11. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Naslouchej Jehovovu hlasu

Naslouchej Jehovovu hlasu

„To je můj Syn, ... naslouchejte mu.“ (MAT. 17:5)

PÍSEŇ Č. 6 Modlitba Božího služebníka

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Jak Jehova komunikuje s lidmi? b) O čem teď budeme přemýšlet?

JEHOVA s lidmi moc rád komunikuje. V minulosti jim sděloval svoje myšlenky prostřednictvím proroků, andělů a svého Syna, Ježíše Krista. (Amos 3:7; Gal. 3:19; Zjev. 1:1) Dnes s námi komunikuje prostřednictvím svého Slova, Bible. Dal nám ji, abychom mohli zjistit, co si myslí, a pochopit, jak jedná.

2 Když byl Ježíš na zemi, Jehova třikrát promluvil z nebe. Přemýšlejme teď, co řekl, co se z toho můžeme naučit a co dobrého nám to přináší.

„TY JSI MŮJ MILOVANÝ SYN“

3. Co podle Marka 1:9–11 Jehova řekl, když byl Ježíš pokřtěn, a která důležitá fakta potvrdil?

3 V Markovi 1:9–11 čteme o první situaci, kdy Jehova promluvil z nebe. (Přečti.) Řekl: „Ty jsi můj milovaný Syn; schválil jsem tě.“ Na Ježíše muselo hluboce zapůsobit, když slyšel svého Otce, jak mu vyjadřuje lásku a důvěru. Jehova potvrdil tři důležitá fakta. Za prvé, Ježíš je jeho Syn. Za druhé, Jehova svého Syna miluje. A za třetí, Jehova svého Syna schválil. Podívejme se teď na tato fakta podrobněji.

4. Jaký nový vztah vznikl mezi Bohem a Ježíšem při Ježíšově křtu?

4 „Ty jsi můj ... Syn.“ Těmito slovy Jehova naznačil, že mezi ním a jeho milovaným Synem Ježíšem vznikl nový vztah. Ježíš byl Božím Synem, už když žil v nebi. Nicméně při svém křtu byl pomazán svatým duchem. Tehdy Bůh naznačil, že Ježíš jako jeho pomazaný Syn právě získal naději, že se do nebe vrátí, aby se tam stal Bohem ustanoveným králem a veleknězem. (Luk. 1:31–33; Hebr. 1:8, 9; 2:17) Když tedy Jehova při Ježíšově křtu řekl „ty jsi můj ... Syn“, měl k tomu dobrý důvod. (Luk. 3:22)

Jsme rádi, když nás někdo pochválí a povzbudí (5. odstavec) *

5. Jak můžeme napodobovat Jehovův příklad v tom, že Ježíšovi vyjádřil lásku a ocenění?

5 „Ty jsi můj milovaný.“ Tím, že Jehova vyjádřil Ježíšovi lásku a ocenění, nám dal příklad, abychom hledali příležitosti, kdy můžeme druhé povzbudit. (Jan 5:20) Zahřeje nás u srdce, když cítíme lásku někoho, koho máme rádi, nebo když nás takový člověk pochválí za to, co děláme. Podobně naši bratři a sestry ve sboru a členové naší rodiny potřebují cítit, že je máme rádi, a slyšet naše povzbudivá slova. Když druhé chválíme, posilujeme jejich víru a pomáháme jim, aby věrně sloužili Jehovovi. Rodiče by měli povzbuzovat hlavně svoje děti. Když je upřímně chválí a dávají jim najevo, že je milují, dětem se dobře daří.

6. Proč Ježíšovi můžeme důvěřovat?

6 „Schválil jsem tě.“ Z těchto slov vidíme, že Jehova si byl jistý, že Ježíš věrně udělá to, co si jeho Otec přeje. I my tedy můžeme naprosto důvěřovat, že Ježíš věrně splní všechny Jehovovy sliby. (2. Kor. 1:20) Když o Ježíšovi přemýšlíme, jsme ještě víc rozhodnutí učit se od něj a napodobovat ho. Tak jako Jehova důvěřoval Ježíšovi, důvěřuje i svým služebníkům, že se jako skupina budou od jeho Syna dál učit. (1. Petra 2:21)

„NASLOUCHEJTE MU“

7. Při jaké příležitosti Jehova podruhé promluvil z nebe a co řekl, jak o tom čteme v Matoušovi 17:1–5?

7 Přečti Matouše 17:1–5. Podruhé Jehova z nebe promluvil při Ježíšově proměnění. Ježíš řekl Petrovi, Jakubovi a Janovi, aby s ním šli na jednu vysokou horu. Tam měli pozoruhodné vidění. Ježíšův obličej jasně zářil a jeho oblečení se třpytilo. Dvě postavy, které představovaly Mojžíše a Elijáše, začaly s Ježíšem mluvit o jeho blízké smrti a vzkříšení. Ti tři apoštolové sice byli „obtíženi spánkem“, ale svědky tohoto úžasného vidění byli potom, co se úplně probrali. (Luk. 9:29–32) Pak je zastínil jasný oblak, ze kterého byl slyšet hlas – Boží hlas! Tak jako při Ježíšově křtu, Jehova řekl, že svého Syna schvaluje a že ho miluje. Vyjádřil to slovy: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.“ Tentokrát ale dodal: „Naslouchejte mu.“

8. Jak na Ježíše a učedníky vidění zapůsobilo?

8 Toto vidění naznačilo, jakou bude mít Ježíš slávu a moc v postavení krále Božího království. Určitě Ježíše povzbudilo a posílilo, aby vydržel mučení, které ho čekalo, a snesl bolestivou smrt. Také upevnilo víru učedníků a dodalo jim sílu, aby obstáli ve zkouškách věrnosti a zvládli roky tvrdé práce, které byly před nimi. Apoštol Petr se o proměnění zmínil asi o 30 let později. Bylo jasné, že je v jeho paměti stále živé. (2. Petra 1:16–18)

9. Jaké praktické rady dal Ježíš svým následovníkům?

9 „Naslouchejte mu.“ Jehova dal jasně najevo, že chce, abychom slovům jeho Syna naslouchali a řídili se jimi. O čem Ježíš mluvil, když byl na zemi? Řekl hodně cenných myšlenek. Například svoje následovníky s láskou učil, jak oznamovat dobrou zprávu o Království, a opakovaně jim připomínal, aby zůstali bdělí. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Také je vybízel, aby se silně namáhali, a povzbuzoval je, aby se nevzdali. (Luk. 13:24) Kladl důraz na to, aby milovali jeden druhého, byli jednotní a dodržovali jeho přikázání. (Jan 15:10, 12, 13) Dal jim skutečně praktické rady! Ty jsou dnes stejně platné, jako byly v Ježíšově době.

10., 11. Jak dáváme najevo, že Ježíšovi nasloucháme?

10 Ježíš řekl: „Každý, kdo je na straně pravdy, naslouchá mému hlasu.“ (Jan 18:37) To, že jeho hlasu nasloucháme, dáváme najevo tak, že se řídíme slovy „snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte“. (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Ukazujeme to také tím, že s nadšením kážeme dobrou zprávu „v příznivém období“ i „v období obtížném“. (2. Tim. 4:2)

11 Ježíš řekl: „Mé ovce naslouchají mému hlasu.“ (Jan 10:27) Kristovi následovníci dávají najevo, že naslouchají Ježíšovi, nejenom tím, že jeho slovům věnují pozornost, ale také tím, že se jimi řídí. Nerozptylují se životními starostmi. (Luk. 21:34) Je pro ně velmi důležité, aby poslouchali Ježíšova přikázání, i když je to těžké. Mnozí bratři a sestry zažívají velké zkoušky včetně útoků odpůrců, extrémní chudoby a přírodních katastrof. Přes to všechno zůstávají Jehovovi věrní, ať to stojí, co to stojí. Ježíš je ujišťuje: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo zase miluje mne, bude milován mým Otcem.“ (Jan 14:21)

Kazatelská služba nám pomáhá, aby se náš život točil kolem duchovních věcí (12. odstavec) *

12. Jakým dalším způsobem můžeme ukázat, že Ježíšovi nasloucháme?

12 Uveďme si další způsob, jak můžeme ukázat, že Ježíšovi nasloucháme: Spolupracujeme s těmi, které Ježíš ustanovil, aby nás vedli. (Hebr. 13:7, 17) V posledních letech došlo v Boží organizaci k mnoha změnám. Například používáme nové nástroje a metody ve službě, shromáždění v týdnu získalo novou podobu a byly upraveny postupy pro výstavbu, rekonstrukci a údržbu sálů Království. Tohoto laskavého a pečlivě promyšleného vedení si moc vážíme! Můžeme si být jistí, že Jehova nás v našich snahách řídit se aktuálními pokyny od jeho organizace bude podporovat.

13. Co dobrého nám přináší, když Ježíšovi nasloucháme?

13 Když všemu, co Ježíš učil, nasloucháme, přináší nám to mnoho dobrého. Svým učedníkům slíbil, že je jeho učení posílí. Řekl: „Naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“ (Mat. 11:28–30) Boží Slovo, včetně čtyř evangelií, která pojednávají o Ježíšově životě a službě, obnovuje naše duchovní síly a moudře nám radí. (Žalm 19:7; 23:3) Ježíš prohlásil: „Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!“ (Luk. 11:28)

„[SVÉ JMÉNO] OSLAVÍM“

14., 15. a) Kdy Jehova promluvil z nebe potřetí, jak se o tom píše v Janovi 12:27 a 28? b) Jak Jehovova slova Ježíše utěšila a posílila?

14 Přečti Jana 12:27, 28. Janovo evangelium obsahuje zprávu o třetí příležitosti, při které Jehova promluvil z nebe. Několik dní před svou smrtí byl Ježíš v Jeruzalémě, aby oslavil svůj poslední Pesach. Řekl: „Má duše je nyní znepokojená.“ Pak se modlil: „Otče, oslav své jméno.“ Jehova mu odpověděl: „Oslavil jsem je a opět je oslavím.“

15 Ježíš byl znepokojený, protože na něm ležela obrovská odpovědnost. Zůstane Jehovovi věrný? Věděl, že bude krutě zbičován a zemře mučivou smrtí. (Mat. 26:38) Ze všeho nejvíc si přál, aby bylo oslaveno jméno jeho Otce. Ježíš byl obviněn z rouhání a dělal si starosti, že jeho smrt Boží jméno pošpiní. To, co mu Jehova řekl, ho muselo velmi povzbudit. Mohl si být jistý, že Boží jméno bude oslaveno. Slova jeho Otce ho určitě hodně utěšila a dodala mu sílu k tomu, co ho čekalo. I když je tehdy chápal možná jenom on, Jehova zajistil, aby byla zaznamenána pro nás všechny. (Jan 12:29, 30)

Jehova oslaví svoje jméno a vysvobodí svůj lid (16. odstavec) *

16. Proč si možná někdy děláme starosti, že Boží jméno bude pošpiněno?

16 Možná i my si podobně jako Ježíš děláme starosti, že Boží jméno bude pošpiněno. Možná i s námi někdo jedná nespravedlivě. Nebo nás zneklidňují lži, které o nás šíří odpůrci. Můžeme si říkat, že nepravdivé zprávy dělají Božímu jménu a jeho organizaci ostudu. V takových chvílích jsou pro nás Jehovova slova velkou útěchou. Nemusíme si dělat přehnané starosti. Můžeme si být jistí, že „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit [naše] srdce a [naše] myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše“. (Filip. 4:6, 7) Jehova svoje jméno v každém případě oslaví. Prostřednictvím Království napraví všechny škody, které Satan a jeho svět působí jeho věrným služebníkům. (Žalm 94:22, 23; Iz. 65:17)

NASLOUCHEJ JEHOVOVU HLASU

17. Jak podle Izajáše 30:21 Jehova mluví ke svému lidu dnes?

17 Jehova ke svému lidu mluví i dnes. (Přečti Izajáše 30:21.) Je pravda, že k nám nepromlouvá z nebe. Máme od něj ale jeho psané Slovo, Bibli, ve kterém nám radí. Svým duchem navíc vede „věrného správce“, aby Božím služebníkům dával duchovní pokrm. (Luk. 12:42) A máme ho opravdu hodně! Dostáváme tištěné a elektronické publikace, videa, filmy a audionahrávky.

18. Jak Jehovova slova upevňují tvoji víru a dodávají ti odvahu?

18 Na slova, která Jehova řekl, když byl jeho Syn na zemi, stále pamatujme. Kéž nám Boží slova zaznamenaná v Bibli dodávají jistotu, že Jehova má všechno pod kontrolou a že napraví jakoukoli škodu, kterou nám Satan a jeho zlý svět způsobili. A kéž jsme rozhodnutí pozorně Jehovovu hlasu naslouchat. Když to budeme dělat, zvládneme všechny problémy a zkoušky, které zažíváme teď nebo které jsou možná ještě před námi. Bible nám připomíná: „Potřebujete totiž vytrvalost, abyste, až vykonáte Boží vůli, přijali splnění toho slibu.“ (Hebr. 10:36)

PÍSEŇ Č. 22 „Jehova je můj Pastýř“

^ 5. odst. Během Ježíšova života na zemi Jehova třikrát promluvil z nebe. V jednom případě vybídl Kristovy učedníky, aby jeho Synovi naslouchali. Dnes k nám Jehova mluví prostřednictvím Bible, která obsahuje Ježíšovo učení, a prostřednictvím své organizace. Zamyslíme se teď nad tím, že když Jehovovi a Ježíšovi nasloucháme, přináší nám to mnoho dobrého.

^ 52. odst. POPIS OBRÁZKŮ: Starší si všímá, že služební pomocník pomáhá s údržbou sálu a že je k dispozici zvěstovatelům u pultu s publikacemi. Upřímně ho za to chválí.

^ 54. odst. POPIS OBRÁZKU: Manželé v Sieře Leone dávají rybáři pozvánku na shromáždění.

^ 56. odst. POPIS OBRÁZKU: Svědkové Jehovovi se v zemi, kde je naše činnost omezená, scházejí v domácnostech bratrů a sester. Jsou oblečení neformálně, aby na sebe nepoutali pozornost.