Přejít k článku

Čemu svědkové Jehovovi věří?

Čemu svědkové Jehovovi věří?

Jako svědkové Jehovovi se ze všech sil snažíme držet křesťanství, které zavedl Ježíš a kterého se drželi i jeho apoštolové. Tento článek shrnuje základní věci, kterým věříme.

 1.   Bůh. Uctíváme jediného pravého Boha, všemohoucího Stvořitele, který se jmenuje Jehova. (Žalm 83:18; Zjevení 4:11) Stejného Boha uctíval Abraham, Mojžíš a Ježíš. (2. Mojžíšova 3:6; 32:11; Jan 20:17)

 2.   Bible. Jsme přesvědčení, že autorem Bible je Bůh a že do ní nechal zapsat informace, které jsou pro nás důležité. (Jan 17:17; 2. Timoteovi 3:16) To, čemu věříme, zakládáme na všech 66 biblických knihách, to znamená na „Starém zákoně“ i na „Novém zákoně“. Profesor Jason D. BeDuhn výstižně napsal, že svědkové Jehovovi postavili „svůj systém náboženských názorů a praxe z původního biblického materiálu, aniž by předem stanovili, co se v něm má najít“. a

   I když uznáváme celou Bibli, nemyslíme si, že by se měla od začátku do konce vykládat doslovně. Uvědomujeme si, že některé její části jsou napsané obrazným jazykem a mají symbolický význam. (Zjevení 1:1)

 3.   Ježíš. Následujeme učení a příklad Ježíše Krista a vážíme si ho, protože ho považujeme za našeho zachránce a Božího Syna. (Matouš 20:28; Skutky 5:31) Proto můžeme říct, že jsme křesťané. (Skutky 11:26) Z Bible jsme se ale dozvěděli, že Ježíš není všemohoucím Bohem. Bible také nijak nepodporuje nauku o Trojici. (Jan 14:28)

 4.   Boží království. Je to skutečná vláda v nebi, ne nějaký stav srdce křesťana. Tato vláda nahradí všechny lidské vlády a uskuteční záměr, který má Bůh se zemí. (Daniel 2:44; Matouš 6:9, 10) Stane se to už brzy, protože z biblického proroctví vyplývá, že žijeme „v posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1–5; Matouš 24:3–14)

   Králem Božího království je Ježíš. Začal panovat v roce 1914. (Zjevení 11:15)

 5.   Záchrana. Osvobození z hříchu a smrti je možné díky výkupní oběti Ježíše Krista. (Matouš 20:28; Skutky 4:12) Pokud z ní chtějí mít lidé užitek, musí nejenom věřit v Ježíše, ale také změnit svůj způsob života a dát se pokřtít. (Matouš 28:19, 20; Jan 3:16; Skutky 3:19, 20) To, co člověk dělá, ukazuje, jestli má živou víru. (Jakub 2:24, 26) Přesto si záchranu nemůžeme zasloužit. Můžeme ji získat pouze díky „Boží nezasloužené laskavosti“. (Galaťanům 2:16, 21)

 6.   Nebe. Jehova, Ježíš Kristus a věrní andělé žijí v duchovní říši. b (Žalm 103:19–21; Skutky 7:55) Do nebe bude vzkříšeno relativně málo lidí, konkrétně 144 000. Budou tam spolu s Ježíšem vládnout v Božím království. (Daniel 7:27; 2. Timoteovi 2:12; Zjevení 5:9, 10; 14:1, 3)

 7.   Země. Bůh stvořil Zemi, aby sloužila jako trvalý domov pro lidstvo. (Žalm 104:5; 115:16; Kazatel 1:4) V budoucnosti na ní obnoví ráj a zařídí, aby v něm poslušní lidé žili věčně a měli dokonalé zdraví. (Žalm 37:11, 34)

 8.   Zlo a utrpení. Začaly, když se jeden z andělů vzbouřil proti Bohu. (Jan 8:44) Tento anděl, který byl po své vzpouře nazván „Satan“ a „Ďábel“, přesvědčil první lidský pár, aby se k němu přidali. To mělo pro jejich potomky katastrofální následky. (1. Mojžíšova 3:1–6; Římanům 5:12) Zlo a utrpení Bůh připouští proto, aby se vyřešily morální otázky, které Satan vznesl. Ale nedovolí, aby to tak bylo napořád.

 9.   Smrt. Lidé, kteří zemřou, jednoduše přestanou existovat. (Žalm 146:4; Kazatel 9:5, 10) Nejsou mučeni v ohnivém pekle.

   V budoucnosti Bůh miliardy mrtvých lidí vzkřísí. (Skutky 24:15) Nicméně ti, kdo po svém vzkříšení nebudou chtít přizpůsobit svůj život Božím zásadám, budou navždy zničeni a nebudou mít naději na vzkříšení. (Zjevení 20:14, 15)

 10.   Rodina. Držíme se vzoru, který Bůh na začátku stanovil – manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Jediným oprávněným důvodem k rozvodu je sexuální nemravnost. (Matouš 19:4–9) Jsme přesvědčení, že když se rodina řídí radami z Bible, může být šťastná a spokojená. (Efezanům 5:22–6:1)

 11.   Uctívání Boha. Neuctíváme kříž ani žádné jiné symboly, sochy nebo obrazy. (5. Mojžíšova 4:15–19; 1. Jana 5:21) Boha uctíváme hlavně následujícími způsoby:

 12.   Naše organizace. Jsme zorganizováni do sborů. Na chod každého z nich dohlíží skupina sborových starších. Tito starší ale netvoří žádné duchovenstvo ani nedostávají plat. (Matouš 10:8; 23:8) Nedáváme desátky a na našich setkáních se nikdy nedělají peněžní sbírky. (2. Korinťanům 9:7) Veškerá naše činnost je financována z anonymních darů.

   Svědkům Jehovovým po celém světě dává pokyny vedoucí sbor, což je malá skupina zkušených křesťanů, která pracuje v našem světovém ústředí. (Matouš 24:45)

 13.   Naše jednota. Jsme celosvětově jednotní v tom, čemu věříme. (1. Korinťanům 1:10) Také se usilovně snažíme, aby nás nerozdělovaly společenské, etnické, rasové a třídní rozdíly. (Skutky 10:34, 35; Jakub 2:4) To, že jsme jednotní, ale neznamená, že se nemůžeme v osobních věcech rozhodovat každý jinak. Jako jednotlivci se rozhodujeme podle svého biblicky školeného svědomí. (Římanům 14:1–4; Hebrejcům 5:14)

 14.   Naše chování. Ze všech sil se snažíme projevovat nesobeckou lásku. (Jan 13:34, 35) Neděláme věci, které se Bohu nelíbí. K tomu patří i to, že nepřijímáme transfuze, protože podle Boha to není správný způsob použití krve. (Skutky 15:28, 29; Galaťanům 5:19–21) Jsme pokojní a nezapojujeme se do válek. (Matouš 5:9; Izajáš 2:4) Respektujeme vládu země, ve které žijeme, a posloucháme její zákony, pokud nejsou v rozporu s těmi Božími. (Matouš 22:21; Skutky 5:29)

 15.   Postoj k druhým lidem. Ježíš přikázal: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Také ale řekl, že křesťané „nejsou částí světa“. (Matouš 22:39; Jan 17:16) Proto se snažíme ke všem chovat hezky, ale jsme naprosto neutrální v politických záležitostech a nemáme nic společného s jinými náboženstvími. (Galaťanům 6:10; 2. Korinťanům 6:14) Nicméně respektujeme, když se lidé, kteří ke svědkům Jehovovým nepatří, rozhodnou v těchto věcech jinak. (Římanům 14:12)

 Pokud máte další otázky ohledně toho, čemu svědkové Jehovovi věří, můžete si o nás přečíst víc na našich webových stránkách, kontaktovat jednu z našich kanceláří, zajít na jedno z našich setkání v nejbližším sále Království nebo si popovídat s nějakým svědkem z vašeho okolí.

a Viz kniha Truth in Translation, strana 165.

b Špatní andělé byli z nebe svrženi, ale jako duchovní osoby dál existují. (Zjevení 12:7–9)