývá se Petr, „tento osud tě vůbec nepotká.“ Ježíš na to odpovídá: „Kliď se za mne, Satane! Jsi mi kamenem klopýtání, protože nemyslíš myšlením Božím, ale lidským.“ (Mat. 16:21–23; Sk. 1:6)

2. Proč tak Ježíš odpověděl?

2 Těmito slovy Ježíš jasně ukázal, že je rozdíl mezi Jehovovým myšlením a názory světa ovládaného Satanem. (1. Jana 5:19) Petr nabádal Ježíše, aby se šetřil, což je postoj charakteristický pro tento svět. Ježíš ale věděl, že jeho Otec uvažuje jinak. Věděl, že Jehova chce, aby se připravoval na utrpení a smrt, které ho čekaly. Z toho, co Petrovi odpověděl, je jasně vidět, že naprosto odmítl světské myšlení a přijal za své to Jehovovo.

3. Proč je těžké uvažovat jako Jehova, a ne jako tento svět?

3 A co my? Uvažujeme jako Jehova, nebo jako svět? Svoje chování jsme bezpochyby přizpůsobili Božím požadavkům. Ale jak je to s našimi myšlenkami? Daří se nám vidět věci stejně jako Jehova? To vyžaduje velké úsilí. Naproti tomu přijímat názory tohoto světa žádnou námahu nestojí, protože duch světa je všude kolem nás. (Ef. 2:2) Tyto názory by nás navíc mohly začít lákat, protože brnkají na strunu sobectví. Smýšlet jako Jehova je tedy opravdu těžké, ale myslet jako lidé v dnešním světě je až příliš snadné.

4. a) Co by se stalo, kdyby naše myšlení tvaroval svět? b) V čem nám pomůže tento článek?

4 Pokud bychom ale dovolili, aby naše myšlení tvaroval svět, nejspíš by se z nás stali sobci a chtěli bychom si sami určovat, co je správné a co špatné. (Mar. 7:21, 22) Je proto nezbytné, abychom mysleli „myšlením Božím“, a ne „lidským“. Tento článek nám v tom pomůže. Ukáže nám, proč je dobré dívat se na věci stejně jako Jehova. Dozvíme se, proč to není příliš omezující, ale naopak prospěšné. Také uvidíme, co musíme dělat, abychom se nenechali tvarovat tímto světem. Další článek bude rozebírat, jak můžeme zjistit, co si o různých věcech myslí Jehova, a jak přijmout jeho názory za své.

MÍT STEJNÝ NÁZOR JAKO JEHOVA JE PRO NÁS PROSPĚŠNÉ

5. Proč někteří odmítají myšlenku, že je někdo ovlivňuje?

5 Někteří lidé odmítají myšlenku, že je někdo tvaruje nebo ovlivňuje. „Mám svůj vlastní mozek,“ říkají. Myslí tím, že se rozhodují sami za sebe a že na to mají právo. Nechtějí, aby je druzí ovládali, ani nechtějí potlačovat svoji osobnost. Skutečnost je taková, že i ti nejsvobodomyslnější lidé se nějakému vlivu vyhnout nemůžou. Ať už přemýšlejí o něčem tak hlubokém, jako je původ života, nebo jenom o tom, co si vzít na sebe, do určité míry jsou ovlivněni druhými. Každý z nás si ale může vybrat, kým se nechá ovlivnit.

6. a) Jakou svobodu nám Jehova dává? b) Je tato svoboda neomezená?

6 Můžeme si být jistí, že když se začneme dívat na věci stejně jako Jehova, neznamená to, že se musíme vzdát všech svých názorů nebo projevů. Ve 2. Korinťanům 3:17 se píše: „Kde je Jehovův duch, tam je svoboda.“ Máme svobodu rozvíjet svoji jedinečnou osobnost. Můžeme mít svoje preference a rozhodovat se, čemu se budeme věnovat. Vždyť Jehova nás tak vytvořil. Naše svoboda má ale určité hranice. (Přečti 1. Petra 2:16.) Když dojde na to, jestli je něco správné, nebo špatné, Jehova chce, abychom se rozhodli na základě jeho Slova. Je to příliš omezující, nebo prospěšné?

7., 8. Proč to, že se snažíme dívat na věci tak jako Jehova, není příliš omezující? Ukaž to na příkladu.

7 Ukažme si to na příkladu. Rodiče se snaží vštěpovat svým dětem správné hodnoty. Například je učí, aby byly poctivé, pracovité a ohleduplné. To není příliš omezující. Rodiče tak naopak dětem pomáhají, aby v dospělosti byly šťastné. Když děti vyrostou a odejdou z domova, budou dělat vlastní rozhodnutí. A pokud se budou držet hodnot, které jim předali rodiče, budou se pravděpodobně rozhodovat tak, že toho později nebudou litovat. Díky tomu se vyhnou zbytečným problémům a starostem.

8 Podobně jako dobrý rodič i Jehova chce, aby jeho děti měly ten nejlepší život. (Iz. 48:17, 18) Proto nám dává jednoduché zásady, které se týkají morálky a našeho chování k druhým. Vybízí nás, abychom se v takových oblastech učili dívat se na věci tak jako on a žít podle jeho hodnot. To naše myšlení vůbec neomezuje, ale naopak ho pozvedá, rozvíjí a prohlubuje. (Žalm 92:5; Přísl. 2:1–5; Iz. 55:9) Výsledkem je, že budeme dělat taková rozhodnutí, která povedou ke štěstí, a zároveň budeme moct rozvíjet svoji osobnost. (Žalm 1:2, 3) Když tedy smýšlíme tak jako Jehova, je to pro nás v mnoha ohledech prospěšné.

JEHOVOVO MYŠLENÍ JE NADŘAZENÉ

9., 10. Z čeho je vidět, že Jehovovo myšlení je vyšší než myšlení tohoto světa?

9 Další důvod, proč chceme smýšlet tak jako Jehova, je to, že jeho myšlení je mnohem vyšší než myšlení tohoto světa. Svět lidem říká, co je morální a co ne, jak mít šťastnou rodinu, jak být úspěšný v práci a tak dále. Většina z těchto rad je ale úplným opakem toho, co si myslí Jehova. Svět nás například často povzbuzuje, abychom prosazovali svoje zájmy. Toleruje sexuální nemravnost a manželským párům někdy doporučuje, že pokud by byly šťastnější, můžou od sebe z malicherných důvodů odejít nebo se rozvést. Takové rady nejsou v souladu s Biblí. Dá se ale říct, že některé z nich jsou pro život v dnešní době praktičtější?

10 „Moudrost se prokazuje jako spravedlivá svými skutky,“ řekl Ježíš. (Mat. 11:19) Svět sice dosáhl obrovského pokroku na poli techniky, ale nedokáže vyřešit zásadní problémy, které brání štěstí, například války, rasismus a zločinnost. A co jeho tolerantní postoj k sexuální nemravnosti? Mnoho lidí uznává, že takový postoj problémy neřeší, ale naopak k nim přispívá. Výsledkem jsou rozpadlé rodiny, zdravotní problémy a další negativní důsledky. Naproti tomu ti, kdo se na věci dívají stejně jako Jehova, mají hezkou rodinu, jsou zdravější a těší se z pokojných vztahů se spoluvěřícími po celém světě. (Iz. 2:4; Sk. 10:34, 35; 1. Kor. 6:9–11) Není z toho jasně vidět, že Jehovovo myšlení je mnohem vyšší než myšlení tohoto světa?

11. Kdo tvaroval Mojžíšovo myšlení a s jakým výsledkem?

11 Boží služebníci, o kterých se píše v Bibli, věděli, že Jehovovo myšlení je nadřazené tomu lidskému. Například Mojžíš byl „poučován ve veškeré moudrosti Egypťanů“, ale o „moudré srdce“ prosil Boha. (Sk. 7:22; Žalm 90:12) Prosil ho také: „Dej mi ... poznat své cesty.“ (2. Mojž. 33:13) Díky tomu, že Mojžíš dovolil, aby Jehova tvaroval jeho myšlení, se významně podílel na splnění jeho záměru a Bible o něm mluví jako o muži výjimečné víry. (Hebr. 11:24–27)

12. Na základě čeho se rozhodoval apoštol Pavel?

12 Apoštol Pavel byl inteligentní a vzdělaný muž. Mluvil přinejmenším dvěma jazyky. (Sk. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Když se ale měl rozhodnout, jestli je něco správné, nebo špatné, odmítl moudrost tohoto světa a své rozhodnutí založil na Božím Slově. (Přečti Skutky 17:2; 1. Kor. 2:6, 7, 13.) Díky tomu byl vynikajícím křesťanským služebníkem a těšil se na to, že získá věčnou odměnu. (2. Tim. 4:8)

13. Kdo má odpovědnost přizpůsobovat svoje myšlení tomu Jehovovu?

13 Je tedy jasné, že Boží myšlení je nadřazené názorům dnešního světa. Pokud se budeme řídit Božími měřítky, budeme opravdu šťastní a spokojení. Jehova nám ale svoje názory nenutí. „Věrný a rozvážný otrok“ neovládá myšlení jednotlivců a nedělají to ani starší. (Mat. 24:45; 2. Kor. 1:24) Přizpůsobovat svoje myšlení tomu, jak se na věci dívá Jehova, je odpovědností každého z nás. Jak to můžeme dělat?

NENECH SE TVAROVAT TÍMTO SVĚTEM

14. O čem musíme uvažovat, abychom smýšleli jako Jehova?

14 V Římanům 12:2 se píše: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ Z těchto slov je vidět, že ať už naše myšlení bylo kdysi tvarováno čímkoli, svoje názory můžeme měnit, aby se víc podobaly těm Božím. Je pravda, že naše myšlení je do určité míry ovlivňováno dědičnými faktory a tím, co jsme zažili. Mysl je ale tvárná a může se měnit. Na čem to závisí? Do značné míry na tom, co do ní vpouštíme a o čem přemýšlíme. Pokud tedy uvažujeme o tom, jak smýšlí Jehova, můžeme si sami ověřit, že jeho názory jsou správné. Potom budeme přirozeně chtít dívat se na věci tak jako on.

15. Čemu se musíme vyhýbat podle slov v Římanům 12:2? Uveď přirovnání.

15 Všimni si ale, že abychom svoje myšlení přizpůsobili tomu Jehovovu, musíme se přestat „utvářet podle tohoto systému věcí“. Musíme přestat do své mysli vpouštět myšlenky nebo názory, které jsou v rozporu s těmi Božími. Tento krok je důležitý. Můžeme to přirovnat k jídlu. Někdo chce udělat něco pro své tělo, a tak se rozhodne jíst zdravě. K čemu by mu to ale bylo, kdyby zároveň pravidelně jedl zkažené jídlo? Podobně by nám moc nepomohlo, kdybychom se zabývali Jehovovými myšlenkami, ale zároveň svoji mysl zaměstnávali názory tohoto světa.

16. Před čím se musíme chránit?

16 Můžeme se vyhnout veškerému kontaktu s myšlením tohoto světa? Ne, jeho názorům se úplně vyhnout nemůžeme, protože v tomto světě zkrátka žijeme. (1. Kor. 5:9, 10) Scestné názory nebo falešné nauky slýcháme i ve službě. Ačkoli se tedy špatným názorům a myšlenkám vyhnout nemůžeme, nemusíme se jimi zabývat nebo je přijímat za své. Myšlenky, které slouží Satanovým záměrům, bychom podobně jako Ježíš měli rázně odmítat. Navíc se můžeme chránit tím, že se názorům tohoto světa nebudeme vystavovat zbytečně. (Přečti Přísloví 4:23.)

17. Co můžeme dělat, abychom se názorům dnešního světa nevystavovali zbytečně?

17 Měli bychom si například pečlivě vybírat přátele. Bible nás varuje, že když se budeme přátelit s lidmi, kteří neuctívají Jehovu, začneme uvažovat jako oni. (Přísl. 13:20; 1. Kor. 15:12, 32, 33) Pečlivě bychom si měli vybírat i zábavu. Když odmítáme zábavu, která propaguje evoluční teorii, násilí nebo nemravnost, naše myšlení se nenakazí názory, které jsou „proti poznání Boha“. (2. Kor. 10:5)

Pomáháš svým dětem, aby uměly odmítat škodlivou zábavu? (18. a 19. odstavec)

18., 19. a) Proč si musíme dávat pozor na názory tohoto světa, které jsou propagovány méně nápadným způsobem? b) Které otázky bychom si měli položit a proč?

18 Měli bychom také umět rozpoznat a odmítat názory tohoto světa, které jsou předkládány méně nápadným způsobem. Například některé zprávy jsou podávány tak, aby podporovaly určité politické názory. V příběhu ze života nějakého člověka může být propagován pohled dnešního světa na lidské cíle a úspěchy. Filmy a knihy můžou podporovat egocentrismus nebo názor, že na prvním místě je rodina, což se může zdát rozumné, dobré, a dokonce správné. Takové názory ale neberou v úvahu to, co říká Bible. Podle ní budeme my a naše rodina skutečně šťastní, když budeme především milovat Jehovu. (Mat. 22:36–39) A některé pohádky, i když jinak nejsou nevhodné, můžou dětem nenápadně podsouvat názor, že nemravné jednání není špatné.

19 To neznamená, že nemůžeme trávit čas vhodnou zábavou. Měli bychom si ale položit otázky: Dokážu rozpoznat názory tohoto světa, i když jsou předkládány nenápadně? Chráním svoje děti tím, že jim dávám hranice, pokud jde o to, na co se dívají v televizi nebo co čtou? A dávám v tom hranice i sám sobě? Pomáhám dětem, aby měly na věci stejný názor jako Jehova, a nebyly tak ovlivněny názory, které slyší a vidí v tomto světě? Pokud rozeznáme rozdíl mezi Božím myšlením a myšlením světa, nemusíme se nechat „utvářet podle tohoto systému věcí“.

KDO TVARUJE TEBE?

20. Na čem závisí to, kdo nás tvaruje?

20 Pamatujme, že jsou v podstatě dva zdroje informací – Jehova a svět ovládaný Satanem. Který z nich tvaruje tebe? Ten, ze kterého získáváš informace. Pokud přijímáš myšlenky tohoto světa, budou tvarovat tvoji mysl a vést tě k názorům a chování, které jsou ve světě běžné. Je proto důležité dávat si pozor na to, o čem přemýšlíme.

21. O čem budeme mluvit příště?

21 Z tohoto článku jsme se dozvěděli, že abychom měli na věci stejný názor jako Jehova, nestačí se jenom vyhýbat špatným vlivům. Musíme také uvažovat o Jehovových myšlenkách a chtít je přijmout za své. Další článek nám ukáže, jak to konkrétně můžeme dělat.