Nenech se ovlivnit běžně rozšířenými názory

Nenech se ovlivnit běžně rozšířenými názory

„Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu . . . světa.“ (KOL. 2:8)

PÍSNĚ: 23, 26

1. Co apoštol Pavel napsal křesťanům v Kolosech? (Viz úvodní obrázek.)

APOŠTOL Pavel napsal dopis křesťanům v Kolosech ke konci svého prvního uvěznění v Římě, tedy někdy v letech 60 a 61. Zmínil se v něm, proč je důležité mít duchovní pochopení neboli vidět věci tak jako Jehova. (Kol. 1:9) Dál uvedl: „Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice, podle základních věcí světa, a ne podle Krista.“ (Kol. 2:4, 8) Vysvětlil, proč jsou některé oblíbené názory špatné a proč se můžou nedokonalým lidem líbit. Ten, kdo je zastává, může mít například pocit, že je chytrý a lepší než ostatní. Pavel chtěl tím dopisem křesťanům pomoct, aby se obecně rozšířenými názory a špatným jednáním nenechali ovlivnit. (Kol. 2:16, 17, 23)

2. Proč se zamyslíme nad některými oblíbenými názory?

2 Populární názory ignorují nebo zlehčují Jehovova měřítka a postupně by mohly oslabit naši víru. Setkáváme se s nimi všichni. Jsou propagovány v televizi, na internetu, v práci nebo ve škole. Při studiu tohoto článku si ukážeme, jak předejít tomu, že by zkazily naši mysl. Budeme přemýšlet o pěti oblíbených názorech a o tom, jak je zavrhnout.

POTŘEBUJEME VĚŘIT V BOHA?

3. Jaký názor zastává hodně lidí a proč?

3 „K tomu, abych byl dobrým člověkem, nepotřebuju věřit v Boha.“ V mnoha zemích lidé často říkají, že nevěří v Boha. Považují se za ateisty. Možná otázku existence Boha pečlivě neprozkoumali a líbí se jim, že si můžou dělat, co chtějí. (Přečti Žalm 10:4.) Jiní si možná připadají inteligentní, když říkají, že můžou být charakterní, i když v Boha nevěří.

4. Co můžeme říct člověku, který tvrdí, že Stvořitel neexistuje?

4 Zakládá se tvrzení, že Stvořitel neexistuje, na logických argumentech? Když chce člověk zjistit, jestli byl život stvořen, a přitom spoléhá na vědu, může se ztratit ve změti informací. Ve skutečnosti je ale odpověď jednoduchá. Pokud dům musí někdo postavit, o co víc to platí o všem, co je živé. Dokonce i ta nejjednodušší buňka je mnohem složitější než jakýkoli dům, protože dokáže, co žádný dům nedokáže – reprodukovat se. To znamená, že buňky vědí, jak uchovávat a kopírovat potřebné informace. Kdo je navrhl? Bible říká: „Každý dům je . . . někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebr. 3:4)

5. Jak můžeme reagovat na názor, že člověk může vědět, co je správné, i když nevěří v Boha?

5 Co můžeme říct na názor, že člověk může vědět, co je správné, i když nevěří v Boha? Boží Slovo uznává, že i mezi nevěřícími lidmi jsou ti, kdo se drží některých chvályhodných zásad. (Řím. 2:14, 15) Například si váží svých rodičů a mají je rádi. Ale čím jsou podložena měřítka chování někoho, kdo odmítá uznat, že máme milujícího Stvořitele, který určuje, co je správné a co ne? (Iz. 33:22) Hodně přemýšlivých lidí souhlasí s tím, že žalostné podmínky ve světě jsou důkazem, že potřebujeme Boží pomoc. (Přečti Jeremjáše 10:23.) Takže bychom si nikdy neměli myslet, že někdo může vědět, co je správné, aniž věří v Boha a drží se jeho měřítek. (Žalm 146:3)

POTŘEBUJEME PATŘIT DO NĚJAKÉ CÍRKVE?

6. Jaký názor lidé mívají na církve?

6 „Můžu být šťastný, i když v Boha věřím po svém.“ Tento názor se mnoha lidem líbí, protože náboženství považují za nemoderní a k ničemu. Odrazuje je také nauka o pekle, vybírání desátků nebo kázání o politice. Není divu, že stále více lidí si myslí, že můžou být spokojení i bez toho, že by se hlásili k nějaké náboženské organizaci. Možná říkají, že je duchovní věci zajímají, ale nechtějí patřit do žádné církve.

7. Jak uctívání Jehovy přispívá ke štěstí?

7 Je to skutečně tak, že člověk může být šťastný, i když nepatří do žádné církve? Určitě může být šťastný, když není členem církve, která vyučuje falešné nauky. Nemůže ale být doopravdy šťastný, pokud nemá dobrý vztah s Jehovou, který je šťastným Bohem. (1. Tim. 1:11) Všechno, co Jehova dělá, je pro dobro druhých. Jeho služebníci jsou šťastní, protože také hledají způsoby, jak pomáhat druhým. (Sk. 20:35) Zamysli se například nad tím, jak uctívání Jehovy přispívá ke štěstí v rodině. Učíme se vážit si manželského partnera a být mu věrní, považovat manželský slib za posvátný, vychovávat z dětí slušné lidi a mít se v rodině upřímně rádi. Díky tomu, že uctíváme Jehovu, jsme ve sborech, kde je radostná atmosféra, a po celém světě máme velkou duchovní rodinu. (Přečti Izajáše 65:13, 14.)

8. Jak můžeme pomocí Matouše 5:3 odpovědět na otázku, díky čemu je člověk skutečně šťastný?

8 A co říct k oblíbenému názoru, že lidé můžou být šťastní, i když neslouží Bohu? Co myslíš, díky čemu je člověk šťastný? Někoho naplňuje to, že dělá kariéru, žije sportem nebo se věnuje něčemu, co ho baví. Někdo jiný nachází uspokojení v tom, že má rodinu nebo spoustu přátel. To všechno jsou věci, ze kterých můžeme mít radost. Náš život má ale vyšší smysl, který přináší trvalé štěstí. Na rozdíl od zvířat můžeme poznávat svého Stvořitele a věrně mu sloužit. Byli jsme vytvořeni tak, že v tom nacházíme štěstí. (Přečti Matouše 5:3.) Například se radujeme z toho a povzbuzuje nás, když se s druhými scházíme, abychom uctívali Jehovu. (Žalm 133:1) Také nás těší, že po celém světě máme bratry a sestry, držíme se vysokých morálních měřítek a máme úžasnou naději.

POTŘEBUJEME MORÁLNÍ ZÁSADY?

9. a) Jaký názor na sex je mezi lidmi běžný? b) Proč Boží Slovo zakazuje mimomanželský sex?

9 „Co je špatného na mimomanželském sexu?“ Lidé možná říkají: „Proč jsi tak upjatý? Prostě si užívej.“ Boží Slovo ale sexuální nemravnost zakazuje. (Přečti 1. Tesaloničanům 4:3–8.) Málokdo ví, že pasáž, která je v některých Biblích u Jana 7:53–8:11, byla do původního textu přidána. V anglickém revidovaném vydání Překladu nového světa už proto není. Na základě této pasáže někteří tvrdí, že obvinit někoho ze smilstva by mohl jenom ten, kdo je bez hříchu. Zákon, který dal Bůh izraelskému národu, ale říká: „V případě, že se najde muž, jak leží se ženou, která patří nějakému majiteli, oba pak zemřou spolu.“ (5. Mojž. 22:22) Jehova nás vytvořil, a tak má právo dávat nám zákony. Říká, že sex by spolu měli mít jenom muž a žena, kteří uzavřeli manželství. Jehova nám dává zákony proto, že nás miluje. Jsou pro naše dobro. V rodinách, které se jimi řídí, je víc lásky, úcty a spokojenosti. Bůh úmyslné porušování jeho zákona netoleruje. (Hebr. 13:4)

10. Jak se může křesťan vyvarovat sexuální nemravnosti?

10 Z Božího Slova se učíme, jak se vyvarovat sexuální nemravnosti. Jeden důležitý způsob, jak to dělat, je hlídat svoje oči. Ježíš řekl: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil. Jestliže tě tedy tvé pravé oko přivádí ke klopýtání, vytrhni je a odhoď je od sebe.“ (Mat. 5:28, 29) Křesťan se proto nedívá na pornografii ani neposlouchá hudbu s nemravnými texty. Apoštol Pavel křesťanům napsal: „Umrtvujte . . . své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo.“ (Kol. 3:5) Musíme si také dávat pozor na to, o čem přemýšlíme a mluvíme. (Ef. 5:3–5)

MĚLI BYCHOM USILOVAT O KARIÉRU?

11. Proč může být kariéra lákavá?

11 „Když uděláš kariéru, budeš šťastný.“ Druzí nás možná povzbuzují, abychom si v životě dali za cíl udělat kariéru, protože díky tomu získáme postavení, autoritu a bohatství. Protože tak uvažuje hodně lidí, mohli bychom začít přemýšlet podobně.

12. Vede kariéra ke štěstí?

12 Je to skutečně tak, že kariéra a s ní související vliv a prestiž vedou k trvalému štěstí? Ne. Vzpomeň si, že mocný a slavný chtěl být Satan. A to, co chtěl, vlastně získal. Je ale rozzuřený, ne šťastný. (Mat. 4:8, 9; Zjev. 12:12) Naproti tomu přemýšlej, jak šťastní jsme my, když pomáháme lidem poznat Boha a úžasnou naději, kterou nám dává. K takovému štěstí žádná kariéra nevede. Lidé kolem nás jsou navíc soutěživí, snaží se vyniknout jeden nad druhým a závidí si. Nakonec cítí prázdnotu. Bible říká, že se honí za větrem. (Kaz. 4:4)

13. a) Jak bychom se měli dívat na práci? b) Díky čemu byl Pavel skutečně šťastný?

13 Samozřejmě že si musíme nějak vydělávat na živobytí a není nic špatného na tom, vybrat si práci, která nás baví. Ta by ale pro nás neměla být tím nejdůležitějším. Ježíš řekl: „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství.“ (Mat. 6:24) Když se zaměříme především na službu Jehovovi a na to, že budeme druhé učit o Bibli, přinese nám to radost, která se nedá s ničím srovnat. O tom se přesvědčil apoštol Pavel. V mládí dělal slibnou kariéru v judaismu. Později ale našel skutečné štěstí v tom, že učil lidi o Bohu a viděl, jak Boží poselství mění jejich život. (Přečti 1. Tesaloničanům 2:13, 19, 20.) K takovému pocitu naplnění nevede žádná kariéra.

Když pomáháme lidem poznat Boha, jsme šťastní (12. a 13. odstavec)

MŮŽOU LIDÉ VYŘEŠIT PROBLÉMY VE SVĚTĚ?

14. Proč názor, že lidé problémy dokážou vyřešit, je tak populární?

14 „Problémy ve světě lidé dokážou vyřešit.“ Tento názor se možná líbí mnoha lidem. Proč? Kdyby to byla pravda, znamenalo by to, že člověk si poradí i bez Boha a může si dělat, co chce. Může to také znít přesvědčivě, protože podle některých studií ubývá válek, zločinnosti, nemocí a chudoby. Jedna zpráva uvedla, že „lidstvo je na tom stále lépe, protože lidé se rozhodli, že ze světa udělají lepší místo“. Naznačují podobné komentáře, že lidé přicházejí na to, jak řešit problémy, které je trápí už tak dlouho? Abychom si na to odpověděli, zamysleme se nad světovými problémy trochu víc.

15. Uveď některá fakta, která dokazují závažnost problémů ve světě.

15 Války: Ve dvou světových válkách zemřelo odhadem víc než 60 milionů lidí. Ani po druhé světové válce se lidstvo podle všeho nenaučilo, jak válkám předcházet. Do roku 2015 vzrostl počet lidí, kteří museli kvůli válce a pronásledování opustit domov, na asi 65 milionů. Odhaduje se, že jenom během roku 2015 jich bylo 12,4 milionů. Zločinnost: I když určitých typů trestných činů na některých místech ubývá, jiných – jako jsou kybernetické útoky, domácí násilí a terorismus – alarmující rychlostí přibývá. Hodně lidí také uznává, že korupce je čím dál větší problém. Lidstvo zločinnost odstranit nedokáže. Nemoci: Lidé umí některé nemoci léčit. Ale podle zprávy publikované v roce 2013 zemře každý rok šokujících devět milionů lidí mladších 60 let na infarkt, mrtvici, rakovinu, respirační onemocnění nebo cukrovku. Chudoba: Světová banka uvedla, že počet lidí, kteří trpí extrémní chudobou, se jenom v Africe vyšplhal z 280 milionů v roce 1990 na 330 milionů v roce 2012.

16. a) Proč může problémy ve světě vyřešit jenom Boží království? b) Co o životě v novém světě předpověděli Izajáš a žalmista?

16 Současný ekonomický a politický systém ovládají sobečtí lidé. Je jasné, že nemůžou odstranit války, zločinnost, nemoci ani chudobu. To dokáže jenom Boží království. Zamysleme se nad tím, co Jehova pro lidstvo udělá. Války: Boží království odstraní hluboko zakořeněné příčiny válek, jako je sobectví, korupce, vlastenectví, falešné náboženství a samotný Satan. (Žalm 46:8, 9) Zločinnost: Už dnes Boží království učí miliony lidí, aby se měli rádi a důvěřovali si. To nedokáže žádná jiná vláda. (Iz. 11:9) Nemoci: Jehova způsobí, že lidé budou mít dokonalé zdraví. (Iz. 35:5, 6) Chudoba: Jehova ji odstraní a zajistí, že jeho služebníci se po duchovní a hmotné stránce budou mít výborně. Něco takového je mnohem cennější než jakékoli bohatství. (Žalm 72:12, 13)

AŤ VÍŠ, JAK KAŽDÉMU ODPOVĚDĚT

17. Jak můžeš zavrhnout obecně rozšířené názory?

17 Když uslyšíš nějaký názor, který je populární, ale zdá se být v rozporu s tím, čemu věříš, prozkoumej, co k tomu říká Boží Slovo, a popovídej si o tom s nějakým bratrem nebo sestrou, kteří mají na věci duchovní pohled. Přemýšlej, proč je takový názor oblíbený, proč je nesprávný a jak se jím nenechat ovlivnit. Všichni se můžeme proti obecně rozšířeným názorům bránit tím, že budeme mít na paměti vybídku, kterou dal Pavel sboru v Kolosech: „Choďte dále v moudrosti vůči těm, kdo jsou vně, . . . abyste věděli, jak byste měli každému odpovědět.“ (Kol. 4:5, 6)