21. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Nenech se oklamat moudrostí tohoto světa

Nenech se oklamat moudrostí tohoto světa

„Moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí.“ (1. KOR. 3:19)

PÍSEŇ Č. 37 Písmo je inspirované Bohem

CO SE DOZVÍŠ *

1. Co obsahuje Boží Slovo?

JEHOVA je náš Vznešený učitel, a díky tomu můžeme zvládnout jakoukoli náročnou situaci. (Iz. 30:20, 21) Jeho Slovo obsahuje všechno, co člověk potřebuje, aby byl „zcela způsobilý“ a „úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo“. (2. Tim. 3:17) Když žijeme podle toho, co učí Bible, stáváme se moudřejšími než ti, kdo propagují „moudrost tohoto světa“. (1. Kor. 3:19; Žalm 119:97–100)

2. Co teď prozkoumáme?

2 Jak uvidíme, moudrost světa často nahrává našim sobeckým touhám. Může proto být těžké, abychom nezačali přemýšlet a chovat se tak jako lidé, kteří jsou částí tohoto světa. Není tedy pro nic za nic, že Bible říká: „Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice.“ (Kol. 2:8) Prozkoumejme teď historii toho, jak se dva prázdné podvody neboli lži staly populární. V obou případech uvidíme, proč je moudrost světa hloupá a že Boží moudrost je daleko lepší než cokoli, co nabízí tento svět.

ZMĚNY V NÁZORECH NA MORÁLKU

3., 4. K jakým změnám v názorech na morálku došlo ve Spojených státech začátkem 20. století?

3 Začátkem 20. století se ve Spojených státech velmi změnily názory na morálku. Předtím bylo hodně lidí přesvědčených o tom, že sex patří jenom do manželství, a nebylo to téma, o kterém by se veřejně mluvilo. Taková měřítka ale zanikla a začaly se šířit podstatně tolerantnější názory.

4 Třetímu desetiletí 20. století se říká „bouřlivá dvacátá léta“ a charakterizují ho dalekosáhlé změny ve společnosti. Jedna odbornice se vyjádřila takto: „Poptávka po zábavě se sexuální tematikou se odrazila ve filmech, divadelních hrách, písních, románech a reklamách.“ V té době začaly být taneční styly sexuálně provokativnější a módní styly vyzývavější. Bylo to přesně tak, jak to Bible o posledních dnech předpověděla: Lidé si velmi zamilovali rozkoše. (2. Tim. 3:4)

Jehovův lid není ovlivněný pokleslými morálními měřítky tohoto světa (5. odstavec) *

5. Jak se změnila morální měřítka v šedesátých letech?

5 V šedesátých letech začalo být běžné, že lidé spolu žili bez uzavření manželství. Homosexuální chování a rozvody už nebyly výjimkou. Hodně druhů zábavy vykreslovalo sex stále otevřeněji. Důsledky toho, že se lidé přestali řídit morálními měřítky, jsou v posledních desetiletích patrné v různých ohledech. Jedna spisovatelka napsala, že „uvolnění sexuálních měřítek, která tvarují dnešní společnost“ vede k tomu, že se rozpadají rodiny, děti vychovává jeden rodič, lidé jsou citově zranění, vzrůstá závislost na pornografii a vznikají jiné podobné problémy. Šíření pohlavně přenášených nemocí, jako je AIDS, je jenom jednou ze známek toho, že moudrost světa je hloupá. (2. Petra 2:19)

6. Jak všeobecně rozšířený názor na sex slouží Satanovým záměrům?

6 Všeobecně rozšířený názor na sex hraje do karet Satanovi. Ten má určitě radost, když vidí, jak špatně lidé zacházejí se dvěma dary od Boha – sex zneužívají a manželství znehodnocují. (Ef. 2:2) Sexuální nemravnost nejenom poskvrňuje krásný dar od Jehovy, kterým je schopnost mít děti, ale také může lidem zabránit, aby získali věčný život. (1. Kor. 6:9, 10)

BIBLICKÝ NÁZOR NA SEXUÁLNÍ MORÁLKU

7., 8. Jaký názor na sex předkládá Bible?

7 Lidé, kteří přijímají moudrost tohoto světa za vlastní, se biblickým morálním měřítkům vysmívají, když tvrdí, že dodržovat je není reálné. Můžou se ptát, proč by nás Bůh stvořil se sexuálními touhami a pak nám řekl, abychom podle nich nejednali. Tato otázka vychází z chybného názoru, že člověk musí uspokojit každou touhu, kterou cítí. Bible ale říká něco jiného. Učí nás, že se můžeme rozhodnout mít nesprávné touhy pod kontrolou, a tím nás jako lidi pozvedá. (Kol. 3:5) Od Jehovy navíc máme dar, kterým je manželství – uspořádání, v rámci kterého můžeme správné sexuální touhy uspokojovat. (1. Kor. 7:8, 9) Manžel a manželka spolu můžou mít sex, aniž by toho museli litovat nebo si dělat starosti, které jsou často důsledkem nemravnosti.

8 Na rozdíl od moudrosti tohoto světa Bible propaguje správný názor na sex. Uznává, že sex může být zdrojem potěšení. (Přísl. 5:18, 19) Nicméně říká, že každý by měl vědět, „jak se ujmout vlády nad svou vlastní nádobou v posvěcení a cti, ne v chtivých pohlavních choutkách, jaké též mají ty národy, které neznají Boha“. (1. Tes. 4:4, 5)

9. a) Co Jehovovu lidu začátkem 20. století pomáhalo řídit se vyšší moudrostí z Božího Slova? b) Jakou moudrou radu čteme v 1. Jana 2:15 a 16? c) Čeho bychom se měli podle Římanům 1:24–27 vyvarovat?

9 Začátkem 20. století se Jehovův lid nedal ovlivnit prázdným podvodem těch, kdo za sebou „nechali ... všechen mravní smysl“. (Ef. 4:19) Bratři a sestry se snažili pevně držet Jehovových měřítek. Strážná věž z 15. května 1926 uvedla, že „muž i žena by měli být cudní a čistí ve svých myšlenkách a činech, zvláště ve vztahu k osobám opačného pohlaví“. Boží služebníci se bez ohledu na to, co se ve světě kolem nich dělo, řídili vyšší moudrostí z Božího Slova. (Přečti 1. Jana 2:15, 16.) Za to, že Boží Slovo máme, jsme opravdu vděční! Jsme vděční také za aktuální duchovní pokrm, který nám Jehova dává, aby nám pomáhal nenechat se v otázce morálky oklamat moudrostí tohoto světa. (Přečti Římanům 1:24–27.)

ZMĚNY V NÁZORECH NA LÁSKU K SOBĚ SAMÉMU

10., 11. Na co Bible upozornila, pokud jde o poslední dny?

10 Bible upozornila na to, že v posledních dnech budou lidé „milovat sami sebe“. (2. Tim. 3:1, 2) Nepřekvapuje nás tedy, že svět propaguje přehnanou lásku k sobě samému. Jedna odborná publikace uvádí, že během sedmdesátých let „se rozšířily motivační knihy“. Některé takové knihy „povzbuzují čtenáře, aby sami sebe poznali, přijali to, jací jsou, a sami sebe oslavovali“. Zamysli se například nad výrokem z jedné motivační knihy: „Miluj tu nejkrásnější a nejúžasnější osobu, jaká existuje, osobu, která si tvoji lásku nejvíc zaslouží – sebe.“ Tato kniha podporuje „náboženství, ve kterém člověk zbožňuje sám sebe a sám si určuje, jak se bude chovat, a to na základě vlastního svědomí a kulturních pravidel, která mu vyhovují“.

11 Zní ti to povědomě? Satan povzbuzoval Evu, aby udělala něco podobného. Řekl jí, že může být „jako Bůh a ... znát dobré a špatné“. (1. Mojž. 3:5) V dnešní době si hodně lidí o sobě myslí tak moc, že podle jejich názoru jim nikdo – dokonce ani Bůh – nemůže říkat, co je správné a co špatné. Tento postoj je jasně vidět například v tom, jak se lidé dívají na manželství.

Křesťané upřednostňují potřeby druhých, především svého manželského partnera (12. odstavec) *

12. Jaký přístup k manželství propaguje tento svět?

12 Bible dává manželovi a manželce pokyn, aby měli úctu jeden k druhému a také k manželskému slibu. Oba partnery povzbuzuje, aby svůj závazek brali vážně. Říká: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojž. 2:24) Lidé, kteří se nechali ovlivnit moudrostí světa, ale prosazují odlišný názor. Říkají, že každý z partnerů by se měl zaměřit na svoje vlastní potřeby. Jedna kniha o rozvodu uvádí, že „při některých svatebních obřadech byl tradiční manželský slib ‚dokud nás smrt nerozdělí‘ nahrazen velkorysejším slibem ‚dokud budeme jeden druhého milovat‘“. Takový bezstarostný přístup k manželství vede k mnoha rozbitým rodinám a hodně lidem působí obrovskou citovou újmu. Není pochyb o tom, že neuctivý názor na manželství, který je ve světě rozšířený, je hloupý.

13. Proč Jehova nenávidí pyšné lidi?

13 Bible říká: „Každý, kdo je pyšný v srdci, je Jehovovi něčím odporným.“ (Přísl. 16:5) Proč Jehova nenávidí pyšné lidi? Jedním důvodem je to, že lidé, kteří rozvíjejí a propagují přehnanou lásku k sobě samému, odrážejí Satanovu aroganci. Představ si, že Satan si myslel, že Ježíš, se kterým Bůh tvořil všechny věci, by se mu měl poklonit a uctívat ho! (Mat. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16) I když si pyšní lidé myslí, že jsou moudří, v Božích očích jsou hloupí.

BIBLICKÝ NÁZOR NA LÁSKU K SOBĚ SAMÉMU

14. Jak nám rada z Římanům 12:3 pomáhá mít vyrovnaný pohled na sebe sama?

14 Bible nám pomáhá mít vyrovnaný pohled na sebe sama. Uznává, že určitá míra lásky k sobě samému je správná. Ježíš řekl „budeš milovat svého bližního jako sám sebe“, z čehož vyplývá, že bychom svým potřebám měli věnovat určitou pozornost. (Mat. 19:19) Bible nás ale neučí, že bychom se měli nad druhé povyšovat. Naopak se v ní píše: „Nic nebudete dělat ze svárlivosti ani ze samolibosti, ale s ponížeností mysli budete považovat ostatní za sobě nadřazené.“ (Filip. 2:3; přečti Římanům 12:3)

15. Proč si myslíš, že biblický názor na sebe sama je dobrý?

15 Hodně lidí, které dnešní společnost považuje za moudré, by se biblickému názoru na sebe sama vysmálo. Řekli by, že kdybychom ostatní považovali za nadřazené, byli bychom zranitelní a druzí by toho využili. Ale upřímně, jaké ovoce nese sobecký postoj, který propaguje Satanův svět? Co vidíš? Jsou sobečtí lidé šťastní? Mají šťastné rodiny? Mají opravdové přátele? Mají blízký vztah s Bohem? Když to zhodnotíš, co vede k lepším výsledkům – řídit se moudrostí světa, nebo Boží moudrostí?

16., 17. Za co můžeme být vděční a proč?

16 Ten, kdo se řídí radami lidí, které tento svět považuje za moudré, je jako turista, který se ptá na cestu jiného turisty, a přitom jsou oba ztracení. Ježíš o „moudrých“ lidech, kteří žili v jeho době, řekl: „Jsou to slepí vůdci. Jestliže tedy vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ (Mat. 15:14) Je to skutečně tak: Moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí.

Boží služebníci s uspokojením vzpomínají na život strávený ve službě Jehovovi (17. odstavec) *

17 Moudré rady z Bible jsou vždycky „prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti“. (2. Tim. 3:16) Můžeme být opravdu moc vděční za to, že nás Jehova prostřednictvím své organizace chrání před moudrostí tohoto světa. (Ef. 4:14) Díky duchovnímu pokrmu, který nám dává, získáváme sílu, abychom se drželi biblických měřítek. Je úžasné, že od něj v Bibli máme ty nejspolehlivější moudré rady!

PÍSEŇ Č. 32 Buďme stálí, nepohnutelní!

^ 5. odst. Díky tomuto článku upevníme svoje přesvědčení, že jedině Jehova dává spolehlivé rady. Také si ukážeme, že když se člověk řídí moudrostí tohoto světa, má to tragické následky, zatímco když se řídí Boží moudrostí, je to k jeho prospěchu.

^ 49. odst. POPIS OBRÁZKU: Několik momentů ze života jednoho manželského páru. Konec šedesátých let – bratr a sestra jsou v kazatelské službě.

^ 51. odst. POPIS OBRÁZKU: Osmdesátá léta – bratr pečuje o svoji manželku, která je nemocná, a je u toho jejich malá dcera.

^ 53. odst. POPIS OBRÁZKU: Dnes – manželé vzpomínají na hezké chvíle, které prožili ve službě Jehovovi. Je s nimi i jejich dospělá dcera s rodinou.