23. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Dej si pozor, aby tě nikdo neodvedl jako svou kořist!

Dej si pozor, aby tě nikdo neodvedl jako svou kořist!

„Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice.“ (KOL. 2:8)

PÍSEŇ Č. 37 Písmo je inspirované Bohem

CO SE DOZVÍŠ *

1. Jak se podle Kolosanům 2:4 a 8 Satan snaží přivést naši mysl do zajetí?

SATAN chce, abychom se k Jehovovi obrátili zády. Aby toho dosáhl, snaží se ovlivňovat naše myšlení. Vlastně chce přivést naši mysl do zajetí a přimět ji, aby poslouchala jeho. Snaží se nás přesvědčit nebo oklamat, abychom šli za ním, a to tím, že působí na naše touhy. (Přečti Kolosanům 2:4, 8.)

2., 3. a) Proč bychom měli věnovat pozornost varování v Kolosanům 2:8? b) Co se dozvíme z tohoto článku?

2 Opravdu jsme ve vážném nebezpečí, že by nás Satan oklamal? Ano. Pamatuj na to, že varování v Kolosanům 2:8 Pavel neadresoval nevěřícím. Napsal ho pomazaným křesťanům. (Kol. 1:2, 5) Tito křesťané byli v nebezpečí, a my jsme ještě ve větším nebezpečí. (1. Kor. 10:12) Jak to? Satan byl svržen na zem a snaží se věrné Boží služebníky svést na scestí. (Zjev. 12:9, 12, 17) Kromě toho žijeme v době, kdy zlí lidé a podvodníci postupují „od špatného k horšímu“. (2. Tim. 3:1, 13)

3 Z tohoto článku se dozvíme, jak se Satan snaží ovlivňovat naše myšlení pomocí „prázdného podvodu“. Ukážeme si tři z jeho pletich neboli lstivých skutků. (Ef. 6:11; ppč.) V následujícím článku se zamyslíme nad tím, jak odolávat negativním vlivům, které na nás jeho taktiky můžou mít. Nejdřív se ale podívejme na to, jak Satan svedl Izraelity krátce potom, co přišli do Zaslíbené země. Ukážeme si, co se z toho můžeme naučit.

SVEDENI K MODLÁŘSTVÍ

4.–6. Jakou změnu v zemědělských metodách museli podle 5. Mojžíšovy 11:10–15 Izraelité udělat, když se usídlili v Zaslíbené zemi?

4 Satan Izraelity chytře sváděl k modlářství. Jak to dělal? Využil toho, že si potřebovali obstarávat jídlo. Když Izraelité vstoupili do Zaslíbené země, museli změnit způsob pěstování plodin. Když byli v Egyptě, zemědělskou půdu zavlažovali vodou z Nilu. Nicméně v Zaslíbené zemi se půda nezavlažovala z nějaké velké řeky. Voda se získávala ze sezónních dešťů a kromě toho rostliny zavlažovala rosa. (Přečti 5. Mojžíšovu 11:10–15; Iz. 18:4, 5) Izraelité se proto museli naučit nové zemědělské metody. To pro ně nebylo jednoduché, protože většina z těch, kdo se zemědělstvím měli nějakou zkušenost, zemřela v pustině.

Jak Satan dokázal změnit myšlení izraelských zemědělců? (4. až 6. odstavec) *

5 Jehova svému lidu vysvětlil, že se jim změnily okolnosti. Pak přidal varování, které na první pohled nemá s tématem zemědělství vůbec nic společného. Řekl jim: „Mějte se na pozoru, aby se nestalo, že se vaše srdce dá zlákat, a vy odbočíte a budete uctívat jiné bohy a klanět se jim.“ (5. Mojž. 11:16, 17) Proč Jehova Izraelity varoval před uctíváním falešných bohů, když jim říkal něco o nových zemědělských metodách?

6 Jehova věděl, že Izraelité budou v pokušení naučit se nějaké místní zemědělské techniky od pohanů, kteří žili poblíž. Samozřejmě že některé užitečné dovednosti se od nich Izraelité mohli naučit, protože ti lidé byli mnohem zkušenější. Skrývalo se v tom ale nebezpečí. Smýšlení kananejských zemědělců bylo ovlivněno jejich vírou v Baala. Považovali ho za majitele oblohy a dárce dešťů. Jehova nechtěl, aby se jeho lid nechal oklamat takovými falešnými naukami. Izraelité ho ale opakovaně zrazovali a uctívali Baala. (4. Mojž. 25:3, 5; Soud. 2:13; 1. Král. 18:18) Všimni si teď, jak se Satanovi podařilo ulovit je jako svoji kořist.

TŘI SATANOVY TAKTIKY

7. Co vyzkoušelo víru Izraelitů potom, co přišli do Zaslíbené země?

7 První taktikou, kterou Satan použil, bylo to, že působil na přirozené přání, aby půdu zalil déšť. Od konce dubna do září pršelo v Zaslíbené zemi velmi málo. Život a blahobyt závisely na dešti, který se obvykle začal objevovat v říjnu. Satan Izraelitům nalhal, že aby se jim dobře dařilo, musí si osvojit zvyky pohanů žijících kolem. Ti byli přesvědčeni, že musí provádět určité rituály, aby své bohy přiměli seslat potřebný déšť. Izraelité, kterým chyběla víra v Jehovu, si mysleli, že to je jediný způsob, jak předejít dlouhotrvajícímu suchu. Začali proto provádět pohanské rituály, kterými uctívali falešného boha Baala.

8. Co bylo Satanovou druhou taktikou?

8 Satan na Izraelity použil druhou taktiku. Působil na jejich nemravné touhy. Lidé z pohanských národů uctívali své bohy zvrácenými sexuálními orgiemi. K tomuto perverznímu uctívání patřila ženská i mužská chrámová prostituce. Homosexualita a další formy nemravnosti byly nejenom tolerovány, ale byly považovány za normální! (5. Mojž. 23:17, 18; 1. Král. 14:24) Pohané si mysleli, že těmito rituály povzbudí své bohy, aby způsobili, že půda bude úrodná. Pohanské nemravné rituály se mnoha Izraelitům zalíbily, což vedlo k tomu, že začali uctívat falešné bohy. Ve skutečnosti je Satan zajal jako svoji kořist.

9. Jak Satan podle Ozeáše 2:16 a 17 rozostřil pohled Izraelitů na Jehovu?

9 Jaká byla Satanova třetí taktika? Rozostřil pohled Izraelitů na Jehovu. Za dnů proroka Jeremjáše Jehova řekl, jaký vliv mají falešní proroci na jeho služebníky – kvůli Baalovi zapomínají na jeho jméno. (Jer. 23:27) Izraelité patrně přestali Boží jméno používat a nahradili ho jménem Baal, což znamená „majitel“ nebo „pán“. Tímto jednáním Satan v jejich mysli stíral rozdíl mezi Jehovou a Baalem. Pro Izraelity pak bylo snazší mísit uctívání Jehovy a Baala dohromady. (Přečti Ozeáše 2:16, 17 a poznámku pod čarou k výrazu „Můj majitel“.)

JEHO TAKTIKY DNES

10. Jaké taktiky Satan používá dnes?

10 Stejné taktiky Satan používá i dnes. Bere lidi do zajetí tím, že působí na přirozená přání, propaguje sexuální nemravnost a rozostřuje pohled na Jehovu. Uvažujme nejdřív o té poslední taktice.

11. Jak Satan rozostřuje pohled na Jehovu?

11 Satan rozostřuje pohled na Jehovu. Po smrti Ježíšových apoštolů někteří z těch, kdo o sobě tvrdili, že jsou křesťané, začali šířit falešné nauky. (Sk. 20:29, 30; 2. Tes. 2:3) Tito odpadlíci začali zamlžovat totožnost jediného pravého Boha. Například ve svých Biblích přestali používat Boží jméno a dávali přednost takovým výrazům jako „Pán“. Tím, že Boží jméno odstranili a nahradili ho slovem „Pán“, bylo pro čtenáře Bible těžší vidět rozdíl mezi Jehovou a jinými „pány“, o kterých se v Písmu píše. (1. Kor. 8:5) Jeden výraz, „Pán“, používali pro Jehovu i Ježíše, což vedlo k tomu, že pro lidi bylo těžké vnímat Jehovu a jeho Syna jako odlišné osoby s rozdílným postavením. (Jan 17:3) Tento zmatek přispěl k rozšíření nauky o Trojici, která v Božím Slově nemá oporu. V důsledku toho mnozí považují Boha za záhadného a myslí si, že není možné ho poznat. To je nehorázná lež! (Sk. 17:27)

Jak Satan používá falešné náboženství, aby v lidech živil nemravné touhy? (12. odstavec) *

12. Co církve propagují a k čemu to podle Římanům 1:28–31 vede?

12 Satan působí na nemravné touhy. V době starověkého Izraele používal falešné náboženství, aby propagoval nemravnost. Dnes dělá to samé. Církve nemravnost tolerují, a dokonce propagují. Následkem toho se mnozí z těch, kdo tvrdí, že slouží Bohu, přestávají řídit jeho jasnými mravními měřítky. Výsledek popsal apoštol Pavel ve svém dopise Římanům. (Přečti Římanům 1:28–31.) Mezi „to, co se nehodí“ zařadil všechny druhy sexuální nemravnosti včetně homosexuality. (Řím. 1:24–27, 32; Zjev. 2:20) Je proto velmi důležité, abychom se drželi toho, co učí Bible.

13. Jakou další taktiku Satan používá?

13 Satan působí na přirozená přání. Přirozeně si přejeme získávat dovednosti, které nám pomůžou postarat se o sebe a svoji rodinu. (1. Tim. 5:8) Tyto dovednosti můžeme většinou získat, když chodíme do školy a pilně studujeme. Musíme být ale opatrní. Vzdělávací systém v mnoha zemích učí studenty nejenom praktické dovednosti, ale také lidskou filozofii. Studenti jsou vedeni k tomu, aby zpochybňovali existenci Boha a význam Bible. Učí se, že všichni inteligentní lidé věří, že život vznikl evolucí. (Řím. 1:21–23) Takové názory jsou v rozporu s Boží moudrostí. (1. Kor. 1:19–21; 3:18–20)

14. Co v lidech rozvíjí lidská filozofie?

14 Lidská filozofie ignoruje Jehovova měřítka, a dokonce se staví proti nim. Nerozvíjí v lidech vlastnosti, které jsou ovocem Božího svatého ducha, ale motivuje je ke skutkům těla. (Gal. 5:19–23) Vzbuzuje v nich pýchu a aroganci a výsledkem je to, že začnou „milovat sami sebe“. (2. Tim. 3:2–4) Tyto vlastnosti jsou v protikladu k mírnosti a pokoře, ke kterým jsou Boží služebníci povzbuzováni. (2. Sam. 22:28) Někteří z křesťanů, kteří studovali na vysoké škole, nechali svoji mysl tvarovat spíš lidskými názory než Božím myšlením. Podívejme se jenom na jeden příklad toho, k čemu to může vést.

Jak může být naše myšlení pokřiveno lidskou filozofií? (14. až 16. odstavec) *

15., 16. Co ses naučil ze zkušenosti jedné sestry?

15 Sestra, která je v celodobé službě přes 15 let, říká: „Už jako pokřtěná jsem četla a slyšela o nebezpečích spojených s vysokoškolským vzděláním, ale nevěnovala jsem tomu pozornost. Myslela jsem si, že se mě ty rady netýkají.“ Jaké problémy ale potom musela řešit? Přiznává: „Studium mi bralo tolik času a energie, že už jsem se k Jehovovi nemodlila tolik jako dřív. Byla jsem tak vyčerpaná, že jsem neměla chuť mluvit s lidmi o Bibli, a tak unavená, že jsem se nedokázala pořádně připravovat na shromáždění. Naštěstí jsem si uvědomila, že vysokoškolské vzdělání ničí můj vztah s Jehovou. Došlo mi, že s tím musím skončit, a to jsem udělala.“

16 Jaký vliv mělo vysokoškolské vzdělání na smýšlení té sestry? Říká: „Stydím se to přiznat, ale vzdělání, které jsem chtěla získat, mě naučilo být kritická k druhým, zvlášť k bratrům a sestrám, mít na ně vysoké nároky a odtahovat se od nich. Trvalo mi dlouho, než jsem se odnaučila takhle uvažovat. Ta etapa mého života mi ukázala, jak nebezpečné je ignorovat varování, která od našeho nebeského Otce dostáváme prostřednictvím jeho organizace. Jehova mě zná líp, než se znám já sama. Kdybych mu tak jenom naslouchala!“

17. a) K čemu bychom měli být rozhodnutí? b) Co bude rozebírat příští článek?

17 Buď rozhodnutý, že se nikdy nestaneš Satanovou kořistí. Nenech se oklamat filozofií a prázdným podvodem jeho světa. Stále si dávej pozor na jeho taktiky. (1. Kor. 3:18; 2. Kor. 2:11) Nikdy mu nedovol, aby rozostřil tvůj pohled na Jehovu. Žij podle Jehovových vysokých morálních měřítek. A nikdy se nenech Satanem obelstít, takže bys začal ignorovat Jehovovy rady. Ale co když zjistíš, že tvoje myšlení už tímto světem ovlivněno je? V příštím článku si ukážeme, jak nám Boží Slovo může pomoct, abychom se zbavili i „silně zakořeněných“ myšlenek a zvyků. (2. Kor. 10:4, 5)

PÍSEŇ Č. 11 Rozradostňujme Jehovovo srdce

^ 5. odst. Satan je expert v klamání lidí. Spoustě z nich namluvil, že jsou svobodní, ale ve skutečnosti je má v zajetí. Rozebereme si teď několik taktik, které používá.

^ 48. odst. POPIS OBRÁZKU: Izraelité, kteří se přátelí s Kananejci, jsou v pokušení uctívat Baala a chovat se nemravně.

^ 51. odst. POPIS OBRÁZKU: Reklama církve, která toleruje homosexualitu.

^ 53. odst. POPIS OBRÁZKU: Mladá sestra začala studovat na vysoké škole. Ona i její spolužáci jsou nadšení myšlenkou profesorky, že věda a technika dokážou vyřešit všechny lidské problémy. Na shromáždění se pak nudí a je kritická.