„Co slavnostně slíbíš, splň“

„Co slavnostně slíbíš, splň“

„Musíš splnit své slavnostní sliby Jehovovi.“ (MAT. 5:33)

PÍSNĚ: 18, 7

1. a) Co měli společného soudce Jefta a Hana? (Viz úvodní obrázek.) b) Které otázky si teď zodpovíme?

ON BYL statečný vůdce, ona poddajná manželka. On byl odvážný válečník, ona pokorná hospodyně. Měli soudce Jefta a Elkanova manželka Hana něco společného kromě toho, že uctívali stejného Boha? Ano. Oba dali Jehovovi slavnostní slib a věrně ho splnili. Jsou skvělým příkladem pro muže a ženy v dnešní době, kteří se rozhodli Jehovovi něco slíbit. Vznikají ale zásadní otázky: Co je to slavnostní slib? Jak závažné je dát takový slib Bohu? A co se můžeme naučit od Jefty a Hany?

2. Co je to slavnostní slib?

2 V Bibli se výraz „slavnostní slib“ používá na to, když člověk něco slíbí Bohu. Slibuje, že něco udělá, dá nějaký dar, začne s nějakým druhem služby nebo si něco odepře. Jsou to dobrovolné sliby, dané ze svobodné vůle. V Božích očích jsou ale posvátné a závazné, protože mají povahu přísahy – prohlášení, že člověk něco udělá nebo naopak neudělá. Co Bible říká o tom, jak závažné je slíbit něco Bohu? (1. Mojž. 14:22, 23; Hebr. 6:16, 17)

3. Co říká Bible o slibech daných Bohu?

3 V Mojžíšově zákoně čteme: „V případě, že muž učiní Jehovovi slavnostní slib nebo přísahá přísahu, aby na svou duši uvázal slavnostní slib..., neporuší své slovo. Měl by činit podle všeho, co vyšlo z jeho úst.“ (4. Mojž. 30:2) Později Šalomoun napsal: „Kdykoli skládáš slavnostní slib Bohu, neváhej ho splnit, protože z hlupáků není žádné potěšení. Co slavnostně slíbíš, splň.“ (Kaz. 5:4) Ježíš potvrdil, jak závažné je dát slib, když řekl: „Lidem starodávných dob [bylo řečeno]: ‚Nebudeš přísahat, aniž vykonáš, ale musíš splnit své slavnostní sliby Jehovovi.‘“ (Mat. 5:33)

4. a) Jak vážné je slíbit něco Bohu? b) Co se chceme dozvědět o Jeftovi a Haně?

4 Je tedy jasné, že slíbit něco Bohu je velmi závažné. To, jak se ke svým slibům stavíme, ovlivňuje náš vztah s ním. David napsal: „Kdo smí vystoupit na Jehovovu horu a kdo smí povstat na jeho svatém místě? Každý..., kdo nenesl Mou [Jehovovu] duši k naprosté bezcennosti ani nepřísahal klamně.“ (Žalm 24:3, 4, ppč.) Co Jefta a Hana slíbili? A bylo pro ně jednoduché to splnit?

SLIB, KTERÝ DALI BOHU, VĚRNĚ SPLNILI

5. Co Jefta slíbil a jak to dopadlo?

5 Jefta věrně splnil to, co slíbil Jehovovi, než šel válčit proti Ammonitům – národu, který utlačoval Izraelity. (Soud. 10:7–9) Tolik toužil po vítězství, že Bohu řekl: „Jestliže mi zcela jistě vydáš syny Ammona do ruky, stane se také, že ten, kdo vyjde, kdo mi vyjde vstříc ze dveří mého domu, až se vrátím v pokoji od synů Ammona, se také stane Jehovovým.“ Jak to dopadlo? Ammonité utrpěli porážku a Jeftu při návratu z vítězné bitvy přišla přivítat jeho milovaná dcera. Měla to být ona, kdo se „stane Jehovovým“. (Soud. 11:30–34) Co to pro ni znamenalo?

6. a) Proč nebylo pro Jeftu ani pro jeho dceru jednoduché splnit slib, který Jefta dal? b) Jak na tebe působí to, co o slibech Bohu čteme v 5. Mojžíšově 23:21, 23 a v Žalmu 15:4?

6 Aby Jeftova dcera jednala v souladu se slibem svého otce, musela se plně věnovat službě Jehovovi ve svatostánku. Dal Jefta svůj slib neuváženě? Ne. Mohl totiž vědět, že mu může vyjít vstříc jeho dcera. Ale i tak to pro oba byla citově náročná situace a velká oběť. Když Jefta svoji dceru uviděl, „začal [si] trhat oděvy“ a bědovat. A ona pak plakala nad svým panenstvím. Proč? Jefta neměl syna a jeho jediná dcera se nikdy nevdá a neporodí mu vnoučata. Jejich jméno a rodinný odkaz zaniknou. To ale nebylo to nejdůležitější, o čem přemýšleli. Jefta řekl: „Já jsem otevřel svá ústa k Jehovovi a nejsem schopen se obrátit zpět“. A jeho dcera na to odpověděla: „Učiň mi podle toho, co vyšlo z tvých úst.“ (Soud. 11:35–39) Oba byli Bohu věrní a nikdy by je nenapadlo slib porušit – ať by je to stálo cokoli. (Přečti 5. Mojžíšovu 23:21, 23; Žalm 15:4.)

7. a) Co Hana slíbila a proč? b) Jak to dopadlo? c) Co Hanin slib znamenal pro Samuela? (Viz poznámku pod čarou.)

7 I Hana věrně splnila to, co slíbila Jehovovi. Svůj slib mu dala, když se trápila kvůli tomu, že nemůže mít děti, a musí neustále snášet urážky. (1. Sam. 1:4–7, 10, 16) Svěřila se s tím Bohu a slíbila mu: „Ó Jehovo vojsk, jestliže zcela jistě shlédneš na trápení své otrokyně a skutečně na mne vzpomeneš a nezapomeneš na svou otrokyni a skutečně dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Jehovovi na všechny dny jeho života, a na jeho hlavu nevejde břitva.“ (1. Sam. 1:11) Jehova Hanu vyslyšel a časem se jí narodil syn. Měla z toho obrovskou radost. Na svůj slib ale nezapomněla. Když chlapeček přišel na svět, řekla: „Vyžádala jsem si ho od Jehovy.“ (1. Sam. 1:20)

8. a) Proč bylo pro Hanu těžké splnit svůj slib? b) Jak nám Davidova slova zapsaná v 61. žalmu připomínají Hanin příkladný postoj?

8 Jakmile Hana malého Samuela přestala kojit, což bylo asi v jeho třech letech, udělala přesně to, co Bohu slíbila. Ani nepřemýšlela, že by jednala jinak. Vzala Samuela do svatostánku v Šilu k veleknězi Elimu a řekla: „O tohoto chlapce jsem se modlila, aby Jehova vyhověl mé prosebné žádosti, o kterou jsem ho prosila. A já jsem ho zase propůjčila Jehovovi. Po všechny dny, co bude, je někým vyžádaným pro Jehovu.“ (1. Sam. 1:24–28) Ve svatostánku „chlapec Samuel dále rostl u Jehovy.“ (1. Sam. 2:21) Co to pro Hanu znamenalo? Svého syna velmi milovala, ale teď s ním nebude moct být. Jen si představ, jak ho toužila každý den objímat, hrát si s ním a pečovat o něj – mít všechny ty krásné vzpomínky, které si milující matka uchovává, když její dítě vyrůstá. Hana ale svého slibu nelitovala. Řekla: „Mé srdce opravdu jásá v Jehovovi.“ (1. Sam. 2:1, 2; přečti Žalm 61:1, 5, 8)

Plníš slavnostní sliby, které jsi dal Jehovovi?

9. Na které otázky si ještě odpovíme?

9 Když teď chápeme, jak závažné je slíbit něco Bohu, zamysleme se nad těmito otázkami: Co my jako křesťané můžeme slavnostně slíbit? A do jaké míry bychom měli být rozhodnutí svoje sliby splnit?

SLIB ZASVĚCENÍ

Slib zasvěcení (10. odstavec)

10. Co je tím nejdůležitějším slibem, který křesťan může dát, a co obnáší?

10 Nejdůležitějším slavnostním slibem, jaký může křesťan dát, je ten, kterým zasvětí svůj život Jehovovi. Proč to můžeme říct? Protože v osobní modlitbě Bohu slavnostně slibuje, že svůj život využije k tomu, aby mu navždy sloužil, a to za všech okolností. Ježíš o tom řekl, že člověk „zapře sám sebe“ neboli se vzdá všech svých práv a slíbí, že bude vždycky upřednostňovat Boží vůli. (Mat. 16:24) Od toho dne patří Jehovovi. (Řím. 14:8) Každý, kdo složí slib zasvěcení, by ho měl brát velmi vážně, tak jako to bylo v případě žalmisty, který o svých slibech Bohu řekl: „Čím oplatím Jehovovi všechna jeho dobrodiní ke mně? Své slavnostní sliby Jehovovi splním, ano, přede vším jeho lidem.“ (Žalm 116:12, 14)

11. Co jsi dal najevo v den svého křtu?

11 Zasvětil jsi svůj život Jehovovi a dal to najevo křtem ve vodě? Pokud ano, je to úžasné! Vzpomeň si, že v den svého křtu jsi před očitými svědky dostal otázky, jestli ses zasvětil Jehovovi a jestli chápeš, že „svým zasvěcením se Bohu a křtem dáváš veřejně najevo, že se stáváš svědkem Jehovovým a že se připojuješ k organizaci, kterou Bůh vede svým duchem“. Svými kladnými odpověďmi jsi veřejně prohlásil, že ses bezvýhradně zasvětil Bohu, a ukázal, že jsi způsobilý ke křtu jako schválený Jehovův služebník. Jehova měl určitě velkou radost!

12. a) Jaké otázky bychom si měli položit? b) Jaké vlastnosti bychom podle apoštola Petra měli rozvíjet?

12 Křest je ale teprve začátek. Dál chceme žít v souladu se svým zasvěcením a věrně Bohu sloužit. Můžeme si tedy položit otázky: Udělal jsem od křtu duchovní pokrok? Sloužím dál Jehovovi z celého srdce? (Kol. 3:23) Modlím se, čtu Boží Slovo, účastním se shromáždění a chodím do služby tak často, jak je to možné? Nebo jsem v něčem polevil? Apoštol Petr řekl, jak se můžeme vyhnout tomu, že bychom se stali nečinnými. Kromě víry musíme pracovat na svém poznání, vytrvalosti a zbožné oddanosti. (Přečti 2. Petra 1:5–8.)

13. Co si musí uvědomovat zasvěcený a pokřtěný křesťan?

13 Slib zasvěcení není možné zrušit – to, co jsme Bohu slíbili, nelze vzít zpátky. Pokud je někdo unavený ze služby Jehovovi a z křesťanského způsobu života, nemůže začít tvrdit, že se nikdy Bohu opravdu nezasvětil a že jeho křest je neplatný. Ve skutečnosti dal před svědky najevo, že se úplně zasvětil Bohu. Bude se zodpovídat před Jehovou a sborem z jakéhokoli vážného hříchu, kterého se dopustí. (Řím. 14:12) Ať o tobě nikdy nemůže být řečeno, že jsi „opustil lásku, kterou jsi měl zprvu“. Naopak chceme, aby o každém z nás Ježíš mohl říct: „Znám tvé skutky a tvou lásku a víru a službu a vytrvalost, a že tvých posledních skutků je víc než těch dřívějších.“ (Zjev. 2:4, 19) Dál se ze všech sil snaž žít v souladu se svým slibem zasvěcení a dělat tak Jehovovi radost.

MANŽELSKÝ SLIB

Manželský slib (14. odstavec)

14. Co je druhým nejdůležitějším slibem, jaký člověk může dát, a proč?

14 Druhým nejdůležitějším slibem, jaký člověk může dát, je manželský slib. Proč to tak je? Protože manželství je posvátné. Nevěsta a ženich manželské sliby skládají před Bohem a očitými svědky. Obvykle slibují, že budou jeden druhého milovat, budou o sebe navzájem pečovat a jeden druhého si vážit, „a to po celý čas, kdy [budou] spolu žít na zemi podle Božího manželského uspořádání“. Někteří možná neřekli přesně tato slova, ale i tak svůj slib dali před Bohem. Jsou pak prohlášeni za muže a ženu a jejich manželství má být svazkem na celý život. (1. Mojž. 2:24; 1. Kor. 7:39) Ježíš řekl: „Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ Neměl by to udělat manžel, manželka ani nikdo jiný. Dvojice se proto musí brát s postojem, že rozvod nepřipadá v úvahu. (Mar. 10:9)

15. Proč křesťané nemůžou přijmout lehkovážný postoj k manželství?

15 Žádné manželství není dokonalé, protože ho vždycky tvoří dva nedokonalí lidé. Bible proto říká, že ti, kdo se vezmou, občas „budou mít soužení“. (1. Kor. 7:28) Je smutné, že v dnešní době mají mnozí k manželství lehkovážný postoj. Když vztah začne být napjatý, prostě to vzdají a od manželského partnera odejdou. To ale není křesťanské. Porušení manželského slibu se rovná lhaní Bohu a Bůh lháře nenávidí! (3. Mojž. 19:12; Přísl. 6:16–19) Apoštol Pavel napsal: „Jsi připoután k manželce? Přestaň hledat uvolnění.“ (1. Kor. 7:27) Pavel to mohl říct, protože věděl, že Jehova nenávidí zrádné jednání, které vede k rozvodu. (Mal. 2:13–16)

16. Co Bible říká k tomu, jestli se manželé můžou rozvést nebo od sebe odejít?

16 Ježíš učil, že jediným biblickým důvodem ke zrušení manželského slibu je to, když se podvedený partner rozhodne, že tomu druhému neodpustí nevěru. (Mat. 19:9; Hebr. 13:4) A jak je to v případě, že od sebe manželé chtějí odejít, aniž by se rozvedli? I k tomu se Bible vyjadřuje jasně. (Přečti 1. Korinťanům 7:10, 11.) Neuvádí důvody pro to, aby manželé žili odděleně. Někteří křesťané ale svoji situaci vyhodnotili tak, že k tomu důvod mají. Může jím být extrémní ohrožení života nebo duchovního stavu, když je partner násilnický nebo prosazuje odpadlické názory.

17. Co může křesťanům pomoct, aby jejich manželství bylo trvalé?

17 Když někdo přijde za staršími pro rady ohledně svých manželských problémů, starší by se ho měli zeptat, jestli se svým manželským partnerem v poslední době viděli film Jak se pozná pravá láska? a společně si prostudovali brožuru Vaše rodina může být šťastná. Tento film i brožura totiž obsahují zásady od Boha, které pomohly už mnoha párům. Jedni manželé řekli: „Od té doby, co si tu brožuru studujeme, je naše manželství šťastnější než kdy dřív.“ Jedna sestra, která je vdaná 22 let a jejíž manželství se málem rozpadlo, řekla: „Oba jsme pokřtění, ale po citové stránce jsme byli každý úplně někde jinde. Ten film vyšel právě včas. Máme teď mnohem lepší vztah.“ Jsi v manželství? Za všech okolností uplatňuj Jehovovy zásady. Pomůže ti to žít v souladu se svým manželským slibem a být při tom šťastný.

SLIB ZVLÁŠTNÍCH CELODOBÝCH SLUŽEBNÍKŮ

18. Co dělá hodně křesťanských rodičů?

18 Všiml sis, co dalšího měli Jefta a Hana společného? Jejich sliby vedly k tomu, že Jeftova dcera a Hanin syn zasvětili svůj život zvláštní, posvátné službě ve svatostánku. Nic jiného jim nemohlo přinést větší uspokojení. V dnešní době hodně křesťanských rodičů povzbuzuje svoje děti k tomu, aby se pustily do celodobé služby a v životě se zaměřovaly na uctívání Jehovy. Takoví rodiče a děti si zaslouží upřímnou pochvalu. (Soud. 11:40; Žalm 110:3)

Slib zvláštních celodobých služebníků (19. odstavec)

19. Co můžeme říct o zvláštních celodobých služebnících?

19 V současné době je asi 67 000 bratrů a sester členy Celosvětového řádu zvláštních celodobých služebníků svědků Jehovových. Slouží v betelu, pracují na stavbách nebo působí jako krajští dozorci, celodobí instruktoři, zvláštní průkopníci, misionáři a služebníci ve sjezdovém sále nebo v objektu pro biblické školy. Všichni dali „slib poslušnosti a chudoby“, kterým vyjádřili souhlas, že budou dělat cokoli, čím budou pověřeni za účelem podpory Božího království, že budou žít jednoduše a že bez svolení nebudou vykonávat jiné zaměstnání. Za výjimečné nepovažujeme tyto lidi, ale jejich úkoly. Zvláštní celodobí služebníci si uvědomují, že dokud v této službě zůstávají, je důležité pokorně žít v souladu se svým slibem.

20. K čemu bychom měli být rozhodnutí a proč?

20 Kolik z těch slibů, které jsme si teď probrali, jsi Bohu dal? Jeden, dva, nebo všechny tři? Určitě chápeš, že bys svoje sliby neměl brát na lehkou váhu. (Přísl. 20:25) Pokud nedodržíš slovo, které jsi dal Jehovovi, nebo nesplníš slavnostní slib, může to mít vážné následky. (Kaz. 5:6) Buď tedy dál rozhodnutý jednat v souladu s Davidovými slovy: „Budu navždy hrát melodie tvému jménu, abych plnil své slavnostní sliby den po dnu.“ (Žalm 61:8)

Podle Hanina slibu se její syn měl stát nazirejcem neboli měl celý svůj život věnovat svaté službě pro Jehovu. (4. Mojž. 6:2, 5, 8)

Viz dodatek „Biblický názor na rozvod a rozluku“ v knize „Zachovávejte se v Boží lásce“.