Důvěřuj Jehovovi, a budeš žít věčně!

Důvěřuj Jehovovi, a budeš žít věčně!

„Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění.“ (PŘÍSL. 3:5)

PÍSNĚ: 23, 49

1. Proč potřebuje útěchu každý z nás?

ÚTĚCHU potřebujeme všichni. Možná je náš život plný starostí, zklamání nebo neštěstí. Může nás trápit to, že nám přibývají léta, jsme nemocní nebo nám zemřel někdo blízký. Někteří se musí vyrovnávat s tím, že s nimi druzí jednají velmi špatně. Kromě toho je kolem nás víc a víc násilí. Jsme si jistí, že tyto „kritické časy“, se kterými je těžké se vyrovnat, jsou důkazem toho, že žijeme „v posledních dnech“ a že každý den jsme zas o něco blíž k novému světu. (2. Tim. 3:1) Možná už ale na splnění Jehovových slibů čekáme řadu let a možná máme stále víc problémů. Kde můžeme najít útěchu?

2. Co víme o Habakukovi?

2 Odpověď najdeme, když prozkoumáme knihu Habakuk. Jméno Habakuk zřejmě znamená „horoucí objetí“. Mohlo se tím myslet to, že nás Jehova utěšuje jakoby vřelým objetím, a také to, jak pevně se Jehovy drží jeho služebníci. Bible toho sice o Habakukově životě moc neříká, ale i tak nás jeho kniha může opravdu povzbudit. Habakuk pokládal Jehovovi zajímavé otázky. On mu na ně odpovídal a zajistil, aby Habakuk rozhovor zapsal. Jehova totiž věděl, že to pomůže i nám. (Hab. 2:2)

3. Proč budeme přemýšlet o knize Habakuk?

3 Rozhovor mezi silně rozrušeným Habakukem a Jehovou je to jediné, co nám Písmo o tomto proroku prozrazuje. Jeho kniha ale patří mezi „všechno, co bylo napsáno dříve“ a co je zachováno v Božím Slově, „abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem“. (Řím. 15:4) Jak může kniha Habakuk pomoct každému z nás? Můžeme díky ní pochopit, co to znamená důvěřovat Jehovovi. Habakukovo proroctví nám také dává jistotu, že je možné mít vnitřní klid, ať už nás v životě potká cokoli.

MLUV S JEHOVOU

4. Proč byl Habakuk tak rozrušený?

4 Přečti Habakuka 1:2, 3. Habakuk žil ve velmi těžké době. Byl nešťastný, protože všude kolem něj byli zlí, násilní lidé. Kdy to všechno skončí? Proč si Jehova dává tak načas? Jediné, co Habakuk viděl, byla krutost a bezpráví, které páchali lidé z jeho vlastního národa. Cítil se bezmocný. A proto úpěnlivě prosil Jehovu, aby zasáhl. Možná si začal myslet, že Jehovu nic z toho nezajímá nebo že nejedná tak rychle, jak by měl. Cítil ses někdy podobně?

5. Co důležitého se dozvídáme z knihy Habakuk? (Viz úvodní obrázek.)

5 Pokládal Habakuk tyto otázky proto, že Jehovovi a jeho slibům přestal důvěřovat? Vůbec ne! Je to vidět už jenom z toho, že pomoc hledal u Jehovy, ne u lidí. Habakuk se evidentně trápil proto, že nechápal, proč Jehova už nezasáhl a proč ho nechává tolik trpět. Tím, že Jehova zařídil, aby Habakuk svoje pocity zapsal, naučil nás jednu velmi důležitou věc: Neměli bychom se bát říkat mu o svých starostech nebo pochybnostech. Ve skutečnosti nás Bůh s láskou vybízí, abychom mu v modlitbě vylévali svoje srdce. (Žalm 50:15; 62:8) Přísloví 3:5 nás navíc povzbuzují: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění.“ Habakuk tato slova velmi pravděpodobně znal a řídil se jimi.

6. Proč je tak důležité se modlit?

6 Habakuk považoval Jehovu za svého Otce a Přítele a s důvěrou se na něj obrátil. Místo aby se kvůli tomu všemu jenom trápil a snažil se pomoct si sám, o svých pocitech a starostech mluvil s Jehovou. V tom nám dal skvělý příklad. Jehova, ten, který slyší modlitbu, nás navíc sám vybízí, abychom mu s důvěrou říkali, co nás trápí. (Žalm 65:2) Díky tomu pak uvidíme, jak na naše modlitby odpovídá – že nás vede a utěšuje a tak nás jakoby láskyplně objímá. (Žalm 73:23, 24) Pomůže nám chápat, jak se na naši situaci dívá on, ať už prožíváme cokoli. Modlitba je jeden z nejlepších způsobů, jak Jehovovi dáváme najevo, že mu důvěřujeme.

NASLOUCHEJ JEHOVOVI

7., 8. a) Jak Jehova reagoval, když mu Habakuk řekl o svých starostech? b) Proč Jehovova odpověď Habakuka zmátla?

7 Přečti Habakuka 1:5–7. Potom co se Habakuk svěřil Jehovovi se svými starostmi, si možná říkal, jak na to Jehova bude reagovat. Ale jeho soucitný Otec chápal, jak se Habakuk cítí. Věděl, že se trápí a zoufale ho prosí o pomoc. A tak místo aby mu to vytkl, řekl mu, co se s neposlušnými Židy brzo stane. Je dost dobře možné, že Habakuk byl první, komu Jehova odhalil, že konec toho násilného období je velmi blízko.

8 Jehova Habakukovi vysvětlil, že je připravený zasáhnout. Potrestání násilných a zkažených obyvatel Judska bylo velmi blízko. Slovy „ve vašich dnech“ Jehova ukázal, že rozsudek bude určitě vykonán za života Habakuka nebo jeho současníků. Jehova také řekl, že k potrestání použije Chaldejce neboli Babyloňany. Něco takového Habakuk vůbec nečekal. Tohle má být odpověď na jeho naléhavou prosbu? Vždyť to pro celé Judsko zcela jistě bude znamenat ještě větší utrpení! Chaldejci byli bezcitní a krutí, mnohem horší než lidé z Habakukova národa, kteří Jehovova měřítka alespoň znali. Proč by Jehova použil tento krutý pohanský národ, aby potrestal svůj lid? Jak by ses na Habakukově místě cítil ty, kdybys dostal takovou odpověď?

9. Na co dalšího se Habakuk Jehovy zeptal?

9 Habakuk sice pochopil, že Jehova použije Babyloňany k tomu, aby potrestal zlé lidi kolem něj, ale stejně z toho byl pořád zmatený. Přesto pokorně řekl Jehovovi, že je dál jeho „Skála“. (5. Mojž. 32:4; Iz. 26:4) Habakuk nepřestal důvěřovat tomu, že Jehova je milující a laskavý Bůh, a tak se nebál ptát se dál: Proč Bůh dovolí, aby se situace v Judsku ještě zhoršila a lidé trpěli ještě víc? Proč nezasáhne hned? Proč bude mlčet, když špatnost bude mít navrch? Vždyť je přece Svatý a má „příliš čisté oči, než [aby] viděl, co je špatné“! (Hab. 1:12–14, 17)

10. Proč se někdy můžeme cítit jako Habakuk?

10 Čas od času se jako Habakuk můžeme cítit i my. Nasloucháme Jehovovi. Důvěřujeme mu. Čteme a studujeme jeho Slovo, a to nám dodává naději. Připomínáme si jeho sliby, když věnujeme pozornost tomu, co nás učí jeho organizace. I tak si ale možná říkáme: Kdy už naše problémy skončí? Něco se můžeme naučit z toho, co Habakuk udělal dál.

ČEKEJ NA JEHOVU

11. K čemu byl Habakuk rozhodnutý?

11 Přečti Habakuka 2:1. Díky rozhovoru s Jehovou Habakuk získal vnitřní klid. Rozhodl se, že bude dál s důvěrou čekat, až Jehova zasáhne. To nebyla bezmyšlenkovitá reakce. Svoje odhodlání totiž zopakoval o něco později, když řekl, že bude „tiše čekat na den tísně“. (Hab. 3:16) Na Jehovu trpělivě čekali i další věrní Boží služebníci. Jejich příklad je pro nás povzbuzením, že to můžeme zvládnout i my. (Mich. 7:7; Jak. 5:7, 8)

12. Co se můžeme naučit od Habakuka?

12 Co se z Habakukova rozhodnutí můžeme naučit? Zaprvé, nikdy se nesmíme přestat modlit, ať už se nám v životě stane cokoli. Zadruhé, potřebujeme naslouchat tomu, co nám Jehova říká ve svém Slově a prostřednictvím svojí organizace. Zatřetí, měli bychom trpělivě čekat na dobu, kdy Jehova zasáhne, a důvěřovat, že potom vyřeší všechny naše problémy a zbaví nás všech negativních pocitů. Když budeme Habakuka napodobovat, budeme mít vnitřní klid a dokážeme vytrvat. Naše naděje nám pomůže být trpěliví a šťastní bez ohledu na problémy, které nás můžou potkat. (Řím. 12:12)

13. Jaké laskavé ujištění nacházíme u Habakuka 2:3?

13 Přečti Habakuka 2:3. Jehova měl určitě radost, že se Habakuk rozhodl na něj čekat. Všemohoucí Bůh věděl přesně, v jak špatných podmínkách Habakuk musí žít. A tak ho utěšil a s láskou ujistil, že na svoje upřímné otázky už velmi brzo získá odpověď. Vlastně mu řekl: Buď trpělivý a věř mi. Zasáhnu, i když se zdá, že to trvá dlouho. Připomněl mu, že už se rozhodl, kdy přesně své sliby splní. A tak ho povzbudil, aby čekal dál, protože nakonec nebude zklamaný.

Proč jsme rozhodnutí sloužit Bohu nejlépe, jak můžeme? (14. odstavec)

14. K čemu bychom měli být rozhodnutí, když zažíváme problémy?

14 I my potřebujeme čekat na Jehovu a dobře naslouchat tomu, co nám říká. Potom mu budeme důvěřovat a navzdory problémům a starostem budeme mít vnitřní klid. Ježíš nás vybídl, abychom příliš nepřemýšleli „o časech nebo obdobích“, které Bůh zatím nezjevil. (Sk. 1:7) Důvěřujme, že Jehova ví, kdy je ten nejlepší čas zasáhnout. Nevzdávejme se tedy, ale čekejme pokorně, trpělivě a s vírou. Čas, který teď máme, dobře využívejme a služme Bohu nejlépe, jak můžeme. (Mar. 13:35–37; Gal. 6:9)

JEHOVA DÁ VĚČNÝ ŽIVOT TĚM, KDO MU DŮVĚŘUJÍ

15., 16. a) Jaké nádherné sliby jsou v knize Habakuk? b) Jakou jistotu nám tyto sliby dávají?

15 Jehova slíbil: „Pokud jde o spravedlivého, ten zůstane naživu svou věrností“ a „země bude naplněna poznáním Jehovovy slávy“. (Hab. 2:4, 14) Ti, kdo jsou trpěliví a důvěřují Bohu, získají věčný život.

16 Zamysli se nad slibem v Habakukovi 2:4. Je tak důležitý, že apoštol Pavel ho ve svých dopisech citoval třikrát! (Řím. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38) Ať už nás trápí cokoli, můžeme si být jistí, že pokud zůstaneme Jehovovi věrní a budeme mu důvěřovat, zažijeme splnění jeho slibů. Jehova nám říká, abychom se zaměřovali na budoucnost.

17. O čem nás Jehova ujišťuje?

17 Nás všechny, kdo žijeme v posledních dnech, kniha Habakuk učí něco úžasného. Jehova slibuje věčný život každému, kdo dělá to, co se mu líbí, a důvěřuje mu. Stále tedy posilujme důvěru v Jehovu bez ohledu na to, jaké problémy zrovna máme. To, co řekl Habakukovi, nám dává jistotu, že nám pomůže a zachrání nás. S láskou nás prosí, abychom mu důvěřovali a trpělivě čekali na dobu, kdy nad zemí začne vládnout Boží království a budou na ní žít šťastní a pokojní Jehovovi služebníci. (Mat. 5:5; Hebr. 10:36–39)

S RADOSTÍ DŮVĚŘUJ JEHOVOVI

18. Jak na Habakuka zapůsobila Jehovova slova?

18 To, co Jehova řekl, mělo na Habakuka obrovský vliv. Přemýšlel o tom, co úchvatného Jehova pro svůj lid udělal v minulosti. Jeho důvěra v Jehovu se ještě upevnila. Byl si jistý, že Jehova brzo zasáhne! To mu přineslo útěchu, i když věděl, že jeho trápení bude možná ještě nějakou dobu trvat. Habakukovy pochybnosti se změnily v neotřesitelnou důvěru, že ho Jehova zachrání. (Hab. 3:16, 17, 19) To, co řekl v 18. verši, je ve skutečnosti jedno z nejsilnějších vyjádření důvěry, jaké v Bibli najdeme. V 16. až 19. verši tedy nacházíme opravdu cenné poučení! Jehova nám nejenom dal nádherné sliby, ale také nás ujišťuje, že na jejich splnění pilně pracuje.

19. Jak můžeme získat stejnou útěchu jako Habakuk?

19 Hlavním poselstvím knihy Habakuk je bezpochyby to, že máme důvěřovat Jehovovi. (Hab. 2:4) Tuto důvěru budeme mít, když budeme prohlubovat svůj vztah s ním. K tomu je zapotřebí: 1. Stále se k Jehovovi modlit a říkat mu o všem, co nás trápí, 2. pozorně naslouchat tomu, co nám říká ve svém Slově a jaké pokyny dostáváme prostřednictvím jeho organizace, a 3. trpělivě a s vírou na něj čekat. Přesně to dělal Habakuk. I když na začátku rozhovoru s Jehovou byl silně rozrušený, na jeho konci byl odhodlaný a šťastný. Když si z něj vezmeme příklad, Jehova utěší i nás. Bude to, jakoby nás láskyplně objímal. Mohl by nám snad tento hrozný svět nabídnout něco lepšího?