Nenech se připravit o cenu

Nenech se připravit o cenu

„Usiluj o cíl, o cenu Božího povolání vzhůru prostřednictvím Krista Ježíše.“ (FIL. 3:14)

PÍSNĚ: 32, 55

1., 2. a) Na jakou cenu se těší Boží služebníci? b) Co nám pomáhá mít slíbenou cenu stále před očima? (Viz úvodní obrázek.)

STEJNĚ jako apoštol Pavel i duchem pomazaní křesťané dnes mají úžasnou vyhlídku, že získají „cenu Božího povolání vzhůru“. (Fil. 3:14) Těší se na to, až budou s Ježíšem Kristem v jeho nebeském království a až spolu s ním budou lidem pomáhat, aby získali dokonalost. (Zjev. 20:6) Jehova jim dal skutečně nádherný úkol. Jiné ovce mají odlišnou naději. Těší se na to, že získají cenu v podobě věčného života na zemi, a to je také krásná vyhlídka. (2. Petra 3:13)

2 Pavel chtěl pomazaným křesťanům pomoct, aby zůstali Bohu věrní a získali cenu. Proto je vybídl: „Upínejte svou mysl k věcem nahoře.“ (Kol. 3:2) Měli se zaměřit na to, že získají něco vzácného – že obdrží své nebeské dědictví. (Kol. 1:4, 5) Ať už máme naději na život v nebi, nebo na zemi, když přemýšlíme o odměně, kterou nám Jehova nabízí, pomáhá nám to mít slíbenou cenu stále před očima. (1. Kor. 9:24)

3. Před čím Pavel křesťany varoval?

3 Pavel spolukřesťany také upozornil na nebezpečí, která by je o cenu mohla připravit. Sboru v Kolosech například napsal o falešných křesťanech, kteří se snažili zalíbit se Bohu tím, že se řídili Mojžíšovým zákonem, místo aby věřili v Krista. (Kol. 2:16–18) Zmínil se také o nebezpečích, která ohrožují i nás a mohla by nás o cenu připravit. Vysvětlil například, jak odolávat nemravným touhám a jak řešit problémy ve sboru nebo v rodině. To, co tamním křesťanům poradil, je velmi užitečné i pro nás. Podívejme se tedy na některá laskavá varování, která Kolosanům napsal.

NEPODLÉHEJTE NESPRÁVNÝM TOUHÁM

4. Jak to, že nás nemravné touhy můžou připravit o cenu?

4 Potom co Pavel svým bratrům připomněl jejich nádhernou naději, napsal: „Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost.“ (Kol. 3:5) Nesprávné touhy můžou být velmi silné a můžou nás připravit o náš vztah s Jehovou a o naději do budoucnosti. Jeden bratr, kterého tyto touhy přemohly, po svém návratu do sboru řekl: „Bylo to tak silné, že jsem se ani nenadál a bylo příliš pozdě.“

5. Co nám může pomoct v situacích, kdy hrozí, že porušíme Jehovova měřítka?

5 Zvlášť obezřetní bychom měli být v situacích, kdy by se mohlo stát, že porušíme Jehovova morální měřítka. Například je rozumné, když si dva lidé, kteří spolu chodí, už od začátku stanoví jasné hranice v takových věcech, jako je dotýkání se a líbání nebo jak se k sobě budou chovat, když se spolu ocitnou sami. (Přísl. 22:3) Nebezpečné také může být, když křesťan odjede na služební cestu nebo když spolupracuje s někým opačného pohlaví. (Přísl. 2:10–12, 16) Pokud se do takových situací dostaneš, dej o sobě vědět, že jsi svědek Jehovův, chovej se k druhým s úctou a nezapomeň, že flirtování může mít katastrofální následky. Ve větším nebezpečí také můžeš být, když jsi smutný nebo se cítíš sám. V takových chvílích člověk touží být s někým, kdo ho ujistí, že je potřebný. Mohlo by se stát, že bychom po citové podpoře toužili tolik, že bychom byli vděční za projevenou pozornost téměř od kohokoli. Pokud by se ti to někdy stalo, popros o pomoc Jehovu a bratry a sestry, aby ses o cenu nepřipravil. (Přečti Žalm 34:18; Přísloví 13:20.)

6. Co bychom měli mít na mysli, když si vybíráme zábavu?

6 K tomu, abychom nepodlehli nesprávným touhám, nám pomůže, když budeme odmítat nemravnou zábavu. Dnešní zábava se často podobá tomu, co bylo běžné v Sodomě a Gomoře. (Juda 7) Její tvůrci propagují názor, že žít nemravně je vlastně normální a že to nepřináší žádné bolestné následky. Nemůžeme přestat být obezřetní a jenom pasivně přijímat cokoli, co nám zábavní průmysl nabízí. Měli bychom si vybírat takovou zábavu, která nám nezabrání v tom, abychom získali cenu života. (Přísl. 4:23)

JEDNEJTE S DRUHÝMI S LÁSKOU A LASKAVĚ

7. Jaký problém může vzniknout mezi křesťany?

7 Jsme šťastní, že patříme do křesťanského sboru. Na shromážděních studujeme Boží Slovo a laskavě si pomáháme, a díky tomu jsme stále zaměřeni na cenu. Přesto se občas stává, že mezi křesťany dojde k nedorozumění, a to může vést k napětí. Pokud problémy neřešíme, snadno by mohly přerůst v nepřátelství. (Přečti 1. Petra 3:8, 9.)

8. Které vlastnosti potřebujeme, aby nás nic nepřipravilo o cenu?

8 Co můžeme udělat pro to, aby nás negativní pocity vůči někomu nepřipravily o cenu? Pavel křesťanům poradil: „Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, si . . . oblékněte něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost. Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy. Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kol. 3:12–14)

9. Co nám pomůže zachovat ve sboru pokoj, když nás někdo naštve?

9 Láska a laskavost nám pomáhají vzájemně si odpouštět. Když máme například pocit, že nám někdo ze sboru svými slovy nebo jednáním ublížil, můžeme si vybavit situace, kdy jsme my řekli nebo udělali něco nelaskavého. Jak jsme byli rádi, že bratři a sestry naše chyby velkoryse přehlédli! (Přečti Kazatele 7:21, 22.) Jsme vděční za to, že Kristus laskavým způsobem sjednocuje pravé Boží služebníky. (Kol. 3:15) Všichni milujeme stejného Boha, kážeme stejné poselství a máme v podstatě stejné problémy. Když si laskavě odpouštíme a máme se rádi, přispíváme k tomu, že sbor je jednotný, a svůj zrak zaměřujeme na cenu.

10. Proč je žárlivost nebezpečná?

10 Díky varovným biblickým příkladům víme, že nás o cenu může připravit žárlivost. Například Kain začal žárlit na svého bratra Abela a zabil ho. Korach, Datan a Abiram žárlili na Mojžíše a postavili se proti němu. Král Saul zase žárlil na Davida, protože sklízel jeden úspěch za druhým, a snažil se ho zabít. Nepřekvapuje nás tedy, že Boží Slovo říká: „Kde je žárlivost a svárlivost, tam je nepořádek a každá podlost.“ (Jak. 3:16)

11. Co můžeme dělat pro to, aby nás žárlivost nepřipravila o cenu?

11 Pokud se opravdu snažíme jednat s druhými s láskou a laskavě, žárlivost v nás snadno nezakoření. Boží Slovo říká: „Láska je trpělivá a laskavá. Láska není žárlivá.“ (1. Kor. 13:4) Aby žárlivost v našem srdci nezakořenila, měli bychom se snažit dívat se na věci tak jako Jehova, tedy vnímat sebe i bratry a sestry jako jeden tým, křesťanský sbor. To nám pomůže být empatičtí v souladu s biblickou myšlenkou: „Jestliže je nějaký úd oslavován, všechny ostatní údy se radují s ním.“ (1. Kor. 12:16–18, 26) Takže když se druhým bude dařit, nebudeme na ně žárlit, ale budeme se s nimi radovat. Pěkným příkladem v tom je Jonatan, syn krále Saula. Nežárlil na Davida, který se stal králem, ale povzbuzoval ho. (1. Sam. 23:16–18) Můžeme mít druhé rádi tak jako on a jednat s nimi laskavě?

ZÍSKEJTE CENU JAKO RODINA

12. Které biblické rady můžou rodině pomoct získat cenu?

12 Když každý v rodině uplatňuje biblické zásady, je v ní pohodová a spokojená atmosféra a rodině to pomůže získat cenu. Jaké rady dal Pavel křesťanským rodinám v Kolosech? Řekl: „Manželky, podřizujte se svým manželům, jak se to sluší v Pánu. Manželé, neustále milujte své manželky a nebuďte na ně hořce rozhněvaní. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť je to příjemné v Pánu. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti.“ (Kol. 3:18–21) Myslíš, že by tyto rady pomohly i tvé rodině?

13. Jak sestra může nevěřícího manžela získat na svoji stranu?

13 A co když jsi manželka a máš pocit, že se k tobě nevěřící manžel nechová tak, jak by měl? Zlepšíš svoji situaci tím, že se s ním budeš hádat a jeho chování mu vyčítat? Možná nakonec dosáhneš toho, co chceš, ale pomůže mu to, aby chtěl sloužit Jehovovi? Nejspíš ne. Když mu ale dáš najevo, že k němu máš jako k hlavě rodiny úctu, můžeš tím přispět k pokoji v rodině, svým chováním budeš chválit Jehovu, a dokonce manželovi můžeš pomoct, aby Jehovu začal uctívat, takže odměnu získáte oba. (Přečti 1. Petra 3:1, 2.)

14. Co by měl dělat bratr, když se k němu jeho nevěřící manželka chová neuctivě?

14 A co když jsi manžel a máš pocit, že se k tobě nevěřící manželka chová neuctivě? Bude to pro ni snazší, když na ni budeš křičet a dávat jí tak najevo, kdo má v rodině hlavní slovo? Samozřejmě že ne. Bůh od tebe očekává, že svoji autoritu budeš uplatňovat laskavě, tak jak to dělal Ježíš. (Ef. 5:23) Ježíš jako hlava křesťanského sboru jedná s druhými laskavě a trpělivě. (Luk. 9:46–48) Když jeho příklad budeš napodobovat, možná Jehovu začne uctívat i tvoje manželka.

15. Jak manžel dává najevo lásku své manželce?

15 Manželům Bible říká: „Neustále milujte své manželky a nebuďte na ně hořce rozhněvaní.“ (Kol. 3:19) Milující manžel dává najevo úctu své manželce tím, že jí naslouchá a ujišťuje ji, že si jejích názorů váží. (1. Petra 3:7) I když vždycky nemůže její přání splnit, často po společném rozhovoru dospěje k rozumnějšímu rozhodnutí. (Přísl. 15:22) Manžel, který miluje svoji manželku, si její úctu nevynucuje, ale snaží se ji získat. Manžel a otec, který svoji ženu a děti miluje, bude mít nejspíš rodinu, která bude radostně sloužit Jehovovi a která nepřijde o cenu.

Co můžeme dělat, aby nás rodinné problémy nepřipravily o cenu? (13. až 15. odstavec)

MLADÍ, NENECHTE SE PŘIPRAVIT O CENU!

16., 17. Co můžeš dělat, aby tě moc nerozčiloval způsob, jak tě rodiče ukázňují?

16 Pokud jsi mladý, můžeš mít pocit, že tě rodiče nechápou nebo že jsou moc přísní. To tě může štvát a možná si začneš říkat, jestli vůbec chceš sloužit Jehovovi. Pokud bys ale Jehovu opustil, brzy bys přišel na to, že nikdo ve světě tě nemiluje víc než tvoji rodiče a přátelé ve sboru.

17 Co myslíš, kdyby tě rodiče nikdy nepokárali nebo nepotrestali, věděl bys, že jim na tobě opravdu záleží? (Hebr. 12:8) Jsou samozřejmě nedokonalí, a tak tě možná štve způsob, jak tě ukázňují. Zkus se na to ale nezaměřovat a spíš chápat důvody, proč něco dělají nebo říkají. Zůstaň klidný a snaž se nereagovat přehnaně. Boží Slovo říká: „Každý, kdo zadržuje své řeči, vlastní poznání, a muž s rozlišovací schopností je chladného ducha.“ (Přísl. 17:27) Dej si za cíl stát se rozumným člověkem, který bude rady přijímat s chladnou hlavou a učit se z nich, ať už jsou dány jakýmkoli způsobem. (Přísl. 1:8) Nikdy nezapomeň, že mít rodiče, kteří milují Jehovu, je vzácný dar. Záleží jim na tom, abys žil věčně.

18. Proč jsi rozhodnutý svůj zrak dál zaměřovat na cenu?

18 Ať už máme naději na nesmrtelný život v nebi, nebo věčný život na zemi, každý z nás se může těšit na úžasnou budoucnost. Na tuto naději se můžeme spolehnout, protože je založená na slibech samotného Stvořitele, který říká: „Země jistě bude naplněna poznáním Jehovy.“ (Iz. 11:9) Každého, kdo bude žít na zemi, bude vyučovat sám Bůh. Tato cena určitě stojí za jakékoli úsilí. Takže nikdy nezapomeň, co všechno ti Jehova slíbil, a nedovol, aby tě cokoli připravilo o cenu!