Poznej svého nepřítele

Poznej svého nepřítele

„Nejsme v nevědomosti o [Satanových] záměrech.“ (2. KOR. 2:11)

PÍSNĚ: 49, 27

1. Co Jehova v zahradě Eden odhalil o našem nepříteli?

ADAM bezpochyby věděl, že hadi nemůžou mluvit. Takže si mohl domyslet, že s Evou nemluvil had, ale nějaká duchovní bytost. (1. Mojž. 3:1–6) Adam s Evou o této duchovní bytosti nevěděli v podstatě nic. Přesto se Adam rozhodl k tomuto cizinci připojit a postavit se proti svému milujícímu nebeskému Otci. (1. Tim. 2:14) O tomto nepříteli, který Adama a Evu zkazil, Jehova okamžitě začal odhalovat informace a slíbil, že nakonec bude zničen. Vyslovil ale také varování, že duchovní bytost, která se za hadem skrývala, bude nějakou dobu odporovat těm, kdo milují Boha. (1. Mojž. 3:15)

2., 3. Co bylo patrně důvodem, proč před příchodem Mesiáše Jehova odhalil o Satanovi tak málo informací?

2 Od Jehovy je moudré, že nám nikdy neřekl osobní jméno tohoto andělského syna, který se proti němu vzbouřil. Z Bible se dozvídáme osobní jména některých andělů. (Soud. 13:18; Dan. 8:16; Luk. 1:19; Zjev. 12:7) Vzhledem k tomu, že Jehova pojmenoval každou hvězdu (Žalm 147:4), je rozumné předpokládat, že svoje jméno mají i všichni andělé, včetně toho, který se stal Satanem. A od vzpoury v Edenu uplynulo zhruba 2 500 let, než sdělil jméno, kterým ho označil. (Job 1:6) Vlastně jenom ve třech knihách v Hebrejských písmech – v 1. Paralipomenon, Jobovi a Zecharjášovi – nacházíme označení Satan, což znamená „odpůrce“. Proč bylo před příchodem Mesiáše o našem nepříteli odhaleno tak málo?

3 Jehova podle všeho nechtěl Satanovi věnovat nepatřičnou pozornost tím, že by v Hebrejských písmech často mluvil o něm a jeho činnosti. Když své služebníky inspiroval k napsání této části Písem, bylo jeho hlavním cílem pomoct lidem, aby rozpoznali Mesiáše a následovali ho. (Luk. 24:44; Gal. 3:24) Když Mesiáš přišel a cíl byl splněn, Bůh použil jeho a také jeho učedníky, abychom se o Satanovi a andělech, kteří se k němu přidali, dozvěděli víc. V Hebrejských písmech je Satan zmíněn jenom 18krát, ale v Křesťanských řeckých písmech 36krát. To je namístě, protože Jehova pověřil Ježíše a jeho pomazané spoluvládce, aby Satana a jeho následovníky zničili. (Řím. 16:20; Zjev. 17:14; 20:10)

4. Proč bychom z Ďábla neměli mít strach?

4 Apoštol Petr popisuje Satana jako „řvoucího lva“. Jan ho nazývá „hadem“ a „drakem“. (1. Petra 5:8; Zjev. 12:9) Z Ďábla ale nemusíme mít strach. Jeho moc je totiž omezená. (Přečti Jakuba 4:7.) Stojí při nás Jehova, Ježíš a věrní andělé. S jejich pomocí můžeme našemu nepříteli odolávat. Nicméně potřebujeme znát odpovědi na tři základní otázky: Kam až sahá Satanův vliv? Jak se snaží ovlivňovat jednotlivce? A kde jsou hranice toho, co může? Když si na tyto otázky odpovíme, vyvodíme z toho důležitá poučení.

KAM AŽ SAHÁ SATANŮV VLIV?

5., 6. Proč lidské vlády nemůžou dosáhnout změn, které lidstvo potřebuje nejvíc?

5 Ve vzpouře se k Satanovi přidalo mnoho andělů. Přinejmenším některé z nich Satan před potopou zlákal k tomu, aby měli sex se ženami. Bible tuto skutečnost popisuje obrazným způsobem, když říká, že drak za sebou táhne třetinu hvězd. (1. Mojž. 6:1–4; Juda 6; Zjev. 12:3, 4) Ve chvíli, kdy tito andělé opustili Boží rodinu, dostali se pod Satanův vliv. Tito vzbouřenci ale nejsou jenom banda potížistů. Satan vytvořil napodobeninu Božího království a sebe dosadil za krále. V neviditelné říši démony zorganizoval, dal jim moc a udělal z nich vládce světa. (Ef. 6:12)

6 Prostřednictvím své duchovní organizace Satan ovládá všechny lidské vlády. Tato skutečnost jasně vyšla najevo, když Ježíšovi ukázal „všechna království obydlené země“ a řekl mu: „Dám ti celou tuto autoritu a jejich slávu, protože byla předána mně a dávám ji, komukoli si přeji.“ (Luk. 4:5, 6) Navzdory Satanovu zlému vlivu mnohé vlády dělají pro své občany dobré věci. A někteří mocní lidé můžou mít ušlechtilé záměry. Žádná lidská vláda ani žádný panovník ale nejsou schopní dosáhnout změn, které lidstvo potřebuje nejvíc. (Žalm 146:3, 4; Zjev. 12:12)

7. Jak kromě lidských vlád Satan používá falešné náboženství a obchodní systém? (Viz úvodní obrázek.)

7 Satan a démoni klamou „celou obydlenou zemi“ nejenom prostřednictvím vlád, ale také falešného náboženství a obchodního systému. (Zjev. 12:9) Prostřednictvím falešného náboženství Satan šíří o Jehovovi lži. Navíc se zdá, že je odhodlaný udělat všechno pro to, aby co možná nejvíc lidí zapomnělo na Boží jméno. (Jer. 23:26, 27) Výsledkem je, že si upřímní lidé myslí, že uctívají Boha, ale ve skutečnosti uctívají démony. (1. Kor. 10:20; 2. Kor. 11:13–15) Satan šíří lži také prostřednictvím obchodního systému. Ten například přesvědčuje lidi, že šťastní budou tehdy, když budou vydělávat hodně peněz a hromadit majetek. (Přísl. 18:11) Lidé, kteří této lži věří, obětují svůj život tomu, že slouží bohatství, a ne Bohu. (Mat. 6:24) Láska k hmotným věcem může nakonec jejich lásku k Bohu zadusit. (Mat. 13:22; 1. Jana 2:15, 16)

8. Co se učíme z jednání Adama, Evy a vzpurných andělů?

8 Z toho, co jsme si řekli o Adamovi, Evě a vzpurných andělech, se učíme přinejmenším dvě důležité věci. Za prvé, existují jenom dvě strany a my si jednu musíme vybrat. Buď zůstaneme věrní Jehovovi, nebo se postavíme na Satanovu stranu. (Mat. 7:13) Za druhé, ti, kdo se přidají k Satanovi, toho získají strašně málo. Adam s Evou dostali možnost určovat si, co je správné a co špatné, a démoni získali určitou míru vlivu nad lidskými vládami. (1. Mojž. 3:22) Nicméně cena, kterou musíme zaplatit, vždycky převyšuje zdánlivý zisk, který nám Satan nabízí. (Job 21:7–17; Gal. 6:7, 8)

9. Proč je dobré vědět, kam až sahá Satanův vliv?

9 Proč je dobré, když víme, kam až sahá Satanův vliv? Pomáhá nám to mít správný pohled na lidské vlády a motivuje nás to k naší kazatelské činnosti. Chápeme, že Jehova chce, abychom lidské vlády respektovali. (1. Petra 2:17) A očekává od nás, že budeme poslouchat jejich zákony, pokud nejsou v rozporu s jeho měřítky. (Řím. 13:1–4) Víme ale, že musíme zůstat politicky neutrální. Nikdy bychom neměli fandit nějaké politické straně nebo politikovi. (Jan 17:15, 16; 18:36) Když vidíme, že se Satan snaží utajit Boží jméno a zničit Jehovovu pověst, ještě víc nás to žene, abychom lidem říkali o Bohu pravdu. Hrdě se hlásíme k Božímu jménu a používáme ho. Víme, že láska k Bohu nám přináší mnohem víc než láska k penězům a hmotným věcem. (Iz. 43:10; 1. Tim. 6:6–10)

JAK SE SATAN SNAŽÍ OVLIVŇOVAT JEDNOTLIVCE?

10., 11. Jakou návnadu Satan možná použil, aby chytil do pasti anděly?

10 K tomu, aby Satan druhé ovlivňoval, používá účinné metody. Jak se snaží lidi přimět, aby dělali to, co chce on? Někdy používá návnadu a jindy se je snaží zastrašit.

11 Zamysli se nad tím, s jakým úspěchem Satan použil návnadu, aby chytil do pasti velký počet svých andělských bratrů. Předtím než je zlákal na svoji stranu, musel je značnou dobu pozorovat. Když se pak aspoň někteří z nich do pasti chytili a měli sex se ženami, zplodili hybridní potomky, kteří ovládali lidstvo. (1. Mojž. 6:1–4) Je možné, že Satan vzpurné anděly nenalákal jenom na sex, ale také na vidinu vlády nad lidstvem. Jeho cílem mohlo být, aby zabránil příchodu slíbeného potomstva ženy. (1. Mojž. 3:15) V každém případě Jehova celé toto spiknutí překazil, když způsobil potopu. Tímto tahem tehdy snahy Satana a vzpurných andělů zmařil.

K tomu, aby nás Satan svedl, používá nemravnost, nezdravou pýchu a okultismus (12. a 13. odstavec)

12. Co se učíme z toho, že se hodně andělů chytilo do pasti?

12 Co se z této události můžeš naučit? Nikdy neber na lehkou váhu, jak lákavá je nemravnost a jak nebezpečná je pýcha. Andělé, kteří se připojili k Satanovi, celé věky sloužili v přítomnosti samotného Boha. Přestože byli v tak dobrém prostředí, dovolili, aby v nich špatné touhy zakořenily a rostly. Něco podobného by se mohlo stát i nám. Možná Bohu sloužíme v pozemské části jeho organizace už desítky let. Přesto i v tomto duchovně čistém prostředí v nás můžou zakořenit nesprávné touhy. (1. Kor. 10:12) Je velmi důležité, abychom neustále zkoumali své srdce, zaháněli nemravné myšlenky a potlačovali nezdravou pýchu. (Gal. 5:26; přečti Kolosanům 3:5)

13. Kterou další účinnou návnadu Satan používá a jak se do té pasti nechytit?

13 Co je další návnadou, kterou Satan používá? Snaží se zneužít toho, že v nás vzbuzují zvědavost nadpřirozené věci. V dnešní době propaguje zájem o démony nejenom prostřednictvím falešného náboženství, ale také prostřednictvím zábavního průmyslu. Filmy, počítačové hry a jiná média prezentují spiritismus jako něco vzrušujícího. Jak se do této pasti nechytit? Určitě bychom neměli očekávat, že nám Boží organizace dá seznam přijatelné a nepřijatelné zábavy. Každý z nás by měl školit své svědomí, aby bylo v souladu s Božími měřítky. (Hebr. 5:14) Moudře se budeme rozhodovat tehdy, když uplatníme radu apoštola Pavla, aby naše láska k Bohu byla „bez pokrytectví“. (Řím. 12:9) Pokrytec něco jiného říká a něco jiného dělá. Polož si otázky: Řídím se stejnými zásadami, které kážu druhým? Co by si mysleli lidé, se kterými studuju Bibli nebo za kterými chodím na opětovné návštěvy, kdyby viděli, jakou zábavu si vybírám? Pokud se tím, co říkáme druhým, také sami řídíme, je pro nás snazší odmítnout Satanovu návnadu. (1. Jana 3:18)

K tomu, aby nás Satan zastrašil, používá vládní zákazy, tlak spolužáků a odpor v rodině (14. odstavec)

14. a) Jak se nás Satan může snažit zastrašit? b) Jak to zvládat?

14 Kromě toho, že Satan používá návnady, se nás také snaží zastrašit, abychom Jehovu zradili. Například může obratně manipulovat vládami, aby zakázaly naši kazatelskou činnost. Nebo může podnítit naše kolegy nebo spolužáky, aby se nám vysmívali kvůli tomu, že žijeme v souladu s biblickými morálními měřítky. (1. Petra 4:4) Může také působit na členy rodiny, aby nás v dobrém úmyslu zrazovali od účasti na shromáždění. (Mat. 10:36) Jak to zvládat? Za prvé, tento přímý útok musíme čekat. Vždyť jsme ve válce se Satanem! (Zjev. 2:10; 12:17) Za druhé, měli bychom za tím vším vidět něco důležitějšího. Satan tvrdí, že budeme Jehovovi sloužit, jenom když to bude pohodlné. Říká, že pod tlakem se k Bohu otočíme zády. (Job 1:9–11; 2:4, 5) A za třetí, musíme se spoléhat na Jehovu, že nás posílí, abychom se zastrašit nenechali. Pamatujme, že nás nikdy neopustí. (Hebr. 13:5)

KDE JSOU HRANICE TOHO, CO SATAN MŮŽE?

15. Může nás Satan přinutit, abychom jednali proti své vůli? Vysvětli to.

15 Satan nemůže přinutit lidi, aby jednali proti své vůli. (Jak. 1:14) Mnozí se Satanem spolupracují nevědomky. Když ale poznají, jak to ve skutečnosti je, každý z nich se musí rozhodnout, komu bude sloužit. (Sk. 3:17; 17:30) Když jsme odhodlaní dělat to, co si přeje Bůh, pak neexistuje nic, čím by nás Satan přiměl Jehovu zradit. (Job 2:3; 27:5)

16., 17. a) Co dalšího Satan a démoni nemůžou? b) Proč bychom se neměli bát modlit se nahlas?

16 Satan a démoni mají ještě jiná omezení. Nikde v Bibli se například nepíše, že můžou číst v mysli a v srdci člověka. Tuto schopnost mají jenom Jehova a Ježíš. (1. Sam. 16:7; Mar. 2:8) Jak je to ale s tím, když mluvíme nebo se modlíme nahlas? Měli bychom mít strach, že Ďábel nebo démoni uslyší naše modlitby a zneužijí toho? Ne. Proč? Stejně jako se nebojíme sloužit Jehovovi jenom proto, že nás Ďábel může vidět, tak bychom se neměli bát modlit se nahlas jenom proto, že nás může slyšet. V Bibli se na mnoha místech píše o tom, že se Boží služebníci modlili nahlas, a nezdá se, že měli strach z toho, že je Ďábel slyší. (1. Král. 8:22, 23; Jan 11:41, 42; Sk. 4:23, 24) Pokud děláme, co můžeme, abychom mluvili a jednali v souladu s tím, co si přeje Bůh, můžeme si být jistí, že nedovolí, aby nám Satan způsobil nějakou trvalou škodu. (Přečti Žalm 34:7.)

17 Našeho nepřítele musíme znát, ale nemusíme se ho bát. S Jehovovou pomocí nad Satanem můžou zvítězit i nedokonalí lidé. (1. Jana 2:14) Pokud se mu postavíme, uteče od nás. (Jak. 4:7; 1. Petra 5:9) Zdá se, že zvláštním terčem jsou pro něj mladí. Co konkrétně můžou dělat, aby mu dokázali vzdorovat? O tom bude příští článek.