S čím skoncuje Boží království?

S čím skoncuje Boží království?

„Svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. JANA 2:17)

PÍSNĚ: 55, 24

1., 2. a) V jakém smyslu je dnešní svět podobný odsouzenému zločinci? (Viz úvodní obrázek.) b) Co každý v nebi i na zemi pocítí po zničení dnešního zlého světa?

„MRTVÝ MUŽ PŘICHÁZÍ!“ Toto zvolání je slyšet, když nebezpečného zločince vedou vězeňskou chodbou. Proč něco takového stráž říká? Ten muž se zdá být relativně zdravý, nevypadá, že by měl zemřít na nějakou nemoc. Stráž ho ale vede na místo popravy. Je jasné, že ho čeká smrt.

2 Muži odsouzenému k smrti se v určitém smyslu podobá dnešní svět. Rozsudek nad ním byl vynesen už dávno a vykonán bude velmi brzy. Bible říká, že „svět pomíjí“. (1. Jana 2:17) To, že skončí, je jasné. Přesto je mezi jeho koncem a koncem zmíněného zločince jeden zásadní rozdíl. Proti rozsudku vynesenému nad zločincem můžou někteří protestovat, zpochybňovat jeho oprávněnost, nebo dokonce doufat, že poprava bude odložena. O rozsudku nad dnešním světem ale rozhodl nanejvýš spravedlivý panovník celého vesmíru. (5. Mojž. 32:4) Vykonání rozsudku nebude odloženo a nikdo nebude pochybovat o tom, že je spravedlivý. Každý inteligentní tvor ve vesmíru pak bude ze srdce souhlasit s tím, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Všichni pocítíme ohromnou úlevu!

3. Které čtyři věci s příchodem Božího království skončí?

3 Co všechno patří ke světu, který „pomíjí“? Jsou to věci, které dnes většina lidí považuje za běžnou součást života. Je to smutná zpráva? Vůbec ne! Vlastně je to součást „dobré zprávy o království“. (Mat. 24:14) Zaměřme se teď na to, co s příchodem Božího království skončí. Rozebereme si postupně čtyři oblasti: zlé lidi, zkorumpovaný systém, špatné jednání a žalostné podmínky. Pokaždé si řekneme, 1. jak tato oblast ovlivňuje náš život dnes, 2. co s ní Jehova udělá a 3. čím ji nahradí.

ZLÍ LIDÉ

4. Jak nás dnes ovlivňují zlí lidé?

4 Jak nás dnes ovlivňují zlí lidé? Apoštol Pavel předpověděl, že „v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. A potom napsal: „Ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu.“ (2. Tim. 3:1–5, 13) Pociťuješ, že se tato prorocká slova splňují? Mnozí z nás se stali obětí násilných tyranů, surových fanatiků nebo krutých zločinců. Někteří z nich zlé úmysly neskrývají, ale jiní se snaží budit zdání, že jsou poctiví. I když jsme se možná s takovým špatným jednáním přímo nesetkali, zlí lidé nás stejně ovlivňují. Jsme znechuceni a zděšeni, když slyšíme o hrůzách, kterých se dopouštějí, například když týrají děti, staré lidi nebo jiné bezbranné oběti. Nechovají se jako lidé, spíš mají zvířecí, a dokonce démonské sklony. (Jak. 3:15) Je úžasné, že nám Boží Slovo dává naději na zlepšení.

5. a) Jakou možnost zlí lidé pořád mají? b) Co se stane s těmi, kdo se nechtějí změnit?

5 Co Jehova udělá? V současné době dává zlým lidem příležitost se změnit. (Iz. 55:7) I když tento svět je už odsouzený ke zničení, jednotlivci ještě konečný rozsudek neobdrželi. Ale co bude s těmi, kdo se změnit nechtějí a kdo budou tento svět podporovat až do začátku velkého soužení? Jehova slíbil, že všechny špatné lidi ze země navždy odstraní. (Přečti Žalm 37:10.) Tito lidé si můžou myslet, že je nic takového nepotká. Mnozí se naučili svoje jednání skrývat a v tomto světě se jim často daří uniknout trestu a následkům svých skutků. (Job 21:7, 9) Bible nám ale o Bohu říká: „Jeho oči jsou ... upřeny na cesty člověka a vidí všechny jeho kroky. Není tma ani hluboký stín, aby se tam skryli ti, kdo konají to, co ubližuje.“ (Job 34:21, 22) Před Jehovou se nedá nic skrýt. Žádný podvodník ho nemůže oklamat, žádný stín není tak hluboký a žádná tma není tak velká, aby Jehova svým dokonalým zrakem nemohl vidět, co zlí lidé dělají. Po Armagedonu už je nenajdeme na místech, kde bývali. Budou navždy pryč! (Žalm 37:12–15)

6. Kdo nahradí zlé lidi a proč je to dobrá zpráva?

6 Kdo zlé lidi nahradí? Jehova dává tento úžasný slib: „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ Dál se ve stejném žalmu píše: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:11, 29) Kdo jsou ti „mírní“ a „spravedliví“? „Mírní“ jsou pokorní lidé, kteří se učí o Jehovovi a poslouchají ho. „Spravedliví“ jsou ti, kdo milují, co je správné v Jehovových očích. V dnešním světě je mnohem víc zlých lidí než těch spravedlivých. Ale v novém světě nebudou spravedliví ani v menšině, ani ve většině. Budou to jediní lidé, kteří budou žít. Díky nim se z naší planety stane skutečný ráj.

ZKORUMPOVANÝ SYSTÉM

7. Jak nás ovlivňuje dnešní zkorumpovaný systém?

7 Jak nás ovlivňuje dnešní zkorumpovaný systém? Většinu zla nepůsobí lidé, ale různé organizace. Vezměme si například náboženské organizace, které milionům lidí lžou ohledně Boží osobnosti, spolehlivosti Bible, budoucnosti naší planety a lidstva a mnoha dalších věcí. A co vlády, které podporují válčení a etnické násilí, utiskují chudé a bezmocné nebo využívají úplatkářství a protekci? A co třeba chamtivé společnosti, které ničí životní prostředí, drancují přírodní zdroje a zneužívají důvěry zákazníků, což několika jednotlivcům přináší ohromné bohatství, zatímco miliony lidí žijí v chudobě? Není pochyb o tom, že současný zkorumpovaný systém je z velké části odpovědný za strádání v tomto světě.

8. Co se podle Bible stane s organizacemi, které se zdají být pevné?

8 Co Jehova udělá? Velké soužení začne, až politické síly zaútočí na všechny náboženské organizace, které jsou v Bibli symbolizované prostitutkou nazvanou Velký Babylon. (Zjev. 17:1, 2, 16; 18:1–4) Budou úplně zničeny. Ale co se stane se všemi ostatními zkorumpovanými organizacemi? Bible říká, že mnohé z nich se zdají být pevné jako hory a ostrovy. (Přečti Zjevení 6:14.) Předpovídá také, že vlády a všechny na nich závislé organizace se otřesou v základech. Velké soužení vyvrcholí zničením všech vlád tohoto starého světa a všech lidí, kteří se spolu s nimi staví proti Božímu království. (Jer. 25:31–33) Potom už žádné zkorumpované organizace nebudou existovat.

9. Proč si můžeme být jistí, že na nové zemi bude řád?

9 Co je nahradí? Bude na zemi po Armagedonu existovat vůbec nějaká organizace? Bible říká: „Jsou ... nová nebesa a nová země, které očekáváme podle jeho slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13) Stará nebesa a země, tedy zkorumpované vlády a lidská společnost pod jejich vlivem, budou pryč. Čím budou nahrazeny? Výraz „nová nebesa a nová země“ představuje novou vládu a novou lidskou společnost, která bude této vládě podřízena. Království v čele s Ježíšem Kristem bude dokonale odrážet osobnost Jehovy, který je Bohem pořádku. (1. Kor. 14:33) Na nové zemi tedy bude řád. O potřebné záležitosti se budou starat svědomití muži. (Žalm 45:16) Povede je Kristus a jeho 144 000 spoluvládců. Představ si, jaké to bude, až budou všechny zkorumpované organizace nahrazeny jedinou, sjednocenou a neúplatnou organizací!

ŠPATNÉ JEDNÁNÍ

10. a) Jaký druh špatného jednání je běžný v místě, kde žiješ? b) Jaký vliv to má na tebe a tvoji rodinu?

10 Jak nás dnes ovlivňuje špatné jednání? Žijeme ve světě, kde je nemravnost, nepoctivost a brutální násilí něčím běžným. Zvlášť pro rodiče je těžké chránit před takovým vlivem svoje děti. Zábavní průmysl se snaží o to, aby všechny možné druhy špatného jednání vypadaly lákavě, zatímco se vysmívá Jehovovým měřítkům toho, co je správné a co nesprávné. (Iz. 5:20) Všichni praví křesťané proti tomuto trendu tvrdě bojují. Chtějí si totiž uchránit svůj vztah s Jehovou.

11. Co se učíme z toho, že Jehova vykonal rozsudek nad Sodomou a Gomorou?

11 Co Jehova udělá? Uvažuj o tom, jak proti špatnému jednání zasáhl v případě Sodomy a Gomory. (Přečti 2. Petra 2:6–8.) Lot se řídil Božími měřítky a velmi ho znepokojovaly špatné věci, které se tam děly a dotýkaly se jeho rodiny. Když Jehova celou tu oblast zničil, udělal víc než jen to, že odstranil špatnost. „Stanovil bezbožným lidem vzor budoucích věcí.“ Tak jako skoncoval s veškerým nemravným chováním tehdy, tak skoncuje s podobným jednáním, až vykoná rozsudek nad současným světem.

12. Na které činnosti v novém světě se těšíš?

12 Co nahradí špatné jednání? V novém světě budeme dělat spoustu věcí, které budou přispívat k našemu štěstí. Vezmi si, jak úžasné bude přeměňovat tuto planetu v ráj nebo stavět domy pro svoji rodinu a blízké. Budeme vítat miliony lidí, kteří zemřeli, a pomáhat jim, aby poznali Jehovu a dozvěděli se o všem, co pro lidstvo udělal. (Iz. 65:21, 22; Sk. 24:15) Náš život bude plný činností, ze kterých budeme mít radost a které budou chválit Jehovu.

ŽALOSTNÉ PODMÍNKY

13. K čemu vedla vzpoura Satana, Adama a Evy?

13 Jak nás dnes ovlivňují žalostné podmínky? Kvůli zlým lidem, zkorumpovanému systému a špatnému jednání jsou na zemi žalostné podmínky. Kdo z nás může tvrdit, že se ho nedotýká válčení, chudoba nebo rasismus? A co nemoci nebo smrt? Ty se nevyhýbají vůbec nikomu. Jsou přímým důsledkem vzpoury proti Jehovovi, na jejímž začátku byli tři ničemové – Satan, Adam a Eva. Chaos, který jejich vzpoura způsobila, nás ovlivňuje všechny.

14. Co Jehova udělá se špatnými podmínkami? Uveď příklad.

14 Co Jehova udělá? Uveďme si nějaké příklady. Jehova slibuje, že nadobro skoncuje s válkami. (Přečti Žalm 46:8, 9.) Odstraní nemoci. (Iz. 33:24) Navždy pohltí smrt. (Iz. 25:8) A ukončí chudobu. (Žalm 72:12–16) To samé udělá i s ostatními žalostnými podmínkami, které jsou dnes příčinou utrpení. Dokonce odstraní i špatný „vzduch“ tohoto světa, protože satanský a démonský duch bude pryč. (Ef. 2:2)

Představ si svět bez válek, nemocí nebo smrti (15. odstavec)

15. Například co bude po Armagedonu patřit minulosti?

15 Umíš si představit svět bez válek, nemocí nebo smrti? Nebudou už žádná pozemní, námořní ani letecká vojska, žádné zbraně ani válečné pomníky. Nebudeme potřebovat žádné nemocnice, doktory, sestřičky ani zdravotní pojištění. Na zemi nenajdeme žádné márnice, pohřební ústavy ani hřbitovy a nebudou zapotřebí pohřební zřízenci. Vzhledem k nulové kriminalitě zanikne bezpečnostní průmysl – nebudou se vyrábět alarmy a možná ani zámky a klíče. A nepotkáme žádné policisty. Všechno, co nám dnes působí tak velkou úzkost, bude patřit minulosti.

16. Jakou úlevu pocítí ti, kdo přežijí Armagedon? Uveď příklad.

16 Jaký bude život, až žalostné podmínky ve světě pominou? Není snadné si to představit. V tomto starém světě už žijeme tak dlouho, že si možná ani neuvědomujeme, kolik stresu nám tyto podmínky působí. Jsme na tom podobně jako lidé, kteří bydlí poblíž frekventované vlakové stanice a možná už nevnímají tamní hluk, nebo lidé, kteří žijí kousek od skládky a možná už necítí zápach. Ale až bude se všemi špatnými věcmi konec, bude to ohromná úleva!

17. V jakém případě si můžeš být jistý, že konec tohoto starého světa přežiješ?

17 Co nahradí ty stresy, které dnes prožíváme? Odpověď čteme v Žalmu 37:11: „[Mírní] naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ Jak na tebe ta slova působí? Něco takového chce Jehova i pro tebe. Především se tedy v těchto těžkých posledních dnech snaž ze všech sil zůstat blízko Jehovy a jeho organizace. Važ si své naděje a rozjímej o ní, ať je pro tebe skutečná. A co nejvíc o ní mluv s druhými. (1. Tim. 4:15, 16; 1. Petra 3:15) Potom si můžeš být jistý, že s tímto odsouzeným starým světem nepomineš. Naopak jeho konec přežiješ a budeš se po celou věčnost radovat!