Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 9. KAPITOLA

‚Kristus, Boží moc‘

‚Kristus, Boží moc‘

1–3. (a) Jaký děsivý zážitek na Galilejském moři měli učedníci a co udělal Ježíš? (b) Proč je Ježíš právem označen jako ‚Kristus, Boží moc‘?

UČEDNÍCI byli zděšeni. Plavili se přes Galilejské moře a náhle je přepadla bouře. Nějaké bouře na tomto jezeře už dříve určitě zažili. Vždyť někteří z nich byli zkušení rybáři. * (Matouš 4:18, 19) Tentokrát to však byla „velká prudká větrná bouře“, která moře rychle proměnila v běsnící živel. Muži se zoufale snažili plavidlo kormidlovat, ale bouře byla příliš silná. Vzdouvající se vlny se „valily přes člun“, který se začal plnit vodou. Přes všechen ten rozruch Ježíš tvrdě spal na zádi, protože byl vyčerpán po dnu stráveném vyučováním zástupů. Učedníci měli strach o svůj život, a proto Ježíše vzbudili a prosili ho: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ (Marek 4:35–38; Matouš 8:23–25)

2 Ježíš se nebál. S naprostou důvěrou vítr a moře napomenul: „Mlč! Buď zticha!“ Vítr a moře ihned uposlechly — bouře ustala, vlny se utišily a „nastal velký klid“. Na učedníky nyní padl neobvyklý strach. „Kdo to skutečně je?“ říkali jeden druhému. Vždyť který člověk by mohl napomenout vítr a moře, jako by ukázňoval nepoddajné dítě! (Marek 4:39–41; Matouš 8:26, 27)

3 Ježíš však nebyl obyčejný člověk. Pro něj a prostřednictvím něj Jehova projevoval svou moc pozoruhodnými způsoby. Apoštol Pavel o něm mohl pod inspirací oprávněně  říci, že je ‚Kristus, Boží moc‘. (1. Korinťanům 1:24) Ve kterých ohledech je na Ježíšovi patrná Boží moc? A jaký vliv může na náš život mít to, jak Ježíš svou moc používá?

Moc Božího jediného zplozeného Syna

4, 5. (a) Jakou moc a autoritu dal Jehova svému jedinému zplozenému Synovi? (b) Jak byl tento Syn vybaven k vykonání stvořitelských záměrů svého Otce?

4 Uvažujme o tom, jakou moc měl Ježíš v době své předlidské existence. Jehova projevil svou vlastní „věčnou moc“, když stvořil svého jediného zplozeného Syna, který byl později znám jako Ježíš Kristus. (Římanům 1:20; Kolosanům 1:15) Tomuto Synovi pak Jehova dal úžasnou moc a autoritu a pověřil ho vykonáním svých stvořitelských záměrů. O něm Bible říká: „Všechno začalo existovat skrze něho a bez něho nezačala existovat ani jediná věc.“ (Jan 1:3)

5 Jen stěží dokážeme pochopit, jak obrovský to byl úkol. Představme si, jaká moc byla potřebná ke stvoření milionů mocných andělů, ke stvoření hmotného vesmíru s miliardami galaxií a ke stvoření země oplývající rozmanitostí života. Při vykonávání těchto úkolů měl jediný zplozený Syn k dispozici tu největší sílu ve vesmíru — Božího svatého ducha. Tento Syn měl velkou radost z toho, že mohl být Mistrem v díle, kterého Jehova použil ke stvoření všeho ostatního. (Přísloví 8:22–31)

6. Jakou moc a autoritu dostal Ježíš po své smrti a následném vzkříšení?

6 Mohl snad jediný zplozený Syn získat ještě větší moc a autoritu? Po své smrti na zemi a následném vzkříšení Ježíš řekl: „Byla mi dána všechna autorita v nebi a na zemi.“ (Matouš 28:18) Ano, Ježíšovi byla dána schopnost a právo vykonávat moc v celém vesmíru. Jakožto „Král králů a Pán pánů“ má pověření přivést „vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc“ — viditelnou i neviditelnou —, jež stojí  v odporu proti jeho Otci. (Zjevení 19:16; 1. Korinťanům 15:24–26) Bůh „neponechal nic, co [Ježíšovi] není podřízeno“, tedy s výjimkou jej samotného. (Hebrejcům 2:8; 1. Korinťanům 15:27)

7. Proč si můžeme být jisti, že Ježíš nikdy nezneužije moc, kterou mu Jehova vložil do rukou?

7 Musíme se snad obávat toho, že Ježíš by svou moc zneužil? To rozhodně ne! Ježíš opravdu miluje svého Otce a nikdy by neudělal nic, čím by se mu znelíbil. (Jan 8:29; 14:31) Ježíš dobře ví, že Jehova svou absolutní moc nikdy nezneužívá. Na vlastní oči viděl, že Jehova vyhledává příležitosti, „aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné“. (2. Paralipomenon 16:9) Ano, Ježíš má k lidstvu stejnou lásku jako jeho Otec, takže můžeme mít důvěru, že bude svou moc používat vždy k dobrým účelům. (Jan 13:1) V tomto ohledu Ježíš získal bezvadnou pověst. Uvažujme o tom, jakou moc měl v době, kdy byl na zemi, a k čemu ji používal.

‚Mocný ve slovu‘

8. K čemu získal Ježíš po svém pomazání moc a jak svou moc používal?

8 V době, kdy Ježíš vyrůstal jako chlapec v Nazaretu, žádné zázraky patrně nedělal. To se ale změnilo, když byl v roce 29 n. l. pokřtěn, tedy když mu bylo asi 30 let. (Lukáš 3:21–23) Bible nám říká: „Bůh [ho] pomazal svatým duchem a mocí, a procházel zemí, činil dobro a uzdravoval všechny, které utlačoval Ďábel.“ (Skutky 10:38) „Činil dobro.“ Cožpak to neukazuje, že Ježíš používal svou moc správným způsobem? Potom, co byl pomazán, „se stal prorokem mocným ve skutku a slovu“. (Lukáš 24:19)

9–11. (a) Kde Ježíš většinou vyučoval a s čím se musel vypořádat? (b) Proč zástupy žasly nad Ježíšovým způsobem vyučování?

9 V jakém smyslu byl Ježíš mocný ve slovu? Často vyučoval pod širým nebem — na březích jezer, na úpatích hor  a také na ulicích a tržištích. (Marek 6:53–56; Lukáš 5:1–3; 13:26) Jeho posluchači mohli odejít, kdyby je jeho slova nezajímala. V době, kdy ještě neexistovaly tištěné knihy, si vnímaví posluchači museli Ježíšova slova odnést v mysli a srdci. Ježíšovo vyučování tedy muselo být velmi živé, jasně pochopitelné a snadno zapamatovatelné. Pro Ježíše to však nebyl problém. Uvažujme například o Kázání na hoře.

10 Jednoho rána začátkem roku 31 n. l. se na úpatí jisté hory nedaleko Galilejského moře shromáždil zástup lidí. Někteří přišli z Judeje a Jeruzaléma, což je asi 100 až 110 kilometrů daleko. Další dorazili z přímořské oblasti Tyru a Sidonu na severu. Mnoho nemocných lidí za Ježíšem přicházelo, aby se ho dotkli, a on je všechny uzdravoval. Jakmile už mezi nimi nezůstal ani jeden vážně nemocný člověk, začal je vyučovat. (Lukáš 6:17–19) Když pak domluvil, byli lidé ohromeni tím, co slyšeli. Proč?

11 O řadu let později jeden z těch, kdo toto kázání slyšeli, napsal: „Zástupy žasly nad jeho způsobem vyučování, neboť je vyučoval jako osoba, která má autoritu.“ (Matouš 7:28, 29) Ježíš mluvil s mocí, kterou mohli vnímat. Promlouval v zastoupení Boha a své učení podpíral autoritou Božího slova. (Jan 7:16) Výroky, které Ježíš pronášel, byly jasné, jeho napomenutí přesvědčivá a jeho argumenty nevyvratitelné. Jeho slova šla k jádru problému a také k srdci posluchačů. Ježíš je učil, jak mohou najít štěstí, jak se modlit, jak hledat Boží Království a jak v životě stavět s ohledem na bezpečnou budoucnost. (Matouš 5:3–7:27) Jeho slova rozněcovala srdce těch, kdo žíznili po pravdě a spravedlnosti. Tito lidé byli ochotni ‚zapřít‘ sami sebe a vzdát se všeho, aby ho mohli následovat. (Matouš 16:24;  Lukáš 5:10, 11) To bylo opravdu pádné svědectví o moci Ježíšových slov.

‚Mocný ve skutku‘

12, 13. V jakém ohledu byl Ježíš „mocným ve skutku“ a jaké rozmanité zázraky konal?

12 Ježíš byl také „mocným ve skutku“. (Lukáš 24:19) Evangelia podávají zprávu o více než 30 konkrétních zázracích, které vykonal. Všechny uskutečnil v ‚Jehovově moci‘. * (Lukáš 5:17) Ježíšovy zázraky ovlivnily život tisíců lidí. Vždyť pouhé dva zázraky — nasycení 5 000 mužů a později 4 000 mužů „kromě žen a malých dětí“ — se týkaly zástupů o počtu asi 20 000 lidí. (Matouš 14:13–21; 15:32–38)

„Spatřili Ježíše, jak jde po moři“

13 Ježíšovy zázraky byly velmi rozmanité. Ježíš měl autoritu nad démony, a proto je bez problémů vyháněl. (Lukáš 9:37–43) Měl moc nad prvky, a díky tomu proměnil vodu ve víno. (Jan 2:1–11) K údivu svých učedníků kráčel po rozbouřeném Galilejském moři. (Jan 6:18, 19) Měl vládu nad nemocemi, a tudíž uzdravoval organické choroby, chronické neduhy a nemoci ohrožující život. (Marek 3:1–5; Jan 4:46–54) Taková uzdravování prováděl různými způsoby. Několik lidí bylo uzdraveno na velkou vzdálenost, ale jiných se Ježíš dotkl sám. (Matouš 8:2, 3, 5–13) Někteří lidé byli uzdraveni naráz, jiní postupně. (Marek 8:22–25; Lukáš 8:43, 44)

14. Za jakých okolností Ježíš prokázal, že má moc zvrátit smrt?

14 Zvlášť význačné je to, že Ježíš měl moc zvrátit smrt. Ve třech zaznamenaných případech vzkřísil mrtvé — dvanáctiletou dceru vrátil jejím rodičům, jediné dítě vrátil jeho  ovdovělé matce a milovaného bratra jeho sestrám. (Lukáš 7:11–15; 8:49–56; Jan 11:38–44) Ukázalo se, že žádná okolnost není překážkou. Dvanáctiletou dívku vzkřísil ze smrtelného lože krátce potom, co zemřela. Syna vdovy vzkřísil z már, nepochybně v den jeho smrti. A Lazara, který byl mrtev už čtyři dny, vzkřísil z hrobky.

Nesobecké, uvážlivé a ohleduplné používání moci

15, 16. Co svědčí o tom, že Ježíš svou moc používal nesobecky?

15 Dokážete si představit, jak by bylo možné zneužít Ježíšovy moci, kdyby se dostala do rukou nedokonalého panovníka? Ježíš však byl bez hříchu. (1. Petra 2:22) Nechtěl se poskvrnit sobectvím, ctižádostí a chamtivostí, jež nedokonalé lidi vedou k tomu, že svou moc používají ke škodě druhých.

16 Ježíš svou moc uplatňoval nesobecky a nikdy ji nevyužíval k osobnímu prospěchu. Když měl hlad, odmítl pro sebe proměnit kameny v chléb. (Matouš 4:1–4) Jeho skromný majetek svědčil o tom, že ze své moci neměl hmotný prospěch. (Matouš 8:20) Existuje ještě další důkaz, že Ježíšovy mocné skutky pramenily z nesobeckých pohnutek. Zázraky konal za cenu určitých obětí. Když uzdravil nemocné, vyšla z něho síla. To, že z něj unikla síla, vnímal dokonce i v případě, kdy uzdravil jen jediného člověka. (Marek 5:25–34) Přesto zástupům lidí dovoloval, aby se ho dotýkali, a oni byli uzdraveni. (Lukáš 6:19) To byl skutečně nesobecký postoj!

17. Jak Ježíš prokázal, že byl v používání své moci uvážlivý?

17 Ježíš svou moc používal uvážlivě. Nikdy nekonal mocné skutky pouze na efekt nebo jako bezúčelnou podívanou. (Matouš 4:5–7) Nebyl ochoten udělat znamení jen proto, aby uspokojil Herodovu zvědavost, která vycházela  ze špatných pohnutek. (Lukáš 23:8, 9) Ježíš rozhodně nechtěl své moci dělat reklamu, a proto těm, které uzdravil, často nařizoval, aby o tom nikomu neříkali. (Marek 5:43; 7:36) Nechtěl, aby si o něm lidé dělali závěry na základě nějakých senzačních zpráv. (Matouš 12:15–19)

18–20. (a) Čím bylo ovlivněno to, jak Ježíš používal svou moc? (b) Jaké pocity ve vás vyvolává způsob, jakým Ježíš uzdravil jednoho hluchého muže?

18 Mocný muž Ježíš se velmi odlišoval od těch panovníků, kteří vykonávali svou moc, a přitom bezcitně přehlíželi potřeby a utrpení ostatních lidí. Ježíš měl o lidi zájem. Pouhý pohled na ty, kdo trpěli, na něho působil tak hluboce, že to v něm podněcovalo touhu ulehčit jim jejich utrpení. (Matouš 14:14) Bral ohled na jejich pocity a potřeby, a tento starostlivý zájem měl vliv na to, jak svou moc používal. Dojemný příklad je popsán u Marka 7:31–37.

19 Při této příležitosti velké zástupy lidí našly Ježíše a přinášely mu mnoho nemocných. On je všechny uzdravoval. (Matouš 15:29, 30) Ježíš však vybral jednoho muže, kterému věnoval zvláštní pozornost. Tento muž byl hluchý a jen stěží dokázal mluvit. Ježíš možná vycítil jeho mimořádnou nervozitu a rozpaky. Ohleduplně vzal tohoto muže stranou od zástupu, do soukromí. Potom použil určité znaky, aby mu sdělil, co se chystá udělat. „Vložil své prsty muži do uší, a když plivl, dotkl se jeho jazyka.“ * (Marek 7:33) Ježíš pak vzhlédl k nebi a hluboce si povzdechl. Tyto kroky měly hluchému muži ukázat: ‚To, co se pro tebe chystám udělat, je díky moci od Boha.‘ Nakonec Ježíš pronesl: „Otevři se.“  (Marek 7:34) Nato muž získal sluch a byl schopen normálně mluvit.

20 Je opravdu dojemné vědět, že i když k uzdravování nemocných používal moc od Boha, Ježíš bral soucitně ohled na jejich pocity. Netěší nás snad vědomí, že Jehova dal mesiášské Království do rukou takového starostlivého a ohleduplného Panovníka?

Předzvěst toho, co má přijít

21, 22. (a) Čeho byly Ježíšovy zázraky předzvěstí? (b) Co můžeme pod vládou Kristova Království očekávat vzhledem k tomu, že Ježíš má vládu nad přírodními silami?

21 Mocné skutky, které Ježíš konal na zemi, jen předznamenaly ještě větší požehnání, které přijde v době jeho vlády v postavení Krále. V Božím novém světě Ježíš bude znovu dělat zázraky, ale v celosvětovém měřítku. Uvažujme o některých vzrušujících vyhlídkách.

22 Ježíš vrátí životnímu prostředí na zemi dokonalou rovnováhu. Vzpomeňme si, jak prokázal vládu nad přírodními silami, když utišil bouři. Je tedy jisté, že v době pod vládou Kristova Království se lidstvo nebude muset bát, že mu tajfuny, zemětřesení, sopečná činnost nebo jiné přírodní pohromy způsobí škody. Vzhledem k tomu, že Ježíš je Mistrem v díle, kterého Jehova použil ke stvoření země a veškerého života na ní, jistě plně chápe, jak je země vytvořena. Ví, jak správně používat její přírodní zdroje. Pod jeho vládou bude celá tato země přeměněna v ráj. (Lukáš 23:43)

23. Jak Ježíš v postavení Krále uspokojí potřeby lidstva?

23 A co potřeby lidstva? Ježíšova schopnost dostatečně nasytit tisíce lidí, a to s použitím pouze skromných zásob, nás ujišťuje o tom, že Ježíšova vláda přinese osvobození od hladu. Ano, hojnost jídla, které bude spravedlivě rozdělováno,  odstraní hlad navždy. (Žalm 72:16) Skutečnost, že Ježíš je pánem nad nemocemi, nám ukazuje, že nemocní, slepí, hluší, zmrzačení a chromí lidé budou uzdraveni, a to zcela a natrvalo. (Izajáš 33:24; 35:5, 6) Jeho schopnost vzkřísit mrtvé je zárukou toho, že jeho moc v postavení nebeského Krále bude zahrnovat vzkříšení nesčetných milionů lidí, na které si jeho Otec rád vzpomene. (Jan 5:28, 29)

24. Na co bychom měli pamatovat, když přemýšlíme o Ježíšově moci, a proč?

24 Když přemýšlíme o Ježíšově moci, nezapomínejme na to, že tento Syn dokonale napodobuje svého Otce. (Jan 14:9) To, jak Ježíš používá moc, nám dává jasnou představu o tom, jak používá moc Jehova. Uvažujme například o tom, jak citlivě Ježíš uzdravil jednoho malomocného. Byl pohnut lítostí, a proto se tohoto muže dotkl a řekl: „Chci.“ (Marek 1:40–42) Prostřednictvím těchto zpráv Jehova vlastně říká: ‚Právě tak používám svou moc já.‘ Nepodněcuje nás to snad k tomu, abychom chválili našeho všemohoucího Boha a děkovali mu za to, že svou moc používá takovýmto láskyplným způsobem?

^ 1. odst. Náhlé bouře jsou na Galilejském moři běžné. Vzhledem k tomu, v jaké výšce toto jezero leží (asi 200 metrů pod hladinou moře), je tam vzduch mnohem teplejší než v okolí, což vede ke vzniku atmosférických poruch. Od hory Hermon, která se vypíná na severu, vane údolím Jordánu silný vítr. Bezvětří se v okamžiku může změnit v prudkou bouři.

^ 12. odst. Evangelia kromě toho někdy shrnují mnoho zázraků do jednoho všeobecného popisu. Například při jedné příležitosti přišlo „celé město“, aby vidělo Ježíše, a on uzdravil „mnohé“ nemocné. (Marek 1:32–34)

^ 19. odst. Plivnutí bylo prostředkem uzdravení nebo jeho znakem, a uznávali to Židé i pohané. O používání slin při uzdravování se píše v rabínských spisech. Ježíš možná plivl jen proto, aby muži sdělil, že se ho chystá uzdravit. Ať už to bylo jakkoli, Ježíš své sliny nepoužil jako přírodní léčivo.