Nedovol, aby tvoje láska ochladla

Nedovol, aby tvoje láska ochladla

„Protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství.“ (MAT. 24:12)

PÍSNĚ: 23, 24

1., 2. a) Na kom se Ježíšova slova u Matouše 24:12 splnila v prvním století? b) Jak je z knihy Skutky vidět, že většina křesťanů lásku projevovala? (Viz úvodní obrázek.)

KDYŽ byl Ježíš na zemi, vysvětlil, podle čeho bude možné poznat, že se blíží „závěr systému věcí“. Kromě jiného předpověděl, že „ochladne láska většího množství“. (Mat. 24:3, 12) Židé v prvním století sice tvrdili, že jsou Božím národem, ale dovolili, aby jejich láska k Bohu ochladla.

2 Naproti tomu většina křesťanů nadšeně oznamovala „dobrou zprávu o Kristu“ a bylo vidět, že milují Boha, spoluvěřící i ostatní lidi. (Sk. 2:44–47; 5:42) Nicméně někteří Ježíšovi následovníci tehdy připustili, aby jejich láska zeslábla.

3. Proč možná ochladla láska některých křesťanů v Efezu?

3 Křesťanům v Efezu Ježíš vytkl, že ztratili lásku, kterou měli na začátku. (Zjev. 2:4) Proč jim to řekl? Možná proto, že byli ovlivněni lidmi, kteří si chtěli hlavně užívat. (Ef. 2:2, 3) Efez byl bohaté město, kde si lidé žili pohodlně a v přepychu a o nic jiného se moc nezajímali. Mnozí také žili dost nemravně a otevřeně dávali najevo neúctu k Božím zákonům. Víc jim záleželo na tom, aby si užívali, než na tom, aby projevovali nesobeckou lásku Bohu a druhým.

4. a) Z čeho je vidět, že láska v dnešní době ochladla? b) Ve kterých třech oblastech musíme svoji lásku posilovat?

4 Ježíšovo proroctví o tom, že lásky bude ubývat, se splňuje i dnes. Lidé mají Boha čím dál méně rádi. Miliony se jich od něj odvracejí a řešení celosvětových problémů hledají u lidských institucí. Je to skutečně tak, že lásky ubývá. Mohlo by se něco takového stát i Jehovovým služebníkům? Vzhledem k tomu, že se to stalo křesťanům v efezském sboru, hrozí toto nebezpečí i nám. Zamyslíme se tedy nad tím, jak stále prohlubovat 1. lásku k Jehovovi, 2. lásku k biblické pravdě a 3. lásku k bratrům a sestrám.

LÁSKA K JEHOVOVI

5. Proč je tak důležité milovat Boha?

5 Předtím než Ježíš poukázal na to, že se láska bude vytrácet, zdůraznil, koho bychom měli milovat nejvíc. Řekl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.“ (Mat. 22:37, 38) Hluboká láska k Jehovovi nám pomáhá poslouchat jeho zákony, být mu věrní a nenávidět, co je špatné. (Přečti Žalm 97:10.) Satan a jeho svět se ale snaží naši lásku k Bohu oslabit.

6. K čemu vede to, když lidé přestanou milovat Boha?

6 Svět kolem nás má na lásku zkreslený pohled. Místo toho, aby lidé milovali stvořitele, milují sami sebe. (2. Tim. 3:2) „Nechávají [se] vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají.“ (1. Jana 2:16, Slovo na cestu) Apoštol Pavel řekl, k čemu to povede, když na prvním místě budeme mít svoje touhy. Vysvětlil, že to „znamená smrt“. Proč to tak je? „Protože tělesné smýšlení znamená nepřátelství s Bohem.“ (Řím. 8:6, 7) Lidé, kteří se honí za hmotnými věcmi nebo se jejich život točí kolem sexu, nakonec cítí prázdnotu a bolest. (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10)

7. Například s jakým nebezpečím se dnes křesťané setkávají?

7 V některých zemích ateisté, agnostici a evolucionisté prosazují myšlenky, které nejen oslabují lásku k Bohu, ale také podkopávají víru v něj. Mnohé lidi se jim podařilo přesvědčit, že věřící jsou buď naivní, nebo méně inteligentní. Navíc hodně lidí má větší úctu k vědcům než ke stvořiteli. (Řím. 1:25) Pokud bychom takovým názorům věnovali přílišnou pozornost, mohlo by nás to odtáhnout od Jehovy a naše láska by mohla ochladnout. (Hebr. 3:12)

8. a) Kvůli čemu někdy můžeme být nešťastní? b) Jakou útěchu nám dává 136. žalm?

8 Žijeme ve zlém Satanově světě, a tak je mnoho důvodů, proč jsme někdy nešťastní. (1. Jana 5:19) Pokud bychom ale takovým pocitům podlehli, mohlo by to oslabit naši víru v Boha a lásku k němu. Možná prožíváme těžkosti spojené s vyšším věkem, máme špatné zdraví nebo řešíme finanční problémy. Někdy můžeme být smutní z toho, že nedokážeme dělat věci tak dobře, jak bychom si přáli. Nebo jsme možná zklamaní, že něco v našem životě nedopadlo tak, jak jsme doufali. Ať už nás trápí cokoli, nikdy bychom neměli dojít k závěru, že nás Jehova opustil. Zamysli se nad těmito utěšujícími slovy ze Žalmu 136:23: „Pamatoval [na nás] v našem nízkém stavu: vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas.“ Takže si můžeme být jistí, že Jehova slyší naše „snažné prosby“ a že na ně odpoví. (Žalm 116:1; 136:24–26)

9. Díky čemu Pavlova láska k Bohu nezeslábla?

9 I apoštol Pavel čerpal sílu z toho, že přemýšlel o Jehovově stálé podpoře. Napsal: „Jehova je můj pomocník; nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?“ (Hebr. 13:6) Naprosto důvěřoval, že mu Jehova bude s láskou pomáhat, a to mu dodávalo sílu v boji se životními problémy. Nedovolil, aby ho negativní okolnosti srazily na kolena. Dokonce i ve vězení napsal několik povzbuzujících dopisů. (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) I když hodně trpěl, jeho lásku k Jehovovi to nijak neoslabilo. Co mu dodávalo sílu? Spoléhal na Boha „veškeré útěchy, jenž nás utěšuje ve všem našem soužení“. (2. Kor. 1:3, 4) Jak můžeme Pavla napodobovat?

Dávej najevo lásku k Jehovovi (10. odstavec)

10. Jak si můžeme uchovat silnou lásku k Jehovovi?

10 O jednom důležitém způsobu, jak si uchovat silnou lásku k Jehovovi, Pavel napsal: „Ustavičně se modlete“ a později uvedl: „Vytrvávejte v modlitbě.“ (1. Tes. 5:17; Řím. 12:12) Čím to je, že nás modlitba přibližuje k Bohu? Když se modlíme, mluvíme s Jehovou a tak vztah s ním posilujeme. (Žalm 86:3) Když našemu nebeskému Otci svěřujeme svoje nejhlubší myšlenky a pocity, jsme mu pak blíž. (Žalm 65:2) A navíc když vidíme, jak naše modlitby vyslýchá, naše láska k němu sílí. Ještě víc si pak uvědomíme, že „Jehova je blízko všech, kdo ho vzývají“. (Žalm 145:18) Důvěra v to, že Jehova nás miluje a podporuje, nám pomůže zvládnout jakékoli problémy, které nás možná v budoucnosti potkají.

LÁSKA K BIBLICKÉ PRAVDĚ

11., 12. Jak můžeme posilovat lásku k biblické pravdě?

11 Jsme křesťané, a tak pochopitelně milujeme pravdu. Víme, že je v Božím Slově. Ježíš řekl svému Otci: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Tuto pravdu si zamilujeme tak, že budeme Bibli studovat. (Kol. 1:10) To ale nestačí. Podívej se, k čemu dalšímu nás vybízí pisatel 119. žalmu. (Přečti Žalm 119:97–100.) Uděláš si během dne čas, abys přemýšlel o tom, co sis v Bibli přečetl? Tvoje láska k biblické pravdě bude silnější, když se také zamyslíš nad tím, jaký užitek budeš mít z toho, když to uplatníš.

12 Pisatel 119. žalmu dál řekl: „Jak hladké jsou tvé řeči mému patru, více než med mým ústům!“ (Žalm 119:103) Publikace, které připravuje naše organizace, můžeme přirovnat k vynikajícímu jídlu. Když takové jídlo jíme, uděláme si na to čas a vychutnáme si ho. Podobně si chceme vyhradit čas na studium. Pak „líbezná slova“ pravdy v obrazném smyslu můžou lahodit našemu patru a bude pro nás snazší si je zapamatovat a říct je druhým, až to budou potřebovat. (Kaz. 12:10)

13. a) Co Jeremjášovi pomáhalo milovat biblickou pravdu? b) Jaký vliv na něj pravda měla?

13 Biblickou pravdu miloval i prorok Jeremjáš. Všimni si, jaký vliv měla na jeho srdce. Řekl: „Našla se tvá slova a já jsem přistoupil k tomu, abych je snědl; a tvé slovo se mi stává jásotem a radováním mého srdce; vždyť se nade mnou vzývá tvé jméno, Jehovo, Bože vojsk.“ (Jer. 15:16) Jeremjáš obrazně řečeno snědl Boží drahocenná slova a strávil je tím, že o nich přemýšlel. Díky tomu si vážil možnosti Jehovu zastupovat a oznamovat jeho poselství. Když si biblickou pravdu zamilujeme, budeme i my považovat za mimořádnou čest to, že jsme svědkové Jehovovi a že v těchto posledních dnech můžeme s lidmi mluvit o Božím království.

Dávej najevo lásku k biblické pravdě (14. odstavec)

14. Co ještě můžeme dělat, abychom svoji lásku k biblické pravdě posilovali?

14 Co dalšího můžeme dělat, abychom biblickou pravdu milovali ještě víc? Chodit každý týden na shromáždění. Hlavní způsob, jak tam studujeme Bibli, je pomocí Strážné věže. Pokud z tohoto shromáždění chceme mít maximální užitek, musíme se na něj dobře připravovat. Například bychom si měli vyhledat každý uvedený biblický verš. Strážná věž je dnes v mnoha jazycích k dispozici ke stažení na stránkách jw.org a v aplikaci JW Library. V některých elektronických formátech je možné si verše v každém studijním článku jednoduše rozkliknout. Ať už si verše vyhledáváme jakkoli, tím, že si je pečlivě čteme a přemýšlíme o nich, prohlubujeme svoji lásku k biblické pravdě. (Přečti Žalm 1:2.)

LÁSKA K BRATRŮM A SESTRÁM

15., 16. a) Jaký příkaz nám dal Ježíš podle slov u Jana 13:34, 35? b) Jak naše láska k bratrům a sestrám souvisí s naší láskou k Bohu a k Bibli?

15 Večer před svou smrtí Ježíš učedníkům řekl: „Dávám vám nové přikázání, abyste milovali jeden druhého; právě jako jsem si já zamiloval vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:34, 35)

16 Láska k našim spoluvěřícím souvisí s láskou k Jehovovi. Pokud nemilujeme Boha, nemůžeme milovat bratry a sestry. A pokud nemilujeme je, nemůžeme milovat Boha. Apoštol Jan napsal: „Ten, kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.“ (1. Jana 4:20) Kromě toho naše láska k Jehovovi a bratrům souvisí s naší láskou k Bibli. Proč to můžeme říct? Protože když milujeme biblickou pravdu, tak chceme ze srdce poslouchat biblická přikázání milovat Boha a milovat bližní. (1. Petra 1:22; 1. Jana 4:21)

Dávej najevo lásku k bratrům a sestrám (17. odstavec)

17. Například jak můžeme druhým dát najevo, že je máme rádi?

17 Přečti 1. Tesaloničanům 4:9, 10. Jak můžeme prakticky dávat najevo, že lidi ve sboru milujeme? Nějaký starší bratr nebo sestra možná potřebují odvoz na shromáždění. Ovdovělá sestra může potřebovat doma něco opravit. (Jak. 1:27) Mladí i staří bratři a sestry, kteří prožívají něco těžkého nebo bojují s negativními pocity, potřebují naši pozornost, povzbuzení a útěchu. (Přísl. 12:25; Kol. 4:11) Lásku „těm, kdo jsou nám příbuzní ve víře“ můžeme dávat najevo slovy a skutky. (Gal. 6:10)

18. Co nám pomůže, když se s nějakým křesťanem nepohodneme?

18 Bible říká, že v „posledních dnech“ tohoto zlého světa bude hodně lidí myslet jenom na sebe. (2. Tim. 3:1, 2) Musíme se proto ze všech sil snažit, abychom ještě víc milovali Jehovu, biblickou pravdu a bratry a sestry. Kvůli tomu, že jsme nedokonalí, se možná někdy s nějakým křesťanem nepohodneme. Ale protože se máme rádi, snažíme se jakékoli nedorozumění laskavě a co nejrychleji vyřešit. (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Nikdy proto nedovol, aby tvoje láska ochladla. Naopak, lásku k Jehovovi, jeho Slovu i bratrům a sestrám stále posiluj!