3. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Jak střežit své srdce?

Jak střežit své srdce?

„Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce.“ (PŘÍSL. 4:23)

PÍSEŇ Č. 52 Střež své srdce

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. Proč Jehova Šalomouna miloval a jak mu požehnal?

ŠALOMOUN se stal izraelským králem, když byl ještě mladý muž. Krátce potom co usedl na trůn, se mu ve snu objevil Jehova a řekl mu: „Žádej, co bych ti měl dát.“ Šalomoun odpověděl, že je mladý a nezkušený, a poprosil: „Dáš svému sluhovi poslušné srdce, aby soudil tvůj lid.“ (1. Král. 3:5–10) Z toho, že žádal o „poslušné srdce“, je vidět, že byl skromný. Není tedy divu, že ho Jehova miloval! (2. Sam. 12:24) Odpověď tohoto mladého krále Jehovu tak potěšila, že mu dal „moudré a rozumějící srdce“. (1. Král. 3:12)

2 Dokud byl Šalomoun Jehovovi věrný, měl jeho požehnání. Postavil chrám – „dům jménu Jehovy, Boha Izraele“ – což byla velká čest. (1. Král. 8:20) Díky moudrosti, kterou dostal od Boha, se stal slavným. To, co řekl, když ho Bůh vedl svatým duchem, je zaznamenáno ve třech biblických knihách. Jednou z nich je kniha Přísloví.

3. O kterých otázkách budeme uvažovat?

3 V této knize je o srdci asi sto zmínek. Například v Příslovích 4:23 se píše: „Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce.“ Co se v tomto verši myslí slovem „srdce“? Na to si odpovíme při studiu tohoto článku. Budeme také uvažovat o dvou dalších otázkách: Jak se Satan snaží naše srdce zkazit? A jak srdce můžeme střežit? Když si na tyto důležité otázky odpovíme, pomůže nám to zůstat Bohu věrní.

CO SE MYSLÍ SLOVEM „SRDCE“

4., 5. a) Jak nám Žalm 51:6 pomáhá pochopit, na co se vztahuje slovo „srdce“? b) Uveď přirovnání, ze kterého je vidět, že je důležité starat se o své obrazné srdce.

4 V Příslovích 4:23 se výraz „srdce“ vztahuje na nitro neboli skryté já. (Přečti Žalm 51:6.) Jinak řečeno, jsou to naše myšlenky, pocity, pohnutky a touhy, tedy to, jací jsme uvnitř, ne to, jak se jevíme navenek.

5 To, jací jsme uvnitř, je velmi důležité. Můžeme to přirovnat k fyzickému zdraví. Za prvé, abychom byli v dobré fyzické kondici, musíme zdravě jíst a mít pravidelný pohyb. Podobně abychom byli v dobré duchovní kondici, musíme se v duchovním ohledu dobře stravovat a pravidelně posilovat svou víru v Jehovu. K tomu patří, že se řídíme tím, co se učíme, a že o své víře mluvíme s druhými. (Řím. 10:8–10; Jak. 2:26) Za druhé, z toho, jak vypadáme, můžeme usoudit, že jsme zdraví, ale ve skutečnosti může být naše tělo zasaženo nějakou nemocí. Podobně z toho, že se pravidelně věnujeme duchovním věcem, si můžeme myslet, že máme pevnou víru, ale uvnitř nás můžou sílit nesprávné touhy. (1. Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15) Musíme pamatovat, že Satan by nás svými názory rád nakazil. Jak konkrétně to dělá? A jak se můžeme chránit?

JAK SE SATAN SNAŽÍ NAŠE SRDCE ZKAZIT

6. Co je Satanovým cílem a jak se ho snaží dosáhnout?

6 Satan chce, abychom byli jako on – abychom se stali sobci a vzbouřili se proti Jehovovým měřítkům. Nemůže nás k tomu ale donutit. Svého cíle se tedy snaží dosáhnout jinými způsoby. Například nás obklopuje lidmi, které se mu už podařilo zkazit. (1. Jana 5:19) Doufá, že s nimi budeme trávit čas, i když víme, že špatní přátelé mají negativní vliv na to, o čem přemýšlíme a jak se chováme. (1. Kor. 15:33) V případě krále Šalomouna mu tato taktika vyšla. Vzal si mnoho pohanských žen, které na něj měly silný vliv a „postupně naklonily jeho srdce“ ke špatnému. (1. Král. 11:3)

Jak můžeš chránit své srdce před Satanovými snahami nakazit ho svými názory? (7. odstavec) *

7. Co dalšího Satan používá, aby šířil své názory, a proč musíme být opatrní?

7 Svůj způsob uvažování Satan šíří například prostřednictvím filmů a televizních pořadů. Dobře ví, že příběhy zdaleka neslouží jenom k tomu, aby nás pobavily. Také nás učí, jak myslet, co cítit a jak se chovat. Tuto metodu vyučování výborně používal Ježíš. Vezměme si například jeho podobenství o milosrdném Samaritánovi nebo o marnotratném synovi. (Mat. 13:34; Luk. 10:29–37; 15:11–32) Nicméně lidé, kteří se nechali nakazit Satanovým myšlením, můžou příběhy používat s cílem nás zkazit. Musíme být rozumní. Filmy a televizní pořady nás můžou pobavit a vzdělat, aniž by zkazily naše smýšlení. Je ale třeba být opatrní. Když si vybíráme zábavu, měli bychom si položit otázku: Učí mě tento film nebo televizní pořad, že není nic špatného na tom podlehnout tělesným touhám? (Gal. 5:19–21; Ef. 2:1–3) Když zjistíš, že nějaký pořad propaguje satanské názory, co bys měl udělat? Vyhni se mu, stejně jako by ses vyhnul nakažlivé nemoci.

8. Jak můžou rodiče pomáhat dětem, aby střežily své srdce?

8 Pokud jsi rodič, máš velkou odpovědnost chránit své děti před Satanovým úsilím zkazit jejich srdce. Bezpochyby děláš všechno pro to, abys je chránil před doslovnými nemocemi. Například doma uklízíš nebo vyhazuješ všechno, z čeho by děti mohly onemocnět. Podobně je musíš chránit před filmy, televizními pořady, počítačovými hrami a webovými stránkami, které by je mohly nakazit Satanovým myšlením. Odpovědnost pečovat o duchovní zdraví svých dětí ti dal Jehova. (Přísl. 1:8; Ef. 6:1, 4) Neboj se tedy stanovit doma pravidla, která se zakládají na biblických měřítkách. Řekni dětem, na co se můžou nebo naopak nemůžou dívat, a pomoz jim, aby pochopily, proč jsi tak rozhodl. (Mat. 5:37) Jak děti rostou, pomáhej jim, aby samy dokázaly rozlišovat, co je podle Jehovových měřítek správné a co špatné. (Hebr. 5:14) A pamatuj, že děti se hodně naučí z toho, co říkáš, ale ještě víc z toho, co děláš. (5. Mojž. 6:6, 7; Řím. 2:21)

9. Například jaký názor Satan propaguje a proč je nebezpečný?

9 Jakým dalším způsobem se Satan snaží zkazit naše srdce? Chce, abychom dali na lidskou moudrost spíš než na to, co si myslí Jehova. (Kol. 2:8) Uvažuj třeba o jednom názoru, který propaguje: Hlavním cílem by mělo být vydělávat peníze. Ti, kdo tento názor zastávají, možná zbohatnou, ale možná také ne. Každopádně jsou v nebezpečí. Jak to? Možná se na vydělávání peněz zaměří natolik, že tomu obětují zdraví, vztahy v rodině, a dokonce přátelství s Bohem. (1. Tim. 6:10) Můžeme být vděční, že nám náš moudrý nebeský Otec pomáhá mít na peníze správný názor. (Kaz. 7:12; Luk. 12:15)

JAK MŮŽEME SVÉ SRDCE STŘEŽIT

Podobně jako kdysi strážní a strážci bran i ty zůstávej na stráži a jednej, aby špatné vlivy nepronikly do tvého srdce (10. a 11. odstavec) *

10., 11. a) Co musíme umět, abychom uhlídali své srdce? b) Co dělali strážní ve starověku a jak může jako takový strážný fungovat naše svědomí?

10 Pokud máme své srdce uhlídat, musíme umět rozpoznat nebezpečí a okamžitě reagovat. Slovo, které se v Příslovích 4:23 překládá jako „střežit“, nám připomíná práci strážného. V době Šalomouna strážní hlídkovali na městských hradbách, a když zpozorovali nějaké nebezpečí, vyhlásili poplach. Tento myšlenkový obraz nám pomáhá pochopit, co musíme udělat, abychom Satanovi zabránili zkazit naši mysl.

11 Ve starověku strážní úzce spolupracovali se strážci bran. (2. Sam. 18:24–26) Společně chránili město tak, že zavřeli brány, kdykoli byl nablízku nepřítel. (Neh. 7:1–3) Jako takový strážný může fungovat i naše biblicky školené svědomí. Jehova nám dal schopnost zkoumat své myšlenky, pocity a jednání a pak posuzovat sami sebe. Tuto schopnost Bible označuje jako svědomí. (Řím. 2:15; 9:1) Biblicky školené svědomí je takové, které na základě Jehovových měřítek uvedených v Bibli posuzuje, jestli to, o čem přemýšlíme, co děláme nebo co říkáme, je správné nebo špatné. Může nás upozornit na to, že se Satan snaží proniknout do našeho srdce, jinými slovy, že se snaží ovlivnit naše myšlenky, pocity, pohnutky nebo touhy. Kdykoli naše svědomí vyhlásí poplach, musíme mu naslouchat a symbolicky zavřít brány.

12., 13. Co nás může lákat, ale jak bychom měli reagovat?

12 Uveďme si teď příklad toho, jak se můžeme chránit před vlivem Satanova smýšlení. Jehova nás učí, že by mezi námi neměla být „ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě“. (Kol. 3:5) Co ale uděláš, když o něčem nemravném začnou mluvit kolegové nebo spolužáci? Víme, že „bezbožnost a světské touhy“ bychom měli zavrhnout. (Tit. 2:12) Strážný – tvoje svědomí – možná vyhlásí poplach. (Řím. 2:15) Budeš mu ale naslouchat? Možná bys raději naslouchal svým kolegům nebo se díval na obrázky, které ti ukazují. Jenže to je právě ta chvíle, kdy je zapotřebí takříkajíc zavřít brány, a to tím, že změníme téma nebo odejdeme.

13 Chce to odvahu odolat tlaku vrstevníků a nepřemýšlet o špatných věcech ani je nedělat. Můžeš si být ale jistý, že Jehova tvoje úsilí vidí a že ti dá sílu a moudrost, které potřebuješ, abys satanské smýšlení zavrhl. (2. Par. 16:9; Iz. 40:29; Jak. 1:5) Co dalšího můžeš dělat, abys uhlídal své srdce?

ZŮSTAŇ NA STRÁŽI

14., 15. a) Čemu by mělo být naše srdce otevřené a jak to můžeme dělat? b) Jak nám Přísloví 4:20–22 pomáhají vytěžit ze čtení Bible maximum? (Viz také rámeček „ Jak rozjímat“.)

14 Když chceme střežit své srdce, nestačí ho jenom zavírat před špatnými vlivy, ale také ho musíme otevírat pozitivním vlivům. Přemýšlej zase o přirovnání s městem. Strážce bran zavřel městské brány, aby zabránil nepřátelům proniknout dovnitř. Jindy je ale otevřel, aby se do města dostaly potraviny a další zásoby. Kdyby brány nebyly nikdy otevřené, obyvatelé by vyhladověli. Podobně musíme pravidelně otevírat své srdce vlivům Božího myšlení.

15 Jehovovy myšlenky jsou obsažené v Bibli, a tak pokaždé, když ji čteme, můžou ovlivňovat to, jak přemýšlíme, co cítíme a jak se chováme. Jak můžeme ze čtení Bible vytěžit maximum? Je nutné se předtím pomodlit. Jedna sestra říká: „Než začnu číst Bibli, prosím Jehovu, aby mi pomohl jasně vidět ty nádherné věci v jeho Slově.“ (Žalm 119:18) O tom, co čteme, také musíme přemýšlet. Když se modlíme, čteme Bibli a pak o tom uvažujeme, Boží Slovo se dostává hluboko do našeho srdce a my si Jehovovy myšlenky zamilujeme. (Žalm 119:97; přečti Přísloví 4:20–22)

 

16. Co dobrého mnohým přináší to, když sledují JW Broadcasting?

16 Co je další způsob, jak na nás Boží myšlenky můžou mít vliv? Sledování naší televize JW Broadcasting®. Jedni manželé říkají: „Hlavní pořady jsou odpovědí na naše modlitby! Dodávají nám sílu a povzbuzují nás, když jsme smutní nebo se cítíme sami. A ty písničky jsou u nás doma slyšet pořád! Přehráváme si je, když vaříme, uklízíme nebo když si dáváme čaj.“ Tyto pořady nám pomáhají střežit naše srdce. Učí nás smýšlet tak jako Jehova a odolávat tlaku přijímat Satanovy myšlenky za své.

17. K čemu podle 1. Královské 8:61 vede to, když uplatňujeme, co se od Jehovy učíme?

17 Pokaždé když vidíme, co dobrého přináší to, že jednáme správně, naše víra sílí. (Jak. 1:2, 3) Máme ze sebe dobrý pocit, protože Jehova nás hrdě nazývá svými dětmi, a my jsme ještě víc rozhodnutí dělat mu radost. (Přísl. 27:11) Každá zkouška je další příležitostí ukázat, že chceme naplno sloužit našemu starostlivému Otci. (Žalm 119:113) Dáváme najevo, že Jehovu milujeme z celého srdce – ze srdce, které je pevně rozhodnuté poslouchat jeho přikázání a činit jeho vůli. (Přečti 1. Královskou 8:61.)

18. a) Jaké poučení si můžeme vzít od krále Ezekjáše? b) O co se můžeme modlit v souladu se Žalmem 139:23, 24?

18 Jsme nedokonalí, a tak je jasné, že budeme dělat chyby. Pokud selžeme, vzpomeňme si na krále Ezekjáše. Dělal chyby, ale litoval jich a dál Jehovovi sloužil „s úplným srdcem“. (Iz. 38:3–6; 2. Par. 29:1, 2; 32:25, 26) Bojujme tedy proti Satanovým snahám nakazit nás svými názory. Modleme se o „poslušné srdce“. (1. Král. 3:9; přečti Žalm 139:23, 24) Jehovovi můžeme zůstat věrní, ale jenom tehdy, když víc než cokoli jiného budeme střežit své srdce.

PÍSEŇ Č. 32 Buďme stálí, nepohnutelní!

^ 5. odst. Zůstaneme věrní Jehovovi, nebo dovolíme, aby nás Satan obelstil, a my jsme našemu Bohu přestali sloužit? Odpověď nezávisí na tom, jak těžké zkoušky nás potkají, ale na tom, jak dobře střežíme své srdce. V tomto článku se dozvíš, co se slovem „srdce“ myslí, jak se ho Satan snaží zkazit a jak ho můžeš střežit.

^ 57. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratr se dívá na televizi, kde se najednou objeví nemravná scéna. Musí se rozhodnout, co udělá.

^ 59. odst. POPIS OBRÁZKU: Strážný ve starověku vidí v dálce nebezpečí. Volá na strážce bran, kteří okamžitě zavírají městské brány.