Proč dávat tomu, kdo má všechno?

Proč dávat tomu, kdo má všechno?

„Náš Bože, děkujeme [ti] a chválíme tvé překrásné jméno.“ (1. PAR. 29:13)

PÍSNĚ: 1, 48

1., 2. Z čeho je vidět, že Jehova je štědrý?

JEHOVA je štědrý Bůh. Všechno, co máme, je od něj. Vlastní veškeré zlato a stříbro, stejně jako všechny ostatní přírodní zdroje naší planety. Využívá je k tomu, aby na Zemi mohl dál existovat život. (Žalm 104:13–15; Ag. 2:8) Bible obsahuje mnoho záznamů o tom, jak tyto zdroje zázračně používal, aby se postaral o svůj lid.

2 Po dobu 40 let, kdy byli Izraelité v pustině, jim Jehova dával mannu a vodu. (2. Mojž. 16:35) „Nic jim nescházelo.“ (Neh. 9:20, 21) Později Jehova prostřednictvím proroka Eliši způsobil zázrak, když několikanásobně zvětšil malou zásobu oleje, kterou měla jedna vdova. Díky tomuto daru od Boha mohla splatit dluhy a ještě jí zbylo dost peněz na živobytí pro sebe a své syny. (2. Král. 4:1–7) A Ježíš s pomocí od Jehovy zázračně opatřil jídlo, a dokonce peníze, když to bylo zapotřebí. (Mat. 15:35–38; 17:27)

3. Co se dozvíš z tohoto článku?

3 Jehova má přístup k neomezenému množství přírodních zdrojů, díky kterým udržuje život na Zemi. Přesto nás vybízí, abychom své hmotné věci používali na podporu činnosti jeho organizace. (2. Mojž. 36:3–7; přečti Přísloví 3:9) Proč Jehova očekává, že mu ze svých hodnotných věcí budeme dávat? Jak věrní Boží služebníci v minulosti finančně podporovali činnost těch, kdo zastupovali Boha? A jak dnes Jehovova organizace používá peníze, které jsou jí darovány? Odpovědi se dočteš v tomto článku.

PROČ JEHOVOVI DÁVÁME?

4. Co Jehovovi ukazujeme tím, že podporujeme činnost jeho organizace?

4 Jehovovi dáváme proto, že ho milujeme a jsme mu vděční. Hluboce na nás působí, když uvažujeme o tom všem, co pro nás udělal a dělá. Když král David vysvětloval, co je zapotřebí ke stavbě chrámu, uznal, že všechno, co máme, je od Jehovy a že cokoli mu dáváme, jsme vlastně dostali od něho. (Přečti 1. Paralipomenon 29:11–14.)

5. Jak z Bible vyplývá, že nesobecké dávání je důležitou součástí uctívání Jehovy?

5 Jehovovi dáváme také proto, že i tímto způsobem ho uctíváme. Apoštol Jan měl vidění, ve kterém Jehovovi služebníci v nebi říkali: „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ (Zjev. 4:11) Jehova si určitě zaslouží, abychom ho chválili a měli k němu hlubokou úctu, a tak mu chceme dávat to nejlepší. Prostřednictvím Mojžíše přikázal Izraelitům, aby každý rok slavili tři svátky. K uctívání Jehovy při těchto svátcích patřilo to, že mu přinášeli dary. Mojžíš Izraelitům řekl, že „nikdo by se neměl před Jehovou objevit s prázdnýma rukama“. (5. Mojž. 16:16) I dnes je důležitou součástí našeho uctívání Jehovy nesobecké dávání. Tímto způsobem ukazujeme, že za to, co pozemská část Jehovovy organizace dělá, jsme vděční a že ji podporujeme.

6. Proč je pro nás prospěšné, když štědře dáváme? (Viz úvodní obrázek.)

6 Když nejenom přijímáme, ale také štědře dáváme, je to pro nás prospěšné. (Přečti Přísloví 29:21.) Představ si, jak dítě dává dárek rodičům z malého kapesného, které od nich dostalo. Z dárku mají obrovskou radost! Nebo si představ situaci, kdy mladý průkopník, který bydlí u rodičů, přispívá na výdaje domácnosti. I když to od něj rodiče možná neočekávají, peníze si vezmou, protože dítě jim tak vyjadřuje vděčnost za všechno, co pro něj dělají. Podobně Jehova ví, že když mu dáváme své hodnotné věci, je to pro naše dobro.

DÁVÁNÍ V BIBLICKÝCH DOBÁCH

7. Jak nám Boží lid ve starověku dal příklad v tom, že přispíval na konkrétní projekty?

7 Z Bible se dozvídáme, že Jehovův lid přispíval na různé projekty. Například Mojžíš povzbudil Izraelity, aby přispěli na stavbu svatostánku. Později král David udělal to samé, než se začal stavět chrám. (2. Mojž. 35:5; 1. Par. 29:5–9) Během vlády krále Jehoaše kněží opravili chrám a použili na to peníze, které dostali od lidí. (2. Král. 12:4, 5) A když se bratři v prvním století dozvěděli, že jejich spoluvěřící v Judeji trpí hlady, rozhodli se, že jim podle svých možností „pošlou hmotnou pomoc“. (Sk. 11:27–30)

8. Jak nám Boží lid ve starověku dal příklad v tom, že přispíval na podporu těch, kdo poskytovali duchovní vedení?

8 Boží lid také hmotně podporoval ty, kdo poskytovali duchovní vedení. Například podle Mojžíšova zákona Levité, na rozdíl od ostatních kmenů, neměli žádné dědictví. Izraelité jim dávali desátky, takže Levité se mohli plně věnovat práci ve svatostánku. (4. Mojž. 18:21) Podobně Ježíš a apoštolové měli užitek ze štědrosti žen, „které jim sloužily ze svého majetku“. (Luk. 8:1–3)

9. Odkud pocházely některé dary Božích služebníků v minulosti?

9 Tyto dary pocházely z různých zdrojů. Izraelité, kteří přispěli na stavbu svatostánku, zřejmě dali něco z cenných věcí, které si přinesli z Egypta. (2. Mojž. 3:21, 22; 35:22–24) V prvním století někteří prodali pole nebo domy a získané peníze přinesli apoštolům. Ti je pak použili na pomoc bratrům a sestrám v nouzi. (Sk. 4:34, 35) Jiní křesťané darovali peníze, které si pravidelně dávali stranou. (1. Kor. 16:2) Dávat tedy mohl každý – od těch nejbohatších po ty nejchudší. (Luk. 21:1–4)

DÁVÁNÍ V DNEŠNÍ DOBĚ

10., 11. a) Jak můžeme napodobovat Jehovovy štědré služebníky, kteří žili v biblických dobách? b) Jaký pocit máš z toho, že můžeš podporovat Jehovovu organizaci?

10 I dnes může být zapotřebí věnovat peníze na nějaký konkrétní účel. Bude váš sbor stavět sál Království? Nebo se ve vašem sále chystají nějaké větší opravy? Možná dostaneme informace o tom, že jsou zapotřebí finanční prostředky na opravu místní pobočky, na pokrytí výdajů souvisejících se sjezdem nebo na pomoc bratrům, které postihla přírodní katastrofa. Svými dary podporujeme misionáře, zvláštní průkopníky, krajské dozorce a jejich manželky a ty, kdo pracují ve světovém ústředí a v pobočkách po celém světě. A ve vašem sboru určitě také proběhlo usnesení o tom, že budete pravidelně přispívat na celosvětovou výstavbu sálů Království a sjezdových sálů.

11 Finančně podporovat činnost Jehovovy organizace v těchto posledních dnech může každý z nás. Většina darů je anonymních. Když dáváme peníze do schránky v sále Království nebo posíláme dary přes jw.org, neříkáme druhým, kolik jsme přispěli. Ale co když máš pocit, že tvoje skromné dary nic moc neznamenají? Většinu darovaných prostředků dnes tvoří mnoho malých darů spíš než několik velkých. Takže i bratři, kteří jsou na tom finančně špatně, můžou napodobovat křesťany z Makedonie. Ti byli sice hodně chudí, ale přesto snažně prosili, aby mohli dávat, a pak dávali štědře. (2. Kor. 8:1–4)

12. Jak se naše organizace snaží darované prostředky využívat co nejlépe?

12 S darovanými prostředky zachází vedoucí sbor věrně a rozvážně. (Mat. 24:45) Modlí se, aby v tomto ohledu dělal správná rozhodnutí, a pečlivě plánuje, na co peníze vynaložit. (Luk. 14:28) V biblických dobách muži, kterým byly svěřeny dary, dbali na to, aby se používaly pouze k účelu, na který byly vybrány. Například Ezra cestoval zpátky do Jeruzaléma s dary od perského krále, k nimž patřilo zlato, stříbro a další cennosti v celkové hodnotě, která by dnes přesahovala sto milionů amerických dolarů. Ezra považoval tyto prostředky za dobrovolné oběti Jehovovi a dal přesné pokyny k tomu, jak je ochránit na cestě přes nebezpečné území. (Ezra 8:24–34) O mnoho let později apoštol Pavel uspořádal sbírku na pomoc bratrům v Judeji. Zajistil, aby ti, kdo jim peníze nesli, s nimi zacházeli poctivě „nejenom před zrakem Jehovy, ale také před zraky lidí“. (Přečti 2. Korinťanům 8:18–21.) Naše organizace dnes napodobuje Ezru a Pavla a při nakládání s darovanými prostředky se řídí jasně danými postupy.

13. Proč se v poslední době naše organizace rozhodla pro některé změny?

13 V rodině se někdy udělají změny v tom, jak hospodařit s penězi, aby výdaje nebyly vyšší než příjmy. Cílem také může být zjednodušit si život a víc sloužit Jehovovi. To samé platí o Jehovově organizaci. V posledních letech se objevilo mnoho úžasných projektů a v určitých obdobích byly výdaje vyšší než příjmy. Organizace proto hledá způsoby, jak šetřit anebo práci zjednodušit, aby toho s vašimi štědrými dary udělala co nejvíc.

NA CO SE TVOJE DARY POUŽÍVAJÍ?

Svými dary podporuješ naši celosvětovou činnost (14. až 16. odstavec)

14.,15. Na co se například používají naše dary?

14 Hodně bratrů a sester, kteří Jehovovi slouží už dlouhá léta, řekli, že ještě nikdy od Boží organizace nedostávali tolik duchovních darů jako dnes. Jaké třeba? Máme stránky jw.org a také JW Broadcasting. Svaté Písmo – Překlad nového světa vychází v mnoha jazycích. V roce 2014 až 2015 se třídenní mezinárodní sjezdy „Hledejte nejprve Boží království!“ konaly na velkých stadionech ve 14 městech v různých částech světa. Každý, kdo se jich zúčastnil, byl nadšený!

15 Za ty nádherné dary, které dostáváme od Jehovovy organizace, vyjádřili mnozí bratři a sestry hlubokou vděčnost. Například jedni manželé, kteří slouží v Asii, napsali: „Sloužíme v malém městě. Někdy se proto cítíme osamocení a snadno zapomeneme na to, jak rozsáhlá je Jehovova činnost. Ale kdykoli se podíváme na různé programy na JW Broadcasting, připomene nám to, že jsme součástí celosvětové rodiny. Naši milovaní místní bratři a sestry jsou z broadcastingu nadšení. Často říkají, že potom, co se podívají na hlavní pořad, cítí, že je to přiblížilo k vedoucímu sboru. Víc než kdy dřív jsou hrdí na to, že patří do Boží organizace.“

16. a) Na co ještě se například používají naše dary? b) Jaký užitek z nových projektů máš ty osobně?

16 Po celém světě se v současné době staví nebo zásadně renovuje téměř 2 500 sálů Království. Potom co se bratři a sestry z jednoho sboru v Hondurasu začali scházet v novém sále, napsali: „Jsme moc šťastní, že patříme do Jehovovy velké duchovní rodiny a že po celém světě máme úžasné bratry a sestry. Díky tomu se náš sen mít svůj sál Království stal skutečností.“ Mnozí bratři a sestry vyjadřují podobné ocenění, když dostanou Bibli a jiné publikace ve své mateřštině, když jim naše organizace poskytne humanitární pomoc nebo když vidí, jaké výsledky přináší metropolitní služba a služba na veřejnosti tam, kde slouží.

17. Jak víme, že Jehova podporuje svoji organizaci?

17 Mnozí lidé, kteří nejsou svědkové Jehovovi, nedokážou pochopit, jak to všechno můžeme ufinancovat pouze z dobrovolných darů. Manažer jedné velké firmy se po prohlídce naší tiskárny divil, že tam všichni lidé pracují zadarmo, že peníze pocházejí z dobrovolných darů a že nekonáme žádné sbírky ani nic neprodáváme. Nechápal, jak je to možné. My víme, že je to možné jedině díky podpoře našeho Boha Jehovy. (Job 42:2)

ODMĚNA ZA TO, ŽE JEHOVOVI DÁVÁŠ

18. a) Jakou odměnu získáváme, když podporujeme činnost související s Božím královstvím? b) Jak můžeme učit své děti a nové ve sboru, aby byli štědří?

18 Jehova nás poctil tím, že tu ohromnou činnost související s jeho královstvím můžeme podporovat. Zaručil se, že když to budeme dělat, odmění nás. (Mal. 3:10) Slibuje, že tomu, kdo štědře dává, se bude dobře dařit. (Přečti Přísloví 11:24, 25.) Když dáváme, jsme také šťastní, protože „více štěstí je v dávání než v přijímání“. (Sk. 20:35) Tím, co říkáme a děláme, můžeme své děti a nové ve sboru učit, aby si i oni vážili toho, že můžou dávat. Štědrost totiž přináší mnoho dobrého.

19. K čemu tě tento článek povzbudil?

19 Všechno, co máme, je od Jehovy. Když dáváme my jemu, ukazujeme, že ho milujeme a že si vážíme všeho, co pro nás udělal a dělá. (1. Par. 29:17) Když Izraelité přispívali na stavbu chrámu, radovali se, protože „přinášeli dobrovolné dary Jehovovi s úplným srdcem“. (1. Par. 29:9) Kéž i my máme dál radost a dobrý pocit z toho, že Jehovovi dáváme to, co vlastně pochází z jeho ruky.