Jaký užitek máme z toho, že Jehova svůj lid organizuje

Jaký užitek máme z toho, že Jehova svůj lid organizuje

„Jehova sám s moudrostí založil zemi. S rozlišovací schopností důkladně upevnil nebesa.“ (PŘÍSL. 3:19)

PÍSNĚ: 15, 50

1., 2. a) Jak někteří lidé reagují na myšlenku, že Bůh má organizaci? b) O čem pojednává tento článek?

MÁ BŮH na zemi nějakou organizaci? Někteří lidé říkají, že žádná není potřeba, že stačí mít s Bohem dobrý vztah. Je to pravda? O čem svědčí fakta?

2 V tomto článku si ukážeme, že Jehova, Bůh pokoje, je nedostižný organizátor. Také si rozebereme, jak bychom měli reagovat na pokyny, které od jeho organizace dostáváme. (1. Kor. 14:33, 40) Stejně jako v prvním století i dnes pomáhají biblické rady Božím služebníkům kázat po celém světě dobrou zprávu. A když se řídíme Biblí a organizačními pokyny, podporujeme ve sboru čistotu, pokoj a jednotu.

JEHOVA JE NEDOSTIŽNÝ ORGANIZÁTOR

3. Co je pro tebe důkazem, že Jehova je nedostižný organizátor?

3 Když se díváme na věci, které Jehova stvořil, jasně vidíme, že je Bohem pořádku. Bible o něm říká: „Jehova sám s moudrostí založil zemi. S rozlišovací schopností důkladně upevnil nebesa.“ (Přísl. 3:19) A to známe jenom „okraje jeho cest“ a slyšíme o něm „jen slabý šepot“. (Job 26:14; Bible21) I z toho mála, co o vesmíru víme, je ale zřejmé, že je v něm dokonalý řád. (Žalm 8:3, 4) Galaxie obsahují miliony hvězd a všechny se pohybují uspořádaně. Planety v naší sluneční soustavě obíhají kolem Slunce a jakoby se při tom pokorně řídí dopravními předpisy. Díky úžasnému řádu, který je ve vesmíru, si uvědomujeme, že Jehova, který „udělal . . . s porozuměním“ nebesa i zemi, si zaslouží naši chválu, věrnost a úctu. (Žalm 136:1, 5–9.)

4. Proč věda nedokáže odpovědět na spoustu otázek?

4 Věda toho o vesmíru a naší planetě odhalila mnoho a máme z toho užitek v různých oblastech života. Je ale spousta otázek, na které odpovědět nedokáže. Například astronomové nejsou schopní přesně říct, jak vznikl vesmír a proč je naše planeta plná života. Lidé také neumí vysvětlit, proč máme tak silnou touhu žít věčně. (Kaz. 3:11) Proč je tolik důležitých, ale nezodpovězených otázek? Částečně je to proto, že vědci a další lidé vycházejí z toho, že Bůh neexistuje a že život vznikl evolucí. Jehova ale nechal odpovědi na takové otázky zapsat do svého Slova, Bible.

5. Kdy například spoléháme na přírodní zákony?

5 Jsme závislí na neměnných a spolehlivých zákonech, které Jehova stanovil v přírodě. Elektrikáři, instalatéři, strojaři, piloti nebo chirurgové – ti všichni při své práci na tyto zákony spoléhají. Například chirurgové počítají s tím, že anatomická stavba těla je u všech lidí v podstatě stejná. Nemusí proto hledat, kde má pacient srdce nebo jiný orgán. A všichni se řídíme přírodními zákony. Kdybychom třeba nerespektovali gravitační zákon, mohlo by nás to stát život.

CO JEHOVA ZORGANIZOVAL

6. Z čeho poznáváme, že Jehova chce, aby ho jeho služebníci uctívali organizovaně?

6 Jehova vytvořil vesmír tak, že je v něm úžasný pořádek. Je tedy jasné, že chce, aby ho jeho služebníci uctívali organizovaně. A právě proto nám poskytl Bibli. Jedině pokud se budeme řídit tím, co nám prostřednictvím svého Slova a své organizace sděluje, můžeme žít šťastně a spokojeně.

7. Z čeho je vidět, že Bible je výborně uspořádaná kniha?

7 Bible není pouhou sbírkou vzájemně nesouvisejících židovských a křesťanských spisů. Je to výborně uspořádaná kniha – mistrovské dílo samotného Boha Jehovy. Od První Mojžíšovy po Zjevení se jí prolíná hlavní námět: ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti a uskutečnění jeho záměru se zemí prostřednictvím království, jehož králem bude Kristus, slíbené „semeno“. (Přečti 1. Mojžíšovu 3:15; Matouše 6:10; Zjevení 11:15.)

8. Proč můžeme říct, že Izraelité byli organizovaným národem?

8 Ukázkou dobré organizovanosti byl starověký izraelský národ. V souladu se Zákonem například některé ženy „konaly organizovanou službu u vchodu do stanu setkání“. (2. Mojž. 38:8) Spořádaně probíhal i přesun tábora a svatostánku. Později král David zorganizoval kněze a Levity do oddílů, aby v chrámu plnili různé úkoly. (1. Par. 23:1–6; 24:1–3) A když byli Izraelité poslušní, odměnou jim bylo, že v národě byl pořádek, pokoj a jednota. (5. Mojž. 11:26, 27; 28:1–14)

9. Z čeho je vidět, že sbory v prvním století byly organizované?

9 Dobře zorganizované byly i křesťanské sbory v prvním století. Dostávaly pokyny od vedoucího sboru, který tvořili nejdřív apoštolové a později i další bratři. (Sk. 6:1–6; 15:6) Rady a pokyny dostávaly sbory také prostřednictvím dopisů, k jejichž napsání Jehova inspiroval jednotlivé členy vedoucího sboru nebo jiné starší, kteří s vedoucím sborem úzce spolupracovali. (1. Tim. 3:1–13; Tit. 1:5–9) Jaký užitek měli křesťané z toho, že se tímto vedením řídili?

10. K čemu vedlo to, že se sbory v prvním století řídily pokyny vedoucího sboru? (Viz úvodní obrázek.)

10 Přečti Skutky 16:4, 5. Někteří bratři v prvním století cestovali do sborů, aby jim předali „výnosy, o nichž rozhodli apoštolové a starší muži, kteří byli v Jeruzalémě“, neboli vedoucí sbor. Když se křesťané těmito výnosy řídili, sbory se „dále upevňovaly ve víře a den ze dne početně vzrůstaly“. Co se z jejich příkladu můžeme naučit?

ŘÍDÍŠ SE POKYNY?

11. Jak by měli starší a služební pomocníci reagovat, když dostanou pokyny od Boží organizace?

11 Co by dnes měli dělat členové výborů poboček nebo zemských výborů, krajští dozorci a sboroví starší, když dostanou pokyny od Boží organizace? Bible nás všechny vybízí, abychom byli poslušní a poddajní. (5. Mojž. 30:16; Hebr. 13:7, 17) V Boží organizaci není místo pro kritický ani vzpurný postoj, protože by mohl narušit příjemnou, pokojnou a jednotnou atmosféru ve sborech. Žádný křesťan by samozřejmě nechtěl být jako Diotrefes, který jednal neuctivě a nevěrně. (Přečti 3. Jana 9, 10.) Měli bychom si položit otázky: Povzbuzuju svoje bratry a sestry, aby byli věrní Jehovovi? Reaguju rychle na pokyny, které od Boží organizace dostávám?

12. Jak jsou jmenováni starší a služební pomocníci?

12 Vedoucí sbor nedávno změnil způsob, jak jsou ve sborech jmenováni starší a služební pomocníci. Článek v rubrice „Otázky čtenářů“ ve Strážné věži z 15. listopadu 2014 vysvětlil, že v prvním století pověřil vedoucí sbor tímto úkolem cestující dozorce. Podle tohoto vzoru od 1. září 2014 jmenují starší a služební pomocníky krajští dozorci. Když krajský dozorce přijede do sboru, snaží se s bratry, kteří byli na jmenování doporučeni, jít do služby a lépe poznat je i jejich rodiny. (1. Tim. 3:4, 5) Rada starších a krajský dozorce pak důkladně zvažují, jestli navržení bratři splňují příslušné biblické požadavky. (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; 1. Petra 5:1–3)

13. Jak můžeme dát najevo, že přijímáme vedení, které nám poskytují starší?

13 Starší nám na základě Bible poskytují duchovní vedení, protože pečují o sbor a chtějí ho chránit. Měli bychom je poslouchat, protože to, co nám říkají, je k našemu prospěchu. (1. Tim. 6:3) Vzpomeň si na Pavlovu radu týkající se křesťanů, kteří „chodí nepořádně“. Pavel o nich napsal, že „vůbec nepracují, ale pletou se do toho, co se jich netýká“. I když je starší napomenuli, oni na jejich radu nereagovali. Jak se na ně měl sbor dívat? Pavel napsal: „Označte si tohoto člověka a přestaňte se s ním stýkat.“ Neměli ho ale považovat za nepřítele. (2. Tes. 3:11–15) Dnes možná starší upozorní v proslovu na nesprávné jednání, se kterým někdo nechce přestat a které vrhá špatné světlo na sbor. Může to být případ, kdy křesťan chodí s nevěřícím. (1. Kor. 7:39) Jak reaguješ, když ve sboru varovný proslov zazní? Pokud víš, o kom je řeč, budeš se řídit radou, aby ses s ním společensky nestýkal? Můžeš mu tak pomoct, aby si uvědomil, že si tím škodí a zarmucuje Jehovu, a aby svůj postoj nakonec změnil. [1]

PŘISPÍVEJ K TOMU, ABY SBOR BYL ČISTÝ, POKOJNÝ A JEDNOTNÝ

14. Jak můžeš přispět k čistotě sboru?

14 K duchovní čistotě sboru můžeš přispět tím, že uplatňuješ pokyny z Božího Slova. Uvažuj o situaci, která vyvstala ve starověkém Korintu. Apoštol Pavel tam vynaložil velké úsilí, aby mnoha lidem pomohl poznat pravdu, a korintské bratry a sestry miloval. (1. Kor. 1:1, 2) Představ si, jak se asi cítil, když se dozvěděl, že jeden člen sboru žije nemravně a sbor takové jednání toleruje. Pavel starším řekl, aby „předali takového muže Satanovi“, neboli ho vyloučili. Aby sbor zachovali čistý, museli ho zbavit „kvasu“. (1. Kor. 5:1, 5–7, 12) Tím, že podpoříme rozhodnutí starších vyloučit nekajícného provinilce, pomáháme zachovat ve sboru čistotu. A jeho to možná podnítí, aby svého jednání litoval a prosil Jehovu o odpuštění.

15. Jak můžeš přispět k pokoji ve sboru?

15 V korintském sboru byl ještě další problém. Někteří bratři řešili svoje neshody se spolukřesťany u soudu. Pavel jim položil otázku: „Proč si spíše nedáte ukřivdit?“ (1. Kor. 6:1–8) K takovým situacím dochází i dnes. Občas jsou pokojné vztahy ve sboru narušeny kvůli tomu, že bratři, kteří spolu podnikali, zkrachovali a přišli o peníze. Možná jeden druhého obviňují z podvodu. Někteří řeší tyto věci u soudu. Bible nám ale pomáhá uvědomit si, že je lepší utrpět ztrátu než přivést pohanu na Boží jméno nebo narušit pokoj ve sboru. [2] Vážné problémy a spory bychom měli samozřejmě řešit tím, že uplatníme Ježíšovy rady. (Přečti Matouše 5:23, 24; 18:15–17.) Podpoříme tak jednotu Božího lidu.

16. Jak Bible ukazuje, že Boží lid bude jednotný?

16 Bible ukazuje, že Boží lid bude jednotný. Žalmista zpíval: „Pohleď, jak je dobré a jak příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ (Žalm 133:1) Když Izraelité poslouchali Jehovu, byla v národě jednota a pořádek. O svém lidu Bůh předpověděl: „Sjednotím je jako stádo bravu v ohradě.“ (Mich. 2:12) A prostřednictvím proroka Sefanjáše prohlásil: „Pak totiž změním národům jazyk na čistý, aby všichni vzývali Jehovovo jméno, aby mu sloužili rameno vedle ramena.“ (Sef. 3:9) Za to, že Jehovu můžeme uctívat jednotně, jsme velmi vděční.

Starší se snaží duchovně pomoct těm, kdo se vydali špatným směrem (17. odstavec)

17. Co by měli starší udělat, když někdo ve sboru vážně zhřeší?

17 Pokud někdo ve sboru vážně zhřeší, starší by ho měli bezodkladně a laskavě ukáznit. Uvědomují si, že Jehova nesprávné jednání vidí a vyžaduje od nich, aby sbor chránili před jakýmkoli škodlivým vlivem a udržovali ho jednotný a čistý. (Přísl. 15:3) Pavel se nezdráhal poslat Korinťanům svůj první dopis, i když jeho obsah byl docela silný. O několik měsíců později jim napsal druhý dopis, ze kterého je vidět, že Korinťané udělali pokrok. Starší totiž uplatnili to, co jim Pavel poradil. Pokud se nějaký křesťan vydá špatným směrem a neuvědomuje si to, způsobilí bratři by se měli snažit ho v duchu mírnosti usměrnit. (Gal. 6:1)

18. a) Jak pomohly rady z Božího Slova křesťanům v prvním století? b) Co budeme rozebírat v dalším článku?

18 Když křesťané v prvním století uplatňovali rady z Božího Slova, byly sbory duchovně čisté, pokojné a jednotné. (1. Kor. 1:10; Ef. 4:11–13; 1. Petra 3:8) Díky tomu bratři a sestry udělali v kazatelské službě spoustu práce. Pavel tehdy mohl říct, že dobrá zpráva „byla kázána v celém stvoření, jež je pod nebem“. (Kol. 1:23) I dnes je Boží lid jednotný a organizovaný, a tak může kázat dobrou zprávu po celé zemi. Příští článek nám poskytne ještě víc důkazů o tom, že praví křesťané si nesmírně váží Bible a jsou odhodláni vzdávat čest Svrchovanému pánu Jehovovi. (Žalm 71:15, 16)

^ [1] (13. odstavec) Viz knihu Organizovaně sloužíme Jehovovi, str. 133–135.

^ [2] (15. odstavec) Informace k tomu, jaké situace se křesťan může rozhodnout řešit právní cestou, jsou v knize „Zachovávejte se v Boží lásce“, str. 223, ppč.